Cereri şi excepţii care exced obiectului camerei preliminare

Hotărâre 102 din 08.09.2020


Titlu Cereri şi excepţii care exced obiectului camerei preliminare

Tip speta Încheiere finală de cameră preliminară

Numar speta 102

Data speta 08.09.2020

Domeniu asociat măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

Continut speta  Judecătorul de cameră preliminară a subliniat că în cadrul procedurii camerei

preliminare se efectuează un control de legalitate a posteriori atât a actului de trimitere

în judecată, cât şi a probelor pe care se bazează acesta, astfel încât întreaga fază de

urmărire penală să fie examinată şi cercetată, iar actele procesuale, procedurale,

probele sau procedeele probatorii efectuate ori obţinute prin încălcarea echitabilităţii

procedurilor să fie eliminate. Astfel, judecătorul de cameră preliminară a constatat

că susţinerile inculpatului nu vizează legalitatea administrării probelor şi ţin de fondul

cauzei. Totodată, judecătorul a reţinut că aspectele invocate de inculpat privind

neregularitatea actului de sesizare şi interpretarea defectuoasă a probatoriului exced

competenţei funcţionale a judecătorului de cameră preliminară faţă de obiectul

verificărilor în cadrul acestei faze procesuale.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVA Operator 2800

DOSAR NR. .../.../.../a1

ÎNCHEIERE NR. ...

Şedinţa de cameră preliminară din 8 septembrie 2020

Judecător de cameră preliminară: ...

Grefier: ...

Pe rol se află verificarea legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ..., privindu-i pe inculpaţii ... şi ..., cercetaţi în stare de libertate cu privire la săvârșirea infracţiunilor de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 alin.1 Cod penal, uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, participaţie improprie la infracţiunea de tăierea ilegală de arbori, prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal, rap., la art. 107 alin 1 lit. d) şi alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic şi participaţie improprie la infracţiunea furt de arbori, prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal, rap., la art. 109 alin 1 lit. d) şi alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, totul cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

La apelul nominal se prezintă inculpatul ..., asistat de apărător ales ... – din Baroul ..., inculpatul ..., asistat de apărător ales ... – din Baroul ..., lipsă fiind partea vătămată.

Ministerul Public este reprezentat de prim - procuror ... din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria ....

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, avocatul inculpatului ..., depune împuternicire avocaţială la dosarul cauzei.

Judecătorul de cameră preliminară pune în discuţie cererile şi excepţiile invocate de către inculpatul ....

Apărătorul inculpatului ... îşi susţine excepţiile invocate. În baza art. 327, lit. a, Cod procedură penală consideră că nu au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, urmărirea penală nu este completă, nefiind administrate toate probele. Solicită retrimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmării penale.

Mai precizează faptul că delegaţia iniţială a inculpatului ... a fost emisă pentru ,,punerea în valoare produse accidentale” pentru ca la dosarul de urmărire penală sa apără pe delegaţie cuvântul „doborâturi”.

Reprezentanta Ministerului Public solicită respingerea cererilor şi excepţiilor formulate, precizând faptul că în cursul urmării penale, inculpatul nu a solicitat clarificarea acestor diferenţe între delegaţii, deşi este un dosar vechi din anul 2015. Inculpatul nu poate solicita acest lucru în procedura de cameră preliminară ci doar în faza judecăţii. Excepţiile invocate nu fac obiectul competenţei judecătorului de cameră preliminară, motiv pentru care solicită respingerea acestor excepţii.

Astfel solicită să se constate legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în data de … în dosarul cu nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ..., privind pe inculpaţii ... şi ..., cercetaţi în stare de libertate cu privire la săvârșirea infracţiunilor de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 alin.1 Cod penal, uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, participaţie improprie la infracţiunea de tăierea ilegală de arbori, prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal, rap., la art. 107 alin 1 lit. d) şi alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic şi participaţie improprie la infracţiunea furt de arbori, prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal, rap., la art. 109 alin 1 lit. d) şi alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, totul cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal şi începerea judecăţii în cauză.

Reprezentanta inculpatului ... solicită respingerea excepţiilor invocate, acestea neavând nici o legătură cu legalitatea probelor de urmărire penală, aceste aspecte ţin de fondul cauzei şi se poate formula separat o plângere.

