Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5365 din 06.11.2019


Şedinţa publică din data de 9 octombrie 2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

GREFIER

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea sub nr. dosar 3.../271/2019 contestatorul S.I., în contradictoriu cu intimata E.F. GMBH a invocat excepţia lipsei calităţii intimatei de creditoare având în vedere că încheierea contractului de credit nr. RF34842705029 din 06.11.2006 s-a realizat cu Bank SA şi nu aceasta. A invocat excepţia prescripţiei dreptului de a demara executarea silită cu anularea Încheierii nr. 258/18.01.2019 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosar nr. 4....../271/2019 şi anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare efectuate în cadrul dosarului execuţional nr. 4/2019 al BEJ ....................... cu restituirea taxei de timbru şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Contestatorul arată că în măsura în care s-a cesionat creanţa de R........ Bank SA către intimata E.F. GMBH executarea silită se realizează în lipsa unui titlu executoriu, având în vedere faptul că cesiunea de creanţă nu are caracterul unui titlu executoriu, fiind greşită interpretrea în sensul că transferul creanţei implică şi transmiterea valorii sale de titlu executoriu.

De asemenea se menţionează că, în măsura în care există, contractul de cesiune nu i-a fost comunicat, cesiunea producându-şi efectele dosar între părţile semnatare, nu şi faţă de debitorul cedat care este îndreptăţit să se comporte ca şi când cesiunea nu ar exista.

În probaţiune a solicitat ataşarea copiei dosarului execuţional nr. 4/2019 al BEJ .............

În drept a invocat art. 712 şi următoarele.

Intimata prin întâmpinarea formulată (fila 29) a invocat excepţia netimbrării contestaţiei, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei iar pe fond a solicitat respingerea acesteia ca nefondată.

Se arată că prin cererea din decembrie 2018 s-a solicitat demararea executării silite fiind format dosarul execuţional nr. 4/2019 al BEJ ............... Prin Încheierea de încuviinţare a executării siltie pronunţate Judecătoria Oradea a încuviinţat executarea silită constatând că creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

Intimata invocă dispoziţiile art. 1566 Cod Civil evidenţiind că prin cesiunea de creanţă încheiată a devenit titulara dreptului cedat, creanţa fiind transmisă în patrimoniul acesteia neschimbată cu păstrarea naturii şi a garanţiilor avute. De la data cesionării noul creditor dobândeşte dreptul de a întreprinde toate acţiunile care decurg din dreptul său, care nu este unul nou.

În ceea ce priveşte notificarea cesiunii arată că debitorul contestator a fost notificat la adresa sa de domiciliu, cesiunea fiind înregistrată de asemenea în arhiva electronică a garanţiilor reale mobiliare.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de cere executarea silită se solicită respingerea având în vedere că prin acţiunea formulată contestatorul recunoaşte practic existenţa datoriei în patrimoniul său, în acest sens pronunţându-se şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Intimata invocă de asemenea că potrivit art. 14 Cod Civil orice persoană are obligaţia să-şi exercite drepturile şi să-şi execute obligaţiile asumate cu bună credinţă, cotnestatorul având astfel obligaţia să returneze creditul contractat.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată se solicită instanţei ca în temeiul art. 451 alin. 2 CPC să se dispună reducerea onorariului de avocat pretins.

În drept invocă art. 205, 451, 452 şi 715 CPC.

La dosarul cauzei a fost depusă copia dosarului execuţional nr. /2019 al BEJ .................

Instanţa a reţinut achitarea taxei de timbru aferente cauzei, a respins excepţia tardivităţii, a recalificat excepţia lipsei calităţii intimatei de creditoare ca apărare de fond dispunând unirea excepţiei prescripţiei dreptului de a demara executarea silită cu fondul cauzei.

În probaţiune a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Deliberând asupra cauzei de faţă instanţa reţine următoarele

În fapt prin cererea de executare silită formulată de intimata E.F. GMBH la data de 11.01.2019 (fila 76 dos. Ex.) a fost demarată împotriva contestatorului S.I. executarea silită  în cadrul dosarului execuţional nr. 4/2019 al BEJ ................. în temeiul titlului execuţional reprezentat de Contractul de credit nr. RF05740261377 din data de 17.03.2004 semnat de contestator în calitate de fidejusor (fila 61 dos. Ex.)

Cu titlu prealabil instanţa subliniază că în cauza de faţă, raportat la data demarării executării silite 17.05.208, devin incidente dispoziţiile Noului Cod de Procedură Civilă prin raportare la prevederile art. 25. În ceea ce priveşte dreptul material care guvernează raporturile existente între părţi, având în vedere data semnării acestora, instanţa reţine că potrivit art. 6 alin. 2 din Codul Civil analiza legalităţii acestora se va realiza prin raportare la prevederile Codului Civil din 1864.

Potrivit art. 79 alin. 2 din Legea 58/1998, aplicabil în cauza de faţă ţinând cont de data semnării convenţiei, contractele de credit bancar precum şi garanţiile reale şi personale constituite în scopul garantării creditului bancar, constituie titluri executorii,

Raportat la aceste două texte legale, ţinând cont de faptul că executarea silită în cauza de faţă se face în baza Contractul de credit nr. RF05740261377 din data de 17.03.2004, astfel cum a fost modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare mai sus indicate, instanţa reţine că în cauza de faţă executarea silită are la bază un contract care îndeplineşte aceste condiţii.

