Revizuire. Motivul de revizuire prevăzut de disp. art. 509 al. 1 pct. 1 Cod pr. civ. Invocarea din oficiu a unei excepţii procesuale. Principiul disponibilităţii în procesul civil.

Hotărâre 676 din 20.11.2019


Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Procedura contencioasă. Căile de atac. Revizuire

Index alfabetic: Drept procesual civil. Revizuire.

Temei de drept: art. 509 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ.

Motivul de revizuire prevăzut de art. 509 al. 1 pct. 1 Cod procedură civilă se referă la obiectul cererilor cu care a fost sesizată instanţa, la pretenţiile concrete formulate de părţi prin cererea de chemare în judecată, prin cererea reconvenţională sau prin cererea de intervenţie, principale sau accesorii. Nu poate constitui motiv de revizuire respingerea unor capete de cerere, tot aşa cum, în situaţia în care instanţa invocă din oficiu o excepţie procesuală şi soluţionează cauza în baza acestei excepţii apreciate întemeiate, nu se poate reţine motivul de revizuire arătat. Consecinţele produse de admiterea unei excepţii procesuale invocate din oficiu nu pot fi înlăturate prin formularea unei cereri de revizuire, întemeiate pe dispoziţiile art. 509 al. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, întrucât pe această cale nu se poate reţine că instanţa de apel nu avea îndreptăţirea de a invoca excepţia lipsei calităţii procesuale active a acesteia.