Fondul funciar

Sentinţă civilă 376 din 16.06.2020


Prin cererea înregistrată sub nr. (...) petentul (...) a chemat în judecată pe intimatele (...) solicitând instantei ca prin hotărârea ce va pronunta să se dispuna validarea popririi (...) cu privire la suprafaţa de (...) ha., teren agricol ca urmare a măsurătorilor pentru autoarea lui, (...) si scaderea acestei suprafete din totalul suprafetei aprobate de (..) ha. teren agricol aprobată initial pentru moştenitorii def. (,...) .

În motivarea cererii petentul arată că prin (...) nr. (...) a fost invalidată propunerea (...), în mod incorect deoarece (...) a stabilit cu exactitate ca este singurul mostenitor pentru suprafetele de teren dobandite de autoarea lui (...), decedată la (...)

Mai precizează petentul că din anul (..:) până în prezent a solicitat drepturile sale, mai ales ca la dosarul (...) se află contractele de vânzare-cumpărare din anul (...) cât şi actul de partaj voluntar din (...), insă autoarea lui a intrat în fostul (...) cu suprafaţă de (...) ha. teren agricol ca fiind un drept al său, astfel că solicită admiterea cererii.

În drept, a invocat Legea 18/1991.

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

La data de (...) intimata (...) a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia tardivitătii formulării cererii, iar pe fond a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

La data de (...) petenta (,...) a depus la dosar, in copie, înscrisuri.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin actiunea introductiva de instanta reclamantul a solicitat sa fie validata propunerea comisiei locale cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafata de (...) ha teren agricol solicitat de pe urma defunctei (...) si scaderea acestei suprafete din suprafata aprobata pentru mostenitorii defunctei.

Desi reclamantul solicita validarea propunerii de reconsituire a dreptului de proprietate  pentru suprafata de (...) ha teren agricol in fapt aceasta reprezinta o plangere ce are ca obiect anularea (...) nr.(...) conform art. 53 din Lg.18/1991.

Astfel instanta retine ca potrivit actelor de stare civila depuse la dosarul cauzei,  petentul este fiul defunctei (...), persoana care alaturi de o alta mostenitoare respectiv (...) sunt beneficiarii reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de (...) ha teren agricol aprobata prin (..), anexa (...) pozitia (...)

Prin relatiile depuse la (...) dosar intimata (...) arata ca terenul solicitat de petent respectiv cel de(...)ha este inclus in suprafata totala de (...) ha teren.

Potrivit memoriului justificativ depus la (...) dosar, comisia locala a solicitat validarea dreptului de proprietate in favoarea mostenitorilor defunctei (...), persoana de pe urma careia s-a reconstituit suprafata de (...)ha teren in anul (...) aratand ca la momentul formularii cererii nr.(...) , defuncta (...) a solicitat pe langa alte terenuri si suprafata de (...) ha teren agricol, suprafata ce i-a fost aprobata prin (...)

Ulterior, urmare masuratorilor si recunoasterii limitelor proprietatii de catre vecinii de hotar s-a stabilit ca aceasta in realitate este mai mare, masurand suprafata de (...) mp, deci o diferenta de (...) mp.

Petentul formuleaza la data de (...) o cerere adresata (...) si inregistrata sub numarul (...) prin care solicita eliberarea unei adeverinte pentru constructii si un certificat fiscal motivat de faptul ca ii sunt necesare pentru dezbaterea succesiunii de pe urma defunctei sale mama (...)

Desi petentul nu a formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de (...) ha teren agricol in nume propriu ulterior emiterii (...) in baza legilor de reconstituire ulterior aparute pana la momentul anului (...) comisia locala in contradictie cu dispozitiile legale o analizeaza in aceasta modalitate si chiar propune validarea dreptului de proprietate, inaintand aceasta solicitare comisiei judetene.

Prin procesul verbal din data de (...) intimata (...) analizeaza aceasta propunere si retine ca aceasta este formulata pentru suprafata de (...)mp ce reprezinta diferenta dintre suprafata de (...) mp deja reconstituita si cea de (...) mp suprafata rezultata in urma masuratorilor efectuate.

Astfel, intimata retine ca aceasta suprafata de teren nu a intrat in (...) , nu a fost preluat in nici un mod de catre stat astfel ca nu face obiectul art.8 alin.2 din Lg.18/1991.

Se retine astfel ca potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, coroborate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 890/2005, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana îndreptatita, personal sau prin mandatar. De asemenea, în temeiul art. 13 din Legea nr. 18/1991, legiuitorul a acordat beneficiul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor tuturor mostenitorilor autorului, dar cu respectarea normelor de drept comun referitoare la proximitatea gradului de rudenie si a claselor de mostenitori, cu conditia sa fi formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în termenul prevazut de lege.

Cu toate ca din probele administrate in cauza de fata  se constata ca reclamantul nu a urmat procedura administrativ-jurisdictionala obligatorie prevazuta de Legea nr. 18/1991, în sensul ca nu a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul solicitat de la intimatele din litigiul de fata, intimata comisia locala cu incalcarea dispozitiilor legale in materie, dispozitii care nu permit ca din oficiu comisiile de fond funciar sa formuleze propuneri, a propus validarea dreptului de proprietate imprejurare care nu a reusit altceva decat sa creeze noi litigii pe rolul instantei de judecata si sa expuna partile solicitante la cheltuieli nejustificate.

Asadar, desi in plangerea sa petentul solicita atribuirea acestui teren in nume propriu, se constata ca acesta nu a respectat dispozitiile art.9 din Lg.18/1991 si art.11 din HG 890/2005 in sensul ca nu a formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, cererea inregistrata sub numarul (...) neputand fi asimilata in acest sens.

Chiar daca instanta ar trece peste acest aspect in cauza nu sunt indeplinite nici celelalte conditii respectiv dovada ca terenul de (...) mp a fost preluat de stat prin (...) sau alta modalitate. In plus de aceasta terenul (...) ha , rezultat la masuratori (...) ha este cuprins in (...) hotarare de care beneficiaza si petentul si care pana la acest moment nu a fost anulata sau modificata astfel ca produce efecte juridice in continuare.

Legat de solicitarea ca terenul in litigiu sa fie scazut din suprafata de (...) ha, suprafata reconstituita prin (...) la termenul din data de (...) petentul prin aparator a invederat instantei ca nu a contestat decat ultima hotarare emisa respectiv (...) si nu si pe cea din anul (...)

In consecinta, avand in vedere considerentele din cele ce preced, instanta va respinge actiunea ca neintemeiata.

Domenii speta