Cereri

Sentinţă civilă 1364 din 28.10.2022


Prin cererea înregistrată la această instantă sub nr. (.../...) reclamantii (...) au chemat in judecată pe pârâtii (.../.../...) solicitand instantei ca prin hotărârea ce va pronunta să se dispună obligarea pârâtei (...) la întocmirea documentatiei si inaintarea acestei către (...) in scopul emiterii titlului de proprietate asupra terenului in suprafaţă totală de (...) mp.pe vechiul amplasament, aflat pe raza teritorială a (...), Tarlaua (...), parcela (...) extravilan, categoria de folosintă păsune ; obligarea (...) la emiterea titlului de proprietate asupra terenului in suprafată totală de (...) mp.pe vechiul amplasament, aflat pe raza teritorială a (...) Tarlaua (...) parcela (...) extravilan, categoria de folosintă păsune, obligarea pârâtei (...) la emiterea procesului – verbal  de punere in posesie  efectivă  asupra terenului în suprafaţă  totală de (...) mp.pe vechiul amplasament, aflat pe raza teritorială a (...) Tarlaua (...), parcela (,,,) extravilan, categoria de folosintă păsune, obligarea  (...)  la plata  daunelor cominatorii în cuantum de (...) lei pentru fiecare zi de  întârziere, până la îndeplinirea  obligatiilor  dispuse de către  instanţa de judecată, obligarea solidară a pârâtilor  la plata  cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul demers judiciar.

In motivarea cererii, reclamantii au arătat că au calitatea de sotie supravietuitoare si fiu ai defunctului (...), decedat la (...), astfel cum rezultă din certificatul de mostenitor nr(...) din (...), iar la aparitia Legii 18/1991 defunctul a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata totală de (...) ha. teren ce a fost preluat abuziv autorului acestuia, (...), in anul (...)

Se mai precizează că urmare demersurilor efectuate a fost emisa adeverinta nr.(...) de către (...), din care rezultă că in favoarea defunctului (...) s-a stabilit dreptul de proprietate prin (...) nr. (.../...) pentru suprafata totală de (...) ha, prevazuta in Tabelul-Anexa nr. (..:) la pozitia nr. (...)

In continuare, se mentioneaza că din anul 1991 si pana in prezent, Comisia Locală (...) nu a procedat la înaintarea documentatiei in scopul emiterii titlului de proprietate si la punerea in posesie efectiva asupra terenului, decat pentru suprafata de teren aflată în intravilanul localitătii (...), iar suprafata de teren situată in extravilanul localitătii de (...)mp. este recunoscută de către Comisia Locală, pe vechiul amplasament, aşa cum rezultă din planul de situatie, insusit de această comisie, astfel că pentru toate motivele invocate solicită admiterea cererii.

In drept, au invocat dispozitiile Legii 18/1991, art. 64 alin. 2 din Legea 18/1991, art. 1530, art. 1531, art. 1532 cod civil.

Au depus alăturat, in copie, înscrisuri.

La data de (...) pârâta Comisia Judeteană de fond funciar (...) a formulat întâmpinare .

La data de (...) Comisia Locală de fond funciar (...) a formulat un punct de vedere prin care solicită respingerea actiunii ca neintemeiată .

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, a fost audiat martorul (...) si s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate.

Expertiza tehnică topografică a fost intocmită de expert (...) si depusa la dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In fapt, reclamantii au calitatea de mostenitori legali ai defunctului (...) decedat la data de (...) astfel cum rezulta din certificatul de mostenitor nr.(...)

Autorul reclamantilor a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafata de (...) ha , terenuri ce au fost preluate de la autorul defunctului (:...) respectiv defunctul (...)

Sustin reclamantii ca din anul (...) si pana in prezent intimata Comisia locala de fond funciar (...) nu a procedat la punerea in posesie si inaintarea documentiei pentru eliberarea titlului de proprietate pentru terenul de (...) mp situat in extravilanul localitatii desi amplasamentul este recunoscut de aceasta, astfel cum rezulta din planul de situatie insusit de aceasta. Arata ca vechiul amplasament este situat in extravilanul comunei (...) categoria de folosinta pasune, (..:). Pentru acest teren exista declaratii de vecinatate ale tuturor vecinilor de razor prin care cei doi reclamanti sunt recunoscuti ca proprietari.

