Contestație decizie pensie

Sentinţă civilă 459/2019 din 14.06.2019


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2018:010.000435

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. ------------

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 459/2019

Şedinţa publică de la 14 Iunie 2019

Completul compus din:

Preşedinte ------------

Asistent  judiciar -----------

Asistent  judiciar ------------

Grefier Şef ---------

Pe rol se află pronunţarea asupra dezbaterilor din şedinţa publică din 03.06.2019, privind acţiunea formulată de reclamantul M.P., în contradictoriu cu pârâta X, având ca obiect contestație decizie pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile pe fondul cauzei au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din 03.06.2019.

Deliberând, instanța pronunță următoarea sentință:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secția Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. --------- reclamantul M.P., în contradictoriu cu  pârâta X  a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei să-i recalculeze pensia în funcţie de legile în vigoare, după depunerea mai multor adeverinţe care nu au fost luate în calcul şi emiterea unei noi decizii de pensionare cu punctajul mărit în funcţie de calculele rezultate , faţă de cel stabilit în urma depunerii adeverinţei nr. -------- din 11. 09. 2014, eliberată de Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti - Facultatea de Drept din Târgu-Jiu, în care s-a stabilit prin Decizia nr. -------- din 04.12. 2014 un punctaj mediu anual de 2,94150; majorarea punctajului mediu anual şi stabilirea dreptului de pensie ce i se cuvine în funcţie de rezultatul obţinut în urma calculelor efectuate, ţinând seama de toate adeverinţele menţionate şi depuse în dosarul de la CJP să fie obligată pârâta să-i achite toate sumele ce i se cuvin din urmă, reactualizate la gradul de inflaţie din momentul depunerii lor la CJP şi până în momentul efectuării plăţii; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată; obligarea pârâtei la plata daunelor morale în valoare de 20.000 euro; remedierea tuturor greşelilor comise de CJP;  ca punctajul mediu anual să fie trecut pe rubrica puncte realizate în condiţii speciale de muncă.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a lucrat peste 27 de ani în grupa I-a de muncă, conform actelor din dosarul de pensie şi a fost pensionat la limită de vârstă, începând cu 01.02.2000, conform Legii Nr. 3/1977 prin Decizia Nr. -------- din 28.02.2000. A depus mai multe adeverinţe cu veniturile brute, pe care CJP nu vrea să le ia în calcul, ultima fiind Adeverinţa cu nr. --------- eliberată de S.X., iar în loc să-i recalculeze punctajul mediu anual pentru stabilirea dreptului de pensie, i-a fost comunicată  copia unei Decizii anterioare de pensionare.

A menţionat faptul că pârâta CJP a recalculat eronat drepturile de pensie ce i se cuvin, urmare a  aplicării OUG Nr. 4/2005, raportând punctajele lunare realizate în totalitate în grupa I-a de muncă la un stagiu complet de cotizare de 25 ani, conform Legii 19/2000 şi nu la un stagiu de cotizare de 20 de ani, conform art. 14 din Legea nr. 3/1977, care era în vigoare când acesta a fost pensionat.

Prin decizia nr. ---------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. --------- a fost obligată CJP Gorj să emită o nouă decizie de pensionare cu luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 20 ani, conform art. 14 din Legea nr. 3/1977 şi a unui punctaj mediu anual de 2,6454 puncte, sentinţa fiind întemeiată pe dispoziţiile Deciziei nr. 40 din 22.9.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. ------- prin care a soluţionat recursul în interesul legii cu privire la aplicarea art. 77 alin. 2, raportat la art. 43 din Legea nr. 19/2000, referitor la stabilirea stagiului complet de cotizare, utilizat pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de recalcularea pensiilor în sistemul public, pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 iulie 1977 -31.03.2001 în baza Legii nr. 3/1977 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă.

CJP a pus în executare sentinţa nr. ---------- şi a emis decizia nr. --------- cu un punctaj mediu anual de 2,6454, punctajul fiind trecut în anexă la Decizie  la lit. F, ca puncte realizate în sistemul public de pensii în condiţii normale de muncă si nu pe rubrica puncte realizate în condiţii speciale de muncă.

