Contestatie la executare - admis anulare acte executare

Sentinţă civilă 497 din 09.07.2020


Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulate de având ca obiect contestaţie la executare, formulate de contestatorii  CV şi CSC , împotriva intimatului CD.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă contestatorul, asistat de  avocat AN, în baza împuternicirii avocaţiale aflate al fila 9 din dosar, care reprezintă şi pe contestatorul lipsă, lipsă intimatul lipsind avocat  avocat LM .

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei:

-cauza are ca obiect contestaţie la executare;

-pricina se află la al treilea  termen de judecată, în primă instanţă;

-procedura de citare este legal îndeplinită;

-la data de -, avocat LM a depus la dosar cerere prin care solicită judecarea cauzei în lipsă;

Avocat AN  arată că nu mai are cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat sau excepţii de invocat, în baza art.244 Noul Cod de Procedură civilă, instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi în temeiul art. 392 Noul Cod Procedură Civilă deschide dezbaterile şi acordă cuvântul părţilor în concluzie pe fondul cauzei:

Contestatorul prin apărător solicită admiterea contestaţiei la executare, anularea tuturor formelor de executare motivat de faptul că prin cererea de încuviinţare a executării silite s-a solicitat doar încuviinţarea executării silite în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, nu şi cu privire la lăsarea în deplină proprietate şi liniştită posesie a terenului, astfel încât somaţia priveşte şi lăsarea în deplină proprietate a terenului. Solicită admiterea contestaţiei având în vedere că, deşi acţiunea în revendicare a fost admisă, terenul se află încă în litigiu, executarea silită este prematură. Depune la dosar copie după plicl de comunicare a procesului verbal încheiat la faţa locului în dovedirea faptului că executorul a procedat şi la punerea în posesie a terenului. Solicită şi diminuarea cheltuielilor de executare care sunt excesiv de mari şi depăşesc cuantumul debitului solicitat. Solicită şi cheltuieli de judecată.

Apreciind că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, în baza art. 394 din Noul cod de procedură civilă, instanţa declară dezbaterile închise şi reţine cauza în vederea deliberării.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra excepţiei tardivităţii invocate de intimată, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Bicaz la data de -  sub nr. -, contestatorii CV şi CSC au formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu intimatul CD, solicitând suspendarea executării, anularea actelor de executare efectuate în dosarul -  al BEJ Neneci Tănase, respectiv a Somației -  din 28.02.2020 și a Încheierii 55/2020 din 28.02.2020, reducerea cheltuielilor de executare care sunt excesiv de oneroase și cheltuieli de judecată.

În motivare, au arătat, în esenţă, că titlul executoriu îl reprezintă Sentința nr 848/2017 a Judecătoriei Bicaz, Decizia 638/2018 a Tribunalului Neamț și Decizia 630/2019 a Curții de Apel Bacău, toate pronunțate în dosarul 548/188/2016, prin care contestatorii au fost obligați la lăsarea în deplină proprietate și liniștită posesie a suprafeței de teren de 1676 mp împreună cu construcțiile aferente precum și achitarea sumei de 4759,62 lei cheltuieli de judecată.

 Contestatorii afirmă că prin cererea de încuviințare a executări silite pornite în baza titlului executoriu indicat anterior, s-a solicitat doar încuviințarea executării silite doar cu privire la cheltuielile de judecată nu și cu privire la lăsarea în deplină proprietate și liniștită posesie a suprafeței de teren de 1676 mp.

În același timp, terenul în cauză se află încă în litigiu în cauza civilă nr 1199/188/2018, astfel încât executarea silită ar fi prematură, pe teren fiind construit în legalitate și un magazin.

În dovedire, a depus înscrisuri.

În drept, au fost invocate disp art 712, 719, 453 cpc.

Intimatul a formulat întâmpinare la data de 25.05.2020, solicitând respingerea acțiunii ca nefondată ( f 50)

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Sentința civilă nr 848 din 18.10.2017 pronunțată de Judecătoria Bicaz în dosarul 548/188/2016 având ca obiect revendicare imobiliară, rămasă definitivă la data de 10.12.2019, contestatorii au fost obligați să lase intimatului în deplină proprietate și liniștită posesie terenul în suprafață de 1676 mp situat în extravilanul comunei Borca sat Sabasa, jud Neamț, plus cheltuieli de judecată 896,08 lei.

Prin Decizia civilă nr 638 din 08.05.2018 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul 548/188/2016, a fost respins ca nefondat apelul declarat de intimați împotriva sentinței civile pronunțată de Judecătoria Bicaz în același dosar, aceștia fiind obligați la plata sumei de 1000 lei către intimat, cu titlu de cheltuieli de judecată ( f 23-32).

