Revizuire - Condiţii de admisibilitate

Sentinţă civilă 25 din 01.02.2017


(Notă: prin Decizia nr. 1900/23.05.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost respins recursul declarat de revizuenta S.C. A. împotriva Sentinţei nr. 25 din 01 februarie 2017 a Curţii de Apel Braşov – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat.)

- art. 322 pct. 5 din Vechiul Cod procedură civilă

Calea de atac a revizuirii are drept scop îndreptarea erorilor săvârşite în legătură cu situaţia de fapt, însă în speţă starea de fapt care a stat la baza pronunţării sentinţei a cărei revizuire se solicită nu este contestată. Ceea ce încearcă revizuenta prin prezenta cerere este o îndreptare a unei pretinse greşeli de judecată ceea ce este inadmisibil prin prezenta cale procedurală. Înscrisurile „noi” ce constituie fundamentul cererii de revizuire nu au forţă probantă prin ele însele şi nu au caracter determinant.

Manualul de proceduri nu poate constitui un înscris nou temei al revizuirii deoarece acesta este un document cu caracter normativ ce are caracter public. Ceea ce se invocă de fapt este ignorarea de către instanţa de fond a prevederilor acestui Manual însă aceasta este o pretinsă eroare de judecată care nu poate face obiectul revizuirii.

Asupra cererii de revizuire de faţă:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 27.07.2016, revizuenta S.C. A. a solicitat revizuirea sentinţei nr. 93/F/02.05.2012 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. xx/64/2012 în contradictoriu cu intimatele Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit B. şi Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit x C., întemeiată pe motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 5 din Vechiul Cod procedură civilă.

În motivare revizuenta a arătat că înţelege să se folosească în prezenta cerere de revizuire de următoarele înscrisuri: Raport formular C 1.8 Partea I nr. 1592/22.12.2010, Raport formular C 1.8 Partea II nr. 21410/22.12.2010, Fişa de verificare a dosarului cererii de plata FN/23.12.2010 cu anexe, documentaţia aferenta Notificării de încetare a contractului nr. 1622/06.09.2011 respectiv adresele nr. 880/02.09.2011, 17023/20.09.2011 şi nr. 29942/20.12.2011 emise de pârâte, adresa nr. 10351/14.07.2016 şi adresa nr. 9261/27.06.2016 emise de CRPDRP X C.

Se precizează că din înscrisul Raport formular C 1.8 Partea I nr. 1592/22.12.2010 rezultă că documentaţia depusă de beneficiar în scopul amendării contractului este conformă şi se propune aprobarea acesteia prin nota de aprobare dat fiind că modificările tehnico-economice preconizate sunt de sub 10% din valoarea bugetului indicativ iniţial.

Din raportul formular C 1.8 Partea II nr. 21410/22.12.2010 rezultă că soluţia de modificare propusă de beneficiar respectă eligibilitatea cheltuielilor conform contractului de finanţare, criteriile de eligibilitate şi selecţie fiind menţinute iar modificările tehnice şi financiare nu depăşesc 10 % din valoarea eligibilă contractată astfel încât un act adiţional nu era necesar.

Din Fişa de verificare a dosarului cererii de plata FN/23.12.2010 rezultă eligibilitatea cheltuielilor efectuate, că documentele de plată au precizat numărul contractului pe care îl achită, plata fiind făcută în baza contractului de achiziţie şi nu în baza facturii proforma.

Din documentaţia aferenta Notificării de încetare a contractului nr. 16222/06.09.2011 respectiv adresele nr. 880/02.09.2011, 17023/20.09.2011 şi nr. 29942/20.12.2011 emise de pârâtă rezultă că măsura de încetare a contractului de finanţare s-a făcut în baza unor adrese şi nu a unui Proces verbal de constatare nereguli astfel încât nu sunt îndeplinite condiţiile de încetare a contractului de finanţare.

Prin adresa nr. 10351/14.07.2016 şi adresa nr. 9261/27.06.2016 emise de CRPDRP x C. se face dovada că argumentul instanţei de fond relativ la încetarea contractului de finanţare în cazul constatării unor nereguli în condiţiile art. 11 alin. 3 din Anexa I la contractul de finanţare nu corespunde realităţii.