Casa Judeţeană de Pensii Gorj nu a pus în aplicare prevederile art. 78 ind. 2 din Legea 19/2000, aşa cum a fost modificat prin OUG nr. 8/2008, considerând că reclamantul a  beneficiat de prevederile art. 14 din Legea nr. 19/2000, care reprezintă o Lege specială şi nu prevederile art. 14 din Legii nr. 3/1977 şi îi sunt aplicabile prevederile art. 11 din OUG Nr. 100/2008.

Reclamantul a mai arătat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în considerentele Deciziei nr. 40 din 22.09.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. ------- prin care a fost soluţionat Recursul în Interesul Cegii cu privire la aplicarea art. 77 alin. 2, raportat la art. 43 din Legea nr. 19/2000, referitor la stabilirea stagiului complet de cotizare, utilizat pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de recalcularea pensiilor în sistemul public, pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 iulie 1977- 31.03. 2001 în baza Legii nr. 3/1977 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă a stabilit că  „redă textual: „Cele stabilite de unele instanţe, în sensul că aceste categorii de asigurați îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 19/2000 şi ale Anexei nr. 4 la această Lege ca „act normativ special” la care fac trimitere prevederile art. 2 alin. (4) din normele metodologice aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004, sunt consecinţa unei interpretări greşite a prevederilor legale, întrucât Legea 19/2000, reprezintă o Lege generală, actul normativ - cadru în domeniul pensiilor şi al drepturilor de asigurări sociale”.

Ulterior, prin art. 169 din Legea nr. 263/2010, s-a prevăzut că pentru persoanele pensionate înainte de 01.04.2001 şi au lucrat în grupa I şi II de muncă, punctajele lunare se majorează cu 50% pentru perioada lucrată în grupa I şi cu 25% pentru perioadele lucrate în grupa II-a.

Reclamantul a solicitat, având în vedere că Legea 3/1977 şi Legea nr. 19/2000  nu sunt legi speciale, fiind legii generale, acte normative cadru în domeniul pensiilor şi al drepturilor de asigurări sociale, să i se acorde majorarea punctajului total de 2,94150 stabilit prin Decizia nr. -------- din 04.12.2014, cu procentul de 50% prevăzut de art. 169 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 263/2010 şi stabilirea punctajului mediu anual pentru drepturile de pensie, prin raportare la un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, stabilit prin sentinţa civilă nr. ----------, pronunţată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. ---------- şi obligarea CJP Gorj să emită o nouă Decizie de pensionare cu luare în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

A solicitat  să i se majoreze punctajul lunar prin recalcularea adeverinţelor mai jos menţionate ce se află la dosarul de pensionare şi restabilirea punctajului mediu anual, conform veniturilor brute prevăzute de Legea Nr. 263/2010, art. 96, pct. 2, prin raportarea câştigului salarial brut/soldă brută sau după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la care a plătit Asigurările Sociale, conform Adeverinţei nr. ---------, eliberată de S.C. X, depusă în data de 05.12.2017 la CJP Gorj, cât şi a celorlalte.

A solicitat  ca punctajul stabilit de CJP Gorj prin Decizia nr. ------- din 04.12.2014 în urma depunerii adeverinţei nr. ---------- din 11.09.2014 eliberată de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, prin care s-a stabilit un punctaj mediu anual de 2,94150 să-i fie majorat cu 50% conform Legii nr. 263/2010 art. 169 pct. (l). Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează: cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă.

Reclamantul a arătat că în loc să i se recalculeze punctajul lunar conform veniturilor brute realizate aşa cum se precizează în art. 96, pct. 2, din Legea nr. 263/2010 în urma depunerii acestei adeverinţe a primit ca răspuns  Decizia Nr. -------- din 03.04.2018 , fiind o copie a Deciziei anterioare nr. ------- emisă în data de 04.12.2014, fără nicio mărire de pensie faţă de ce avea în plată până la data respectivă, în care se observă doar majorarea punctul de pensie de către Guvernul României la toţi pensionarii.

