Hotarâre validare poprire

Sentinţă civilă - din 16.03.2022


Cod ECLI ECLI:RO:JDURZ:2022:001.######

Dosar nr. ####/330/2021

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA URZICENI

JUDEŢUL ########

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 16.03.2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:  ###### ####### ########

GREFIER: ####### #####

Pe rol fiind, s-a luat spre soluţionare cauza civilă formulată de petenta Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti  ##### şi #####, cu sediul în #### #########, str. Gara dealul Spirii nr. 2, ### #, sector 5, privind pe creditoarea ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (########## S.A.), cu sediul procesual ales în #### #########, str. Buzeşti nr. 85, ### #, sector 1, în contradictoriu cu debitoarea ######## #####, CNP – #############, domiciliată în ###### #########, str. Principală nr. 7, judeţul ######## şi terţul poprit  #### ######### S.R.L., ### ########, cu sediul în ###### #########, #### #########, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat şi că  pricina se află la primul termen de judecată; procedura de citare este legal îndeplinită;  s-au depus la dosar relaţiile solicitate de la I.T.M. ########; petenta a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Procedând, în temeiul prevederilor art. 131 C.proc.civ., la verificarea competenţei, instanţa constată că, potrivit dispoziţiilor art. 790 rap. la art. 651 C.proc.civ., este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta pricină.

În baza disp. art. 238 alin. 1 C.proc.civ., instanţa a estimat durata cercetării procesului la o lună.

În baza dispoziţiilor art. 255 C.proc.civ., rap. la art. 258 C.proc.civ., instanţa a încuviinţat pentru petentă proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind-o admisibilă, legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat ori excepţii de invocat, instanţa a reţinut cauza spre soluţionare.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.12.2021 sub dosar nr. ####/330/2021, creditoarea Ultimo Portfolio Investment, în contradictoriu cu terțul poprit Boil recycling SRL şi debitoarea ######## #####, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună validarea popririi înfiinţată în dosarul de executare nr. 228/2020 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti ##### şi #####, asupra veniturilor debitorului de la terţul poprit, până la concurenţa sumei de 9974,30 lei.

În motivarea în fapt a cererii, petenta a arătat că s-a solicitat de către creditoarea Ultimo Portfolio Investment, executarea silită a debitoarei ######## ##### în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. ######### din data de 20.10.2018, cerere care a fost încuviinţată de Judecătoria Urziceni prin încheierea pronunţată la data de 16.06.2020 în  dosarul nr. ####/330/2020.

Având în vedere că debitoarea nu şi-a îndeplinit de bunăvoie obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor pe care aceasta le încasează cu titlu de remuneraţie salarială de la terţul poprit.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 790 C.proc.civ.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa de timbru de 20 lei, conform ordinului de plată de la fila 3.

În dovedire, s-a depus un set de înscrisuri (filele 5-19).

Deși legal citaţi, debitoarea şi terţul poprit nu au formulat întâmpinare, şi nici nu s-au prezentat în instanţă pentru a-şi formula apărarea.

Instanța a încuviinţat pentru petentă proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind-o admisibilă, legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, şi, din oficiu, a dispus emiterea unei adrese către I.T.M. ######## pentru a comunica dacă debitoarea figurează în evidenţele acesteia cu contract individual de muncă, relaţiile respective fiind comunicate la data de 07.02.2022, filele  46-54 dosar.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. ######### din data de 20.10.2018, creditoarea Ultimo Portfolio Investment (########## S.A.) a demarat procedura executării silite împotriva debitoarei ######## #####, prin intermediul Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti ##### şi #####, în cadrul dosarului de executare nr. 228/2020.

Prin adresa  din 18.10.2021 emisă în dosar de executare nr. 228/2020 de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti ##### şi ##### (f. 8), s-a dispus executarea silită prin înfiinţarea unei popriri asupra venitului lunar pe care terţul poprit #### ######### S.R.L. îl datorează debitoarei ######## #####, până la încasarea sumei de 9974,30 lei reprezentând debit restant şi cheltuieli de executare.

Adresa de înființare a popririi i-a fost comunicată terțului poprit la data de 01.11.2021, astfel cum rezultă din dovada de comunicare depusă la fila  7 din dosar.