Se mai arată că instanţa a ignorat existenţa manualului de proceduri cod M 01-03, versiunea 07 şi astfel a tras concluzii neîntemeiate în drept.

Se concluzionează că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale revizuirii în sensul că respectivele înscrisuri sunt noi, au fost reţinute cu rea-credinţă de către pârâte, sunt pertinente, având forţă probantă prin ele însele şi caracter determinant.

În drept au fost invocate prevederile art. 322 pct.5 Cod procedură civilă, Manualul de proceduri cod M01-03 versiunea 07 al APDRP, Regulamentul CE 65/2011, jurisprudenţa ÎCCJ respectiv decizia nr. 3125/16.10.2014.

Intimata Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a formulat întâmpinare prin care a  invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire întrucât motivul de revizuire invocat nu îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru admisibilitatea acestei căi de atac, întrucât se solicită revizuirea unei hotărâri pronunţate de o instanţă de fond, înscrisurile noi nu au forţă probantă prin ele însele şi sunt ulterioare rămânerii irevocabile a sentinţei nr. 93/f/02.05.2012.

În plus, înscrisul trebuie să fie determinant, în sensul că, dacă ar fi fost administrat în litigiul în care s-a pronunţat hotărârea atacată, aceasta ar fi schimbat radical şi fundamental convingerea instanţei încât, în final, s-ar fi pronunţat o soluţie diametral opusă.

Ori, arată intimata, aceste înscrisuri nu îndeplinesc condiţiile arătate, pentru următoarele motive:

 Între părţi s-a încheiat contractul de finanţare nr. C 312 M010870800001/ 25.09.2009 având ca obiect acordarea ajutorului financiar nerambursabil în cuantum de 750.424 lei pentru realizarea proiectului intitulat Achiziţie de utilaje performante pentru producţia de uşi din lemn masiv triplustratificat în com. D., jud. E..

Ca urmare a analizării cererii de plată nr. 1, Centrul regional x C. a emis Notificarea nr. 2122/27.01.2011 cu privire la refuzul plăţii, motivat de faptul că: 1. nota de acceptare a modificărilor tehnice şi financiare nr. 21.411/29.12.2010 (renunţarea la două repere şi modificarea celui de-al treilea) trebuia emisă numai în condiţiile rezilierii contractului de furnizare nr. 220/12.09.2009 şi reluarea procedurii de achiziţie; 2. prin actul adiţional nr.3/12.12.2010 la contractul de furnizare nr. 220/12.09.2009 s-au modificat fundamental specificaţiile tehnice ale ofertei, aceasta nemaifiind conform cu cerinţele din cererea de ofertă şi memoriul justificativ la cererea de finanţare; 3. plata întregului contract de furnizare s-a făcut în baza facturii proforma nr. 324/10.09.2009 privind bunuri la care s-a renunţat ulterior prin actul adiţional încheiat şi care este emisă înaintea semnării acestuia de către părţi.

Intimata arată că actul adiţional nr. 3 schimbă în totalitate datele tehnice ale obiectului contractului iniţial, fiind practic un nou contract pentru care trebuia demarată o nouă procedură de licitaţie.

Se mai arată că împrejurarea că APDRP a fost de acord cu modificările tehnice şi financiare propuse de beneficiar nu îl exonerează pe acesta de obligaţia contractuală prevăzută de art. 4.4 din Anexa IV.

În această situaţie, înscrisurile noi pe care este întemeiată cererea de revizuire nu îndeplinesc condiţia de a fi determinante, acestea nefiind de natură să schimbe fundamental soluţia pronunţată de Curtea de Apel Braşov prin sentinţa nr. 93/F/02.05.2012.

Revizuenta a anexat cererii înscrisurile la care a făcut referire în cererea de revizuire.

