Contestaţie

Decizie 5 din 16.08.2021


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2021:.......................

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA DOSAR NR. ......

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR.5

Şedinţa publică din 16 august 2021

Complet de judecată CR3

PREŞEDINTE: .............

JUDECĂTOR: ...................

GREFIER: ..................

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ................... din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, împotriva sentinţei penale nr. 171 din data de 15.07.2021, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosarul penal nr........

Dezbaterile în cauza de faţă au loc în conformitate cu dispoziţiile art. 369 alin. 1 Cod procedură penală.

În conformitate cu dispoziţiile  art. 13 din Legea nr. 114/2021 din 28 aprilie 2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. nr. 457 din 29.04.2021, la apelul nominal făcut în şedinţa publică, răspunde, prin intermediul videoconferinţei, inculpatul M.A., aflat în stare de arest preventiv în Centrul de Detenţie Craiova, asistat de apărătoarea desemnată din oficiu, avocat ...., potrivit delegaţiei pentru acordarea asistenţei juridice obligatorii depusă la dosarul cauzei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se procedează la identificarea persoanei care a răspuns la apelul nominal, respectiv M.A., constatându-se că datele personale ale acestuia coincid cu cele reţinute în actele dosarului şi în încheierea atacată.

Instanţa îi aduce la cunoştinţă inculpatului motivul prezentării în instanţă şi anume, soluționarea contestaţiei formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, împotriva sentinţei penale nr. 171 din data de 15.07.2021, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosarul penal nr........

Reprezentanta Ministerului Public şi apărătoarea din oficiu a inculpatului arată că nu au alte cereri de formulat sau alte chestiuni de invocat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi chestiuni de invocat, instanţa acordă cuvântul asupra contestaţiei formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul, apreciază sentinţa penală nr. 171/15.07.2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe prin care s-a dispus respingerea, ca nefondată, a sesizării Serviciul de probaţiune Covasna, cu privire la revenirea asupra liberării din Centrul educativ dispusă faţă de intimatul - inculpat M.A., prin sentinţa penală nr. 745/09.11.2020 a Judecătoriei Oneşti, ca nefondată, în condiţiile în care din actele aflate la dosarul cauzei, rezultă fără dubiu, reaua-credinţă a acestuia în ceea ce priveşte nerespectarea obligaţiilor impuse.

Astfel, arată că acesta, deşi avea cunoştinţă că avea obligaţia de a nu depăşi limitele teritoriale ale judeţului Covasna fără acordul Serviciul de Probaţiune Covasna şi de a se prezenta la acest serviciu la datele fixate, a părăsit ţara fiind arestat în Austria, aspect rezultat şi din convocările depuse la dosar de către această instituţie.

În consecinţă, apreciază că în cauza reţinută, fără echivoc, reaua-credinţă a intimatului-inculpat relativ la neîndeplinirea obligaţiilor impuse prin sentinţa penală nr. 745/09.11.2020 a Judecătoriei Oneşti, motiv pentru care solicită în baza art. 4251 alin.7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admiterea contestaţiei formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, desfiinţarea sentinţei penale atacate şi rejudecând cauza să se dispună admiterea sesizării Serviciul de Probaţiune Covasna şi astfel, revenirea asupra liberării din centrul educativ dispusă faţă de intimatul-inculpat M.A., prin sentinţa penală nr. 745/09.11.2020 a Judecătoriei Oneşti şi executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ.

Apărătoarea din oficiu a inculpatului, avocat ...., având cuvântul, solicită respingerea ,ca nefondată, a contestaţiei formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 171 din data de 15.07.2021 şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind legală şi temeinică, susţinând că, aşa cum rezultă din hotărârea atacată şi din actele dosarului nu s-a dovedit reaua-credinţă a intimatului-inculpat M.A. cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor impuse prin sentinţa penală 745/09.11.2020 a Judecătoriei Oneşti.