Conform adresei nr. 198/CCCMMRM din 02.02.2022 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă ######## (f. 46), debitoarea ######## ##### figurează cu contract individual de muncă activ la terţul poprit #### ######### S.R.L., încă din data de 26.10.2020.

Potrivit art. 781 alin. 1 C.proc.civ. sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

Conform art. 787 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ., „în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadența acestora, terțul poprit este obligat să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este exigibilă sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite și să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înființate pentru realizarea altor creanțe decât cele arătate la pct. 2”.

De asemenea, se mai reţine că în situaţia în care terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi, astfel cum se prevede  în art. 790 alin. 1 C.proc.civ.

Dacă din probele administrate rezultă că terțul poprit îi datorează sume de bani debitoarei, instanța va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terțul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanței, suma datorată debitoarei, iar, în caz contrar, va hotărî desființarea popririi, conform art. 790 alin. 4 C.proc.civ..

Rezultă, așadar, că validarea popririi produce efecte retroactiv, confirmând măsura de executare silită, cu consecința obligării terțului poprit la plata către creditor a sumelor pe care le datora  după notificarea înființării popririi, în limita acoperirii creanței.

În speță, instanța constată că terțul poprit nu și-a îndeplinit obligațiile impuse de lege.  Astfel, deși potrivit dispozițiilor art. 787 alin. 1 C.proc.civ. îi incumba obligația ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadența acestora, să consemneze suma de bani sau, după caz să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite și să trimită dovada executorului judecătoresc, acesta nu s-a conformat, continuând să libereze debitoarei sumele pe care i le datora acesteia cu titlu de salariu.

Pe cale de consecință, în temeiul art. 790 alin. 4 C.proc.civ., apreciind cererea creditoarei ca fiind întemeiată, instanţa va dispune validarea popririi înfiinţată prin adresa din data de 18.10.2021 emisă în dosarul de executare nr. 228/2020 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti ##### şi #####, asupra veniturilor debitoarei ######## #####, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr. ############.10.2018, până la concurenţa sumei de 9.974,30 lei.

Va obliga terţul poprit să plătească creditoarei sumele datorate debitoarei, în limita sumei de 9.974,30 lei, în condiţiile art. 729 şi 790 alin. 6 C.pr.civ.

Potrivit dispozițiilor art. 791 C.proc.civ.: (1) hotărârea de validare rămasă definitivă are efectul unei cesiuni de creanță și constituie titlu executoriu împotriva terțului poprit, până la concurența sumelor pentru care s-a făcut validarea; (2) după validarea popririi, terțul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la art. 786, în limita sumei determinate expres în hotărârea de validare.

În caz de nerespectare a acestor obligații, executarea silită se va face împotriva terțului poprit, pe baza hotărârii de validare, în limita sumei ce trebuia plătită sau consemnată.

Având în vedere principiul disponibilităţii, care guvernează procesul civil, se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de petenta Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti  ##### şi #####, cu sediul în #### #########, str. Gara dealul Spirii nr. 2, ### #, sector 5, privind pe creditoarea ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (########## S.A.), cu sediul procesual ales în #### #########, str. Buzeşti nr. 85, ### #, sector 1, în contradictoriu cu debitoarea ######## #####, CNP – #############, domiciliată în ###### #########, str. Principală nr. 7, judeţul ######## şi terţul poprit  #### ######### S.R.L., ### ########, cu sediul în ###### #########, #### #########.

Validează poprirea înfiinţată prin adresa din data de 18.10.2021 emisă în dosarul de executare nr. 228/2020 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti ##### şi #####, asupra veniturilor debitoarei ######## #####, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr. ############.10.2018, până la concurenţa sumei de 9.974,30 lei.

Obligă terţul poprit să plătească creditoarei sumele datorate debitoarei, în limita sumei de 9.974,30 lei, în condiţiile art. 729 şi 790 alin. 6 C.pr.civ.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Urziceni, în cazul exercitării căii de atac.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 16.03.2022.

PREŞEDINTE, GREFIER,

###### ####### ######## ####### #####

Red.######/ Tehnored. ####

6 ex./30.03.2022

Com. 4 ex./31.03.2022

Domenii speta