Curtea, deliberând cu prioritate faţă de admisibilitatea cererii de revizuire prin prisma prevederilor art. 326 alin (3) din Vechiul Cod de procedură civilă, aplicabil în cauză, reţine următoarele:

Prin acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr. xx/64/2012 al Curţii de Apel Braşov, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Agenţia de Plaţi şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Centrul Regional de Plaţi şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit - Centru x C.:

 1. obligarea în solidar a pârâtelor la decontarea ajutorului nerambursabil în sumă de 749.000,00 Ron reprezentând 70% din valoarea eligibilă a bunului achiziţionat în valoare de 1070000,00 Ron conform contractului de finanţare ne. C312M108708000001/23.09.2008, cu dobânzi;

2. restituirea sumei de 41273,40 Ron reprezentând 10% din valoarea scrisorilor de garanţie bancare nr. 32/10.02.2010 şi nr. 22/28.05.2009 cu dobânzi;

3. obligarea pârâtei A la despăgubiri în sumă de 4127,34 Ron reprezentând comisioanele suplimentare de 1% plătite de societate pentru prelungirea cu 6 luni a valabilităţii scrisorilor de garanţie bancară, rămase neutilizate şi returnate reclamantei, în forma lor iniţială, de către pârâta A.

4. obligarea pârâtelor la plata de daune interese pentru câştigul nerealizat - profitul brut prevăzut în proiect, raportat la cursul trimestrial al BNR, aferent fiecărui trimestru (lucrum cessans) ca urmare a faptului că nedecontarea la timp a ajutorului nerambursabil a împiedicat societatea să desfăşoare activitatea din proiect, potrivit dreptului comun.

5. actualizarea sumelor de mai sus prin raportare la cursul leu/euro din data efectivă a plăţii raportată la plata cursului din contractul de finanţare.

6. plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta acţiune.

Prin cererea de întregire şi precizare a acţiunii s-a solicitat şi anularea rezilierii/încetării contractului de finanţare şi, în ceea ce priveşte actualizarea sumelor de la petitul 1, aceasta să se facă prin convertirea lor în Euro la cursul din contract şi plata acestora în lei la cursul de la data plăţii.

Prin sentinţa civilă nr. 92/F/02.05.2012, Curtea de Apel Braşov a respins acţiunea formulată şi precizată de reclamanta S.C. A. S.R.L, reţinând în esenţă că respingerea cererii de plată prin Notificarea nr. 2122/27.01.2011 de către CRPDRP x C. este întemeiată, fiind motivată de neeligibilitatea cheltuielilor supuse decontării. Astfel, contractul de finanţare putea fi modificat doar în condiţiile art. 9 din Anexa I la contract, potrivit căruia orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante în scris prin act adiţional încheiat în aceleaşi condiţii ca şi contractul de finanţare. Or, un asemenea act adiţional la contractul de finanţare nu a fost încheiat, fiind fără relevanţă sub acest aspect actul adiţional nr. 3 invocat, care nu se referă la modificarea contractului de finanţare, ci la modificarea contractului de achiziţie a utilajului de către beneficiar.

A mai reţinut instanţa că reclamanta a intenţionat modificarea specificaţiilor tehnice ale utilajelor ce se doreau a fi achiziţionate, prin achiziţionarea unui utilaj principal superior calitativ şi renunţarea la achiziţionarea unui alt utilaj (robot de vopsire) şi a unui mijloc de transport uşi. Pentru aceasta, reclamanta a formulat un memoriu justificativ, care are însă o dată de întocmire ulterioară atât a actului adiţional nr. 3, cât şi a Notificării de refuz de plată nr. 21411/29.12.2010. S-a concluzionat că decizia de respingere a cererii de plată a fost luată în mod corect în conformitate cu dispoziţiile art. 4.3 şi 4.4 din Anexa IV la Contractul de Finanţare, fiind interzise modificările criteriilor de eligibilitate şi cele care afectează fundamental termenii de referinţă sau după caz specificaţiile tehnice din ofertă.

Prin Decizia nr. 4921/22.11.2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost respins recursul declarat de reclamantă împotriva sentinţei nr. 93/F/02.05.2012.

În ceea ce priveşte obiectul revizuirii, deşi art. 322 Cod procedură civilă vorbeşte de hotărârile rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, în practica instanţelor s-a considerat că se încadrează în această categorie şi hotărârile nesusceptibile de apel cu privire la care recursul a fost respins fără a evoca fondul, motivat de faptul că revizuirea nu poate fi exercitată decât pentru motive legate, de regulă, de situaţia de fapt, care se rezolvă prin hotărâri de fond.

Prin urmare cererea de revizuire formulată împotriva sentinţei nr. 93/F/02.05.2012 este admisibilă din această perspectivă.

Cererea de revizuire este întemeiată pe motivul prevăzut de art. 322 pct. 5 Vechiul Cod de procedură civilă: revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.