Instanţa întreabă inculpatul ... de ce nu a abordat problema diferenţei dintre delegaţii în cursul urmării penale.

Inculpatul ..., precizează că nu şi-a dat seama de diferenţa dintre delegaţii, doar când a studiat dosarul a observat diferenţa dintre acestea, respectiv faptul că pe delegaţie a apărut şi cuvântul „doborâturi” şi nu doar „produse accidentale”.

Nemaifiind alte cereri formulate, judecătorul de cameră preliminară reţine cauza în pronunţare.

În urma deliberării,

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Prin rechizitoriul emis în dosarul penal nr. ..., Parchetul de pe lângă Judecătoria ... a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor ... şi …, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.1 C.pen., fals intelectual, prev. de art. 321 alin.1 C.pen, uz de fals, prev. de art. 323 C.pen., participaţie improprie la infracţiunea de tăierea ilegală de arbori, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen., rap., la art. 107 alin 1 lit. d) şi alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic şi participaţie improprie la infracţiunea furt de arbori, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen., rap., la art. 109 alin 1 lit. d) şi alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, totul cu aplic. art. 38 alin.1 C.pen.

În esenţă, s-a reţinut că, prin contractul de asociere din data de …, consiliile locale ale comunelor ..., ..., ... şi ..., au convenit constituirea ..., pentru gospodărirea fondului forestier propriu unităţilor administrative teritoriale: ..., ..., ... şi ....

În perioada 2004-septembrie 2015, inculpatul ..., a lucrat în cadrul Regiei Publice Locale-Ocolul Silvic ..., având funcţia de şef district (brigadă) nr. 4 ....

În această calitate a avut în subordine un nr. de 3 cantoane, respectiv cantonul nr. ... (pădurar ...) cantonului ... ... (inculpat ...) şi cantonul nr. ... (pădurar ...).

Inculpatul ... a lucrat în cadrul Regiei Publice Locale-Ocolul Silvic ..., având funcţia de pădurar în cantonului ....

Prin raportul din data de 07.11.2014, înregistrat în evidenţele Regiei Publice Locale-Ocolul Silvic ... cu nr. 3530 din data de 07.11.2014, pădurarului ..., informează conducerea Regiei Publice Locale-Ocolul Silvic ..., că în urma patrulării în cantonul nr. ... a constatat arbori ce pot fi puşi în valoare în vederea eliberării competinţelor de lemn de lucru, conform contractului colectiv de muncă, cca 20 mc³ lemn lucru în … .

Prin rezoluţia din data de 10.11.2014, inginerul ..., şefului Ocolul Silvic ... dispune inculpatului ...,,,punerea în valoare ca produse accidentale;

În baza delegaţiei de marcare nr. … din data de …, seria …, nr. …, inculpatul ..., este delegat să folosească în perioada …-…, dispozitivul de marcat cu amprentă rotundă având indicativul ..., pentru punerea în valoare produse accidentale (doborâturi) în …., …,… ŞI … .

Marcarea arborilor este efectuată de către inculpatul ..., împreună cu inculpatul ....

În data de …., este înregistrat cu. nr. …, raportul de folosire a ciocanului silvic ..., primit în baza delegaţiei delegaţiei de marcare nr. …., din care rezultă că au fost marcaţi un nr. de 44 arbori, astfel: în data de …., în unitatea de producţie …, parcela …, au fost marcaţi un nr. de 14 arbori, numeroraţi de la poz. 1 la poz. 14, felul tăieri/latura produsului,, accidentale- aceştia fiind consemnati în carnet de marcare/inventariere nr. …; în data de …, în unitatea de producţie …., parcela …, au fost marcaţi un nr. de 10 arbori, numeroraţi de la poz. 1 la poz. 10, felul tăierii/latura produsului,, accidentale,, - aceştia fiind consemnati în carnet de marcare/inventariere nr.4170;

 Acest aspect rezultă şi din procesul-verbal anexă la carnetului de inventar şi anume au fost marcate produse accidentale, tăiere accidentală, un nr. de 24 fire arbori; în data de …, în unitatea de producţie …, parcela …, au fost marcaţi un nr. de 20 arbori, numeroraţi de la poz. 1 la poz. 20,  felul tăierii/latura produsului ,,accidentale - aceştia fiind consemnati în carnet de marcare/inventariere nr. ….

