Tentativa de omor,prev. de art 32 Cp rap la art 188 alin 1, 2 Cp Pedeapsa complementară prev de art. 66 alin. 1 lit. n C.p.

Decizie 86 din 28.01.2021


1.Imposibilitatea materială a identificării armei de foc cu care s-a tras asupra victimei ...nu echivalează cu inexistența faptei și nu antrenează nevinovăția persoanei față de care există probe concrete de vinovăție, întrucât, în caz contrar s-ar încălca imperativul probator reglementat prin dispozițiile art. 103 alin. 2 C.p.p., conform căruia, în luarea deciziei asupra existenței infracțiunii și vinovăției inculpatului, instanța hotărăște motivat cu privire la toate probele evaluate, neexistând prin urmare o ordine de preferință ori prioritate la nivel probator și, totodată, nu există probe a căror valoare informativă juridică să fie superioară altora, toate probele fiind supuse liberei aprecieri a organelor judiciare, valoarea fiecareia fiind dată de rezultatul evaluator al ansamblului probator.

2.Crearea unei stări de pericol iminent pentru viața unei persoane, este o noțiune juridică care contribuie la stabilirea corectă a încadrării juridice în dispozițiile art. 188 alin. 1 C.p.p., diferită de noțiunea medicală a punerii în primejdie a vieții persoanei, corelația dintre aceste două noțiuni fiind  atributul instanței de judecată, conform art. 386 C.p.p., fără a exista o suprapunere totală, întrucât medicul legist nu are competența funcțională de a stabili exclusiv și unilateral încadrarea juridică a faptei. De aceea, astfel cum s-a menționat anterior, distincția dintre infracțiunile intenționate îndreptate împotriva vieții și, respeciv, împotriva sănătații, se fundamentează nu exclusiv pe baza urmarii imediate, ci pe un conglomerat de criterii juridice: natura instrumentului folosit, urmarea imediată produsă, intensitatea executării acțiunii ce constituie verbum regens, relațiile dintre părți, conduita autorului acțiunii în momentele ulterioare executării acțiunii.

3. Analiza coroborată a elementelor ce conturează modul și împrejurările săvârșirii infracțiunilor și, totodată, persoana inculpaților, conduce la concluzia îndeplinirii condițiilor prev de art. 67 alin. 1 C.p., instanța de judecată apreciind că, față de natura și gravitatea infracțiunilor – prin care s-a adus atingere unor valori sociale esențiale pentru componentele fizică și socială ale vieții cetățenilor, împrejurările reale ale cauzei - care au relevat o periculozitate însemnată a comportamentelor adoptate, tendința inculpaților de a apela la mijloace fizice violente pentru soluționarea diferendelor personale, fără a aprecia asupra consecințelor propriilor conduite, persoana inculpaților – care au exprimat un vădit dispreț față de lege și buna morală, transformând strada și întreg spațiul public într-un câmp de luptă, încetând acțiunile agresive numai de teama intervenției organelor de poliție, se impune luarea față de inculpați a pedepsei complementare prev de art. 66 alin. 1 lit. n C.p.

Pedeapsa complementară prev de art. 66 alin. 1 lit. n C.p. va fi individualizată pentru fiecare inculpat în parte raportat la infracțiunile săvârșite și la relația cu ceilalți inculpați, pentru a răspunde cerințelor de necesitate și proporționalitate a acestei categorii de pedepse menite să completeze rolul punitiv și scopul preventiv al pedepsei principale. În conținutul pedepsei complementare se va avea în vedere, în mod strict, relația dintre inculpați și ceilalți participanți la desfășurarea activităților infracționale, respectiv persoane vătămate, fără luarea în considerare a altor membri ai familiilor inculpaților, inclusiv familia în sens extins, chiar dacă au avut calitatea procesuală de martor, subiect procesual în sensul art. 34 C.p., motivele de apel formulate de Ministerul Public fiind admise numai în ceea ce privește subiecții raporturilor de drept penal substanțial deduse judecății.

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2021:003.000086

Dosar nr. ...

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CRAIOVA

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

INSTANȚA DE APEL

DECIZIA PENALĂ Nr. 86

Şedinţa publică de la data de 28 ianuarie 2021

Instanta constituita din:

PREŞEDINTE - ...

JUDECĂTOR - ...

Grefier - ...

Ministerul Public reprezentat de procuror Nicoleta ..., din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

…………….

Pe rol, soluționarea apelurilor promovate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ, inculpații ..., ..., ..., ...zis ..., ...și persoana vătămată ...împotriva sentinței penale nr. 235 din data de 24 octombrie 2019, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ....

Conform art. 405 alin 2 C.p.p. părțile nu se citează la  pronunțarea hotărârii.

Dezbaterile orale au avut loc în ședința publică din data de 14 ianuarie 2021, susținerile părților fiind reținute și consemnate în Încheierea de ședință de la acea dată, prin care s-a dispus stabilirea unui termen pentru deliberare şi pronunțarea hotărârii la data de 21 ianuarie 2021, conform art. 391 alin. 1 C.p.p., încheierea făcând parte integranta din prezenta decizie.

Ulterior, prin încheierea din data de 21 ianuarie 2021 s-a dispus amânarea pronunțării hotărârii conform art. 391 alin 2 C.p.p., la data de azi – 28 ianuarie 2021.

 

C U R T E A,

 Deliberând asupra cauzei penale deduse judecății, constată următoarele: 

1. Prin sentința penală nr. 235 din data de 24 octombrie 2019, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ..., în baza art.  32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. a fost condamnat inculpatul ...zis ,,... la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de tentativă de omor; în baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, și h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 3 ani; în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.; în baza art. 342 alin. 1 C.pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor; în baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, și h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 2 ani; în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.; în baza art. 343 alin. 1 C.pen. a fost condamnat același  inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de uz de armă letală fără drept; în baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, și h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 2 ani; în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.; în baza art.  371 C.pen. a fost condamnat condamnă același  inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice; în baza art. 39 alin. 1 lit. b raportat la art. 38 alin. 1 și 2 C. pen. s-a contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani  închisoare, la care s-a adăugat sporul de o treime din celelalte pedepse stabilite, respectiv 9 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 9 luni  închisoare în condițiile art. 60 C.pen.; în baza art. 45 alin. 3 lit. a C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, și h C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme) pe o durată de 3 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal; în baza art. 45 alin. 5 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie cea mai grea constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b și h C.pen.(dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a deține, purta și folosi orice categorie de arme), în condițiile art. 65 alin. 3.

2. În baza art.  32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. a fost condamnat inculpatul ...zis ,,...” şi ,,...” la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de tentativă de omor; în baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, și h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 3 ani; în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h, C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.; în baza art. 342 alin. 1 C.pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor; în baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, și h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 2 ani; în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.; în baza art. 343 alin. 1 C.pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de uz de armă letală fără drept; în baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, și h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 2 ani; în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d, C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.; în baza art.  371 C.pen. a fost condamnat același  inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice; în baza art. 39 alin. 1 lit. b raportat la art. 38 alin. 1 și 2 C. pen. s-au contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul de o treime din celelalte pedepse stabilite, respectiv 9 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 9 luni  închisoare în condițiile art. 60 C.pen.; în baza art. 45 alin. 3 lit. a C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, și h C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme) pe o durată de 3 ani. în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal; în baza art. 45 alin. 5 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie cea mai grea, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b și h C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a deține, purta și folosi orice categorie de arme),  în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

3. În baza art. 374 alin. 4 raportat la art. 375 C.pr.pen. s-a admis cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii de recunoaștere a învinuirii formulată de inculpatul ...zis ,,..” ; în baza art. 342 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. a fost condamnat inculpatul ...zis ,,...” la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor; în baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, și h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 2 ani; în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.; în baza art. 343 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de uz de armă letală fără drept; în baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, și h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 2 ani; în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.; în baza art.  371 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice; în baza art. 39 alin. 1 lit. b raportat la art. 38 alin. 1 C. pen. s-au contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, de 1 an  închisoare, la care s-a adăugat sporul de o treime din celelalte pedepse stabilite, respectiv 5 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 5 luni închisoare; în baza art. 45 alin. 3 lit. a C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, și h C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme) pe o durată de 2 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. b C. pen.; în baza art. 45 alin. 5 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie cea mai grea constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b și h C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme) în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.; în baza art. 91 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1an și 5 luni închisoare şi s-a stabilit termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.; în baza art. 93 alin. 1 C.pen. a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen. s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei ... sau D.G.A.S.P.C. ..., pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare; în baza art. 91 alin. 4 C.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. 

4. În baza art. 374 alin. 4 raportat la art. 375 C.pr.pen. s-a admis cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii de recunoaștere a învinuirii, formulată de inculpatul ...; în baza art.  371 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. a fost condamnat inculpatul ... la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice; în baza art. 91 C.pen. s-a dispus  suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 luni închisoare şi s-a stabilit termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.; în baza art. 93 alin. 1 C.pen. a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen. s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei ... sau D.G.A.S.P.C. ..., pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare; în baza art. 91 alin. 4 C.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen.

5. În baza art. 374 alin. 4 raportat la art. 375 C.pr.pen. s-a admis cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii de recunoaștere a învinuirii formulată de inculpatul ... zis ,,...”; în baza art.  371 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. a fpst condamnat inculpatul ... la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice; în baza art. 91 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 luni  închisoare şi s-a stabilit termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.; în baza art. 93 alin. 1 C.pen. a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen. s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei ... sau D.G.A.S.P.C. ..., pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare; în baza art. 91 alin. 4 C.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen.

6. În baza art. 374 alin. 4 raportat la art. 375 C.pr.pen. s-a admis cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii de recunoaștere a învinuirii formulată de inculpatul ...; în baza art.  371 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. a fost condamnat inculpatul ... LA pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice; În baza art. 91 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 luni  închisoare şi s-a stabilit termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.; în baza art. 93 alin. 1 C.pen. a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen. s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei ... sau D.G.A.S.P.C. .., pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare; în baza art. 91 alin. 4 C.pen. s-a atas atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen.

S-a luat act că persoanele vătămate ...și ...nu s-au constituit parți civile în cauză; în baza art. 397 C. pr. pen. raportat la art. 25 C. pr. pen. s-a admis acţiunea civilă formulată de părţile civile Spitalul Judeţean de Urgenţă .. și Serviciul Județean de Ambulanţă ..; a fost obligat inculpatul ...la plata despăgubirilor civile către parțile civile Spitalul Judeţean de Urgenţă .. în cuantum de 1447,96 lei, şi către Serviciul Județean de Ambulanță .. în cuantum de 676,58 lei, cu dobânda legală aferentă până la data plăţii efective.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal s-a confiscat arma tip revolver marca Arminius, de calibru 32 (7,65 x 23 mm), seria .., folosită de inculpatul ...zis ,,...” şi ,,...” la săvîrșirea infracțiunii, ce a fost depusă la camera de corpuri delicte a Tribunalului Gorj.

În baza art 162 alin. 3 C.pr. pen. s-a dispus păstrarea autoturismului marca Alfa Romeo de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare ..., la sediul I.PJ. Gorj, până la soluționarea definitivă a cauzei.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpații ...și ...zis ,,...” şi ,,...”, în vederea introducerii profilului genetic în baza S.N.D.G.J.

În baza art. 274 alin.1 C.pr.pen. au fost obligați inculpații la plata cheltuielilor judiciare către stat după cum urmează: inculpatul ... cheltuieli judiciare în cuantum de 5.000 lei, din care, 2.500 lei în faza de urmărire penală; inculpatul ...zis ,,...” şi ,,...” cheltuieli judiciare în cuantum de 5.000 lei, din care, 2.500 lei în faza de urmărire penală, ...zis ,,..” cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei, din care, 2.500 lei în faza de urmărire penală, ... cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei, din care, 2.500 lei în faza de urmărire penală, ... cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei, din care, 2.500 lei în faza de urmărire penală, ... cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei, din care, 2.500 lei în faza de urmărire penală; în baza art. 272 alin. 6 C.pr.pen., suma de 3.760 lei reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu în faza de urmărire penală, a rămas în sarcina statului şi s-a dispus a se avansa din fondurile Ministerului Justiției, către Baroul Gorj.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că, prin rechizitoriul nr. ...al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaţilor: ...zis ,,...” pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen., nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prev. de art. 342 alin. 1 C.pen. (comisă în varianta portului, fără drept, de armă şi muniţie letale), uz de armă letală fără drept prev. de art. 343 alin. 1 C.pen. şi tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.pen. cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen.; ... zis ,,...” pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.pen., ..., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.pen.; ... pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.pen.; ...zis ,,...” t pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen., nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prev. de art. 342 alin. 1 C.pen. (comisă în varianta portului, fără drept, de armă şi muniţie letale), uz de armă letală fără drept prev. de art. 343 alin. 1 C.pen. şi tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.pen. cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen.; ...zis ,,..”  pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prev. de art. 342 alin. 1 C.pen. (comisă în varianta portului, fără drept, de armă şi muniţie letale), uz de armă letală fără drept prev. de art. 343 alin. 1 C.pen. şi tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.pen. cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

Prin încheierea nr. 89 din data de 21.09.2017 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalului Gorj în dosarul nr. .../a1, definitivă prin încheierea nr. 86 din data de 27.11.2017, a Curții de Apel Craiova, în baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ...din 15.12.2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind pe inculpaţii ..., cunoscut cu apelativul ,,...”, ... cunoscut cu apelativul ,,...”, ..., ..., ...cunoscut cu apelativele ,,...” şi ,,...” și ...cunoscut cu apelativul ,,..”, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală; s-a dispus începerea judecării cauzei privind pe inculpaţii ...cunoscut cu apelativul ,,...”, ... cunoscut cu apelativul ,,...”, ..., ..., ...cunoscut cu apelativele ,,...” şi ,,...” și ...cunoscut cu apelativul ,,..” şi s-a stabilit termen de judecată la data de 25.01.2018.

