5.Reexaminare împotriva modului de calcul a taxei de timbru - art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din o.u.g. nr. 80/2013, Cererea în constatarea dreptului reclamantei de utilizare a liniei de credit reprezintă o cerere în constatarea existenței unui dr

Hotărâre 0 din 17.02.2022


Deliberând asupra cererii de reexaminare, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.01.2022, reclamanta PD S.R.L.  a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de calcul a taxei de timbru din Rezoluţia instanţei din data de 03.01.2022 prin care i-a fost stabilită în sarcina sa obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru, calculată la valoarea de 5.825 lei, conform art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.

În motivare, s-a apreciat că cuantumul taxei de timbru a fost eronat determinat, din moment ce a solicitat constatarea dreptului său de utilizare a liniei de credit (de a efectua trageri) conform contractului de facilitate credit nr. 320035316/16.04.2019. A susținut că a investit instanța cu o acțiune întemeiată pe obligația de a face (timbrabilă conform art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013) și nu cu o acțiune în constatarea existenței unui drept patrimonial, timbrabilă la valoare.

În drept, s-au invocat dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013 și C.pr.civ.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată:

Prin Rezoluţia instanţei din data de 03.01.2022 a fost stabilită în sarcina reclamantei obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru, calculată la valoarea de 5.825 lei, conform art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.

Art. 39 din O.U.G. 80/2013 prevede că: ,, (1) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

 (2) Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere definitivă. Dispoziţiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce priveşte complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Instanţa va proceda la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, numai după soluţionarea cererii de reexaminare.

(3) În cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, instanţa va dispune restituirea taxei de timbru total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate."

Totodată, raportat la obiectul cererii de chemare în judecată, care este, contrar susținerilor reclamantei, o acțiune în constatarea existenței unui drept patrimonial, instanţa reţine relevanţa prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, care statuează că ,,(1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel: f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei. (2) Se taxează potrivit alin. (1) şi următoarele categorii de acţiuni: b) privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial."

Examinând cererea de chemare în judecată şi petitele aferente acesteia, instanţa consideră că aprecierea reclamantei este eronată.

Contrar susţinerilor acesteia, reclamanta a investit instanţa, în mod evident, cu o cerere în constatarea existenței unui drept patrimonial, astfel cum se prevede expres în petitul principal din cererea introductivă („prin hotărârea ce se va pronunța să se constate dreptul subscrisei de utilizare a liniei de credit”), cerere care se timbrează la valoarea liniei de creditare de 236.000 lei, la care reclamanta pretinde că pârâta i-a suspendat accesul. Astfel, este lesne de observat că beneficiul urmărit de către reclamantă prin formularea prezentei acțiuni este eminamente patrimonial, constând tocmai în redobândirea accesului la linia de creditare, anume constatarea dreptului său de a dispune de linia de creditare de 236.000 lei, și nicidecum o obligație de a face sau o cerere neevaluabilă în bani.

În fine, se impune precizarea că și raportarea la valoarea integrală a liniei de credit acordate este una perfect justificată, din moment ce acesta este beneficiul contractat de către reclamantă, care are facultatea de a efectua tragerea la nivelul întregii sume, chiar dacă este condiționată, temporal, de nevoile curente ale societății, astfel cum s-a susținut.

Pe cale de consecinţă, instanţa va constata că în mod corect s-a stabilit taxa judiciară de timbru de 5.825 lei, calculată la valoarea integrală a liniei de creditare de 236.000 lei, conform art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE,

Respinge cererea de reexaminare formulată de reclamanta PD S.R.L. împotriva modului de stabilire a  taxei judiciare de timbru, ca neîntemeiată.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 17.02.2022.