A contestat faptul că prin decizia nr. ------ din 03.04.2018 nu a fost recalculată majorarea punctajului lunar conform veniturilor brute precizate în adeverinţa nr. ------- din 05.12.2017, prevăzute de art. 96, pct. 2, din Legea nr. 263/2010, la punctajul lunar mediu realizat şi stabilirea corectă a punctajului mediu anual ce-i revine în plata pensiei conform adeverinţei, cât şi a celorlalte: Adeverinţa Nr. ---------- eliberată de X. şi nu a fost luată în calcul cât şi cea de la punctul 3; - Adeverinţa Nr. --------, eliberată de S.C. X nu este recalculată.

Pentru faptul că din anul 2005 şi până în prezent s-a judecat cu pârâta X. pentru câștigarea drepturilor de pensie ce i se cuvin, reclamantul a arătat că s-a îmbolnăvit de diabet de tip 2 din cauza stresului şi a solicitat daune în valoare de 20.000 EURO.

În drept, cererea a fost întemeiată  pe Legea nr. 3/1977, art. 14, pe Legea 19/2000, Legea Nr. 263/2010, art. 169, cu modificările ulterioare, pe sentinţa civilă nr. --------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ----------- rămasă irevocabilă, pe decizia nr. 2897/26 Martie 2013, irevocabilă.

În dovedirea cererii a solicitat proba cu înscrisuri.

La data de 26.06.2018 pârâta X a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii.

Pârâta a invocat inadmisibilitatea acţiunii, având în vedere că  din conţinutul cererii de chemare in judecată nu reiese faptul că reclamantul  contestă o decizie de pensie.

În fapt, s-a arătat că reclamantul M.P. este pensionar la limita de vârsta conform deciziei de pensionare nr. ----------. Ulterior, reclamantul a beneficiat de recalcularea pensiei ca urmare a modificărilor legislative, a actelor depuse de acesta ulterior referitoare la stagiul de cotizare si veniturile obţinute şi a sentinţei civile nr. --------- pronunţa de Tribunalul Gorj in dosarul nr, -----------, rămasă definitivă.

Prin cererea înregistrată sub nr. ---------- reclamantul a solicitat recalcularea pensiei conform adeverinţelor nr. ---------, eliberate de X, motiv pentru care CJP a emis decizia nr. ----------, pe care a contestat-o in temeiul art. 149, alin. 1 la Comisia Centrala de Contestaţii.

Prin această decizie a fost valorificată perioada când reclamantul a urmat cursurile universitare, fiind pensionar la limită de vârsta. Comisia Centrala de Contestaţii a respins contestaţia prin hotărârea nr. -------- ca fiind neîntemeiată.

Ulterior, prin cererea nr. ---------, reclamantul a solicitat recalcularea pensiei conform adeverinţei nr. ---------, motiv pentru care CJP Gorj a emis răspunsul nr. ---------, prin care a arătat că sporurile menţionate în adeverinţa nr. --------- au fost valorificate deja, conform adeverinţelor depuse de reclamant la stabilirea iniţială a pensiei.

A învederat faptul că CJP Gorj nu s-a pronunţat asupra acestei cereri printr-o decizie, deoarece sporurile cu caracter permanent menţionate în adeverinţa nr. --------- au fost valorificate la calculul pensiei conform adeverinţelor depuse de petent la stabilirea pensiei iniţiale, precum şi prin cererile ulterioare de recalculare a pensiei.

Reclamantul s-a adresat instanţei de judecata, iar aceasta in dosarul nr. ---------- a respins definitiv acţiunea reclamantului ca fiind neîntemeiată.

Reclamantul, cu cererea de recalculare a pensiei înregistrată la nr. -----------, a anexat diploma de licenţă nr. -------, iar cu cererea de recalculare a pensiei, înregistrata la nr. --------- a anexat adeverinţa nr. --------.

CJP Gorj a soluţionat cele doua cereri prin decizia de pensie nr. ----------, prin care au fost respinse solicitările reclamantului motivat de faptul că stagiul asimilat reprezentând perioada în care a urmat facultatea a fost deja valorificat, iar veniturile din adeverinţa nr. ---------, nu constituie baza de calcul a pensiei conform art. 165 din Legea nr. 263/2010 şi art. 127 din Normele aprobate prin HG nr. 257/2011.