La data de 01.08.2018, contestatorul Catană Vasile a formulat cerere de chemare în judecată împotriva intimatului Catană Dumitru și a altor pârâți, fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Bicaz dosarul cu nr 1199/188/2018 având ca obiect uzucapiune, bunul în litigiu fiind o suprafață de terene de 1837 mp din care înglobează și suprafața de 1676 mp cu privire la care intimatul Catană Vasile a obținut titlul executoriu reprezentat de Sentința civilă nr 848 din 18.10.2017 pronunțată de Judecătoria Bicaz în dosarul 548/188/2016.

Ca urmare a cererii intimatului, BEJ Neneci Tănase a deschis dosarul de executare nr 55/2020, iar Judecătoria Bicaz a dispus, prin Încheierea civilă nr 141 CC din 21.02.2020 pronunțată în dosarul 373/188/2020, încuviințarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă nr 848 din 18.10.2017 pronunțată de Judecătoria Bicaz în dosarul 548/188/2016, pentru recuperarea sumei de 896,08 lei și a Deciziei civile nr 638/08.05.2018 pentru recuperarea sumei de 1000 lei ( f 33).

Prin Încheierea nr 55/2020 din 28.02.2020 din dosarul de executare nr 55/2020, executorul judecătoresc Neneci Tănase a stabilit suma sumei datorate de contestatori către intimat, respectiv 4759,62 lei, compusă din 1896 lei cheltuieli de judecată conform titlurilor executorii, 20 lei taxe de timbru, 500 lei onorariu avansat de creditor conform 4412/19.12.2020 și 2343,62 lei diferență onorariu executare.

La data de 28.02.2020, BEJ Neneci Tănase a emis în dosarul 55/2020 o Somație prin care contestatorilor le-a fost solicitat să lase în deplină proprietate și liniștită posesie terenul în suprafață de 1676 mp situat în extravilanul comunei Borca sat Sabasa, jud Neamț și de a achita suma de 4759,62 lei.

Cu privire la cheltuielile reprezentând onorariul executorului judecătoresc, instanța reține faptul că, în conformitate cu Anexa din Ordinul MJ nr 2550/C/2006, pentru activitatea de predare de bunuri, onorariul minim este de 60 lei și onorariul maxim este de 2200 lei pentru debitor persoană fizică. Pentru executarea creanței reprezentând cheltuielile de judecată în cuantum de 1896 lei, onorariul maxim poate fi de 10% din valoarea creanței sau minim 60 lei plus 2% din suma ce depășește 1000 lei. Determinând astfel cuantumul maxima al onoariului pe care BEJ-ul putea să îl stabilească, instanța constată că acesta este de 189,6 lei+2200 lei= 2 389,6 lei. Analizând cuantumul onorariului stabilit de BEJ, instanţa  constată că acesta s-a raportat la acest maxim legal, determinat anterior, dar la care a adăugat TVA de 19%, ajungând astfel la suma de 2843,6 lei.

Instanța reține că adăugarea de TVA la tarifele menționate în Ordinul MJ nr 2550/C/2006 este nelegală, astfel cum a statuat CJUE în cauza C-214/18, conform căreia TVA-ul aferent prestărilor de servicii furnizate de un executor judecătoresc în cadrul unei proceduri de executare silită, este considerat ca fiind inclus în onorariul perceput de acesta conform legislației în vigoare, astfel încât nu se impune ca la sumele determinabile conform Ordinul MJ nr 2550/C/2006 să fie adăugat TVA de către executor, din moment ce nici ordinul și nici Legea 188/2000 nu cuprind mențiunea că onorariile prevăzute sunt fără TVA.

În același timp, legea reglementează un prag minim și unul maxim al onorariilor, astfel încât tarifarea conform onorariului maxim trebuie să aibă o justificare. Cuantumul minim al onorariului pentru executarea silită din dosarul 55/2020 al BEJ NT  este de 60 lei+60 lei= 120 lei. Or, executorul trebuie să individualizeze modalitațile de calcul și să justifice de ce se impune un onorariu peste minim, el nefiind îndreptățit a aplica în toate cazurile, ab initio, onorariul în cuantum maxim. Instanța apreciază faptul că în cauză nu se impune onorariul maxim, din moment ce imobilele cu privire la care se solicită punerea în poseie se află într-un singur loc, fiind o locație ușor accesibilă, iar debitorii sunt persoane care realizează venituri ( din declarațiile acestora, dețin și exploatează un magazin) și au achitat și o cauțiune în cuantum de 2173,8 lei în dosarul 515/188/2020 având ca obiect suspendarea provizorie a executării silite, astfel încât nici cu privire la sumele de bani nu se preconizează dificultăți în a fi recuperate.

Instanța constată faptul că în dosarul de executare 55/2020, BEJ NT  nu a justificat și nu a indicat particularitățile care impun un onorariu în cuantum maxim, astfel încât să poată fi verificată justețea acestuia, motiv pentru care, în baza art 670 alin 4 cpc instanța urmează să să admită capătul de cerere formulat de contestatori și va reduce onorariul de executare perceput de BEJ de la 2843,62 lei la 1000 lei. Astfel, cuantumul creanței ce este datorată de debitori este compusă din 1896 lei cheltuieli de judecată cuprinse în titlurile executorii în baza cărora a fost pornită executarea, 20 lei taxe de timbru și 1000 lei onorariu de executare, însumând 2916 lei.