Analizând întreg materialul probator administrat în cursul cercetării penale, cât şi în faza de judecată, instanța de fond a reţinut următoarea stare de fapt:

În data de 24.07.2016, în jurul orei 2000, pe str. .. din mun. .. a avut loc un conflict în care au fost implicaţi, pe de o parte, inculpaţii .., zis ,,...”, ..., zis ,,...”, ... şi ... şi, pe de altă parte, inculpaţii .., zis ,,...” şi .., zis ,,..”. Acest scandal public a avut ca urmări punerea în pericol a vieţii inculpatului/persoană vătămată ..., zis ,,...” şi a vieţii persoanei vătămate ...precum şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Între familia inculpatului ...şi familia inculpatului ...zis ,,..” exista o stare conflictuală legată de remiterea unor foloase materiale.

Inculpaţii .., ..., ... şi ..., în data de 24.07.2016, în jurul orei 2000, s-au deplasat cu autoturismul ce îi aparţinea  inculpatului .., fiind condus de acesta, la locuinţa inculpaţilor .., zis ,,..” şi ..., zis ,,...”. În vehiculul menţionat, se aflau obiecte contondente (bâte) şi tăietoare (săbii). De asemenea, inculpatul ...a avut asupra sa o armă de foc şi muniţie letale.

Inculpatul ...a trecut de imobilul arătat şi a staţionat vehiculul cu care se deplasa la o distanţă, stabilită pe baza cercetărilor efectuate ulterior în cauză, de aproximativ 90 m de locuinţa familiei .., fiind orientat cu faţa spre locuinţa familiei ...

Inculpaţii .., ..., ... şi ... au coborât din autoturismul menţionat anterior şi s-au îndreptat spre locuinţa inculpaţilor .., zis ,,..” şi .., zis ,,...”. Inculpatul ...a avut asupra sa o armă de foc letală şi o sabie, inculpatul ... a avut asupra sa o sabie, iar inculpaţii ... şi ... au avut asupra lor câte o bâtă.

În momentul în care a ajuns în zona locuinţei familiei .., inculpatul ...a executat un foc cu o armă letală spre persoana vătămată .., glonţul tras lovind-o în partea superioară a braţului drept (umăr).

Inculpaţii .., ..., ... şi ... au revenit în zona locuinţei numitului .., unde se afla staţionat autovehiculul Alfa Romeo.

După momentul în care a avut loc împuşcarea persoanei vătămate .., inculpatul ...zis ,,...” a executat un foc în plan orizontal, cu un pistol marca ARMINIOS model HW-68, calibru .32(7,65x23), seria .., pistol ce face parte din categoria armelor letale, în direcţia inculpatului/persoană vătămată .., punându-i acestuia viaţa în pericol. Glonţul tras de către inculpatul ...zis ,,...”a lovit parbrizul autoturismului marca Alfa Romeo cu numărul de înmatriculare ..., în partea superioară dreaptă, fisurându-l.

De asemenea, după momentul în care a avut loc împuşcarea persoanei vătămate ...cu pistolul marca ARMINIOS, inculpatul ...zis ,,..”a executat mai multe focuri în plan vertical în aer şi spre sol.

În contextul conflictului descris, inculpaţii .., ..., ... şi ... au adresat ameninţări verbale la adresa membrilor familiei .., iar inculpaţii ...zis ,,..” şi ...zis ,,...”, la rândul lor, au adresat ameninţări la adresa celorlalţi inculpaţi.

Urmarea imediată a scandalului public provocat de cei şase inculpaţi a fost şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, respectiv atingerea adusă relaţiilor sociale privind desfăşurarea vieţii în comun, în care oamenii au o conduită conformă regulilor de drept şi de morală, iar viaţa socială se desfăşoară normal, în condiţii de linişte şi de securitate. În concret, sub acest aspect, se reţine faptul că, prin uzul de arme şi ameninţările proferate, persoanelor prezente le-au fost provocate sentimente de teamă, fiind sesizate organele care asigură ordinea publică în vederea restabilirii liniştii şi ordinii publice

Inculpaţii .., ..., ... şi ... au părăsit locul comiterii faptelor, anterior sosirii echipajelor de poliţie şi de jandarmerie, cu autoturismul marca .. cu numărul de înmatriculare .., având asupra lor atât arma cu care se executase foc asupra persoanei vătămate ...cât şi bâtele şi săbiile. Arma letală cu care s-a tras asupra persoanei vătămate ...nu a fost găsită cu ocazia cercetărilor efectuate în prezenta cauză penală.

În ceea ce priveşte persoana vătămată .., aceasta a fost transportată la spital, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, ocazie cu care i-a fost extras din umărul drept glonţul ce a fost tras de către inculpatul ... Din foaia de observaţie clinică generală şi din fişa UPU/CPU a rezultat că diagnosticul stabilit în data de 24.07.2016 în ceea ce priveşte persoana vătămată a fost ,,plagă prin împuşcare, 1/3 proximală humerus (braţ) drept, corp străin retenţionat”; totodată, că s-a efectuat ablaţia corpului străin (glonţ).

Din raportul de constatare medico-legală nr. ../17.05.2017, întocmit pe baza actelor medicale, a rezutat că plaga împuşcată a braţului drept al persoanei vătămate ...nu ar fi afectat funcţionarea sau pierderea vreunui organ.

Faptele săvârșite de inculpatul ...zis ,,...” în condițiile mai sus redate întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de: tentativă de omor prevăzută de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen.; nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prevăzută de art. 342 alin. 1 C.pen. (comisă în varianta portului, fără drept, de armă şi muniţie letale), uz de armă letală fără drept prevăzută de art. 343 alin. 1 C.pen. și tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 371 C.pen.

Faptele săvârșite de inculpatului ...zis ,,...” în condițiile mai sus arătate întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de: tentativă de omor prevăzută de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen.; nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prevazută de art. 342 alin. 1 C.pen. (comisă în varianta portului, fără drept, de armă şi muniţie letale); uz de armă letală fără drept prevăzută de art. 343 alin. 1 C.pen.; tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 371 C.pen.

Faptele săvârșite de inculpatului ...zis ,,..” întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de: nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prevăzută de art. 342 alin. 1 C.pen. (comisă în varianta portului, fără drept, de armă şi muniţie letale);uz de armă letală fără drept prevăzută de art. 343 alin. 1 C.pen.; tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 371 C.pen.

Având în vedere că, prin aceeaşi acţiune (uzul de armă), sunt întrunite elementele constitutive a două infracţiuni - tentativă de omor şi uz de armă letală fără drept -, instanța de fond a reținut în sarcina inculpaţilor ...şi ...zis ,,...” dispoziţiile art. 38 alin. 2 C.pen. privind concursul ideal de infracţuni.

De asemenea, având în vedere faptul că inculpaţii ..., ...zis ,,...” şi ...zis ,,..” au comis mai multe infracţiuni înainte de a fi condamnaţi pentru vreuna dintre acestea, în sarcina acestora s-au reținut şi dispoziţiile art. 38 alin. 1 C.pen. privind concursul real de infracţuni.

Fapta săvârșită de inculpatul ... zis ,,... întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 371 C.pen.

Fapta inculpatului ... întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 371 C.pen.

Fapta inculpatului ... întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 371 C.pen.

Având în vedere cele expuse şi luând în considerare scopul pedepsei, care este finalitatea urmărită prin aplicarea pedepsei, respectiv prevenirea de noi infracțiuni, instanța de fond a procedat la stabilirea pedepselor pentru infracțiunile reținute în sarcina inculpaţilor, cu observarea criteriilor de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, conduita inculpaților după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului pena, nivelul acestora de educaţie, vârsta lor, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel – în termenul prevăzut de lege – atât Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, cât și inculpații .., ..., ..., ..., .. zis ..., precum și persoana vătămată ..

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a depus la dosar motivele de apel la data de 17 martie 2020, susținând următoarele:

Având în vedere starea de fapt reţinută în cauză de către instanţa de fond, care este aceeaşi cu cea descrisă în rechizitoriu, s-a apreciat că trebuia să se dispună condamnarea inculpatului ...zis "Şulemian" la pedepse cu închisoare cu o durată mai mare, deoarece acesta este cel din cauza căruia a început conflictul din data de 24.07.2016, dar şi celelalte criterii prevăzute de art. 74 alin. 1 C.pen., printre acestea numărându-se şi starea de pericol creată pentru valoarea ocotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal.

 De asemenea, Ministerul Public a susținut că în mod greşit instanţa de fond nu a dispus anularea suspendării executării sub supraveghere în ceea ce priveşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni aplicată inculpatului ...zis „..." şi „...", prin S.P. nr. 1087 din 28,04.2016 a Judecătoriei Tg. Jiu în dosarul nr. ..., definitivă prin D.P. nr. 1414/11.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova; având în vedere data săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului ...zis „..." şi „..." în prezenta cauză, şi anume data de 24.07.2016, rezultă că aceste infracţiuni au fost săvârşite până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere în ceea ce priveşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni aplicată inculpatului ...zis „..." şi „..." prin S.P. nr. 1087 din 28.04.2016 a Judecătoriei Tg. Jiu în dosarul nr. ..., definitivă prin D.P. nr. 1414/11.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, fiind întrunite condiţiiile prevăzute de art. 97 alin. 1 C.pen.

Totodată, s-a susținut de către parchet faptul că pedepsele complementare au fost greşit individualizate în privinţa fiecăruia dintre inculpaţii ... zis "...", ...zis "...", ..., ... zis "...", ... şi ...zis "..";

Ţinând cont de împrejurărle comiterii faptelor, dar şi de motivul care a dus la apariţia conflictului dintre familia inculpatului ...zis "..." şi familia inculpaţilor ...zis "..." şi ...zis “...”, pentru a preîntâmpina apariţia unor noi conflicte care să ducă la săvârşirea de infracţiuni între aceleaşi persoane sau între inculpaţi şi membrii de familie ai inculpaţilor, instanţa de fond, pe lângă pedepsele complementare aplicate inculpaţilor trebuia sa interzică fiecăruia dintre inculpaţi şi exercitarea dreptului prevăzut de art 66 alin. 1 lit. n C.pen.

 În mod greşit instanţa de fond a soluţionat latura civilă. Astfel, a arătat că, prin adresa nr. 5202/17.05.2017 a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Gorj - fila nr. 58 vol. I din dosarul de urmărire penală – s-a arătat că acest serviciu s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 563 de lei reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate persoanei vătămate ..., după cum în mod corect s-a reţinut şi în actul de sesizare al instanţei. Or, instanţa de fond, prin faptul că a obligat inculpatul ...zis "..." la plata sumei de 660 de lei către Serviciului Judeţean de Ambulanţă .., adică o altă sumă decât cea cu care acest serviciu s-a constituit parte civilă în procesul penal, a soluţionat în mod greşit latura civilă.

Instanţa de fond nu a dispus cu privire la toate mijloacele materiale de probă - printre acestea numărându-se şi tricoul purtat de persoana vătămate .... Având în vedere că, prin ordonanţa întocmită la data de 24.07.2016 de către organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Gorj, s-a dispus predarea de către persoana vătămată ...a tricoului din material textil ce-i aparţinea, tricou ce prezenta în dreptul umărului drept pete de culoare brun roşcat, precum si un orificiu cu un diametru de circa 5 mm. - fila nr. 41 vol. I din dosarul de urmărire penală -, tricou ce a fost predat la aceeaşi dată, astfel cum a reieșit din înscrisurile de la dosar - fila nr. 43 vol. I din dosarul de urmărire penală -, se impunea ca instanţa de fond să se pronunţe şi cu privire la acesta.

Inculpatul ..., în motivele scrise depuse la dosar la data de 14 ianuarie 2021, a solicitat ca, în temeiul disp. art. 421 alin.2 lit. a CPP, să fie admis apelul declarat împotriva sentinţei penale nr. 235/24.10.2019 pronunţata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. ..., să fie desființată hotărârea si, în rejudecare, să se dispună in temeiul disp. art. 17 alin.2 CPP raportat la disp. art. 16 alin. l lit. a CPP achitarea sa pentru săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimis in judecata.

Inculpatul a solicitat astfel achitarea sa in baza disp. art. 396 alin.5 CPP raportat la art. 16 alin. l lit. a CPP, întrucat faptele pentru care a fost trimis in judecata si condamnat, nu există. Instanţa de fond nu a avut in vedere declaraţiile contradictorii date de catre ..., ... zis ..., ... zis .., ..., .... Astfel, a solicitat să se aibă in vedere faptul că, din toate declaraţiile date de către aceştia, nu se poate stabili cu certitudine locul din care s-a tras cu pistolul, daca partea vătămata ...a fost împuşcata din maşina sau cand inculpaţii coborâseră, sau cine a împușcat-o. De asemenea, arma cu care se presupune ca aceasta a fost impuscata, nu a fost găsită niciodată.

In ceea ce priveşte reţinerea săvârşirii infracţiunii de tentativa de omor in sarcina sa, inculpatul a solicitat să se analizeze certificatele medico-legale nr. 1061/28.07.2016 si raportul de constatare medico-legala. nr.729/17.05.2017. Astfel, desi instanţa de fond a reținut faptul ca susţinerile persoanei vătămate ...se coroborează, sub aspectul producerii leziunilor, a zonei vizate si a obiectului vulnerant folosit cu elementele de fapt atestate de raportul de constatare medico-legala nr. 1061 si 729, această susţinere este contrazisă de însăși actele medicale la care face referire instanţa de fond.

Motivarea instanţei este una superficiala, care trece peste opinia unui medic legist, ce este abilitat sa-si expună părerea in asemenea spete, părere care primează in stabilirea corectă a încadrării juridice a faptei, in caz contrar, nu s-ar mai pune problema examinării părtilor vătămate.

Inculpatul a susținut că, din punctul său de vedere, opinia medicului legist este una concretă, respectiv leziunile produse numitei ...nu au fost de natură a pune viața in pericol si nici nu au afectat in vreun fel buna funcţionare sau pierderea vreunui organ.

Inculpatul a precizat faptul că, la dosarul cauzei a depus o fotografie din care se poate observa cu uşurinţa faptul ca sângele din jurul rănii victimei ..., nu există, ci se observă pe tricoul pe care aceasta îl purta în acel moment, ceea ce denotă faptul că rana a fost făcută anterior acestui incident, sângele fiind uscat și având o culoare brun-roşcat.