Conform art. 127 alin 1 din H.G. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

„Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.”

De asemenea, pârâta a arătat că  veniturile obţinute până la data de 01.04.2001 au fost valorificate la calculul pensiei conform înscrierilor din carnetul de munca, iar după aceasta data au fost valorificate conform declaraţiilor nominale depuse de angajator la casa de pensii.

Prin precizările depuse la dosarul cauzei (filele 38, 64) reclamantul a arătat că înţelege să conteste decizia nr. ---------- şi a indicat adeverinţele care nu au fost avute în vedere la stabilirea pensiei, respectiv adeverinţa nr. -------- eliberată de S.C. X., adeverinţa nr. -------- eliberată de X, adeverinţa nr. ------- eliberată de SC X, adeverinţa nr. -------- din 08.02.2011 eliberată de Casa de Pensii Bucureşti, adeverinţa nr. -------- eliberată de SC X, adeverinţa nr. --------- eliberată de X.

A mai arătat reclamantul că își menține celelalte obiective precizate în acțiune.

De asemenea, reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu completările ulterioare şi obligarea C.J.P.G. să emită o nouă decizie de pensionare, luând în calcul cele solicitate în acţiune.

A arătat că este pensionat cu data de 01.02.2000, la limită de vârstă în temeiul Legii nr. 3/1977, prin decizia nr. 121766/28.02.2000.

La data de 01.04.2001 a fost abrogată Legea nr. 3/l977 prin intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000.

La data de 07.02.2005 a fost emisă O.U.G. nr. 4/2005, privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat şi i s-a greşit calculul, fiindu-i scăzut punctajul mediu anual la 1,37002 puncte.

A fost emisă decizia nr. ---------, raportat la un stagiu complet de cotizare de 25 de ani, conform art. 43 din Legea 19/2000 şi nu a unui stagiu de cotizare de 20 de ani, aşa cum impunea art. 14 alin. 1 din Legea nr. 3/1977 (având grupa I  de muncă).

A contestat în instanţă calculul transpunerii dreptului de pensie în baza O.U.G. nr. 4/2005 şi Legii 19/2000 şi, prin sentinţa civilă nr. ----------, pronunţată de Tribunalul  Gorj în dosarul nr-----------, a fost obligată C.J.P. Gorj să emită o nouă decizie, în care numărul anual de puncte realizat să fie împărţit la 20 ani, pentru stabilirea unui punctaj mediu anual corect, conform prevederilor deciziei nr. 40 din 22.09.2008, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.16/2008, prin care a fost soluţionat recursul în interesul legii cu privire la aplicarea art. 77 alin. 2, raportat la art. 43 din Legea 19/2000, referitor la stabilirea stagiului complet de utilizare utilizat pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de recalculare a pensiilor în sistemul public, pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31.03.2001, în baza Legii nr. 3/1977 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă.

Prin decizia nr. ----------, rămasă definitivă în dosarul nr. ---------- , pronunţată de Tribunalul  Gorj, a fost obligată C.J.P. Gorj să emită o nouă decizie de pensionare cu luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 20  ani şi un punctaj mediu anual de 2, 6454 puncte, aplicând prevederile art. 14 din Legea nr. 3/1977.

La data de 01.10. 2008 a fost emisă O.U.G. nr. 100/2008, prin care a fost modificată Legea nr. 19/2000, respectiv art. 782:

„(1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurat în grupa I de muncă iar prin art. II din Ordonanţă a fost introdusă prevederea, „Prevederile art. 78 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare se aplică şi persoanelor:

a) ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din vechiul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completările prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, cu excepţia acelora în cazul cărora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzute de acte normative cu caracter special”.

În dosarul nr. ---------- este contestată decizia nr. --------- din 03.04.2018, precizată pe pagina 4 din acţiunea de chemare în judecată, iar Casa Judeţeană de Pensii Gorj precizează că nu există nicio decizie contestată, încercând să ducă în eroare instanţa de judecată, invocând inadmisibilitatea acţiunii pentru motivul invocat, lucru care nu este adevărat.