CU privire la susținerea contestatorilor conform căreia executarea silită demarată în cauza care face obiectul contestației este prematură, instanța reține că aceasta este nefondată. În cauză executarea a fost demarată ca urmare a existenței unui titlu executoriu; faptul că ulterior pronunțării de către o instanță a unei hotărâri definitive care constituie titlu executoriu, partea nemulțumită intentează un nou proces pe fond, cu privire la bunul afectat executării, nu poate avea valoarea unei suspendări a caracterului executoriu al hotărârii pronunțate, situație care ar echivala cu lăsarea de către lege a caracterului executoriu la dispoziția părților și dând naștere ipotezelor deloc improbabile ca partea nemulțumită de soluția definitivă să intenteze în permanență noi procese suspendând și obținând amânări ale executării silite în mod discreționar. Pentru aceste considerente, instanța respinge motivul invocat ca neîntemeiat.

Cu privire la anularea formelor de executare din dosarul 55/2020 al BEJ NT, instanța constată următoarele:

În fapt, creditorul CD, a solicitat BEJ NT declanșarea procedurii de executare silită în vederea recuperării sumei de 1869,04 lei și a punerii în posesie asupra terenului de 1676 mp împreună cu construcțiile aferente ( f 14).

Prin Încheierea civilă nr -/CC/- pronunțată în dosarul -, Judecătoria Bicaz a dispus încuviințarea silită a titlurilor executorii, pentru recuperarea sumelor la care au fost obligați contestatorii cu titlu de cheltuieli de judecată, respectiv 1896,04 lei, fără a dispune și cu privire la executarea silită a obligației de a lăsa în deplină proprietate și liniștită posesie a terenului de 1676 mp. Nici din analiza considerentelor hotărârii, instanța nu poate deduce că la deliberare s-au avut în vedere atât cheltuielile de judecată cât și obligația de predare a imobilelor.

Pentru acest motiv, instanța reține faptul că procedând la emiterea Somației nr - din -  atât pentru recuperarea sumelor de bani cât și pentru predarea imobilelor, BEJ NT a acționat nelegal, încuviințarea executării fiind dată doar pentru sumele de bani.

Astfel, chiar dacă executarea silită s-a pornit în vederea executării unor hotărâri judecătorești care cuprind și obligația contestatorilor de a preda terenul împreună cu construcțiile aferente, totuși executarea a fost încuviințată numai sub aspectul recuperării sumelor de bani. Somația emisă ca urmare a admiterii cererii de încuviințare a executării silite trebuie să fie în conformitate cu dispozitivul hotărârii instanței, fără ca executorul să procedeze la punerea în executare peste ceea ce a fost încuviințat.

În același timp, conform procesului-verbal din 18.03. ntocmit de către executorul NT, acesta a procedat la identificare pe terenul cu privire la care creditorul CD  deține titlu executoriu și a unei construcții ce funcționa ca magazin de desfacere, procedând la punerea în vedere a contestatorilor să ridice pe cheltuiala lor această construcție. Instanța reține faptul că procedând în acest mod, executorul a depășit atât propriile atribuții, cât și hotărârea de încuviințare a executării dar și dispozițiile titlului executoriu emis în cauză și pe baza căruia a fost începută executarea silită, nici una dintre aceste hotărâri necuprinzând dispoziții cu privire la construcția edificată de CV și care funcționează ca magazin ( f 117).

Având în vedere aceste considerente, instanța va admite contestația la executare și va dispune anularea tuturor formelor de executare  din dosarul - al BEJ NT

Din moment ce se va admite contestația la executare, instanța constată rămasă fără obiect cererea contestatorilor de a se dispune suspendarea executării silite.

În baza art 453 alin 1, instanța va obliga intimatul CD la plata sumei de 1073,78 cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat și cost copii xerox dosar de executare silită.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Admite contestaţia la executare formulată de către contestatorii CV, şi CSC, , împotriva intimatului CD, şi, pe cale de consecinţă:

Constată ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite.

Dispune anularea actelor de executare silită din dosarul de executare silită nr. 55/2020.

Dispune reducerea onorariului executorului stabilit prin încheierea nr. 55/28.02.2020 pronunţată de BEJ NT în dosarul de executare nr. 55/2020, de la suma de de la 2843,62 lei la suma de 1000 lei.

Obligă intimatul la plata către contestatori a sumei de 1073,78 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Un exemplar al prezentei hotărâri se va comunica, după rămânerea definitivă, către BEJ Neneci Tănase.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Bicaz.

Pronunțată prin punerea la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 402 C.proc.civ, azi