Pentru a se putea invoca acest motiv şi a se admite cererea de revizuire, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: partea interesată să prezinte un înscris nou, care nu a fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată; înscrisul să aibă forţă probantă prin el însuşi, fără să fie nevoie de a fi confirmat prin alte mijloace de probă; înscrisul să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se cere a fi revizuită; înscrisul să nu fi putut fi invocat în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată, fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor; înscrisul să fie determinant, în sensul că, dacă ar fi fost cunoscut de instanţă cu ocazia judecării fondului, soluţia ar fi fost alta decât cea pronunţată.

Curtea apreciază că aceste condiţii nu sunt întrunite în speţă.

Astfel, acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr. xx/64/2012 a fost respinsă, cu motivarea că respingerea cererii de plată prin Notificarea nr. 2122/27.01.2011 de către CRPDRP x C. este întemeiată, întrucât sunt interzise modificările criteriilor de eligibilitate şi cele care afectează fundamental termenii de referinţă sau după caz specificaţiile tehnice din ofertă. A reţinut instanţa că respectivul contractul de finanţare putea fi modificat doar prin act adiţional prin care părţile să fie de acord  cu modificarea specificaţiilor tehnice ale utilajelor ce se doreau a fi achiziţionate, prin achiziţionarea unui utilaj principal superior calitativ şi renunţarea la achiziţionarea unui alt utilaj (robot de vopsire) şi a unui mijloc de transport uşi.

Calea de atac a revizuirii are drept scop îndreptarea erorilor săvârşite în legătură cu situaţia de fapt, însă în speţă starea de fapt care a stat la baza pronunţării sentinţei nr. 93/F/2012 a cărei revizuire se solicită nu este contestată. Ceea ce încearcă revizuenta prin prezenta cerere este o îndreptare a unei pretinse greşeli de judecată rezultată din aplicarea greşită a legii respectiv a manualului de proceduri cod M 01-03, versiunea 07 ceea ce este inadmisibil prin prezenta cale procedurală.

Primele două documente ce constituie temei al prezente cereri de revizuire sunt rapoarte de analiză internă care atestă că iniţial organe interne din cadrul pârâtei au apreciat documentele depuse ataşate cererii de plată sunt conforme şi s-a formulat o propunere în sensul aprobării solicitării prin nota de aprobare. De asemenea, al treilea document invocat respectiv fişa de analiză este tot un document intern care atestă verificările efectuate cu privire la conformitatea actelor din dosarul administrativ.

Aceste înscrisuri nu au forţă probantă prin ele însele şi nu au caracter determinant, poziţia organelor pârâtei anterior promovării litigiului finalizat prin sentinţa nr. 93/F/2012 neavând nicio influenţă asupra soluţiei pronunţate în cauză.

Manualul de proceduri nu poate constitui un înscris nou temei al revizuirii deoarece acesta este un document cu caracter normativ ce are caracter public. Ceea ce se invocă de fapt este ignorarea de către instanţa de fond a prevederilor acestui Manual însă aceasta este o pretinsă eroare de judecată care nu poate face obiectul revizuirii.

În ceea ce priveşte documentaţia aferenta Notificării de încetare a contractului nr. 16222/06.09.2011 respectiv adresele nr. 880/02.09.2011, 17023/20.09.2011 si nr. 29942/20.12.2011 emise de pârâtă acestea nu atestă nimic nou. Faptul că măsura de încetare a contractului de finanţare a fost luată în baza notei de control nr. 7/286/D/29.07.2011 şi a adresei APDRP nr. 20.037/25.08.2011 reprezintă împrejurări de fapt ce au fost cunoscute de către instanţa de fond respectiv recurs.

De altfel, aspectele invocate în prezenta cerere de revizuire au fost invocate în recursul formulat împotriva sentinţei civile 93/F/2012, făcând obiectul cenzurii instanţei de recurs.În ceea ce priveşte adresa nr. 10351/14.07.2016 şi adresa nr. 9261/27.06.2016 emise de CRPDRP x C., acestea nu pot constitui înscrisuri noi care să intre în câmpul de aplicare al prevederilor art. 322 pct.5 Vechiul cod de procedură civilă.

Pentru aceste motive, Curtea va admite excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire urmând ca cererea să fie respinsă.