În urma depuneri adeverinţei cu nr. -------- Casa Judeţeană de Pensii

Gorj nu a calculat corect această adeverinţă, majorându-i punctajul stabilit prin

decizia nr. 121766 din 22.04.2013 şi  decizia nr. -----------din 06.08.2013, prin care s-a majorat punctajul mediu anual de la 2,66091 la 2,94150 puncte, chiar dacă Comisia

Centrală de Contestaţii a respins contestaţia sa, motiv pentru care s-a adresat instanţei de judecată, iar, în urma unei expertize contabile, ţinând cont de toate adeverinţele nevalorificate de CJP Gorj, instanţa va putea emite o hotărâre corectă.

Consideră că se încadrează în art. 99 alin. l din Legea nr 263/2010.

Prin cererea nr. -------- din 10.06.2015 a depus conexată adeverinţa nr. ----------, eliberată de Sucursala X, solicitând valorificarea acesteia la veniturile salariale brute pentru care a plătit asigurările sociale, în care angajatorul face următoarele precizări la pagina 15:

a) baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale la unitate până la data de 01.04.2001 a fost constituită din veniturile brute şi nete, menţionate în prezenta adeverinţă. Această adeverinţă cuprinde toate orele plătite de angajator: compensaţii, sume pentru ore festive, sume pentru ore cap de secţie, sume pentru orele lucrate suplimentar, orele de la şcoala personalului care erau plătite.

Conform Legii nr. 263/2010, art. 96 alin. 2 impune: „Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/soldă brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a contribuit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică”.

La art. 100 din Legea 263/2010 se prevede :

„Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 01 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective după cum urmează:

b) Cu 50 % pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrare în condiţii speciale potrivit legii”.

Referitor la precizarea făcută de Casa Naţională de Pensii Gorj că, în urma depunerii adeverinţei nr. --------, eliberată de Sucursala X, nu s-a pronunţat asupra acestei cereri, a arătat că a considerat normal să se adreseze instanţei de judecată ca să o oblige pentru recalcularea punctajul lunar realizat pe perioada cât a lucrat în grupa I, conform Legii nr. 263/2010, art. 100.

Această adeverinţă prezintă toate veniturile brute realizate de reclamant, pentru care a plătit contribuţiile de asigurări sociale conform legilor în vigoare de atunci.

A arătat reclamantul că pârâta i-a trimis o nouă decizie de pensie, cu nr. 12166 din 03.04.2018, fiind o copie a deciziei din 2014, pe care o contestă în prezenta acţiune.

A solicitat instanţei de judecată să numească un expert contabil și să-i admită

un expert contabil asistent, pentru calcularea corectă a punctajului mediu anual și stabilirea dreptului de pensie ce i se cuvine, stabilind drept obiective ale expertizei cele solicitate în acţiunea de chemare în judecată şi cea de completare a acţiunii, potrivit legii.

De asemenea, a arătat că majoritatea precizărilor din întâmpinarea C.J.P. Gorj sunt nefondate şi a solicitat respingerea lor.

Prin sentinţa nr. --------, pronunţată de Tribunalul Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. ----------, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul M.C.P., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj.

Împotriva acestei sentinţe reclamantul a declarat apel şi, prin decizia nr. -------, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. --------, s-a admis apelul declarat de reclamantul M.C.P., s-a anulat sentinţa şi a fost trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Instanţa de apel a reţinut că:

Din cuprinsul cererii introductive de instanţă rezultă că reclamantul a criticat decizia de recalculare a pensiei nr. ----------, motivând în mod explicit faptul că pârâta, la recalcularea pensiei, a raportat, urmare a aplicării O.U.G. nr. 4/2005, punctajele lunare realizate în totalitate în grupa I de muncă la un stagiu complet de cotizare de 25 de ani, potrivit Legii 19/2000, deşi, în raport cu data înscrierii la pensie, acestuia îi erau aplicabile dispoziţiile art. 14 din legea 3/1977 , în vigoare la data pensionării sale - 01.02.2000.

