Contestaţie la executare . Excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare.

Hotărâre 991 din 13.02.2020


Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 la data de 14.10.2019, sub nr. 30324/299/2019, contestatoarea E. GM  a chemat in judecata pe intimații B.E.J. T.  şi  LC, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună suspendarea executării silite declanşate de către intimatul BEJ T., în baza încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare emise în cadrul dosarului de executare nr. 109/2015. Totodată, pe fondul cauzei, a solicitat, în principal, anularea încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare, anularea tuturor actelor de executare subsecvente acestei încheieri de stabilire a cheltuielilor de executare și, în subsidiar, reducerea valorii cheltuielilor de executare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, contestatoarea  a arătat că a formulat şi înregistrat la BEJ T. cerere de executare silită,  prin care a solicitat, în calitate de creditor, recuperarea creanţei născute din contractul de credit bancar. În  cursul soluţionării acestui dosar de executare, respectiv la data de 23.09.2019, BEJ T. a comunicat notificările anexate şi încheierile de stabilire a cheltuielilor de executare din dosarele de executare in care aceasta avea fie calitatea de creditor, fie de terţă persoană, prin care pune în vedere societăţii E. SRL să achite in termen de 15 zile suma totală de 465.277.90 lei (mai puţin onorariul executorului judecătoresc), in locul debitorului insolvabil, in temeiul art. 670 alin. 5 din Codul de procedură.

S-a învederat că încheierile de stabilire a cheltuielilor de executare au fost primite de către . SRL la data de 23.09.2019, conform ştampilei Poştei Romane aplicate pe plic, aceste încheieri nefiind comunicate anterior.

Contestatoarea a mai arătat că, în cadrul acestui dosar de executare, BEJ T. doreşte recuperarea sumei totale de 516 lei, cu titlu de cheltuieli de executare (cu excepţia onorariului executorului), datorate de debitorul pretins insolvabil, conform art. 670 alin. 5 din Codul de procedură civilă, apreciind că executarea silită declanşată împotriva sa este abuzivă şi neîntemeiată, iar in cazul în care va continua prin înfiinţarea popririi asupra conturilor bancare ale contestatoarei, aceasta din urmă se va  afla în imposibilitatea de a desfăşurare obiectului său de activitate, în sensul că nu va putea achita salariile a peste 500 de angajaţi ai acesteia, nu va putea achita taxele si impozite datorate bugetului statului, facturile emise de furnizorii de produse si servicii, ceea ce va duce la periclitatea activităţii sale.

În continuare, contestatoarea a subliniat că d-na executor si-a recuperat de la debitori cheltuielile de executare in cadrul acestor dosare de executare în care are calitatea de creditor, insă, in scop sicanator, ca urmare a depunerii a plângerii penale, contestatoarea a fost pusă în executare, in mod neîntemeiat, pentru obţinerea unor cheltuieli de executare deja recuperate. În  consecinţă, BEJ T. nu numai că si-a recuperat cheltuielile de executare din aceste dosare, dar  si-a însușit fără drept sumele de bani cuvenite acesteia, aspect ce face obiectul dosarului penal.

În drept, au fost invocate disp. art.223 alin.3, art.712, art.719 alin.1, art.670 alin.4 CPC.

În susţinerea cererii contestatoarea a depus la dosar, în copie, înscrisuri (f 6-62).

Intimatul BEJ T. a formulat întâmpinare în cauză (filele 86-91), prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare a executării silite. În motivarea întâmpinării, intimatul a arătat că, la data de 23.09.2019, a comunicat, în calitate de executor judecătoresc, patru notificări către E. S.R.L., care are calitatea de mandatară al celorlalte societăţi, prin care i-a pus în vedere să achite, în termen de 15 zile, cheltuielile executare (cu excepţia onorariului executorului şi a taxei de timbru de 20 lei) aferente dosarelor de executare din perioada 2013 – 2017.

În urma acestor notificări, care nu reprezintă un act de executare propriu-zis, deşi creditorul avea obligaţia să achite cheltuielile debitorilor insolvabili, a formulat nu mai puţin de 800 contestaţii la executare, blocând activitatea executorului judecătoresc vreme de mai bine de două săptămâni. În acest context, intimatul a formulat o acţiune în răspundere delictuală pentru abuz de drept, care face obiectul dosarului nr. 23917/300/2017 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, sens în care a invocat abuzul de drept al contestatoarei.