La dosarul cauzei a fost depus planul de situatie care cuprinde suprafata de (...) mp plan de situatie intocmit de catre expert (...) si insusit atat de Ocolul Silvic cat si de catre comisia locala..

Potrivit adeverintei provizorii de reconstituire a dreptului de proprietate nr.(...) defunctul (...) a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de (...) ha teren pe raza comunei (...)

Pentru o parte din teren, respectiv (...) mp, a fost emis titlul de  proprietate nr.(...)

Prin inscrisul depus la fila (...), vol.(...), intimata comisia locala de fond funciar  (,...) a invederat instantei ca terenul solicitat se suprapune cu un teren  pentru care au fost pusi in posesie in punctul (...) mostenitorii defunctului (...) si pentru care urmeaza a se elibera titlul de proprietate. A precizat ca reclamantul (...) a dat o declaratie notariala autentificata sub numarul (...) prin care a mentionat ca renunta la amplasamentul terenurilor in suprafata de (...) mp punct (...) si (...)mp punct (...) , terenuri reconstituite autorului sau pe vechiul amplasament, conform cererii formulate in baza Lg.18/1991 si predat CAP (...) , dorind schimbarea amplasamentului in punctul ,, (...), alaturi de o alta suprafata de teren reconstitituita pe vechiul amplasament respectiv de (...) mp.

Cele invederate de catre intimata sunt reale, din cuprinsul cererii de reconstituire a dreptului de proprietate rezultand ca autorul reclamantilor a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafata de (...) ha, faneata,  in punct (...) si (...) ha, faneata in punct (...), pentru punctul (...) solicitand doar suprafata de (...) mp faneata si pasune

Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate respecta mentiunile din cererea de intrare in CAP formulata de defunctul (...), rezultand fara echivoc ca in punctul (...) acesta a detinut doar suprafata de (...) ha teren faneata.

Pe parcursul judecatii, intimata a aratat ca fiecare dintre cele trei amplasamente respectiv punct (...) punct (...) sunt libere si desi s-a emis procesul verbal de punere in posesie nr.(...) reclamantii refuza sa il semneze.

In drept, instanta retine ca potrivit prevederilor art. 34 din Regulament, punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite, pe baza de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor deposedati, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietăţii pe toate laturile, comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii, formulată în scris, întocmeşte planurile parcelare şi înaintează în termen de 10 zile documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 19, şi prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schita terenului.

Potrivit prevederilor art. 36 din Regulament, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind:

-anexele validate;

- planurile parcelare;

- procesele-verbale de punere în posesie;

-schiţele terenurilor,

comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în doua exemplare, dintre care unul se retine şi se depoziteaza la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară.

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991 la care face trimitere art. 34 din Regulament, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitarile necesare pentru măsurători, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare prealabile. În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini şi le consemnează în documentele constatatoare.

Nu in ultimul rand intimata comisie locala va avea in vedere si dispozitiile art.12 din Lg.165/2013 care dispun: (1) În situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, după validarea întinderii dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului (...) fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt amplasament, în următoarea ordine:

a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;

b) pe terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate pe raza unităţii administrativ-teritoriale de institute, de staţiuni de cercetare ori de alte instituţii publice;

c) pe terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate de institute, de staţiuni de cercetare ori de instituţii publice pe raza localităţilor învecinate, aflate în acelaşi judeţ;

d) pe terenurile ocupate de izlazuri.

Conform dispozițiilor art. 5 lit. h și i din H.G. nr. 890/2005, comisia locală are obligația de a pune în posesie persoanele îndreptățite să primească terenul, a întocmi și înainta comisiei județene documentația premergătoare eliberării titlului de proprietate, în lipsa îndeplinirii acestor obligații imperativ prevăzute de lege, persoana îndreptățită potrivit art. 8 și art. 13 din Legea nr. 18/1991, aflându-se în imposibilitate de a obține titlul de proprietate pentru suprafața stabilită prin hotărârea Comisiei Județene de fond funciar a județului (...) pentru aplicarea Legii nr. 18/1991.