Ulterior, este emisă actul de punere în valoare nr. …, înregistrat în evidenţele Ocolul Silvic ... cu nr. … din data de … şi aprobat la data de …, fiind astfel constituită partida … .., cu un volum brut de 77 mc³.

Prin adresa/răspuns nr. …, ..., propietarul pădurii, comunică Ocolul Silvic ..., faptul că valorificarea masei lemnoase din partida nr. …, cu un volum brut de 77 mc³, urmează să se facă către populaţie în rampa primară, iar cantitatea de 20 mc³, lemn de lucru, v-a fi valorificată ca şi competinţă către personalul silvic.

La data de …., între ... C.U.I ..., prin reprezentant ... şi ..., se încheie contractul nr. … având ca obiect exploatarea masei lemnoase din partida … .

În data de …, ...., prin reprezentant legal solicită Regia Publică Locale-Ocolul Silvic ..., efectuarea unui control în partida de către o echipă comună formată din reprezentanţi ai Ocolul Silvic ... şi ..., întrucât, situaţia din teren nu corespundea cu cea din documente, în teren fiind arbori pe picior, nu doborâturi. 

Prin adresa nr. …. , Ocolul Silvic ... comunică către ..., rezilierea unilaterală a contractul nr. … având ca obiect exploatarea masei lemnoase din partida …, care nu a fost predată spre exploatare, nefiind eliberată autorizaţie de exploatare, ca urmare a neregulilor descoperite în cantonul ....

Cu ocazia audierii din data de …, martorul ... aduce la cunoştinţa organelor de urmărire penală faptul că în luna februarie -martie …, a fost contactat telefonic atât de inculpatul ... (care este neam cu el) cât şi de inculpatul ...., pentru a tăia mai multi arborii în zona satului ..., pe suprafaţa cantonului 17, aflat în paza inculpatului ....

După mai multe insistenţe ale celor doi inculpaţi, în primăvară anului … martorul împreună cu cei doi inculpati, cu autoturismul inculpatului ...,  s-a deplasat în teren, având asupra lor şi un motofierăstrău tip drujbă ce aparţinea inculpatului ... 

În pădure cei doi inculpaţi, i-au indicat martorului ... arborii care urmau să fie tăiaţi, martorul constatând că aceştia prezentau amprenta dispozitivului silvic.

În continuare martorul a tăiat mai mulţi arbori, indicaţi de către cei doi inculpaţi, aflaţi pe suprafaţa pe suprafaţa a două parcele de pădure.

În aceste împrejurări, inculpaţii i-au comunicat martorului  că se grăbesc să taie arborii. Ulterior întreaga cantitate de material lemnos rezulta în urma tăierilor urmă să fie preluat cu un utilaj. 

În data de … , ..., formulează o sesizare înregistrată în evidenţele … ..., cu nr. …, aspecte care au făcut obiectul notei de constatare nr. … .

În cuprinsul notei de constatare, reprezentanţi … ..., cu ocazia deplasării în teren au constat faptul că materialul lemnos marcat ,, face parte din categoria furnirelor tehnice şi estetice din specia gorun (material lemnos aflat pe picior) şi nu de accidentale (doborâturi) aşa cum s-a întocmit …-ul în cauză (emis în baza documentelor întocmite de cei doi inculpaţi) .

Totodată pe suprafaţa parchetului au fost descoperite mai multe cioate asupra cărora există suspiciunea că sunt tăiate ilegal. Întrucât doborârea arborilor s-a făcut fără a se elibera autorizaţie de exploatare au fost sesizate organele de cercetare penală.

Ulterior începerii urmăririi penale, cu ocazia cercetării la faţa locului din data de …, organele de poliţie din cadrul I.P.J ..., au descoperit în …, tăiaţi de pe picior un nr. de 14 arbori, ce aveau aplicată marca ciocanului silvic ....

Legat de aceştia organele de control au constat că nu erau doborâţi de fenomene naturale şi nu constituia produse accidentale aşa cum s-a consemnat în procesele verbale din data de … . Mai mult acestea erau specia gorun nu stejar.

În …, au fost descoperiţi un. nr. de 18 arbori dezrădăcinaţi si rupţi de vânt, din speciile fag, cer, gorun şi tei, ce corespundeau ca diametre cu cei consemnaţi cu ocazia punerii în valoare şi în carnetul de inventariere/marcare nr.....