Din cele reţinute de către instanţa de fond nimic nu-l incriminează pe el, filmările puse la dispoziţia instanţei relevând clar faptul că el nu a avut pistol, că nu a impuscat-o pe partea vătămata, ca avea in mana o sabie, iar in umărul drept al acesteia se observa o rană făcut prin împuscare. Nu se observă nici urma de sânge pe rana victimei, el nu este văzut trăgând cu arma, nimeni nu spune pe filmare că el a tras cu arma, iar cu toate acestea a fost condamnat pentru infracţiunea de tentativă de omor.

În plus, presupusa armă cu care s-a susţinut ca a tras asupra părtii civile ...nu a fost găsită cu ocazia cercetărilor efectuate în prezenta cauza, asa cum însăși instanţa de fond a reținut la fila 4 din sentinţa penala nr. 235/2019.

De asemenea, instanţa de fond a susținuc că ar fi refuzat testarea cu tehnica poligraf, aspect ce conduce la faptul ca se face vinovat de faptele reţinute in sarcina sa , spre deosebire de inculpatul ... zis ..., care s-a prezentat la testarea poligrafa. Testarea poligrafa a inculpatul ... zis ... îi este favorabilă, raportat la faptul ca acesta nu a putut da un răspuns la întrebările care conturează daca exista vinovăţia sa cu privire la rănirea prin împuşcare a părtii civile ....

Prin urmare, raportat la toate aceste aspecte, in temeiul disp. art.17 alin.2 CPP raportat la disp. art. 16 alin. l lit. a CPP, inculpatul ...a solicitat achitarea sa pentru faptele pentru care a fost condamnat, avându-se ân vedere în acest sens faptul că aceste fapte nu există, asa cum de altfel reiese și din probele administrate în prezenta cauză.

S-a solicitat  desfiintarea hotararii pentru nemotivare, depunandu-se prcatica judiciara in sensul solicitat.

Inculpații ..., ... și ..., în motivele dezvoltate în scris, depuse la dosar la data de 21 septembrie 2020,  au solicitat admiterea apelurilor, desființarea sentinţei pronunţate de Tribunalul Gorj si, pe fond, să se dispună condamnarea lor la pedepse cu amendă penală într-un cuantum orientat spre limita minimă prevăzuta de lege.

În acest sens, cei trei inculpați au solicitat să se țină seama de faptul că au recunoscut fapta reţinută în sarcina lor și au solicitat judecarea conform procedurii simplificate, nu au antecedente penale, iar din caracterizările depuse la dosar se observă că toți trei sunt persoane care nu au creat probleme în comunitate.

Inculpatul ... zis ..., în motivele dezvoltate în scris, depuse la dosar la data de 21 septembrie 2020, a solicitat admiterea apelului în baza disp. art. 421 alin. 2 lit. a C.p.p. si, in principal, achitarea sa în baza disp. art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. l lit. c C.p.p.; în subsidiar, s-a solicitat achitarea sa in baza disp. art. 396 raportat la art. 16 lit. d c.p.p., iar în teză finală, achitarea în baza disp. art. 396 raportat la art.16 lit. a C.p.p. 

Instanța de fond a pronunțat în cauză o soluție de condamnare a sa la pedeapsa închisorii fără însă a efectua o cercetare amănunţită a cauzei, pentru fiecare inculpat in parte.

Astfel, in ceea ce priveşte infracţiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, inculpatul a arătat că a menţionat faptul că pistolul nu îi apartinea, fiind în realitate al tatălui săi, iar el nu a avut cunoștință de împrejurarea că tatăl său deţine un pistol. Inculpatul a menționat că, atâta timp cât nu există nici o probă care să ducă la concluzia clară și indubitabilă că pistolul îi aparținea, nu poate fi reţinută în sarcina sa deţinerea armei letale, in sensul disp. art. 342 alin. l CP.

Un alt aspect arătat de către inculpat se referă la lipsa laturii obiective, respectiv lipsa elementului material, aspect față de care s-a apreciat că se impune față de el achitarea în baza disp. art.16 alin. 1 lit. a CPP.

In ceea ce priveşte infracţiunea de uz de arma letala fara drept, apelantul inculpat a susținut că nu există probe că o persoană a săvârşit infractiunea, plecând chiar de la expertiza efectuată în cauză, respectiv raportul de constatare criminalistica nr. .../16.08.2016, prin care nu se identifică reziduri de tragere - urme secundare ale împuşcăturii – față de inculpatul ... zis .... Este greu de înţeles modul in care prin rechizitoriul întocmit se încearcă înlăturarea unei probe științifice, în sensul că această lipsă a rezidurilor față de el s-ar putea explica fie prin tipul de armă cu care s-a tras, fie chiar prin poziţia mâinii de tragere si a corpului față de direcţia vântului.

Fata de toate aceste aspecte si fata de declaraţiile efectuate in cauza, prin care se mentioneaza ca doar ... zis ... a efectuat trageri cu pistolul, precum si faptul ca nu au fost constatate urme de reziduri pe mana numitului ... zis ..., s-a apreciat de către apelantul inculpat că se impune achitarea sapentru săvârşirea infracţiunii de uz de arma letala fara drept în baza disp. art.16 alin. lit. c. C.p.p.

In ceea ce priveşte infracţiunea de tulburarea ordinii si liniştii publice reţinuta in sarcina sa, inculpatul ... zis ... a susținut că aceasta nu a fost săvârşita cu vinovăţia prevăzuta de lege. În primul rand, a menționat că, din tot materialul probator rezulta cu certitudine ca nu el este persoana care a provocat scandalul de natura a aduce atingeri grave demnităţii persoanelor, in condiţiile in care inculpaţii ..., ..., ..., ... si alte persoane neidentificate, au venit la domiciliul numitului ... zis .., au impuscat partea vătămata ... si au continuat să ameninţe cu acte de violenta familia .., împreuna cu alte 20-30 persoane care, desi se menţionează ca sunt văzute in filmare, totusi raman neidentificate sau nu s-a dispus efectuarea de cercetări asupra acestora.

Presupusele ameninţări aduse altor persoane participante la acest scandal, au fost de natura a indeparta un pericol iminent pentru el si familia sa, putand fi considerate ca fiind savarsite in legitima aparare, fara a fi identificate alte persoane care nu au participat la acest scandal si față de care ar fi tulburat liniştea si ordinea publica, in condiţiile in care presupusele ameninţări erau îndreptate spre inculpaţii care au venit la imobilul familiei ... si au fost efectuate doar pentru a aplana un atac iminent din locuinţa sau poarta locuinţei familiei ...

Fata de toate aceste, apelantul inculpat a considerat că, față de această infracţiune operează disp. art. 19 C.P., sens in care a solicitat achitarea sa in baza disp. art. 16 alin. l lit. d C.p.p., existând o cauză justificativă.

In ceea ce priveşte infracţiunea de tentativa de omor prevăzuta de dispoziţiile art. 32 raportat la art 188 alin. 1 CP, inculpatul ... zis ... a susținut că in mod greşit a fost reţinuta in sarcina sa, atîta timp cât fapta nu există.

Ca un prim aspect, a arătat că trebuie avută in vedere lipsa oricărei vătămări a persoanei vătămate ..., conditie esenţiala. Neexistând însă vreo leziune, ci doar o simpla presupunere că el ar fi intenţionat sa provoace leziuni părtii vatamate, nesustinută de nici o probă clară, apelantul a apreciat că nu poate fi reţinuta in sarcina sa infracţiunea de tentativa de omor. Chiar daca practica a reţinut in mod izolat ca poate fi reţinuta aceasta infracţiune doar pentru ca se foloseşte un pistol, armă care ar putea provoca leziuni părtii vatamate, in speţa de fata este necesar a se stabili cu certitudine că a intenţionat să suprime viata victimei, sens in care nu există nici o probă.

In primul rand, s-a solicitat a se ține seama de modul de comitere a infractiunii, asa cum s-a reținut in rechizitoriu, respectiv prin efectuarea unui singur foc de arma de către inculpat, care s-a presupus că a lovit parbrizul autoturismului marca Alfa Romeo. Se poate observa din descrierea faptei ca autoturimul se afla la o distanta considerabilă de locul de tragere, in partea dreapta față de presupusa poziţie de tragere, iar partea vătămata ...se afla în partea stânga față de presupusa poziţie de tragere.

Fata de toate aceste aspecte, apelatul inculpat a apreciat ca se impune achitarea sa pentru săvârşirea infracţiunii de tentativa de omor in baza disp. art. 16 alin. 1 lit. a CPP.

In condiţiile in care instanţa de apel considera ca totuşi se poate retine infracţiunea de tentativa de omor în sarcina sa, trebuie avut in vedere că, in prezenta speţa, exista o cauza justificativa prevăzuta de disp. art. 19 CP, sens in care a solicitat achitarea in baza disp. art. 16 alin. 1 lit. d C.P.P.

Din tot materialul probator existent in cauza se poate observa ca el se afla  in legitima aparare, dorind ca, prin acţiunile lui sa inlature un atac material, direct, imediat si injust, ca a pus si pune in continuare in pericol persoana părtii vătămate ..., persoana sa si familia, având in vedere ca atacul se îndrepta spre toata familia sa.

Prin probele efectuate in cauza s-a stabilit cu certitudine ca inculpatul ...si ceilalți coinculpati au vrut sa pătrundă in curtea familiei .., au intenţionat să suprime viata acestora, esuand doar datorita modului defectuos in care a realizat tragerea cu pistolul pe care-l avea asupra lui, reusind rănirea părtii vătămate ..., acţiune ce a fost stopata doar prin acţiunile întreprinse de cei doi inculpaţi ... zis .. si ... zis .... În condiţiile in care aceştia nu interveneau, exista posibilitatea suprimării vieţilor aparţinătorilor familiei .. sau chiar a coinculpatilor.

Prin menţiunea făcuta de organul de urmărire penala prin rechizitoriul intocmit in cauza, ca inculpatul ... zis ... a efectuat doar un singur foc de tragere cu pistolul, se duce la concluzia ca acesta se afla in legitima apărare si că toata acţiunea întreprinsa de el a fost doar de a înlătura un atac material, direct, imediat si înjust fata de el si familia sa, fara a avea însă nici cea mai mică intenţie de a suprima viata cuiva.

Fata de toate aceste motive, apelantul inculpat a apreciat că se impune achitarea sa, conform motivelor menționate anterior.

Persoana vătămată ..., în cererea de apel depusă la dosar și înregistrată la data de 01 noiembrie 2019, a criticat hotărârea pronunțată de instanța de fond pentru netemeinicie și nelegalitate, invocând în drept dispozițiile art. 408 - 413 C.p.p., fără a dezvolta motivele.

În cursul cercetării judecătorești în apel au fost audiați inculpații ..., ...zis ”...”, ...zis “...”, conform art. 420 alin. 4 C.p.p., ale căror declarații au fost consemnate și atașate la dosarul cauzei.

În ceea ce privește pe inculpații ..., ... și ..., audierea acestora nu a fost posibilă conform art. 420 alin. 4 C.p.p., întrucât au fost plecați din țară și ulterior supuși măsurii carantinei, conform deciziilor emise Direcția de Sănătate Publică .., înscrisurile care atestă împrejurările expuse fiind depuse la dosarul cauzei.

Cererile de probațiune au fost soluționate conform Încheierilor de ședință întocmite pe parcursul cercetării judecătorești în apel.

Verificând hotărârea apelată prin prisma motivelor invocate, dar și a dispozițiilor art. 417 alin. 2 C.p.p., instanța de apel constată următoarele:

Hotararea primei instante de judecata este motivata in concordanta cu dispozitiile art 403 Cpp,  cuprinzand motivarea soluției cu privire la latura penală, prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluționarea laturii penale a cauzei și a celor care au fost înlăturate, precum și analiza oricăror elemente de fapt pe care se sprijină soluția dată în cauză;  au fost arătate temeiurile de drept care justifică soluțiile date în cauză.

Prin  activitatea de cercetare judecatoreasca in cadrul careia au fost readministrate  probele constand in declaratiile martorilor din cursul urmaririi penale si au fost administrate noi probe la cererea inculpatilor, a fost confirmata integral situatia de fapt retinuta in actul de sesizare care a fost argumentat in mod exhausiv, fiind analizate integral toate  probele administrate si  apararile formulate de  parti.

Motivarea hotărârii este clară și precisă, se refera la probele administrate în cauză și este în concordanță cu acestea, răspunde în fapt și în drept la toate aspectele incidente în cauză, conduce în mod logic și convingător la soluția din dispozitiv. 

Obligaţia de motivare a unei hotărâri trebuie înţeleasă ca un silogism logic, de natură a explica inteligibil hotărârea luată, ceea ce nu înseamnă un răspuns exhaustiv la toate argumentele aduse de parti, dar nici ignorarea lor, ci o expunere a argumentelor fundamentale, care, prin conținutul lor sunt susceptibile să influenţeze soluţia.

Pornind de la principiul conform caruia motivarea hotărârii constituie o garanţie pentru părţi în faţa eventualului arbitrariu judecătoresc, precum şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a se putea exercita controlul judiciar, circumscriindu-se astfel noţiunii de proces echitabil în condiţiile prevăzute de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, se observa ca prima instanta a explicat de o manieră convingătoare raţionamentul juridic pe care l-a adoptat, motivarea unei hotărâri nefiind o problemă de volum, ci una de esenţă, de conţinut, aceasta trebuind să fie clară, concisă şi concretă, în concordanţă cu probele şi actele de la dosar. Din modul in care inculpatuii au  formulat argumentele si apararile in calea de atac , nu se poate retine lipsa de  claritate a hotararii ori caracterul lacunar din punct de vedere al argumentelor de fapt si de drept pe care s-a intemeiat solutia.

 I. Calea de atac a apelului exercitată de către inculpatul ...este întemeiată numai în ceea ce privește cuantumul cheltuielilor de spitalizare stabilit în mod greșit de prima instanță de judecată, astfel cum se susține și în motivele de apel formulate de Ministerul Public, însă argumentele privind fondul acuzațiilor penale sunt lipsite de temei legal.