Această critică referitoare la modul de calcul al punctajului mediu anual, în susţinerea căreia reclamantul  a făcut trimitere la hotărârile judecătoreşti care au obligat CJP Gorj  la emiterea unor noi decizii cu luarea în considerare a  unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, are în vedere dispoziţiile deciziei pronunţată în recursul in interesul legii nr. 40/22.09 2008  şi nu a fost analizată de instanţă, deşi , în cuprinsul cererii de chemare în judecată acesta solicitase majorarea punctajului total de 2,94150 stabilit prin decizia de recalculare din 04.12.2014  cu procentul 50 % prevăzut de art. 169 alin.1 lit. b din Legea 263/2010 şi stabilirea punctajului mediu anual pentru drepturile de pensie prin raportare la un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, potrivit art. 14 din legea 3 /1977, în raport cu cele statuate de s.c. 5463/2012 , irevocabilă.

A arătat Curtea că prin precizarea din 05.07.2018 reclamantul şi-a menţinut aceste solicitări  potrivit menţiunii din finalul precizării de la fila 65 din dosarul de fond : „menţin celelalte obiective precizate în acţiunea formulată în prezentul dosar” .

Pentru aceste considerente , Curtea a constatat că apelul declarat de reclamant este fondat şi, în raport cu solicitarea expresă din motivele de apel şi cu dispoziţiile art. 480 alin. 3 teza a II-a Cod de procedură civilă, a anulat sentinţa,  cu trimiterea  cauzei  spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cu ocazia rejudecării, în raport cu cererea reclamantului referitoare la stagiul complet de cotizare, instanţa de fond, reanalizând cauza sub toate aspectele, urmează a avea în vedere şi dezlegările date de I.C.C.J , completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în decizia  nr. 69/2018, pronunţată în dosarul nr. 1915/2018, la 15 octombrie 2018, obligatorie potrivit art. 521 alin.3 Cod de procedură civilă de la data publicării sale în Monitorul Oficial,  Partea I,  nr. 1307  din 6.12.2018 , va aprecia dacă, în raport cu statuările acestei decizii se mai impune administrarea probei cu expertiza contabilă solicitată de reclamant .

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. ----------, având prim termen de judecată la data de 15.04.2019.

În probatoriu a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele dosarului, în raport de dispozițiile legale aplicabile, instanța reține:

Reclamantul M.P. beneficiază de pensie pentru limita de vârstă în baza deciziei nr. --------- și, prin cererea înregistrată sub nr.------------, a solicitat recalcularea pensiei pentru limită de vârstă  stabilită prin această decizie, depunând în acest  adeverința nr.--------, emisă de S.C. X.

În această adeverință se precizează că reclamantul a fost angajatul S.C. X în perioada martie 1981- august 1985 pe durata executării contractului, menționându-se timpul lucrat lunar, totalul retribuțiilor lunare și contribuțiile la pensia suplimentară.

Prin decizia de pensie nr. ----------, emisă de Casa Județeană de Pensii Gorj, contestată în prezenta cauză, Casa Județeană de Pensii Gorj a respins cererea reclamantului de recalculare a pensiei, menționându-se în întâmpinare că nu se valorifică adeverința, întrucât nu este emisă conform art.127 din H.G. 257/2011 și art. 165 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Așa cum rezultă din prevederile art. 159 alin.1, raportat la art. 16 lit. a din Legea nr. 263/2010, pentru perioadele de vechime în muncă realizate până la data de  01.04.2001 se face dovada cu carnetul de muncă sau cu alte acte prevăzute de lege.

Conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 263/2010 :

„(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

 a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

 b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

 c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:

a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 - 10 ani;

- 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 - 15 ani;

- 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 - 20 ani;

- 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 - 5 ani;

- 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 - 10 ani;

- 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 - 15 ani;

- 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 - 20 ani;

- 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.

(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.

(5) Salariile medii şi minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 8.

(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi pentru perioada cuprinsă între 1939 - 1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzător anului 1938.

(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949.”

În conformitate cu prevederile art. 124 alin.1 și 2 din H.G. 257/2011:

„ (1) În situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, pentru perioadele menţionate la art. 16 lit. a) din lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

 a) denumirea angajatorului;

 b) datele de identificare a persoanei;

 c) perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;

 d) menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;

 e) funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;

 f) salariul tarifar de încadrare;

 g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;

 h) perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat.