Potrivit art. 1042 VCC în cazul unei obligaţii solidare creditorul se poate adresa la acela dintre debitori care va voi, fără ca debitorul să poată opune beneficiul de diviziune.

Iar prin art. 1657 VCC se stabileşte că fidejusiunea nedeterminată a unei obligaţii principale, se întinde la toate accesoriile unei datorii, şi încă şi la spezele primei reclamaţii , şi la toate cele posterioare notificării făcute fidejusorului.

Instanţa subliniază că una din caracteristicile contractului de fidejusiune o reprezintă caracterul accesoriu al acesteia față de obligația principală astfel încât, în ceea ce privește cauzele de validitate cât și cele de stingere, fidejusiunea va urma soarta obligației principale.

Ţinând cont de acest fapt instanța va reține că termenul de prescripție a creanței contractate și garantate este unic motiv pentru care creditorul nediligent în demersurile de valorificare a creanței față de debitorul principal va pierde prin prescripție și dreptul de a valorifica dreptul împotriva fidejusorului.

Din actele dosarului nu rezultă că în raport de debitorul principal creditorul a efectuat acte de conservare a dreptului său, nefăcându-se astfel dovada întreruperii cursului prescripției dreptului de a cere executare silită faţă de acesta şi implicit faţă de debitorul garant- fidejusor contestatorul din cauza de față.

Potrivit art. 706 alin. 1 şi 2 din CPC, aplicabil în cauză ţinând cont de data demarării executării silite, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în 3 ani, termenul începând să curgă de la data la care se naşte dreptul de a obţine executarea silită. Art. 709 alin. 1 pct. 2 din CPC stabileşte faptul că pe data depunerii cererii de executare însoţită de titlul executoriu cursul prescripţiei se întrerupe. Pentru a opera întreruperea termenul prescripţiei nu trebuie să fie împlinit.

Conform Contractului de credit nr. RF05740261377 din data de 17.03.2004 ultima rată trebuia achitată în data de 17.03.2007. Intimata a dobândit calitatea de creditor prin semnarea contractului de cesiune din 18.12.2008, astfel încât instanţa subliniază că cel mai târziu de la această dată a început să curgă cei trei ani în care se putea demara executarea silită, termenul împlinindu-se în data de 18.12.2011.

De la data încheierii cesiunii de creanţe intimata avea posibilitatea demarării executării silite, fapt nerealizat. Totodată, aceasta nu a făcut dovada efectuării unei plăţi voluntare sau a recunoaşterii existenţei creanţei de către contestator sau de către debitoarea principală ulterior datei de 18.12.2011.

În condiţia în care cererea de executare silită a fost înregistrată pe rolul executorului la data de 11.01.2019 (fila 76 dos. Ex.) instanţa arată că la această dată termenul de prescripţie era deja împlinit.

Împlinirea termenului de prescripţie stinge dreptul de a obţine executarea silit, titlul executoriu pierzându-şi puterea executorie, conform art. 707 alin. 2 teza 1 din CPC.

Având în vedere cele mai sus menţionate instanţa urmează să constată prescris dreptul de a solicita executarea silită, urmând a nu mai analiza restul motivelor invocate prin contestaţie.

Ţinând cont de motivele mai sus indicate instanţa va dispune anularea Încheierii nr. 258/18.01.2019 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosar nr. 4....../271/2019 prin care a fost încuviinţată executarea silită respectiv va dispune anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare efectuate în cadrul dosarului execuţional nr. 4/2019 al BEJ .............

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f) din OUG 80/2013 dispune restituirea taxei de timbru în cuantum de 591 lei achitată conform chitanţei seria AA 19022720022 BB din 27.02.2019 la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cu privire la solicitarea formulată de BEJ ...................... referitoare la obligarea contestatorului la plata sumei de 123,76 lei reprezentând copia dosarului execuţional 4/2019, instanţa o va admite în parte, urmând să oblige contestatorul în temeiul art. 717 alin. 2 CPC să achite în contul BEJ ................... suma de 20,8 lei reprezentând contravaloarea copiei dosarului execuţional, suma fiind stabilită prin raportare la prevederile art. 9 lit. i) din OUG 80/2013.

Cu privire la solicitarea intimatei de a dispune reducerea onorariului cuvenit avocatului în temeiul art. 451 alin. 2 CPC instanţa o va respinge, suma pretinsă cu acest titlu fiind proporţională cu munca depusă respectiv cu complexitatea cauzei analizate.

În temeiul art. 453 CPC obligă intimata să achite contestatorului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia prescripţiei executării.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul S.I., în contradictoriu cu intimata E.F. GMBH.

Dispune anularea Încheierii nr. 258/18.01.2019 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosar nr. 405/271/2019.

Dispune anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare efectuate în cadrul dosarului execuţional nr. 4/2019 al BEJ .....

Dispune restituirea taxei de timbru în cuantum de 591 lei achitată conform chitanţei seria AA 19022720022 BB din 27.02.2019 la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Obligă contestatorul să achite în contul BEJ ....... suma de 20,8 lei reprezentând contravaloarea copiei dosarului execuţional 4/2019.

Obligă intimata să achite contestatorului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Cererea de declarare a căii de atac se va depune la Judecătoria Oradea.

Pusă la dispoziţie prin grefa instanţei azi 9 octombrie 2019

Preşedinte,

Grefier