Analizând în mod coroborat toate probele administrate pe parcursul procesului penal, se constată îndeplinite condițiile angajării răspunderii penale pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa prin actul de sesizare, astfel: 

În data de 24.07.2016, inculpații ..., .., ... și ... au ajuns în fața domiciliului inculpaților ... zis .., ...zis ... și persoanei vătămate ..., deplasându-se cu un autoturism în care se aflau depozitate arme albe formate din bâte, săbii, cu care inculpații s-au înarmat și s-au îndreptat înspre imobilul arătat.

Inculpatul ...a executat un foc de armă cu un pistol care nu a fost identificat și ridicat ulterior de organele de poliție, înspre persoana vătămată ..., împușcând-o pe aceasta în umărul drept.

Cei patru inculpați s-au reîntors la autoturismul cu care s-au deplasat și pe care l-au parcat la o anumită distanță de imobilul familiei .., în partea stângă a acestuia. Inculpatul ...zis ..a executat mai multe focuri de armă, cu același pistol marca Arminios, în plan vertical, pistol a cărui posesia și-a însușit-o. Inculpatul ...zis ... a executat un foc de armă cu un pistol marca Arminios, care-i aparținea tatălui său, ...zis .., înspre locul în care se aflau cei patru inculpați din tabăra adversă și autoturismul cu care s-au deplasat, glonțul trecând prin parbrizul autoturismului.

În contextul evenimentelor, toți inculpații au proferat amenințări, în timp ce exercitau posesia bâtelor, săbiilor, pistoalelor, s-au îndreptat amenințător unii spre alții, determinând strângerea unui număr mare de persoane, inclusiv copii, astfel cum rezultă din imaginile video înregistrate la fața locului, ordinea socială suferind o perturbare serioasa  în derularea sa firească.

Conflictul a fost stopat prin intervenția organelor jandarmeriei și ale poliției, declarația inculpatului ...din cursul cercetării judecătorești în apel, fiind în sensul indicat, auzul sirenelor mașinilor de poliție marcând momentul în care cei patru inculpați au revenit spre autoturismul cu care au sosit, iar inculpatul ...zis ... a fugit pentru a se ascunde, însă ulterior a fost prins de organele jandarmeriei, fiind recuperat și pistolul marca Arminios.

Susținerea apelantului – inculpat ...conform căreia, dacă era vinovat, nu oprea autoturismul Jandarmeriei pentru a raporta incidentul, nu poate conduce la exonerarea sa de răspundere penală, întrucât această conduită trebuie raportată la momentul final al conflictului stradal, când inculpații care s-au deplasat cu autoturismul s-au retras, iar asupra apelantului inculpat nu s-a găsit arma cu care a executat focul înspre victima ....

Comiterea infracțiunii de tentativă de omor în varianta împușcării persoanei vătămate ...rezultă în mod cert din: înregistrările video efectuate cu telefonul mobil de către un martor, ..., care atestă urmele de sânge avute de victimă; înscrisurile cu caracter medical înaintate de unitatea sanitară în care a fost internată victima imediat după finalizarea incidentului, din care rezultă spitalizarea acesteia cu diagnosticul ”Plagă prin împușcare 1/3 proximală humerus drept, cu corp străin retenționat, plagă prin împușcare – operată”. Persoana vătămată a fost internată în data de 24.07.2016, după ora 21:00, rezultând astfel momentul internării situat imediat după finalizarea conflictului stradal.

Persoana vătămată are menționate toate investigațiile clinice în fișa UPU în care se menționează imagine de corp străin (glonț de aproximativ 1,5/0,8 cm.) în părțile moi, suprapus pe diafiza humerală. Au fost efectuate investigații, persoana vătămată a fost supusă unei operații de extragere a corpului străin, a fost internată în spital în perioada 24.07.2016 – 27.07.2016.

Prin raportul de constatare medico-legală nr. .../2016 emis de Serviciul de Medicină Legală Gorj s-a concluzionat că persoana vătămată a prezentat o leziune traumatică ce s-ar fi putut produce prin împușcare cu armă de foc, leziunea putând data din 24.07.2016, deci din ziua conflictului violent dintre cele două tabere, necesitând pentru vindecare 14 – 16 zile îngrijiri medicale.

Este neverosimilă susținerea inculpatului ..., care plasează momentul producerii leziunii traumatice a victimei anterior conflictului stradal, încercând să rupă legătura de cauzalitate dintre fapta proprie de a executa un foc de armă și urmarea imediată suferită la nivelul integrității corporale și sănătății de victimă. Înscrisurile cu caracter medical, solicitate de altfel și de instanța de apel în cursul cercetării judecătorești în calea de atac, raportul de constatare medico-legală, reprezintă un ansamblu de probe legale, pertinente, concludente și utile, cu relevanță juridică în ceea ce privește modalitatea și momentul producerii leziunii traumatice suferite de victima împușcăturii executate la nivelul umărului drept.

Teza factuală privind vechimea rănii produse victimei este lipsită de suport probator, fiind infirmată prin administrarea probei cu înscrisuri și mijlocului de probă cu caracter științific a raportului de constatare medico-legală, având sediul de reglementare în dispozițiile art. 172 C.p.p.

Prezența în continuare a victimei împușcate în cadrul și la locul conflictului nu înlătură fapta originară a executării unei împușcături înspre aceasta, întrucât aptitudinea victimei de a rezista ori starea solidă de sănătate nu produc efecte juridice favorabile inculpatului.

Neidentificarea unor urme de praf de pușcă pe brațele inculpatului nu confirmă susținerea acestuia privind nevinovăția în săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, întrucât nu pot fi ignorate toate probele care confirmă vinovăția sa, pentru a da întâietate unui procedeu probatoriu singular, al cărui rezultat a fost explicat științific prin actul de sesizare a instanței.

Presupusul autor al faptei de împușcare a victimei ...a fost indicat de către inculpatul ...în persoana coinculpatului ...zis ..., soțul victimei. Această teorie privind conținutul și succesiunea evenimentelor desfășurate nu are suport probator, având în vedere că între cei doi soți – ...și ...zis ... – nu există relații conflictuale, în persoana acestuia din urmă nu a fost identificat nici un mobil infractional care să stea la baza împușcării propriei soții, aceasta la data evenimentelor compunea aceeași tabără a raporturilor conflictuale; teoria expusă de inculpatul ...reprezintă o justificare a modului în care ...a fost împușcată, pentru a-l exonera de propria răspundere penală.

Leziunea produsă prin împușcare în umărul drept al persoanei vătămate nu a fost executată cu arma Arminios aparținând inculpatului ...zis .., așa cum s-a stabilit prin raportul de constatare criminalistică nr. ../2017 din cursul urmăririi penale, și nici cu arma marca Star idetificată în urma procedeului probatoriu al percheziției domiciliare la martora ... care, de altfel, nici nu a fost prezentă și nici nu a participat la evenimentele violente.

Teoriile și ipotezele avansate de inculpatul ...sunt lipsite de fundament probator și, prin urmare, nu pot avea decât semnificația unei explicații subiective și părtinitoare, în scopul exonerării de răspundere penală și plasării asupra inculpatului ...zis ... a întregii vinovății în augmentarea conflictului pe care insusi ...l-a provocat.

Prin declarațiile formulate pe parcursul procesului, inculpatul ...a confirmat executarea unui foc de armă în plan vertical; prin urmare, el a intrat în contact cu arma de foc în cadrul conflictului violent fizic și verbal desfășurat cu familia .., victima ...a fost împușcată cu o armă de foc ce nu putea fi pistolul deținut de familia soțului său, marca Arminios, astfel cum rezultă din raportul de constatare criminalistică nr. ../18.05.2017 efectuat în cursul urmăririi penale; prin urmare, inculpații ...zis ... și ...zis .. nu au executat un foc de armă asupra victimei ...cu pistolul marca Arminios pe care l-au purtat în acea zi.

Nu poate fi primită apărarea conform căreia nu se poate stabili distanța de la care s-a tras asupra victimei și, prin urmare, nu poate exista tentativă la omor, având în vedere că, prin coroborarea declarațiilor părților, martorilor și înregistrările video surprinse cu telefonul mobil, se stabilește în mod cert faptul că familia .. se afla în zona din fața propriei locuințe, iar tabăra adversă, formată din inculpații ..., ..., ... și ..., se afla în zona autoturismului cu care s-au deplasat, staționat în partea stângă a imobilului familiei .., aceștia înaintând spre acest imobil și apoi revenind spre autoturism în timp ce executau acte amenințătoare cu bâtele și săbiile deținute. Imaginile video surprinse sunt elocvente sub aspectul agresivității deosebite exprimate de toți componenții taberelor adverse, care au înțeles să transforme spațiul public într-unul de reglare a problemelor personale și sociale, manifestând indiferență și dispreț față de soarta oamenilor prezenți și indolență față de lege și autoritatea de stat.

Nu se confirma ipoteza existentei unei a treia arme de foc in posesia membrilor familiei ..., declaratiile inculpatilor fiind inconsecvente si contradictorii. Inculpatul .. a precizat ca a venit inculpatul .. zis ... cu un alt pistol, insa nu a argumentat  pe ce baza factuala a constientizat ca era un alt pistol avand in vedere ca pana in acel moment inculpatii au fost ascunsi potrivit propriilor sustineri; nu a observat cand  inculpatul ... zis ... a  pus pistolul la umarul sotiei sale si a impuscat-o.

Inculpatul .. a precizat ca  .. zis .. a luat alt pistol de la tatal sau,  apoi fiul sau ... zis ...  a tras doua focuri de arma, s-a impiedicat si a scapat pistolul pe care si l-a insusit inculpatul ..., dar nu cunoaste daca a tras focuride arma.

 Inculpatul  .. a declarat  ca  “...” a cazut , a scapat pistolul  pe care si l-a insusit ... care a tras un foc de arma in plan vertical, apoi a aruncat pistolul in directia lui .. zis .. L-a vazzut pe ... zis ...  trand-o pe sotia sa ... dar nu a observat daca si impuscat-o. A revenit inculpatul si a precizat ca in fapt a cazut si a scapat pistolul ... zis ....

 Vinovatia inculpatului in actiunea de  executare a unui foc de arma inspre  persoana vatamata  .. rezulta din coroborarea propriei declaratii care confirma executarea unui foc de arma in plan vertical, declaratiile martorilor, probele stiintifice constand in rapoarte de constatare criminalistica cu au identificat si descris  glontul extras din corpul acesteia, declaratiile martorilor. In ceea ce priveste declaratiile acestora din urma, se constata ca modul de desfasurare a  intregii activitati infractionale  nu a permis  identificarea altor martori directi, decat cei din  familia .., care au format tabara adversa, alte persoane fiind prezente dupa declansarea  incidentelor violente, cand deja au fost epuizate anumite  episoade.

Imposibilitatea materială a identificării armei de foc cu care s-a tras asupra victimei ...nu echivalează cu inexistența faptei și nu antrenează nevinovăția persoanei față de care există probe concrete de vinovăție, întrucât, în caz contrar s-ar încălca imperativul probator reglementat prin dispozițiile art. 103 alin. 2 C.p.p., conform căruia, în luarea deciziei asupra existenței infracțiunii și vinovăției inculpatului, instanța hotărăște motivat cu privire la toate probele evaluate, neexistând prin urmare o ordine de preferință ori prioritate la nivel probator și, totodată, nu există probe a căror valoare informativă juridică să fie superioară altora, toate probele fiind supuse liberei aprecieri a organelor judiciare, valoarea fiecareia fiind dată de rezultatul evaluator al ansamblului probator.

Urmarea imediată produsă asupra persoanei vătămate ..., constând în leziunile traumatice produse prin împușcare, ce pot data din 24.07.2016, conform raportului de constatare medico-legală nr. 1061/2016, declarațiile martorilor și chiar ale inculpatului ..., care confirmă executarea unui foc de armă (chiar dacă acesta din urmă susține că doar în plan vertical), contextul factual litigios dintre părți, reprezintă elemente probatorii care stabilesc, dincolo de orice dubiu rezonabil, că autorul vătămării prin împușcare este inculpatul ....

Fapta inculpatului ...de a executa un foc de armă cu un pistol înspre persoana vătămată ..., în data de 24.07.2016, lovind-o pe aceasta în umărul drept, victima fiind spitalizată, iar în urma intervenției chirurgicale s-a reușit extragerea glonțului, leziunile traumatice necesitând 14 – 16 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă de omor prev de art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 188 alin. 1 C.p.

Prin Încheierea de ședință  din data de 09.10.2020 din cursul cercetării judecătorești din apel a fost respinsă cererea apelantului-inculpat ...de schimbare a încadrării juridice a faptei în infracțiunea de loviri sau alte violențe prev de art. 193 alin. 2 C.p. Urmatoarele argumente vor sustine aceasta solutie:

Întrunirea elementelor constitutive ale tentativei de omor, iar nu loviri sau alte violențe, rezultă din modul concret în care s-a acționat: elementul material constă în împușcarea cu o armă letală – instrument apt de a produce decesul persoanei, victima fiind împușcată în umărul drept, deci într-o zonă importantă a corpului, puternic vascularizată și esențială în ceea ce privește mișcările corporale, împrejurările în care s-a produs împușcarea victimei se caracterizează prin natură conflictuală puternică, relațiile de dușmănie dintre părți fiind vechi, împușcarea s-a realizat pe fondul unui alt eveniment agresiv fizic și verbal.

Stabilirea corectă a încadrării juridice  presupune  delimitarea  a două infracţiuni, şi anume, lovirir sau alte violente prev.de art.193  alin 2 Cp  şi  tentativă la omor prev.de art.32 rap.la art.188 C.p.

Esenţială pentru stabilirea încadrării juridice în aceste situații este stabilirea formei și modalității vinovătiei cu care s-a săvârșit fapta. Dacă în cazul infracțiunii de loviri sau alte violente, făptuitorul actionează cu intentia generală de vătămare, în cazul tentativei la omor acesta acţionează cu intentia de ucidere, intentie ce poate fi directă sau indirectă, după cum autorul, prevăzând moartea victimei, a urmărit sau numai a acceptat producerea acestui rezultat. Aceasta rezultă chiar din modul de săvârsire a faptei, din materialitatea acțiunii („dolus ex re"), care evidentiază pozitia psihică a făptuitorului. Astfel, folosirea unor instrumente apte să conducă la deces, aplicarea de lovituri cu intensitate, în zone vitale ale corpului demonstrează neîndoielnic intenția de a ucide.