(2) Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.”

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 127  alin.1 și 2 din H.G. 257/2011:

„(1) Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.

 (2) Adeverinţa prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

 a) denumirea angajatorului;

 b) datele de identificare a persoanei;

c) perioada în care s-a desfăşurat activitatea, cu indicarea datei de începere şi de încetare a acesteia;

 d) funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;

 e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;

 f) perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat.

(3) Adeverinţele prevăzute la alin. (2) vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.”

 În speță, în adeverința nr.---------, emisă de S.C. X., se menționează totalul retribuțiilor lunare și contribuțiile la pensia suplimentară, însă nu se menționează dacă sumele respective sunt brute sau nete și nici elementele salariale din care se compun acele retribuții, respectiv salariul tarifar de încadrare, denumirea sporurilor cu caracter permanent și temeiul legal de acordare, conform dispozițiilor legale menționate.

Prin urmare, adeverința menționată nu îndeplinește condițiile legale pentru a fi valorificată la recalcularea drepturilor de pensie.

În consecință, în mod corect a fost respinsă cererea reclamantului de recalculare a drepturilor de pensie în temeiul adeverinței nr.--------, emisă de S.C. X.

Celelalte adeverințe invocate de către reclamant, respectiv adeverinţa nr. ---------- eliberată de Sucursala X, adeverinţa nr. ----------- eliberată de S.C. X., adeverinţa nr. --------- eliberată de S.C. X și adeverinţa nr. ---------, eliberată de X nu  fac obiectul cererii de recalculare a drepturilor de pensie cu privire la care a  fost emisă decizia nr. ---------,  contestată în prezenta cauză, respectiv cererea de recalculare înregistrată sub nr.--------.

Astfel, cu privire la aceste adeverințe au fost formulate cererile nr. 18.230/03.06.2013, nr. ------- (filele 171, 169, 159, 132 și 130 din dosarul din primul ciclu procesual), ulterior acestor cereri fiind  emise deciziile de pensie nr. 1------------ (filele 161, 151, 148, 131 și 129 din dosarul din primul ciclu procesual).

Prin hotărârea nr. -------- Comisia Centrală de Contestații din cadrul C.N.P.P. București a respins contestația formulată de reclamant împotriva deciziei de pensie nr. ---------, ca neîntemeiată, iar împotriva răspunsului nr.---------,  ca inadmisibilă.

Acțiunea formulată de reclamant în dosarul --------, în cadrul căreia acesta a contestat  hotărârea nr. -----, emisă de Comisia Centrală de Contestații din cadrul C.N.P.P. București și a solicitat majorarea punctajelor lunare cu 50% pentru perioadele în care a desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă potrivit legislației anterioare datei de 01.04.2001 sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, susținând, totodată că, în urma  depunerii adeverinței nr.---------, Casa Județeană de Pensii nu a calculat corect drepturile de pensie, a fost respinsă prin sentința nr.---------, emisă de Tribunalul Gorj-Secția conflicte de muncă și asigurări sociale, definitivă prin decizia nr.---------, emisă de Curtea de Apel Craiova, Secția I Civilă.

În dosarul de faţă reclamantul contestă decizia de pensie nr. -----------, decizie emisă cu privire la cererea de recalculare înregistrată sub nr.---------, prin care acesta a solicitat recalcularea pensiei pentru limită de vârstă  stabilită prin decizia nr. ----------, prin valorificarea  adeverința nr.----------, emisă de S.C. X.

Or, aşa cum s-a arătat mai sus, adeverința nr.--------, emisă de S.C. X, nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi valorificată la recalcularea drepturilor de pensie.

De asemenea, în mod greșit susține reclamantul că nu i-a fost luată în considerare adeverința nr. -------- din 08.02.2011, eliberată de Casa de Pensii Bucureşti, întrucât această adeverință  cuprinde datele necesare determinării stagiului de cotizare și a punctajului mediu  în vederea stabilirii pensiei, iar prin decizia contestată Casa Județeană de Pensii a respins cererea de recalculare, menținând punctajul mediul anual de 2,94150 stabilit prin decizia de pensie anterioară, cu nr. ---------, decizie rămasă definitivă ca urmare a respingerii contestației prin hotărârea nr. --------, emisă de Comisia Centrală de Contestații din cadrul C.N.P.P. București.