Intimatul  a apreciat că este inadmisibilă contestaţia la executare întrucât documentul prin care a solicitat plata cheltuielilor este o notificare, iar nu o somaţie. Astfel, în raport de prevederile art. 711 alin. 1 C.pr.civ., notificarea nu este act de executare silită, reprezentând modalitatea juridică de a încunoştinţa o persoană cu privire la anumită stare de fapt sau de drept, de a-i comunica o anumită situaţie creată, de a o avertiza cu privire la un anumit demers, de a o soma să facă sau să nu facă ceva sub sancţiunea expres arătată.

Prin urmare, înştiinţarea nu poate face obiectul contestaţiei la executare, nefiind act de executare silită care să poată fi contestat prin instanţa de judecată. Mai mult, în notificare i s-a adus la cunoştinţă că, în situaţia în care nu va da curs favorabil cererii, va trece la executarea silită.

În motivarea excepţiei prematurităţii cererii de suspendare a executării silite, intimatul a arătat că, în contextul în care nu se poate vorbi despre o contestaţie la executare propriu-zisă, nu se poate vorbi nici despre suspendarea executării silite. Practic, cererea de suspendare a executării silite se bazează unilateral, fără nicio altă dovadă, pe susţinerile din plângerea penală, care încă nu a fost soluţionată favorabil creditoarei, fiind formulate cercetării.

Pe fondul cauzei, intimatul a menţionat că toate referirile din contestaţia la executare exced obiectului cauzei, contestatoarea nefăcând nicio referire concretă la dosarul de executare al debitorului. A precizat că încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare a fost emisă cu respectarea prevederilor legale şi, în contextul în care creditoarea nu a adus niciun argument prin care să arate vreun element de nelegalitate în întocmirea încheierii, solicitarea acesteia nu poate fi luată în considerare. În acest sens, intimatul a susţinut că a întreprins toate demersurile legale pentru recuperarea sumei, motiv pentru care nu se poate afirma că suma este excesivă, toate cheltuielile fiind justificate.

În ceea ce priveşte plângerea penală formulată, intimatul a învederat că fapta de a încasa sume de la debitori/terţi popriţi nu există, în fiecare dosar existând procese-verbale suplimentare de cheltuieli raportate la volumul de înscrisuri şi acte de executare şi la munca efectiv depusă. A mai precizat că în ordonanţa de începere a urmăririi penale se arată clar că s-a început urmărirea penală in rem, şi nu in personam, împotriva persoanei fizice TI sau BEJ T.. Astfel, faptul că a fost formulată o plângere penală împotriva sa nu înseamnă că se face vinovat de săvârşirea acuzaţiilor aduse, acestea fiind, evident, nefondată. Intimatul a învederat că sumele care au fost deja recuperate de la debitorii solvabili nu au mai fost trecute în notificarea de plată şi imputate creditoarei reclamante.

De asemenea, a arătat că societatea creditoare nu a demonstrat în niciun fel faptul că o eventuală executare silită a sa ar atrage începerea procedurii insolvenţei, iar insolvenţa nu este un argument de admitere a contestaţiei la executare. A mai menţionat că societatea contestatoare nu a probat nici existenţa avansului achitat sau a taxei judiciare de timbru, referirile generale la toate dosarele, în contextul în care este vorba de o singură speţă, neputând convinge.

Referitor la calitatea de debitoare, intimatul a arătat că E. S.R.L. este mandatară a tuturor societăţilor din grupul E., potrivit procurorilor de mandat încheiate.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru părţi proba cu înscrisuri, dispunând din oficiu emiterea unei adrese la BEJ T.  pentru comunicarea dosarului de executare 109/2015.

In baza art. 22 alin. 4 rap. la art. 152 C.p.c., in raport de sustinerile formulate,  instanta va califica exceptia prematuritatii cererii de  suspendare a executarii silite drept aparare de fond.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea formulată la data de 23.02.2015 (fila 129 dosar), contestatoarea E. GM, prin administrator al activelor S.C. E. S.R.L, a solicitat demararea executării silite împotriva intimatului MC,  fiind deschis dosarul de executare nr. 109/2015 de către BEJ T., în vederea punerii în executare a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 1350120010029, pentru recuperarea creanţei în cuantum de 7343.31 lei şi a cheltuielilor de executare silită.

Prin încheierea din 23.02.2015, emisă în dosarul de executare nr. 109/2015 al BEJ T., executorul judecătoresc a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit anterior menţionat, învestit cu formulă executorie prin încheierea din 21.01.2015 dată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 40728/300/2014 (fila 126).

De asemenea, prin  încheierea din 27.02.2015 au fost stabilite cheltuieli de executare silită în cuantum total de 1426.57 lei (TVA inclus), astfel: 910.57 lei (TVA inclus) onorariu executor judecătoresc, 248 lei (TVA inclus) redactare şi emitere adrese, 62 lei (TVA inclus) cheltuieli efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită conform art. 670 alin. 3 pct. 5 şi pct. 7 C.pr.civ., 62 lei (TVA inclus) cheltuieli cu poşta şi comunicarea actelor de procedură, 62 lei (TVA inclus) alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite, 62 lei (TVA inclus) redactare şi emitere acte de procedură, 20 lei taxă învestire titlu executoriu.