În …, au fost descoperiţi tăiaţi de pe picior, un nr. de 10 arbori, specia gorun ce aveau aplicată marca ciocanului silvic ....

Legat de aceştia organele de control au constat că nu erau doborâţi de fenomene naturale şi nu constituia produse accidentale

Toate cioatele descrise mai sus, prezentau aceeaşi vechime, tăierea având loc în primăvara anului …, înainte de intrarea în vegetaţie.

Conform fişei de calcul emise de către Regia Publică Locale-Ocolul Silvic ..., cei 24 arbori tăiaţi ilegal, aveau un volum total de 78,324 mc³, şi o valoare de 38.780.42 fără T.V.A, 48087.71 lei cu TVA.

  Materialul lemnos găsit la faţa locului în volum de 57.91 mc³ cubi a fost predat în data de …, în custodia Regiei Publică Locale-Ocolul Silvic ....

În dovedirea acestor acuzaţii, în cuprinsul rechizitoriului au fost menţionate următoarele mijloace de probă: foto-copie raport din data de …, înregistrat în evidenţele Regiei Publice Locale-Ocolul Silvic ... cu nr. … din data de …; foto-copie delegaţiei de marcare nr. … din data de …, seria …, nr. …, raportul de folosire a ciocanului silvic …; foto-copii carnet de  marcare-inventariere nr. … delegaţiei de marcare nr. … din data de …, fişe; fotocopii act de punere în valoare, contract de achizitie servicii,  alte acte, adrese; procesele-verbale de constatare seria …, nr. …, respectiv …, nr. … din data de …; foto-copie notă de constatare nr. …/…; proces - verbal de cercetare la faţa locului din data de …, carnet de inventar cioate şi fişă calcul prejudiciu; planşă fotografică anexă la procesul verbal de cercetare la faţa locului din data de ….; proces-verbal din data de …; proces-verbal din data de …; declaraţie martor ...; declaraţie persoană vătămată ...; declaraţie martor ..., ..., ..., adrese, înscrisuri; declaraţii suspectului/inculpat ...; declaraţii suspectului/inculpat ....

Se constată că inculpatul ... a formulat, la data de …, prin apărător ales, o cerere intitulată „memoriu privind legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală”, solicitând retrimiterea cauzei la procuror pentru refacerea/completarea urmăririi penale.

Inculpatul a susţinut că … nu a fost întocmit şi nici semnat de către el, iar APV-urile ar fi trebuit constituite în funcţie de natura produselor, de parcele, în funcţie de natura produselor accidentale, respectiv … – accidental I, iar …. şi … accidentale II. Mai susţine că punerea în valoare (marcarea arborilor) se face în echipă, împreună cu pădurarul, care dictează diametrul trunchiului arborilor, făcând cioplajul pe lemn, după care aplică amprenta ciocanului, inculpatul doar scriind în carnet arborii cu număr curent şi clasa de calitate, cât şi diametrele măsurate de pădurar. Cu privire la carnetul de inventar pe care îl prezintă pădurarul, arată că nu este relevant, deoarece nu a fost înregistrat în mod oficial la ocol şi este incomplet, neprezentând clasa de calitate a arborilor. Mai susţine că, în urma verificărilor efectuate de către reprezentanţii … şi ale poliţiei, nu a fost ataşat un inventar al arborilor marcaţi din partida, din care să rezulte că există diferenţe de măsurători faţă de cele efectuate de către inculpat împreună cu pădurarul. Mai arată că, delegaţia de marcare nr. … care pare la dosarul de urmărire penală nu este cea reală, fiind modificată faţă de originalul primit în vederea punerii în valoare (marcării arborilor). Arată că, delegaţia iniţială era emisă pentru „punerea în valoare produse accidentale”,  iar la dosarul de urmărire penală s-a depus delegaţia modificată în sensul că s-a adăugat în paranteză cuvântul „doborături”.

Mai arată că în parcela nr.76, astfel cum este stipulat în rechizitoriu, nu au fost efectuate niciodată lucrări de punere în valoare, această parcelă neexistând în realitate.

În drept, inculpatul a invocat prevederile art. 327 lit. a şi arz.342 şi urm. C.pr.pen.

Se constată că nu au fost formulate alte cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului ... sau al persoanei vătămate şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.