În practica judiciară, confirmându-se opiniile exprimate în doctrină, intenţia de ucidere se deduce din materialitatea actului („dolus ex re”) care, în cele mai multe cazuri, relevă poziţia infractorului faţă de rezultat. Demonstrează astfel intenţia de ucidere: natura  si modul de executare a actiunii ce constituie verbum regens- imopuscare cu o arma de foc; zona  superioara a corpului care a fost afectata- umarul drept, interesând regiune puternic vascularizata, esentiala in asigurarea mobilitatii corpului; intensi¬tatea cu care  actiunea violenta a fost executata, decurgand din  contextul faptelor, agresivitatea  dovedita a inculpatuilor, indarjirea de care acestia au dat dovada  pentru a se impune in fata taberei adverse,  dorinta de a anihila ori persoana considerata inamic.

Instanta de apel retine că, fată de zona corpului vizată si obiectul vulnerant folosit, intentia inculpatului a fost cea specifică infracțiunii de omor si, chiar dacă inculpatul nu a urmărit producerea rezultatului specific – posibila ucidere a persoanei  vătămate -, el a prevăzut rezultatul faptei sale si a acceptat posibilitatea producerii lui în momentul în care executat  o impuscatura cu o arma  letala  in urmarul drept al persoanei vatamate.

Omorul se săvârșește cu intenţia de a suprima viaţa unei persoane („animus necandi”), iar nu cu intenţia generală de a vătăma. Expresia „uciderea unei persoane”, utilizată de textul art. 188 Cp  cuprinde implicit ideea orientării acţiunii spre un rezultat specific constând în moartea victimei. Doctrina mai foloseste noţiunea de „dol special”, definit ca voinţa de a suprima viaţa persoanei, sau „intenţie precisă”, prevăzută special de lege ca element constitutiv al unor infracţiuni cu privire la care se incriminează producerea unui rezultat determinat.

Intenţia are două forme: directă si indirectă. Fapta este săvârșită cu intenţie directă când infractorul prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte (art. 16 alin 3 lit.a C.pen.), iar cu intenţie indirectă când prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmăreste, acceptă posibilitatea producerii lui (art. 16 alin 3 lit. b C.pen.). Ceea ce deosebește deci intenţia directă de intenţia indirectă este elementul volitiv. În timp ce la intenţia directă făptuitorul are o atitudine fermă faţă de rezultatul constând în moartea victimei, voind să se producă acel rezultat și nu altul, la intenţia indirectă făptuitorul are în vedere o pluralitate de efecte posibile, dintre care unul este moartea victimei, fiindu-i indiferent care dintre aceste rezultate se va produce.

Intenția indirectă de omor cu care inculpatul a acționat în cazul victimei  rezultă cu prisosintă din natura obiectului folosit in agresiune – arma letala, modul de actiune, contextul factual,  zona afectata a corpului victimei,  consecintele  imediate ale  impusacrii, constand in internarea  victimei in spital si supunerea unei interventii chirurgicale de extragere a glontului, astfel cum rezulta din mod incontestabil din inscrisurile emise de  Spitalul Judetean de Urgenta ...,  si raportul de constatare medico-legala  ce  confirma  modul  si data producerii leziunii traumatice.

Intenția specifică infracțiunii de omor nu se stabileste prin raportare la poziția psihică a victimei, ci în raport de cea a inculpatului.  De aceea, pasivitatea victimei de a se prezenta  la unitatea sanitară ori rezistenta acesteia pe intreaga perioada a desfasurarii conflictului dintre parti nu atenuează gravitatea infracţiunii săvârşite de inculpat şi nu influenţează  atitudinea psihică a acestuia din momentul comiterii faptei, ci dimpotrivă se va  explica prin  dorinta de  a fi prezenta alaturi de familie.

Infractiunea prevazuta de art 371 Cp a presupus participarea la un conflict prin actiuni fizice si verbale violente, agresive, porul unei sabii, in spatiul public prin natura sa – pe strada, cu intentia  indirecta de a tulbura modul firesc de derulare a vietii sociale. Din declaratia data de inculpat in cursul urmaririi penale, la data de 27.06.2016, in prezenta aparatorului ales, inculpatul a  metntionat ca  desi nu a intentionat sa provoace scandal, a depozitat in autoturismul cu care s-au deplasat toti cei patru inculpati, bate, sabii, pari; se configureaza astfel atitudinea psihica a inculpatului de a prevedea posibilitatea aparitiei unui eveniment public  violent, in scop de razbunare pe familia  adversara, si a accepta posibilitatea producerii urmarii imediate. Prin aceeasi declaratie a  confirmat executarea unor focuri de arma in aer, dar cu arma provenind de la familia ...

Fapta inculpatului ...de a purta, a avea asupra sa, o armă letală, în data de 24.07.2016, aflat pe o stradă din municipiul .., participând la un conflict cu membrii failiei .., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev de art. 342 alin. 1 C.p. Elemantul material al laturii obiective presupune portul unei arme letale, o acțiune comisivă constând în a avea asupra sa, a avea în posesie o armă letală.

Fapta inculpatului ...de a executa foc cu arma letală in direcția persoanei vătămate ..., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev de art. 343 alin. 1 C.p., uzul de armă exercitat de către inculpat aflându-se în concurs ideal cu infracțiunea de tentativă de omor prev de art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 188 alin. 1 C.p., întrucât, prin această manifestare unică de voință constând în folosirea fără drept a unei arme letale, au fost afectate valorile sociale formate și dezvoltate în jurul activităților privind armele letale, siguranța oamenilor în raport cu astfel de instrumente, dar și valorile sociale privind dreptul la viață, întrucât, prin folosirea armei fără drept și executarea astfel a unui foc de armă înspre persoana vătămată, aceasta a suferit o vătămare la nivelul umărului drept, urmarea imediată fiind consecința directă și nemijlocită a acțiunii inculpatului în raport cu arma letală.

Concluzia din cuprinsul raportului de constatare medico-legală conform căreia, în urma acțiunii de împușcare a persoanei vătămate (căreia i s-a produs o leziune traumatică pentru a cărei vindecare au fost necesare 14 – 16 zile îngrijiri medicale) fiind creată o plagă împușcată umăr drept, persoanei vătămate nu i s-a pus în primejdie viața, nerezultând afectarea sau pierderea vreunui organ, are conotație esențialmente medicală, constituind o probă care contribuie la soluționarea cauzei inclusiv sub aspectul încadrării juridice corecte, în conexiune cu toate probele administrate în cauză.

Crearea unei stări de pericol iminent pentru viața unei persoane, este o noțiune juridică care contribuie la stabilirea corectă a încadrării juridice în dispozițiile art. 188 alin. 1 C.p.p., diferită de noțiunea medicală a punerii în primejdie a vieții persoanei, corelația dintre aceste două noțiuni fiind  atributul instanței de judecată, conform art. 386 C.p.p., fără a exista o suprapunere totală, întrucât medicul legist nu are competența funcțională de a stabili exclusiv și unilateral încadrarea juridică a faptei. De aceea, astfel cum s-a menționat anterior, distincția dintre infracțiunile intenționate îndreptate împotriva vieții și, respeciv, împotriva sănătații, se fundamentează nu exclusiv pe baza urmarii imediate, ci pe un conglomerat de criterii juridice: natura instrumentului folosit, urmarea imediată produsă, intensitatea executării acțiunii ce constituie verbum regens, relațiile dintre părți, conduita autorului acțiunii în momentele ulterioare executării acțiunii.

Individualizarea judiciară a pedepselor, motiv de apel formulat de Ministerul Public.

În procesul de individualizare pedepsei trebuie avută în vedere atât prevenția specială stipulată de art. 3 din Legea nr. 254/2013, prin stabilirea și aplicarea sancțiunii penale urmărindu-se prevenirea săvârșirii a noi infracțiuni, intimidarea infractorului prin intermediul sancțiunii și reeducarea sa în scopul evitării recidivei, cât și prevenția generală prin descurajarea generală a altor persoane în comiterea unor astfel de infracțiuni, precum și prin retribuție sociala.

Criteriile de individualizare sunt prevăzute de art. 74 Cod penal, astfel ca trebuie analizate faptele comise [a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunilor, precum și mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valorile ocrotite; c) natura și gravitatea rezultatelor produse ori a altor consecințe ale infracțiunilor; d) motivul săvârșirii infracțiunilor și scopul urmărit], precum si persoana inculpatului [e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) conduita după săvârșirea infracțiunilor și în cursul procesului penal; g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială].

Împrejurările producerii activității infracționale complexe derulate de inculpatul ..., contribuția proprie la declanșarea și întreținerea întregului complex infracțional, mijloacele folosite în acest scop, imprimă activității desfășurată de inculpat o gravitate însemnată, care trebuie să se reflecte în cuantumul pedepselor aplicate în mod individual.

Prima instanță de judecată a stabilit pedepse la nivelul minimului special prevăzut de lege pentru fiecare infracțiune, ceea ce nu se justifică în raport cu complexitatea cauzei, multitudinea formelor de contribuție și manifestare specifice inculpatului în ansamblul infracțional.

În primul rând, inculpatul ..., împreună cu inculpaţii ..., ... şi ..., s-au deplasat cu autoturismul ce îi aparţinea şi a fost condus de către inculpatul ...în data de 24.07.2016, în jurul orei 20:00, la locuinţa inculpaţilor ...zis “...” şi ...zis „...".

De asemenea, inculpatul ...este cel care a avut asupra sa o armă de foc şi muniţie letale, acesta fiind cel care, în momentul în care a ajuns în zona locuinţei familiei .., a executat un foc cu o armă letală spre persoana vătămată ..., glonţul tras lovind-o pe cea din urmă în partea superioară a braţului drept (umăr) şi, astfel, i s-a pus viaţa în pericol.

Elementele de fapt prezentate de către inculpatul ...în apărare s-au dovedit neveridice şi au avut ca scop justificarea confirmării faptului că glonţul extras din corpul persoanei vătămate ...nu a fost tras cu arma marca ARMINIOS calibru 32(7,65x23), seria ..., împrejurare cunoscută de acesta (scop în care a afirmat că familia ... ar fi avut şi o altă armă, care nu au fost găsită). Dreptul inculpatului de a nu contribui la propria incriminare este consfințit prin dispozițiile art. 83 C.p.p. și art. 99 alin. 2 C.p.p., dar nu se suprapune obligației oricarui participant la procesul penal de a nu împiedica aflarea adevărului prin acțiuni sau manifestări de voință a căror finalitate să constituie deturnarea scopului procesului penal. Prin pozițiile procesuale adoptate inculpatul a oferit o pluralitate de versiuni modului de derulare a evenimentelor violente, ceea ce nu este în spiritul principiului aflării adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei, precum și cu privire la persoana inculpatului. Urmările imediate specifice infracțiunilor săvârșite de inculpat au presupus afectarea unor relații sociale multiple, formate și dezvoltate în jurul dreptului la viață, siguranței persoanelor ce decurge din respectarea regimului armelor și munițiilor, normalei desfășurări a vieții sociale, a ordinii și liniștii publice.

 Criteriile de individualizare cu caracter personal releva o persoana matura, fără antecedente penale, fără studii profesionale, care nu are o ocupație stabila si nici loc de munca ocupat in mod legal; comportamentul social după comiterea infracțiunii  s-a caracterizat prin tendința de a nega sau diminua gravitatea faptelor comise.

 Mobilul care a stat la baza derulării activității infracționale are conotație negativă constând în răzbunarea pentru modul în care s-au rezolvat anumite relații personale dintre familiile litiganților. În prezenta cauză, nu există fapte sau împrejurări care să întrunească elementele constitutive ale unor circumstanțe atenuante prev. de art. 75 C.p.

 Pentru aceste considerente, se va desființa în parte sentința penală nr. 235/2019 a Tribunalului Gorj și, pe fond, rejudecând, în baza art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. va fi condamnat inculpatul ...zis ,,...” la pedeapsa de 7 ani închisoare; în baza art. 342 alin. 1 C.pen. va fi condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor; în baza art. 343 alin. 1 C.pen. va fi condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracţiunii de uz de armă letală fără drept; în baza art.  371 C.pen. va fi condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. se vor contopi pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 7 ani  închisoare, la care se va adăuga sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv sporul de 1 an și 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani și 6 luni  închisoare, în condițiile art. 60 C.pen.

 Majorarea pedepselor pentru infracțiunile săvârșite se impune cu titlu de necesitate atât față de gravitatea faptelor penale individuale, dar și în raport cu periculozitatea însemnată a inculpatului, care a înțeles să rezolve diferende personale prin folosirea forței fizice, în loc public prin natura sa, ignorând prezența altor persoane și pericolul care s-ar putea crea pentru viața și siguranța acestora; inculpatul manifestă dispreț față de respectul legii și imperativul aplicării bunei cuviințe, astfel încât regimul sancționator trebuie să fie proporțional cu însemnătatea relațiilor sociale încălcate și urmărilor imediate specifice fiecărei infracțiuni savarsite.

Prin stabilirea unor pedepse cuprinse între limita minimă specială și limita medie a pedepsei închisorii prevăzute de lege pentru fiecare infracțiune, se îndeplinesc funcțiile pedepsei: punitivă pentru infracțiunile comise, exemplificativă pentru inculpat dar si pentru membrii societății în general, reeducativă pentru persoana inculpatului și, totodată, se constituie garanții substanțiale pentru îndeplinirea scopului preventiv imediat și mediat specific pedepsei penale.

II. Calea de atac a apelului formulata de  apelantul inculpat  ...zis ...:

Săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor asupra inculpatului-persoană vătămată ...de către inculpatul ...zis „..." rezultă din declaraţiile sale de recunoaştere a comiterii faptei. Inculpatul a recunoscut că a tras cu pistolul marca ARMINIOS spre inculpatul-persoană vătămată ..., în declaraţia din data de 19.05.2017 afirmând că  initial a tras tatal sau cateva focuri de arma in plan vertical, in timp ce tabara adversa se  indepartase de locuinta inculpatilor .. , apoi a luat el insusi pistoul si „ am ochit spre ..., după care am tras un singur foc de armă spre acesta", „am tras si eu un singur foc de arma in directia lor, dar am tras  pentru a-i indeparta, acestia aflandu-se la o directie de 40-50 m de noi”(vol. I, fila 131 dosar u.p., filele 53-55 vol. I dosar instanţă). Aceasta declaratie a fost data de inculpat in cursul urmaririi penale la un an de la  momentul comiterii infractiunilor, in prezenta unui aparator ales care a si semnat acest act procedural, iar declaratia urmatoare a fost data in cursul cercetarii judecatoresti in prima instanta  in prezenta aparatorului ales.

Declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului ...zis „..." sunt confirmate de inregistrarea video conţinută de telefonul mobil marca Iphone 6, efectuata de fiica sa  ...,  în care acesta se observă executând un foc cu arma menţionată, spre locul unde se afla inculpatul-persoană vătămată ....

Nu există nici un dubiu de natură probatorie în ceea ce privește fapta inculpatului de a purta asupra sa o armă letală, de executa foc de armă în direcția în care se aflau membrii taberei adverse, conduși de către inculpatul ..., cu care inculpatul se afla în conflict și care, de altfel, se află la originea evenimentelor infracționale.

Imaginile surprinse cu telefonul mobil de către propria fiică a inculpatului, .., îl indică pe acesta în posesia armei letale îndreptate înspre grupul inculpaților coordonați de ....

Inexistența unor leziuni asupra corpului persoanei vătămate ...trebuie explicată prin natura faptei săvârșite, constând în tentativă de omor.

Conform art. 32 alin. 1 C.p., constituie tentativă punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care, deși a fost dusă până la capăt de către inculpat, nu și-a produs efectul datorită unor cauze preexistente ori concomitente executării acțiunii ce constituie actul de conduită interzis. În sarcina inculpatului se reține o formă perfectă a tentativei la infracțiunea de omor, constând în executarea integrală a acțiunii ce reprezintă verbum regens insa urmarea imediată nu s-a produs, având în vedere modul concret în care s-a executat acțiunea de tragere, dar și conduita persoanei vătămate din momentele premergătoare și simultane acțiunii de tragere, aceasta aflându-se într-o stare continuă de mișcare, în zona în care era parcat autoturismul cu care a sosit, astfel cum rezultă din înregistrările video ce constituie probe conform art. 139 alin. 3 C.p.p.

Nu este viabilă susținerea apărării privind inexitența acestei infracțiuni ca urmare a modului concret în care a fost îndreptată arma înspre autoturismul persoanei vătămate-inculpat, întrucât distanța dintre locul în care s-a aflat inculpatul ...zis ... – autor al acțiunii de împușcare - și locul în care se aflau autoturismul și ceilalți inculpați adversari, nu era  foarte mare, ci compatibila cu ranirea/uciderea prin impuscare; inculpații adversari, printre care se afla și persoana vătămată victimă a împușcării, erau poziționați în apropierea autoturismului al cărui parbriz a fost fisurat prin acțiunea de împușcare; din cuprinsul înregistrărilor video rezultă că arma era îndreptată înspre locul în care se aflau autoturismul și persoana vătămată, neafectarea acesteia de glonțul pistolului fiind un rezultat al hazardului, al modului concret în care a fost executată acțiunea de împușcare, dar și a dinamicii în care s-au aflat persoana vătămată și inculpații ce formau tabăra adversă. Totodata, glontul putea sa isi modifice traiectoria inspre persoana vatamata, in mod similar cu ricoseul produs prin parbrizul autoturismului persoanei vatamate- inculpat. .... Declaratia martorului  .., audiat de prima instanta de judecata  este elocventa sub aspectul consecintelor care se puteau produce daca glontul  tras cu arma purtata de inculpatul ... zis ... lovea persoana vatamata, martorul precizand ca  acest glont a  intalnit parbrizul autoturismului, apoi a ricosat, iar daca persoana vatamata era lovita „bine nu ii era”. Declaratia acestui martor este esnetiala si pentru explicatiile pe care le-a oferit in calitate de specialist, in legatura cu modul de producere si pastrare a urmelor secundare ale tragerii pe mainile persoanei  tragatorului, despre  modul de executare a expertizei balistice

Tentativa la infracțiunea de omor prev de art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 188 alin. 1 C.p. a fost comisă cu intenție indirectă, prev de art. 16 alin. 3 lit. b C.p., inculpatul prevăzând că, prin acțiunea de împușcare, este posibilă afectarea vieții ori sănătății persoanei vătămate, rezultat pe care, chiar dacă nu l-ar fi urmărit în mod direct, l-a acceptat, această atitudine subiectivă rezultând din materialitatea faptei de a îndrepta arma înspre locul în care se aflau persoana vătămată și autoturismul acesteia.

Declarația inculpatului ...zis .. prin care s-a susținut tragerea de către el însuși a unor focuri de armă, nu îl exonerează pe fiul său de răspunderea penală pentru infracțiunea de tentativă la omor asupra persoanei vătămate ..., întrucât înregistrările video sunt clare și neechivoce în momentul suprinderii sale, având arma îndreptată înspre locul în care s-a aflat persoana vătămată, în apropiere de propriul autoturism. Declarația tatălui inculpatului are valoare subiectivă dată fiind relația tată-fiu, urmărind totodată să inducă o stare de confuzie probatorie asupra autorului faptei de tragere, instanța de judecată neputând să aloce acestui mijloc de probă o valoare probatorie semnificativă, dată fiind imaginea video care îl indică în mod clar pe inculpatul ...zis ... în persoana autorului acțiunii de împușcare asupra persoanei vătămate ....

Similar situației persoanei vătămate-inculpat ..., nici în cazul inculpatului ...zis ... nu au fost identificate reziduuri de tragere - urme secundare ale împușcăturii -, astfel cum rezultă din raportul de constatare criminalistică nr. ../2016, însă această probă are o natură singulară și nu poate avea drept efect excluderea vinovăției în săvârșirea de către fiecare a unei tentative la infracțiunea de omor, probele constând în declarațiile părților, ale martorilor, înregistrările audio-video efectuate de către părți, precum și rapoartele de constatare medico-legală constituind mijloace de probă al căror efect congruent constă în îndeplinirea tuturor condițiilor probatorii pentru angajarea răspunderii penale individuale pentru fapta comisă.

Legătura de cauzalitate dintre fapta inculpatului ...zis ... de a executa un foc de armă înspre persoana vătămată, glonțul ajungând în parbrizul autoturismului cu care s-a deplasat și crearea unei stări de pericol iminent pentru viața acesteia, se fundamentează pe coroborarea  declaratiilor inculpatului, declaratiilor martorilor prezenti, imaginilor video ce îl indică pe inculpat în persoana autorului acțiunii de tragere având o direcție stabilită și a constatărilor și concluziilor raportului de constatare criminalistică nr. .../2016, conform cărora: cu ajutorul imaginilor video au fost stabilite locul și poziția trăgătorului (imaginea nr. 4 indicându-l pe inculpat), precum și locul și poziția autoturismului; pentru a răspunde întrebărilor formulate, s-a procedat la efectuarea unui experiment judiciar; în urma unor măsurători efectuate s-a stabilit că distanța de tragere a fost de 89 – 90 metri; în urma calculelor efectuate s-a stabilit că tragerea s-a realizat de la o înălțime de 145 – 150 cm., sub un unghi de 18 grade, distanța de la care s-a tras a fost 89 – 90 de metri, glonțul a lovit parbrizul sub un unghi de 0,2 – 0,3 grade, la o distanță de 115 cm. față de sol, conducând la un ricoșeu al glonțului ce putea să ajungă în peterele casei sau pe acoperișul acesteia; a fost găsită o urmă de adâncime de 1 cm., creată în mai multe straturi, în zidul casei în apropierea căreia era parcat autoturismul, urmă despre care s-a spus că putea fi creată în urma contactului cu glonțul, însă acesta din urma nu a mai fost găsit; urma găsită în parbrizul autoturismului aparținând persoanei vătămate putea fi creată de un proiectil tras cu revolverul Arminius aparținând tatălui inculpatului, iar în urma acțiunii de tragere glonțul și-a modificat traiectoria, fără a mai putea fi găsit.

În drept, fapta inculpatului ...zis ... de a purta o armă letală marca Arminios, în sensul de a o deține, a o avea asupra sa, în data de 24.07.2016, în cadrul și în tmpul conflictelor violente desfășurate cu tabăra formată din inculpații ..., ..., ... și ..., armă care era deținută nelegal de mai mult timp de tatăl său, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev de art. 342 alin. 1 C.p. (în varianta portului).

Obiectul acuzației penale îl constituie fapta de a purta arma în perioada determinată din timpul conflictului derulat în data de 24.07.2016, elementul material constituindu-l portul armei letale fără drept; este diferit de elementul material al infracțiunii reținute în sarcina inculpatului ...zis ..., în privința acestuia fiind stabilit că deținea pistolul Arminios de mai mult timp, fără drept, până în data de 24.07.2016, când, la rândul său, a purtat pistolul și a executat mai multe focuri de armă în plan vertical, după care, în cadrul conflictului a transmis prerogativa portului către fiul său; astfel, fiecare dintre inculpați este titularul unei infracțiuni distincte de nerespectare a regimului armelor și munițiilor prev de art. 342 alin. 1 C.p., care au fost săvârșite succesiv.

Fapta inculpatului ...zis ... de a executa un foc de armă letală cu pistolul marca Arminios, în direcția persoanei vătămate - inculpat ..., în cadrul conflictului violent derulat în loc public, în data de 24 iulie 2016, fără a se produce o vătămare concretă a stării de sănătate a persoanei vătămate, neproducerea rezultatului datorându-se modalității concrete de executare a acțiunii de tragere, poziției dinamice continue a persoanei vătămate ori chiar împrejurărilor concrete, întrunește elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de omor prev de art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 188 alin. 1 C.p., în concurs ideal cu infracțiunea de uz de armă fără drept prev de art. 343 alin. 1 C.p.

Lipsa unor rezuduuri de tragere - urme secundare de împușcături pe membrele superioare ale inculpatului, atestată prin raportul de constatare criminalistică, nu exclude vinovăia inculpatului în săvârșirea infracțiunilor prev de art. 342 alin. 1 C.p. și, respectiv art. 343 alin. 1 C.p., al căror element material presupune portul fără drept al unei arme letale și, respeciv, uzul de armă letală, fără drept, existând probe certe care confirmă faptele infracționale în sarcina inculpatului, în special înregistrarea audio-video efectuată cu telefonul mobil de către propria fiică a inculpatului, care îl indică în mod indubitabil fiind în posesia pistolului, în poziție de tragere.

Nu este incidentă cauza justificată a legitimei apărări reglementată prin disp. art. 19 C.p., întrucât nu sunt îndeplinite condițiile atacului exercitat împotriva inculpatului, atac ce trebuie să fie material, direct, imediat, injust, care să creeze o stare de pericol pentru persoana autorului sau a altuia, pentru drepturile sale sau în interes general; coroborând declarațiile inculpaților, declarațiile martorilor și înregistrările audio-video, rezultă că inculpatul ...zis ... a executat un foc de armă înspre persoana vătămată-inculpat ...după ce persoana vătămată ..., soția primului inculpat, a fost împușcată în urmărul drept de ...; prin urmare, atacul material exercitat împotriva soției inculpatului încetase, astfel că reacția acestuia de a executa la rândul său focuri de armă înspre locul în care se aflau persoana vătămată – inculpat ...și autoturismul cu care s-a deplasat, nu se mai justifica, ci a constituit în fapt o reacție de răzbunare pe fondul evenimentelor și relațiilor conflictuale, dar și o dovadă personală de etalare a capacității fizice și sociale.

Nu este îndeplinită nici condiția proporționalității apărării cu gravitatea atacului, în ipoteza comparării faptelor inculpaților ..., ... și ...de a se îndrepta spre locuința familiei .. înarmați cu bâte și săbii și, respectiv, faptei inculpatului ...zis ... de a executa un foc de armă, întrucât, astfel cum rezultă din raportul de constatare criminalistică, distanța dintre inculpatul trăgător și locul în care se afla autoturismul al cărui parbriz a fost fisurat de glonț (autoturism în vecinătatea căruia se afla persoana vătămată-inculpat) a fost de 89 – 90 metri.

Inițiativa declanșării evenimentelor violente a aparținut inculpatului ..., cel care s-a deplasat cu autoturismul, dotat cu arme albe și letale, însoțit de alți inculpați pentru sprijin, acesta fiind cel care a și executat primul foc de armă, astfel că această esențială contribuție este avută în vedere la individualizarea pedepselor în sensul majorării acestora, cum de altfel și Ministerul Pulic a solicitat.

Fapta inculpatului ...zis ... care a participat la un conflict stradal între două tabere, în data de 24.07.2016, pe fondul unei relații conflictuale mai vechi, a proferat amenințări cu acte de violență la adresa inculpaților din tabăra adversă, a incitat la violență, a tras cu arma letală, determinând afectarea ritmului normal al vieții sociale, în zonă strângându-se un număr mare de persoane, inclusiv copii, producându-se gălăgie, țipete, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev de art. 371 C.p. – tulburarea ordinii și liniștii publice.

Chiar dacă inițiativa declanșării conflictului violent a aparținut coinculpatului ..., care a venit înarmat la domiciliului familiei .. și însoțit de alți inculpați pentru a-i spori încrederea și a-i consolida superioritatea fizică, inculpații ...zis ... și tatăl său, ...zis .., au luat parte la evenimentul agresiv declanșat, au avut o implicare activă, de natură să atragă propria răspundere penală, nedepunând nici un efort pentru a solicita intervenția organelor de poliție ori pentru  aplana conflictul născut.

Din analiza coroborată a declarațiilor martorilor și înregistrărilor audio-video rezultă că inculpații au dorit să ia parte la un asemenea eveniment tulburător, au avut reprezentarea naturii și întinderii faptelor proprii, chiar dacă nu au inițiat ei agresiunile, dar le-au întreținut. Nu se poate admite incidența legitimei apărări, cauză justificativă prev de art. 19 C.p., întrucât fapta de a tulbura ordinea și liniștea publică, prin violențe împotriva persoanelor, a bunurilor, prin amenințări, injurii sau alte atingeri grave aduse demnității persoanelor, nu a fost săvârșită pentru a înlătura un atac material, direct și imediat, ci inculpații au acționat cu intenția de a se răzbuna, de a expune forța fizică și superioritatea socială, au dorit să participe la un asemenea conflict, au stimulat violențele fizice și verbale; infracțiunea prev de art. 371 C.p. este o infracțiune de pericol abstract, ce nu presupune și nu este compatibilă cu asimilrea unei posibile reacții de răspuns în apărare față de un atac material, în condițiile art. 19 C.p.