Astfel cum rezultă din cuprinsul încheierii, cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit MC, conform art. 670 alin. 2 C.pr.civ.

Ulterior, prin notificarea din data de 18.09.2019, intimatul BEJ T. i-a pus în vedere S.C. E. S.R.L. ca, în termen de 15 zile, să achite debitul cu care figurează în evidenţele sale, în cuantum de 138.384 lei, reprezentând debit rezultat din dosarele de executare în care nu au fost recuperate sumele debitorilor şi nici cheltuielile de executare, în cuantumul sumei restante nefiind inclus şi onorariul executorului judecătoresc astfel cum este prevăzut de art. 670 alin. 5 C.pr.civ. Astfel, intimatul i-a adus la cunoştinţă societăţii anterior menţionate faptul că, în situaţia în care nu va da curs favorabil notificării, urmează să treacă direct la executare silită conform art. 670 alin. 6 C.pr.civ. (fila 8).

Prin prezenta contestaţie la executare s-a solicitat de către contestatoare anularea încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare, emisă de BEJ T. în dosarul execuţional 109/2015 (pentru suma de 516 lei), sau, în subsidiar, reducerea cuantumului cheltuielilor de executare silită.

Potrivit art. 670 alin 4 NCPC, sumele ce urmează să fie plătite cu titlu de cheltuieli de executare se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulată de partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta.

Analizând actele de executare din dosarul de executare nr. 109/2015, instanţa constată că executorul judecătoresc nu a procedat la începerea urmăririi silite a creditoarei pentru plata cheltuielilor de executare, nefiind făcută dovada faptului că acesta ar fi deschis un alt dosar de executare pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de încheierea din 27.02.2015, însă creditoarea poate solicita, pe calea contestaţiei la executare, raportat la dispoziţiile art. 670 alin 4 NCPC, cenzurarea cheltuielilor de executare, instanţa urmând a respinge ca neintemeiata exceptia  inadmisibilitatii contestatiei la executare.

În privinta sumelor incluse in categoria cheltuielilor de executare, instanta retine că, potrivit art. 670 alin. 3 NCPC, sunt cheltuieli de executare: 1.taxele de timbru necesare declansarii executarii silite; 2.onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii; 3.onorariul avocatului in faza de executare silita; 4.onorariul expertului, al traducatorului si al interpretului; 5.cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita; 6.cheltuielile de transport; 7.alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite. Prin urmare, instanta constata ca onorariul executorului judecatoresc reprezinta o cheltuiala distincta de celelalte costuri aferente procedurii de executare silita si efectuarii altor acte de executare silita sau prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite, precum sunt cele mentionate in incheierea din 27.02.2015.

Totodată, instanta retine ca executorul judecatoresc a prezentat un calcul detaliat al sumei mentionată cu titlu de cheltuieli de executare în încheierea din data de 27.02.2015, astfel incat apreciaza ca este rezonabilă stabilirea si a unei sume cu titlu de cheltuieli de executare, sumă în care trebuie incluse costurile legate de comunicări poştale, transport, intocmirea somatiilor si adreselor de infiintare a popririi, precum si comunicarea acestora.

Pe de altă parte, prevederile art. 670 alin. 4 NCPC se referă la dovezile prezentate de partea interesata, fara a impune si executorului judecatoresc sa prezinte dovezi fiscale pentru fiecare suma de bani inclusa in cuantumul cheltuielilor de executare, atata vreme cat acestea sunt incluse in categoria celor mentionate de art. 670 alin. 3 NCPC si sunt inerente activitatii propriu-zise pe care o impune indeplinirea actelor de executare, precum cele mentionate mai sus.

Pentru aceste considetente, instanţa va respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de creditoare.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, instanţa reţine că, potrivit art. 719 alin. 1 C.pr.civ., până la soluţionarea contestaţiei sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, se poate dispune suspendarea executării. Astfel, având în vedere soluţia care va fi pronunţată în cauză cu privire la contestaţia la executare, instanţa va respinge cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect, faţă de această soluţie nemaianalizând prematuritatea executării silite invocată de intimatul BEJ.

În temeiul art 717 alin 2 NCPC instanţa o va obliga pe contestatoare la plata în contul BEJ a cheltuielilor de fotocopiere a dosarului execuţional, în cuantum de 32,13 lei.