Cerere lămurire dispozitiv. Explicitarea modalității de calcul a dobânzii legale penalizatoare, prin raportare la art. 3 din o.g. nr. 13/2011

Hotărâre 0 din 03.11.2021


Asupra cererii de faţă:

Prin cererea formulată la data 28.05.2021, reclamanta FNGCIMM S.A. a solicitat instanței lămurirea dispozitivului sentinței civile nr. 6220/17.10.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosar nr. xxx, în sensul menționării modalității de calcul a dobânzii legale penalizatoare, prin raportare la art. 3 din O.G. nr. 13/2011.

În drept, s-a invocat art. 443 C.pr.civ.

În probațiune, a depus înscrisuri (6-13).

Porivit art. 443 C.pr.civ., „(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice. (2) Instanţa va rezolva cererea de urgenţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, cu citarea părţilor. (3) Încheierea se va ataşa la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât şi în dosarul de hotărâri al instanţei”.

Verificând dispoziţiile sentinţei civile, precum şi actele existente la dosarul cauzei instanţa constată că prezenta cerere este întemeiată.

Într-adevăr, prin Sentinţa civilă nr. 6220/17.10.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosar nr. xxx (f.6-12), instanţa a admis cererea de chemare în judecată și a obligat pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 54.998,88 de lei cu titlu de contragaranţie acordată, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data de 20.09.2015 şi până la data plăţii efective a acestei sume.

Astfel, se constată că, deşi instanța a admis în totalitate această cerere, nu a procedat la individualizarea dobânzii legale ce s-a acordat, conform O.G. nr. 13/2011.

Astfel, în ceea ce priveşte natura și temeiul plății dobânzii legale, soluționând cererea de lămurire dispozitiv, instanța punctează că creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei. Astfel, daunele-interese pe care instanţa le poate acorda unui creditor în vederea acoperirii prejudiciului cauzat de neexecutarea prestaţiei debitorului sunt daune-interese moratorii şi daune-interese compensatorii.

Totodată, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până la momentul plăţii, în cuantumul convenit de către părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

Reţinând că pârâta în mod nejustificat nu și-a îndeplinit obligația de a achita contragaranția către reclamantă, aceasta din urmă este îndreptăţită şi la plata dobânzii legale penalizatoare calculată conform art. 3 alin. (2)1 din O.G. nr. 13/2011 asupra debitului neachitat, de la data de 20.09.2015 şi până la data plăţii efective.

În susținerea acestei concluzii, se are în vedere că art. 3 alin. (3) C.Civ., text legal la care face trimitere expresă art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 13/2011 stabilește „Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ.”

Ca atare, raportat la calitatea de profesionist (astfel cum a fost definită noţiunea de LPA pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, termenul de profesionist include categoriile de comerciant, întreprinzător sau operator economic precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil), atât a reclamantei FNGCIMM S.A. – IFN cât şi a pârâtei FRC S.A., instanţa va acorda dobânda legală penalizatoare calculată conform art. 3 alin. (2)1 din O.G. nr. 13/2011 asupra debitului neachitat, de la data de 20.09.2015 şi până la data plăţii efective.

Pe cale de consecinţă, pentru toate aceste considerente, instanţa va admite cererea de lămurire dispozitiv formulată de reclamanta FNGCIMM S.A. și va lămuri dispozitivul sentinței civile nr. 6220/17.10.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosar nr. 17429/299/2018, în sensul că dobânda legală penalizatoare ce s-a acordat se va calcula conform art. 3 alin. (2)1 din O.G. nr. 13/2011.

În baza art. 443 alin. (3) C.pr.civ., prezenta încheiere se va ataşa la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât şi în dosarul de hotărâri al instanţei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea de lămurire dispozitiv formulată de reclamanta FNGCIMM S.A, în contradictoriu cu pârâtul FRC SA – IFN.

Lămurește dispozitivul sentinței civile nr. 6220/17.10.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosar nr. XXX, în sensul că dobânda legală penalizatoare ce s-a acordat se va calcula conform art. 3 alin. (2)1 din O.G. nr. 13/2011.

În baza art. 443 alin. (3) C.pr.civ., prezenta încheiere se va ataşa la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât şi în dosarul de hotărâri al instanţei.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare; cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 03.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.