 Analizând cuprinsul actului de sesizare a instanţei, judecătorul de cameră preliminară constată faptul că acesta cuprinde menţiunile prevăzute de art. 328 alin. 1, 2 raportat la art. 285 alin. 2 Cod procedură penală, indicându-se denumirea Parchetului şi data emiterii, numele, prenumele şi calitatea celui care l-a întocmit, semnătura celui care l-a întocmit, fapta şi identitatea persoanelor pentru care s-a efectuat urmărirea penală, încadrarea juridică a acesteia, motivele de fapt şi de drept, probele şi mijloacele de probă, date referitoare la măsurile preventive luate în cursul urmăririi penale, dispoziţia de trimitere în judecată, cheltuielile judiciare, precum şi numele şi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanţă, cu indicarea calităţii lor în proces şi locul unde urmează a fi citate.

De asemenea, se constată faptul că rechizitoriul este verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria ... şi că în cauză au fost respectate normele procesual penale care guvernează faza urmăririi penale, respectiv administrarea probelor de către organele de urmărire penală, neimpunându-se excluderea vreunui mijloc de probă sau sancţionarea vreunui act de urmărire penală.

Judecătorul de cameră preliminară constată că au fost formulate excepţii de către avocatul inculpatului ... în camera preliminară  la data de … (f....), solicitând retrimiterea cauzei la procuror pentru refacerea/completarea urmăririi penale.

Inculpatul a susţinut că … nu a fost întocmit şi nici semna de către ele, iar APV-urile ar fi trebuit constituite în funcţie de natura produselor, de parcele, în funcţie de natura produselor accidentale, respectiv … – accidental I, iar … şi … accidentale II. Mai susţine că punerea în valoare (marcarea arborilor) se face în echipă, împreună cu pădurarul, care dictează diametrul trunchiului arborilor, făcând cioplajul pe lemn, după care aplică amprenta ciocanului, inculpatul doar scriind în carnet arborii cu număr curent şi clasa de calitate, cât şi diametrele măsurate de pădurar. Cu privire la carnetul de inventar pe care îl prezintă pădurarul, arată că nu este relevant, deoarece nu a fost înregistrat în mod oficial la ocol şi este incomplet, neprezentând clasa de calitate a arborilor. Mai susţine că, în urma verificărilor efectuate de către reprezentanţii … şi ale poliţiei, nu a fost ataşat un inventar al arborilor marcaţi din partida, din care să rezulte că există diferenţe de măsurători faţă de cele efectuate de către inculpat împreună cu pădurarul. Mai arată că, delegaţia de marcare nr. … care pare la dosarul de urmărire penală nu este cea reală, fiind modificată faţă de originalul primit în vederea punerii în valoare (marcării arborilor). Arată că, delegaţia iniţială era emisă pentru „punerea în valoare produse accidentale”,  iar la dosarul de urmărire penală s-a depus delegaţia modificată în sensul că s-a adăugat în paranteză cuvântul „dorobături”.

Mai arată că în parcela nr. …, astfel cum este stipulat în rechizitoriu, nu au fost efectuate niciodată lucrări de punere în valoare, această parcelă neexistând în realitate.

Judecătorul de cameră preliminară reţine că în cadrul procedurii camerei preliminare se efectuează un control de legalitate a posteriori atât a actului de trimitere în judecată, cât şi a probelor pe care se bazează acesta, astfel încât întreaga fază de urmărire penală să fie examinată şi cercetată, iar actele procesuale, procedurale, probele sau procedeele probatorii efectuate ori obţinute prin încălcarea echitabilităţii procedurilor să fie eliminate.

Astfel, conform art. 342 Cod de procedură penală judecătorul de cameră preliminară examinează următoarele:

- competenţa instanţei. Judecătorul de cameră preliminară nu verifică dacă acuzaţia cu privire la faptele descrise în rechizitoriu este reală şi nici dacă sunt probe suficiente pentru a conduce la stabilirea vinovăţiei, ci dacă instanţa a fost sesizată cu o faptă care să îi atragă competenţa;