Asadar, ceea ce se evidentiaza in cauza de fata este imprejurarea ca reclamantii nu doresc reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de (...) mp pe vechiul amplasament reprezentat de punctul (...), ci doresc punerea in posesie in punctul (...) de asa natura incat sa-si intregeasca suprafata de 29000 mp cu suprafata de (...) mp.

In cauza , a fost intocmit raportul de expertiza topografica (...) ocazie cu care s-a constatat ca terenul solicitat de reclamanti se suprapune cu un alt teren reconstituit in favoarea numitei (..) desi este o situatie incerta cata vreme nu a fost prezentat un plan de situatie intocmit de catre un expert autorizat ANCPI. Asadar, solicitarea reclamantilor este neintemeiata, de esenta reconstituirii dreptului de proprietate fiind ca cei care au fost deposedati abuziv in perioada regimului comunist sa reintre in posesie terenurilor preluate pe vechile amplasamente si nu pe alte amplasamente care sa le ofere o crestere a valorii acestora indiferent de modalitatea aleasa. Asadar , este irelevant ca anterior emiterii unui proces de punere in posesie intimata a achiesat la solicitarea reclamantilor si a intocmit un plan de amplasament cu terenul solicitat in punctul (...) cata vreme acest punct nu reprezinta integral vechiul amplasament.

Este adevarat ca art.14 alin.1 din Lg.18/1991 mentioneaza ca , reconstituirea dreptului de proprietate se face, de regula,  pe vechile amplasamente insa disp.art.12 din Lg 165 /2013 arata ca  : ,, În situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, după validarea întinderii dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului (...) fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt amplasament, în următoarea ordine:

a)pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;

b)pe terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate pe raza unităţii administrativ-teritoriale de institute, de staţiuni de cercetare ori de alte instituţii publice;

c)pe terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate de institute, de staţiuni de cercetare ori de instituţii publice pe raza localităţilor învecinate, aflate în acelaşi judeţ;

d)pe terenurile ocupate de izlazuri.

Asadar, se ajunge la oferirea unui alt amplasament, doar in masura in care vechiul amplasament nu este liber, ori in cauza de faţa terenul solicitat de autorul reclamantilor este liber. Ia ceea ce priveste planul de situatie, despre care fac vorbire reclamantii, este evident ca a fost intocmit de catre comisia locala cu incalcarea dispozitiilor legale mai sus mentionate, deoarece nu se aflau in situatia in care nu se putea realiza punerea in posesie pe vechiul amplasament.

Asadar, instanta retine ca reclamantii sunt indreptatiti la eliberarea procesului verbal de punere in posesie si titlului de proprietate insa pe vechiul amplasament daca acesta este liber, iar in caz contrar pe un alt amplasament aflat la dispozitia comisiei locale.

In ceea ce priveste daunele cominatorii solicitate se retine ca art.64 alin. 2 din Lg.18/1991 a fost modificat prin Lg.76/2012 in sensul ca daca instanta admite plangerea primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva in posesie sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute de art.905 C.p.c, ori , cum in cauza acest capat de cerere este intemeiat pe o dispozitie legala ce nu mai este in vigoare instanta va respinge acest petit ca neintemeiat.

In consecinta, urmare considerentelor din cele ce preced, instanta va admite in parte actiunea si va obliga intimata Comisia locala de fond funciar (...) – prin primar sa emita in favoarea petentilor procesul verbal de punere in posesie pentru suprafata totala de (...) mp, pe vechiul amplasament doar in masura in care acesta este liber iar in caz contrar pe un alt amplasament aflat la dispozitia comisiei locale si sa inainteze intrega documentatie comisiei judetene in vederea emiterii titlului de proprietate.

Obliga intimata Comisia Judeteana (...) – prin prefect sa emita in favoarea petentilor, titlul de proprietate pentru suprafata de (...) mp teren, pe raza comunei (...),dupa inaintarea intregii documentatii de catre intimata Comisia locala de fond funciar (...)

Va respinge capatul de cerere avand ca obiect obligarea Primarului comunei (...)la plata daunelor cominatorii ca neintemeiata.