Prin Decizia in interesul legii nr. 70/2007 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie, Publicată în Monitorul Oficial nr. 539/2008  s-a  retinut că, atât vreme cât examinarea cauzei de catre instanța de control judiciar, în cadrul operațiunii de rejudecare, nu poate depăși ceea ce a constituit obiectul judecații anterioare, finalizată prin hotărârea împotriva căreia s-a exercitat calea de atac, pentru că un atare procedeu ar echivala cu o extindere nejustificată a competentei sale funcționale, înseamnă că nu este posibilă nici efectuarea de către acea instanța a contopirii pedepsei stabilite în cauza la care se referă calea de atac cu pedepse aplicate infracțiunilor concurente, pentru care condamnarea este definitivă, decât dacă prima instanța însăși a dispus contopirea sau dacă, fiind legal investită, a omis să se pronunțe în aceasta privință. În prezenta cauza penală, prima instanță a fost legal investită cu pluralitatea de infracțiuni comise de inculpat, dar și cu situația juridică anterioară a acestuia, întrucât la dosarul cauzei există fișa de cazier a inculpatului, din care rezultă că a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an și 4 luni închisoare prin sentința penală nr. 1087/2016 a Judecătoriei Târgu Jiu, definitivă prin decizia penală nr. 1414/11.10.2016 a Curții de Apel Craiova. Pedeapsa rezultantă de 1 an și 4 luni este rezultatul contopirii pedepselor de: 1 an, 10 luni și 2 luni închisoare pentru trei infracțiuni distincte, care sunt concurente cu infracțiunile din prezenta cauză, săvârșite de inculpat la data de 24.07.2016. Prima instanță de judecată a omis să analizeze natura juridică și implicațiile pluralității de infracțiuni, deși a fost sesizată cu aceste elemente juridice. Sunt astfel îndeplinite cerințele statuate prin Decizia în interesul Legii nr. 70/2017, pentru ca instanța de control judiciar să procedeze la efectuarea contopirii.

În temeiul art. 97 Cp se va anula beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare aplicata inculpatului prin sentința penală nr. 1087/2016 a Judecătoriei Târgu Jiu, definitiva prin decizia 1414/2016 a Curții de Apel Craiova, pe care o descontopește în pedepsele componente : 1 an închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 335 alin. 1 Cp, 10 luni închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 334  alin. 1 C. penal și 2 luni închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 196  alin. 1 C. penal.

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b Cp contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză cu pedepsele individuale aplicate prin sentința penală nr. 1087/2016 a Judecătoriei Târgu Jiu, definitiva prin decizia 1414/2016 a Curții de Apel Craiova, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv sporul de 1 an și 5 luni închisoare,  rezultând pedeapsa de 6 ani si 5 luni închisoare, care se execută în regim de detenție.

III. Apelurile declarate de apelanții-inculpați ..., ... și  ... au în vedere reindividualizarea pedepselor aplicate, în sensul dispunerii pedepsei amenzii penale pentru fiecare inculpat.

Căile de atac exercitate sunt nefondate, întrucât prima instanță de judecată a respectat și aplicat în mod corespunzător dispozițiile art. 74 C.p. privind individualizarea judiciară a pedepselor și a executării acestora.

Faptele inculpaților ..., ... și ..., săvârșite în data de 24 iulie 2016 în mun. .., constând în exercitarea amenințărilor verbale la adresa membrilor familiei ..., putând asupra lor corpuri contondente (... a purtat o sabie, ... și ... au purtat câte o bâtă), au tulburat ordinea și liniștea publică din comunitatea locală respectivă, faptele fiind dovedite dincolo de orice dubiu rezonabil, vinovăția inculpaților rezultând din ansamblul tuturor probelor administrate și coroborate conform art. 103 C.p.p., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev de art. 371 C.p. – tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pentru această infracțiune legea prevede pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani, alternativ cu pedeapsa amenzii.

Fiecare inculpat a fost sancționat cu pedeapsa închisorii în cuantum de 3 luni, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, conform disp. art. 91 – 92 C.p.

Urmare a opțiunii și admiterii cererii inculpaților de judecare conform procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii, prev de art. 375 / 377 C.p.p., limitele speciale ale pedepsei închisorii au devenit cuprinse între 2 luni și, respectiv 1 an și 4 luni închisoare, întrucât a operat reducerea cu o treime a acestor limite speciale, în sensul dispozițiilor art. 396 alin. 10 C.p.p. – cauză personală generală de reducere a limitelor pedepselor.

În procesul de individualizare a pedepsei trebuie avută în vedere atât prevenția specială stipulată de art. 3 din Legea nr. 254/201 prin stabilirea și aplicarea pedepsei urmărindu-se prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, intimidarea fiecărui inculpat și reeducarea lor în scopul evitării recidivei, cât și prevenția generală prin descurajarea generală a potențialilor făptuitori în comiterea unor astfel de infracțiuni, precum și prin retribuție, expresie a indignării societății în ansamblu față de aceste infracțiuni și a poziției statului în sensul că aceste fapte nu vor rămâne nesancționate.

Fată de criteriile de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal,  sunt important de analizat faptele comise: a) împrejurările şi modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valorile ocrotite; c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunilor; d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, dar si persoana inculpatului: e) natura şi frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) conduita după săvârșirea infracțiunilor şi în cursul procesului penal; g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Contextul factual în care a fost desfășurată activitatea infracțională săvârșită de inculpați evidențiază o gravitate medie spre mare a faptei, întrucât inculpații s-au deplasat cu un autoturism în care aveau anterior depozitate instrumente care, prin modul de utilizare, au devenit arme, au exploatat o stare conflictuală preexistentă cu familia ..., pe care au invocat-o drept scuză a conduitei lor ilegale. Mijloacele folosite exprimă atitudinea de îndârjire adoptată de inculpați în scopul impunerii din punct de vedere social și fizic în fața membrilor familiei cu care se aflau în conflict. Starea de pericol creată pentru ordinea publică, valoare socială ocrotită prin incriminarea faptei de tulburare a ordinii și liniștii publice, a fost pregnantă, luând în considerare momentul săvârșirii infracțiunii, respectiv în timpul zilei, ceea ce a determinat adunarea unui număr mare de persoane, a căror viață ori sănătate putea fi periclitată în orice moment.

Aportul la derularea activității infracționale nu a fost unul diminuat, contrar susținerilor inculpaților, întrucât eforturile lor, exprimate verbal, fizic și material, s-au conjugat cu activitatea infracțională desfășurată de inculpatul ..., pe de o parte, iar pe de altă parte au determinat reacții fizice și verbale agresive din partea membrilor familiei .., toate aceste elemente conducând la urmările imediate specifice infracțiunilor contra vieții persoanelor, astfel cum au fost reținute prin actul de sesizare și confirmate prin probele administrate pe parcursul întregului proces penal.

Motivul săvârșirii infracțiunii, de pericol abstract prev de art. 371 C.p., se caracterizează prin dorința de răzbunare și intenția de comparare a forței fizice și sociale; acest motiv este străin de normele morale și spiritul civic ce ar trebui să contureze viața oamenilor.

Conduita procesuală constând în opțiunea de a fi judecați conform procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii, prev de art. 375 – 377 C.p.p., lipsa antecedentelor penale au reprezentat elemente personale de individualizare judiciară a pedepselor reflectate în mod corespunzător în cuantumul pedepsei de câte 3 luni închisoare, orientată înspre nivelul minim special de 2 luni închisoare rezultat ca urmare a aplicării prevederilor art. 396 alin. 10 C.p.p. pentru infracțiunea prev de art. 371 C.p.

Elementele de conturare a personalității inculpaților nu antrenează proporționalitatea unei eventuale pedepse cu amendă, având în vedere că inculpații au studii medii și primare, nu au ocupații legal dobândite în țară, iar în pofida vârstei tinere, au decis să fie angrenați într-o activitate infracțională prin care s-a adus atingere unor valori sociale esențiale pentru normala conviețuire și derularea firească a vieții sociale, activitate susceptibilă de a naștere unor consecințe vitale pentru viața și sănătatea oamenilor.

IV. Calea de atac a apelului exercitată de Ministerul Public privind greșita individualizare a pedepselor complementare aplicate inculpaților, este întemeiată pentru următoarele considerente:

În vederea pronunțării unei hotărâri legale, pedepsele accesorii aplicate inculpaților vor fi reformulate în sensul asigurării respectării dispozițiilor art. 65 alin. 1 C.p., conform cărora pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d – o C.p., a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară.

Pentru inculpații ...– în ceea ce privește infracțiunile prev de art. 342 alin. 1 C.p. și art. 343 alin. 1 C.p., ...zis ... - în ceea ce privește infracțiunea prev de art. 343 alin. 1 C.p. și ...zis ... - în ceea ce privește infracțiunea prev de art. 342 alin. 1 C.p., se constată că prima instanță a aplicat pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b și h C.p., însă a aplicat pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b și n C.p., contrar prevederilor art. 65 alin. 1 C.p. care impun o continuitate în ceea ce privește restrângerea drepturilor de la data rămânerii definitive  hotărârii de condamnare până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei închisorii (pedeapsa accesorie) și, apoi, în continuare, pe o durată limitată, conform art. 66 alin. 1 C.p. (cu titlu de pedeapsă complementară).

Hotărârea apelată va fi reformată pentru restabilirea legalității în ceea ce privește conținutul pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi prev de art. 65 C.p.

Analiza coroborată a elementelor ce conturează modul și împrejurările săvârșirii infracțiunilor și, totodată, persoana inculpaților, conduce la concluzia îndeplinirii condițiilor prev de art. 67 alin. 1 C.p., instanța de judecată apreciind că, față de natura și gravitatea infracțiunilor – prin care s-a adus atingere unor valori sociale esențiale pentru componentele fizică și socială ale vieții cetățenilor, împrejurările reale ale cauzei - care au relevat o periculozitate însemnată a comportamentelor adoptate, tendința inculpaților de a apela la mijloace fizice violente pentru soluționarea diferendelor personale, fără a aprecia asupra consecințelor propriilor conduite, persoana inculpaților – care au exprimat un vădit dispreț față de lege și buna morală, transformând strada și întreg spațiul public într-un câmp de luptă, încetând acțiunile agresive numai de teama intervenției organelor de poliție, se impune luarea față de inculpați a pedepsei complementare prev de art. 66 alin. 1 lit. n C.p.

Pedeapsa complementară prev de art. 66 alin. 1 lit. n C.p. va fi individualizată pentru fiecare inculpat în parte raportat la infracțiunile săvârșite și la relația cu ceilalți inculpați, pentru a răspunde cerințelor de necesitate și proporționalitate a acestei categorii de pedepse menite să completeze rolul punitiv și scopul preventiv al pedepsei principale. În conținutul pedepsei complementare se va avea în vedere, în mod strict, relația dintre inculpați și ceilalți participanți la desfășurarea activităților infracționale, respectiv persoane vătămate, fără luarea în considerare a altor membri ai familiilor inculpaților, inclusiv familia în sens extins, chiar dacă au avut calitatea procesuală de martor, subiect procesual în sensul art. 34 C.p., motivele de apel formulate de Ministerul Public fiind admise numai în ceea ce privește subiecții raporturilor de drept penal substanțial deduse judecății.

Astfel, în baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului ..., ca pedeapsă complementară, si exercitarea dreptului prev. de 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații .., ..., .., ... zis ..., ... zis .., persoana vătămată .., pe o perioadă de 3 ani (coinculpații din prezenta cauză și victima infracțiunii de tentativă de omor prev de art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 188 alin. 1 C.p. săvârșită de către acest inculpat).

În baza art. 65 alin. 1 C.p. raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, același drept, respectiv cel prev de art. 66 alin. 1 lit. n Cp - de a comunica sau de a se apropia de inculpații .., ..., .., ... zis ..., ... zis .., persoana vătămată .., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen, respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii sau până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei privative de libertate.

 În baza art. 45 alin. 2, 3 lit. a C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen. pe o durată de 3 ani în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal; în baza art. 45 alin. 5 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen în condițiile art. 65 alin. 3 Cp.

În baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului ...zis ”...”, ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 32 Cp rap. la art. 188 Cp, și exercitarea dreptului prev de art. 66 alin. 1 lit. n Cp - de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., .., ..., pe o perioadă de 3 ani (inculpații care au făcut parte din tabăra adversă).

 În baza art. 65 alin. 1 Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 32 Cp rap. la art 188 Cp, exercitarea aceluiași drept interzis cu titlu de pedeapsă complementară, respectiv dreptul prev de art. 66 alin. 1 lit. n Cp - de a comunica sau de a se apropia de inculpații .., ..., .., .., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

 Exigențele de necesitate și proporționalitate sunt îndeplinite în ceea ce privește pedeapsa complementară și, respectiv, accesorie având conținutul prev de art. 66 alin. 1 lit. n C.p., pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de tentativă de omor prev de art. 32 C.p., art. 188 alin. 1 C.p., pentru cei doi inculpați ...și ...zis ..., având în vedere contextul factual ce caracterizează întreaga activitate infracțională, relațiile dintre inculpați, care au cunoscut o ascendență în conținutul conflictual, conduita atât pe parcursul desfășurării activității infracționale, cât și ulterior, datele ce caracterizează persoana inculpaților, care nu au conștientizat gravitatea faptelor săvârșite, au încercat pe tot parcursul procesului să justifice comportamentul infracțional și să-i confere o conotație străină de rezultatul probelor administrate pe parcursul procesului.

Va menține restul pedepselor complementare și accesorii, cu corecturile de legalitate arătate anterior în ceea ce privește conținutul pedepsei accesorii, care trebuie să fie identic cu cel al pedepsei complementare.