- legalitatea sesizării. Verificarea rechizitoriului ca act de sesizare a instanţei poartă asupra actului de sesizare propriu-zis, asupra îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege cu privire la conţinutul actului de sesizare şi asupra respectării dispoziţiilor art. 328 Cod de procedură penală, iar nu asupra modului în care au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează efectuarea urmăririi penale, criteriu care este analizat subsecvent. Examinarea modului în care au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează efectuarea urmăririi penale este o activitate distinctă de examinarea regularităţii actului de sesizare, distincţie care rezultă în prezent din modul de redactare a art. 342 Cod de procedură penală. Judecătorul de cameră preliminară verifică în cadrul acestui criteriu şi claritatea acuzaţiei (descrierea faptei cu suficiente elemente încât să rezulte concordanţa cu norma penală şi să facă înţeles obiectul judecăţii). Acuzaţiile trebuie să fie formulate într-o manieră suficient de clară, încât să dea posibilitatea persoanei inculpate să înţeleagă, chiar beneficiind de sprijinul unor specialişti ai dreptului (avocaţi, consilieri juridici), ce anume i se reproşează de către autorităţi şi care este semnificaţia penală a conduitei sale (încadrare juridică şi, implicit, tratament sancţionator);

- legalitatea administrării probelor de către organele de urmărire penală. În cadrul acestui criteriu, urmează a fi examinată respectarea condiţiilor de contradictorialitate şi a dreptului la apărare, respectiv incidenţa cazurilor de nulitate absolută sau relativă, astfel cum sunt reglementate de art. 281 Cod de procedură penală şi art. 282 Cod de procedură penală. Judecătorul de cameră preliminară nu examinează aptitudinea probelor de a conduce la pronunţarea unei hotărâri de condamnare sau lipsa de claritate a probelor ori faptul că actul de acuzare nu menţionează probe administrate în cursul urmăririi penale, dar care se află în dosarul trimis instanţei. Judecătorul de cameră preliminară nu evaluează pertinenţa, utilitatea sau concludenţa probelor, astfel cum este cazul în cadrul cercetării judecătoreşti, ci se limitează la a constata dacă probele au sau nu caracter legal, dacă au fost administrate în condiţiile legii, iar atunci când constată o încălcare a dispoziţiilor legate de administrarea probelor, evaluează impactul acesteia asupra probatoriului.

Faţă de aceste limite ale competenţei funcţionale, judecătorul de cameră preliminară constată că rechizitoriul cuprinde descrierea suficientă a acuzaţiilor aduse inculpaţilor precum şi indicarea probelor pe care această acuzaţie se întemeiază.

În această procedură nu se procedează la verificarea pertinenţei, concludenţei sau utilităţii probelor administrate în cursul urmăririi penale, analiza cantonându-se numai în sfera legalităţii cu analiză asupra dispoziţiilor art. 101, art. 102 şi art. 280 – 282 Cod procedură penală.

Faţă de susţinerile inculpatului că delegaţia de marcare nr. … nu ar fi cea reală, instanţa constată că este o chestiune care nu vizează legalitatea administrării probelor şi ţine de fondul cauzei.

Totodată, judecătorul reţine că aspectele invocate de inculpat privind neregularitatea actului de sesizare şi interpretarea defectuoasă a probatoriului exced competenţei funcţionale a judecătorului de cameră preliminară faţă de obiectul verificărilor în cadrul acestei faze procesuale arătate mai sus.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 345 alin. 1, 2 Cod procedură penală, instanţa va respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul ...., prin avocatul său ales.

În raport cu cele reţinute mai sus, în temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, va constata legalitatea rechizitoriului emis în data de … în dosarul cu nr. …/P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria ..., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

 Totodată, va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii, ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de ..., în ..., şi ..., fiul lui ... fără antecedente penale, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, prev. de art. 321 alin.1 C.pen; uz de fals, prev. de art. 323 C.pen., participaţie improprie la infracţiunea de tăierea ilegală de arbori, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen., rap., la art. 107 alin 1 lit. d) şi alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic; totul cu aplic. art. 38 alin.1 C.pen.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În temeiul art. 345 alin. 1, 2 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul ..., prin avocatul său ales.

În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în data de … în dosarul cu nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpaţii ... şi ... fără antecedente penale, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, prev. de art. 321 alin.1 C.pen; uz de fals, prev. de art. 323 C.pen., participaţie improprie la infracţiunea de tăierea ilegală de arbori, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen., rap., la art. 107 alin 1 lit. d) şi alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic; totul cu aplic. art. 38 alin.1 C.pen.

Dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpaţii ... şi ....

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 08.09.2020.

Domenii speta