Referitor la majorarea punctajului aferent perioadelor lucrate în grupele I şi II de muncă, instanţa reţine că, în conformitate cu art. 1691 din Legea 263/2010, introdus prin Legea nr.192/2015:

 „Pensionării sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a III-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în jocuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data iei aprilie 2001.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii.

(4) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (l)-(3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

(5) Recalcularea prevăzută la alin. (l)-(4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.

(6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (l)-(5) se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.”

În aplicarea prevederilor art.1691 din Legea nr.263/2010, a fost adoptată H.G. nr.291/2017, pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011. Astfel, după alineatul 7 al art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011, au fost introduse zece noi alineate, respectiv alineatele 8 – 17.

Potrivit prevederilor art.134 alineat 3 din H.G. nr.257/2011, „la recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se utilizează stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei”.

La alineatul 8 al aceluiași articol, s-a prevăzut însă că:

„Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la recalcularea pensiilor, conform prevederilor art. 1691 din lege, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situaţii, respectiv:

 a) stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 la lege;

 b) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 56 şi 57 din lege;

 c) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 58 şi 59 din lege.”

Prin urmare, la recalcularea pensiei  în baza art.1691 din Legea nr.263/2010 se are în vedere stagiile de cotizare prevăzute de lege, în vigoare de la data la care se cuvin drepturile recalculate.

Ulterior a intrat în vigoare Legea nr.221/2018, care a completat Legea nr. 263/2010 , fiind introdus un nou articol, respectiv articolul 169 2  , potrivit căruia:

„(1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 1691 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătoreşti, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015.

(2) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

(3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.

(4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018.”

Așadar, drepturile recalculate conform acestei legi se cuvin de la data de 1 octombrie 2018, iar recalcularea se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.

Referitor la dispozițiile 169 1  din Legea nr. 263/2010 a fost pronunțată Decizia nr. 69/2018, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, prin care  s-a stabilit că:

„ În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, introdus prin Legea nr. 192/2015 pentru completarea acestei legi, sintagma "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.”

În considerentele deciziei, la pct. 89, Înalta Curte de Casație și Justiție a concluzionat că, „până la momentul apariției legii noi din anul 2018,  trebuie considerat că textul ce face obiectul sesizării se referă la stagiul prevăzut de legea care dispune recalcularea cu acordarea majorărilor, respectiv Legea nr. 263/2010, caz în care, prin acordarea majorărilor, se pierde beneficiul stagiului redus de cotizare; pensia astfel recalculată este posibil să se micşoreze, însă doar scriptic, rămânând în plată cuantumul mai mare, până la recalcularea conform Legii nr. 221/2018”.

În speță, prin decizia contestată, Casa Județeană de Pensii a respins cererea nr.--------, de recalculare a pensiei în baza adeverinței nr.582/05.12.2017, emisă de S.C. X, astfel că nu a mai emis un alt buletin de calcul al drepturilor de pensie, menținând punctajul mediu anual de 2,94150 stabilit prin decizia de pensie anterioară, cu nr. -------, decizie rămasă definitivă, urmare a respingerii contestației prin hotărârea nr. --------, emisă de Comisia Centrală de Contestații din cadrul C.N.P.P. București.

Așadar, decizia de pensie contestată nu a fost emisă în aplicarea art. 1691 din Legea 263/2010.

Pentru aplicarea art. 1691 din Legea 263/2010 a fost emisă decizia nr. ---------, iar ulterior a fost emisă decizia nr. -------, însă aceste decizii nu fac obiectul contestației formulată în prezentul dosar.

Față de considerentele arătate, instanța urmează să respingă contestaţia ulterior precizată de reclamant, ca neîntemeiată.

Opinia asistenților judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia ulterior precizată, formulată de reclamantul M.C.P., în contradictoriu cu pârâta X., ca neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.