În baza art. 45 alin. 2, 3 lit. a C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen., pe o durată de 3 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen., în condițiile art. 65 alin. 3 Cp.

În ceea ce privește situația inculpatului ...zis “...”, motivele de apel formulate de Ministerul Public referitoare la necesitatea și proporționalitatea pedepsei complementare prev de art. 66 alin. 1 lit. n C.P. sunt întemeiate și vor fi particularizate la nivelul infracțiunii prev de art. 343 alin. 1 C.p., luând în considerare: modul de săvârșire a infracțiunii constând în executarea unui foc cu armă letală, în contextul violențelor fizice și verbale derulate cu tabăra în care se afla persoana vătămată-inculpat ..., împrejurările derulării activității infracționale, care au implicat prezența mai multor persoane, modul foarte agresiv în care s-a comportat inculpatul, care nu a încercat aplanarea conflictului ori calmarea propriului fiu, ci, dimpotrivă, a stimulat violențele printr-o prezență personală activă.

În baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului ... zis “...”, ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru infracțiunea prev de art. 343 alin 1 Cp, și exercitarea dreptului prev de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ..., pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 65 alin. 1 Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 343 alin. 1 Cp, și exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ..., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

În baza art. 45 alin. 2, 3 lit. a C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen., pe o durată de 2 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C.pen. în condițiile art. 65 alin. 3 Cp.

În baza art. 93 alin. 2 Cp va impune inculpatului ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare  socială  derulat de Serviciul de Probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. Această obligație nu a fost instituită de prima instanță de judecată, deși avea caracter obligatoriu, astfel că hotărârea va fi reformată în calea de atac a Ministerului Public, exercitată în defavoarea inculpatului; obligația contribuie la îndeplinirea funcției reeducative a pedepsei și resocializarea persoanei inculpatului pentru ca, pe viitor, scopul preventiv al pedepsei să fie îndeplinit.

Sunt îndeplinite exigențele legale de necesitate a instituirii pedepselor complementară și accesorie pentru inculpații ..., ... și ..., având în conținut dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. n C.p. – dreptul de a comunica cu victima, cu persoanele cu care a comis infracțiunea, ori de a se apropia de acestea, întrucât, aplicând criteriile legale instituite prin dispozițiile art. 67 alin. 1 C.p., rezultă că este necesară aplicarea acestor categorii de pedepse pentru a se asigura resocializarea persoanei inculpaților și responsabilizarea acestor în viitor, în raport cu imperativul respectării legii și moralei. Față de natura, modul de săvârșire, împrejurările derulării activității infracționale de către cei trei inculpați ..., ... și ..., gravitatea acesteia, dar și a rezultatelor care se puteau produce, persoana inculpaților – care în mod conștient și-au alăturat eforturile fizice și psihice activității infracționale derulate de coinculpatul ...-, instanța de apel consideră că pedeapsa complementară și accesorie având conținutul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. n C.p., este necesară, proporțională cu gravitatea faptelor și periculozitatea inculpaților, contribuie la restabilirea legalității și prevenirea săvârșirii în viitor a altor fapte penale apte să creeze o stare de pericol concretă pentru ordinea și liniștea publică.

În baza art. 67 Cp rap la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului ..., ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată pentru infractiunea prev. de art. 371 Cp, exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ... zis .. și ... zis ..., persoana vătămată ..., pe o perioadă de 2 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 371 Cp,  exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ... zis .. și ... zis ..., persoana vătămată ..., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen..

În baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului ..., ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 371 Cp, exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ... zis .. si ... zis ..., persoana vătămată ..., pe o perioadă de 2 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 371 Cp, exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ... zis .. si ... zis ..., persoana vătămată ..., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen..

În baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. se va interzice inculpatului ..., ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 371 Cp, exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ... zis .. si ... zis ..., persoana vătămată ..., pe o perioadă de 2 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infractiunea prev. de art. 371 Cp, exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ... zis .. si ... zis ..., persoana vătămată ...,  în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

În baza art. 93 alin 2 Cp va impune inculpaților ..., ... și ... ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. Această obligație imperativă, dat fiind modul de reglementare al sediului materiei (instanța impune condamnatului să execute una sau mai multe obligații), a fost omisă din hotărârea apelată, astfel că, în calea de atac formulată de Ministerul Public în defavoarea inculpaților va fi reformată sentința în scopul asigurării principiului legalității, eficientizării funcției reeducative a pedepsei, precum și scopului preventiv special și general.

În baza art. 397 C. pr. pen. raportat la art. 25 C. pr. pen. va fi obligat inculpatul ...la plata despăgubirilor civile către partea civilă Serviciul Județean de Ambulanță .., în cuantum de 563 lei, astfel cum rezultă din cererea de constituire parte civilă formulată de Serviciul Județean de Ambulanță .. (fila 58 vol I d.u.p.); motivele de apel formulate de Ministerul Public sub aspectul greșitei stabiliri prin hotărârea apelată a prejudiciului material suferit de această parte civilă, fiind întemeiate, hotărârea va fi reformată, prejudiciul suferit de această parte civilă – unitatea sanitară care a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate ...(subiect pasiv al raportului juridic de drept penal substanțial pe care s-a grefat infracțiunea de tentativă de omor prev de art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 188 alin. 1 C.p. săvârșită de inculpatul ...) – fiind cert, lichid și exigibil.

În baza art. 393 alin. 3 Cpp rap. la art. 197 alin. 1 Cpp va dispune conservarea tricoului  predat de persoana vătămată ... conform procesului-verbal din data de 24.07.2016 (fila 42 vol. I dosar de urmărire penală).

Calea de atac exercitata de persoana vatamata ... nu a fost motivata  conform  exigentelor impuse de dispozitiile art 412 Cpp, iar din oficiu nu au fost constatate neregularitati procedurale sau substantiale in cuprinsul hotararii apelate sau in  modul de derulare a activitatii de cercetare judecatoreasca in prima instanta.

Se va menține restul dispozițiilor sentinței penale care nu contravin prezentei decizii penale.

În baza art. 275 alin. 2 Cpp vor fi obligați apelanții inculpați ..., ..., ..., ... zis ... și persoana vătămată ..., aflați în culpă procesuală, la plata sumei de 400 lei, fiecare, cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cpp, restul cheltuielilor judiciare vor rămâne în sarcina statului; în baza art. 275 alin. 6 Cpp, onorariile parțiale în suma de 350 lei, fiecare, cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpatii ..., ..., ..., ..., ... zis ..., și onorariul integral cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul ... zis .., s-a dispus a fi avansate din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

 D E C I D E:

 

În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cpp respinge apelurile declarate de apelanții inculpați ... (zis ,,...”, fiul lui ..., născut la data de .. în mun. .., domiciliat în ..., posesor al CI seria .. nr. .., cetățean român, necăsătorit, studii medii, fără antecedente penale, CNP ..., ... (fiul lui .., născut la data de .. în mun.., domiciliat în ..., posesor al CI seria .. nr. .., cetățean român, necăsătorit, studii medii, fără antecedente penale, CNP ..), ... (fiul lui .., născut la data de .. în mun. .., domiciliat în .., posesor al CI seria .. nr. .., cetățean român, necăsătorit - concubinaj, studii medii, fără antecedente penale, CNP ..), ... zis ... şi ,,...” (fiul lui .., născut la data de .. în mun. .., domiciliat în ...., fără forme legale în ..., posesor al CI seria ..nr.., cetățean român, necăsătorit (concubinaj), studii medii, fără antecedente penale, CNP ...) si persoana vatamata ... (domiciliată în mun. ...) împotriva sentinței penale nr. 235 din data de 24 octombrie 2019, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ..., ca nefondate.

În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cpp admite apelurile declarate de apelanții Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj și inculpatul ...(zis ,,...”, fiul lui .., născut la data de .. în mun. .., domiciliat  în ..., posesor al CI seria .. nr. .., cetățean român, necăsătorit, studii medii, fără antecedente penale, CNP ..) - numai în ceea privește  despăgubirile civile către partea civila Serviciul Județean de Ambulanță .. (cu sediul în mun. ...) - împotriva sentinței penale nr. 235/2019 a Tribunalului Gorj.

Desființează în parte sentința penală nr. 235/2019 a Tribunalului Gorj și, pe fond, rejudecând:

I. Descontopește pedeapsa principală rezultantă de 5 ani și 9 luni închisoare, pedepsele complementară și accesorie aplicate inculpatului ..., în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor:

În baza art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. condamnă inculpatul ...zis ,,...” la pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, si exercitarea dreptului prev. de 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ... zis ..., ... zis .., persoana vătămată ..., pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, și exercitarea dreptului prev de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ... zis ..., ... zis .., persoana vătămată ..., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

În baza art. 342 alin. 1 C.pen., condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În baza art. 343 alin. 1 C.pen., condamnă același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracţiunii de uz de armă letală fără drept.

Înlătură în ceea ce priveste infracțiunile prevăzute de art. 342 alin. 1 C.pen și art. 343 alin. 1 Cp pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 lit. d Cp și aplică pedeapsa accesorie prev. de art. 66 lit. h Cp și menține restul pedepselor complementare și accesorii.

În baza art.  371 C.pen., condamnă același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C. pen., contopește pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 7 ani  închisoare, la care adaugă sporul de o treime din  totalul celorlalte pedepse, respectiv sporul de 1 an și 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani și 6 luni  închisoare, în condițiile art. 60 C.pen.

În baza art. 45 alin. 2, 3 lit. a C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen.  pe o durată de 3 ani în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. 

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen în condițiile art. 65 alin. 3 Cp.

II. Descontopeste pedeapsa principală rezultantă de 5 ani și 9 luni închisoare, precum și pedepsele complementară și accesorie aplicate inculpatului ...zis ,,...”, în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor.

În temeiul art. 97 Cp anulează beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare aplicata inculpatului prin sentința penală nr. 1087/2016 a Judecătoriei Târgu Jiu, definitiva prin decizia 1414/2016 a Curții de Apel Craiova, pe care o descontopește în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: 1 an închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 335 alin. 1 Cp, 10 luni închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 334  alin. 1 C. penal și 2 luni închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 196  alin. 1 C. penal.

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b Cp contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză cu pedepsele individuale aplicate prin sentința penală nr. 1087/2016 a Judecătoriei Târgu Jiu, definitiva prin decizia 1414/2016 a Curții de Apel Craiova, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv sporul de 1 an și 5 luni închisoare,  rezultând pedeapsa de 6 ani si 5 luni închisoare, care se execută în regim de detenție.

În baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului. ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 32 Cp rap. la art. 188  Cp, și exercitarea dreptului de 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ..., pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 65 alin. 1 Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 32 Cp rap. la art 188 Cp, și exercitarea dreptului prev de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ..., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen. 

Înlătură în ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 343 alin. 1 Cp pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 lit. d Cp și aplică pedeapsa accesorie prev. de art. 66 lit. h Cp și menține restul pedepselor complementare și accesorii.

În baza art. 45 alin. 2, 3 lit. a C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen. pe o durată de 3 ani în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen  în condițiile art. 65 alin. 3 Cp.

III. Descontopeste pedepsele complementară și accesorie aplicate inculpatului  ... zis “...” în pedepsele componente:

 În baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev de art. 343 alin 1 Cp, și exercitarea dreptului prev de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ..., pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 65 alin. 1 Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 343 alin. 1 Cp, și exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ..., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

Înlătură în ceea ce privește infracțiunea  prevăzută de art. 342 alin. 1 C.pen. pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 lit. d Cp și aplică pedeapsa accesorie prev. de art. 66 lit. h Cp și menține restul pedepselor complementare și accesorii.

În baza art. 45 alin. 2, 3 lit. a C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C. pen. pe o durată de 2 ani în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. 

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h, n C.pen. în condițiile art. 65 alin. 3 Cp.

În baza art. 93 alin. 2 Cp impune inculpatului ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare  socială  derulat de Serviciul de Probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

IV. În baza art. 67 Cp rap la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului .... ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infractiunea prev. de art. 371 Cp, exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ... zis ... și ... zis ..., persoana vătămată ..., pe o perioadă de 2 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 371 Cp,  exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ... zis .. și ... zis ..., persoana vătămată ..., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

În baza art. 93 alin 2 Cp impune inculpatului ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

V. În baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului ..., ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 371 Cp,  exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ... zis .. si ... zis ..., persoana vătămată ..., pe o perioadă de 2 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 371 Cp,  exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ... zis ... si ... zis ..., persoana vătămată ..., în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

În baza art. 93 alin. 2 Cp impune inculpatului ca. pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

VI.  În baza art. 67 Cp rap. la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului ..., ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea prev. de art. 371 Cp, exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ... zis ... si ... zis ..., persoana vătămată ..., pe o perioadă de 2 ani, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cp raportat la art. 66 alin. 1 lit. n C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa aplicată pentru infractiunea prev. de art. 371 Cp,  exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cp, respectiv dreptul de a comunica sau de a se apropia de inculpații ..., ..., ..., ... zis ... si ... zis ..., persoana vătămată ...,  în condițiile art. 65 alin. 3 C.pen.

În baza art. 93 alin 2 Cp impune inculpatului ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 397 C. pr. pen. raportat la art. 25 C. pr. pen., obligă inculpatul ...la plata despăgubirilor civile către partea civilă Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, în cuantum de 563 lei.

În baza art. 393 alin. 3 Cpp rap. la art. 197 alin. 1 Cpp dispune conservarea tricoului  predat de persoana vătămată ... conform procesului-verbal din data de 24.07.2016 (fila 42 vol. I dosar de urmărire penală).

Menține restul dispozițiilor sentinței penale care nu contravin prezentei decizii penale.

În baza art. 275 alin. 2 Cpp obligă apelanții inculpați ..., ..., ..., ... zis ... și persoana vătămată ... la plata sumei de 400 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cpp restul cheltuielilor judiciare rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 6 Cpp onorariile parțiale în suma de 350 lei fiecare, cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpatii  ..., ..., ..., ..., ... zis ..., și onorariul integral cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul ... zis ..., se avansează din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică, azi, 28.01.2021.

Preşedinte, Judecător,

 .................................. .........................................

Grefier,

..............

Red. jud.: ...

Jud. fond: ...

Tehnored.: ... /17.02. 2021/ 10 ex.