Solicită cheltuieli judiciare privind onorariul avocaţial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

Inculpatul M.A., având cuvântul, arată că lasă la aprecierea instanţei soluţionarea contestaţiei.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, instanţa constată următoarele:

I.Prin sentinţa penală nr.171/2021 pronunţată în data de 15 iulie 2021 în dosarul penal nr. ...... Judecătoria Sfântu Gheorghe a dispus următoarele:

A respins sesizarea formulată de  Serviciul  de probaţiune Covasna cu privire la  revenirea asupra liberării din centrul educativ dispusă faţă de intimatul M.A., fiul lui A. şi C., născut la data de ........... în municipiul ............... judeţ ............., CNP ..........., domiciliat în ..................., în prezent deţinut în Centrul de Detenţie Craiova,  prin sentinţa penală nr.  745/ 09.11.2020 a Judecătoriei Oneşti, ca nefondată .

În baza art. 275 al.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului, urmând ca asuma de 313 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu ( av. Sz. B. ) să fie avansată Baroului Covasna din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a constatat următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 73/04.05.2020 pronunţată în dosar nr. ............... faţă de intimat s-a dispus măsura educativă internării într-un centru educativ pe o durată de 1 an şi 3 luni.

Sentinţa penală a fost pusă în executare, iar intimatul a fost internat  în Centrul Educativ  Târgu Ocna.

Ulterior, prin sentinţa penală nr. 745/09.11.2020 a Judecătoriei Oneşti s-a dispus liberarea din centrul educativ a intimatului , iar în baza art. 124 al.5 C.pen. rap. la art. 121 al.1 lit. b şi e C.pen. i-au fost impuse intimatului obligaţii în sensul de a nu depăşi limitele teritoriale ale judeţului Covasna fără acordul Serviciului de  Probaţiune Covasna şi de a se prezenta la serviciul de Probaţiune Covasna la datele fixate de acesta.

Intimatului i-a fost comunicată copia sentinţei penale menţionate, conform înscrisurilor aflate la filele 45-46  dosar, la domiciliu, la data de 16.12.2020, dar şi la centrul educativ, la data de 11.11.2020.

Intimatul a fost convocat la sediul Serviciului de probaţiune Covasna pentru data de 02.12.2020 pentru aducerea la cunoştinţă a măsurilor de supraveghere, dar şi pentru data de 21.12.2020, astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la filele 8,9 dosar.

Întrucât intimatul nu s-a prezentat, au fost efectuate verificări de către organele de poliţie, iar conform adresei aflate la fila 13 dosar, întocmită la data de 10.12.2020 , prin care s-a arătat că intimatul este plecat la muncă în Ungaria şi va reveni în ţară în cursul lunii ianuarie 2021.

Aceleaşi aspecte privind pe intimat au fost menţionate şi în cuprinsul procesului verbal din 20.01.2021 întocmit de organele de poliţie, fiind menţionat că intimatul este plecat la muncă în Ungaria şi nu se cunoaşte data când acesta va reveni în ţară.

Cu toate acestea, astfel cum rezultă din dovada de comunicare din 16.12.2020 (f. 10) dovada comunicării apare drept semnată de către intimat.

 Intimatul a fost citat şi în prezenta cauză, pentru termenele din datele de 09.03.2021, 06.04.2021, dovezile de citare apărând drept semnate de acesta, cu toate acestea din verificările efectuate, respectiv din mandatul de executare întocmit de organele de jandarmi a rezultat că intimatul este plecat în Ungaria, aceste aspecte fiind comunicate de fratele inculpatului.

 Având în vedere aceste aspecte instanţa a dispus efectuarea unor verificări de către organele de poliţie, referitor la situaţia inculpatului, iar conform procesului verbal din 22.04.2021 (f. 72) intimatul a revenit din Germania în preajma sărbătorilor de iarnă 2020, iar la începutul lunii ianuarie 2021 a plecat din nou, fără a se cunoaşte locaţia unde se află.

Deşi din verificările efectuate a rezultat că intimatul a plecat din ţară în cursul lunii ianuarie 2021 ( verificările fiind efectuate la data de 22.04.2021), totuşi, dovezile de citare apar drept semnate de acesta la datele de 18.02.2021, 18.03.2021, 06.04.2021, în condiţiile în care din mandatele de aducere emise pentru termenele de judecată a rezultat că intimatul era plecat în Ungaria.

Mai mult, deşi conform mandatului de aducere din data de 01.05.2021 (f.74) a rezultat că intimatul se afla arestat în Germania, totuşi, dovada de citare pentru termenul din 04.05.2021 (f.54) apare drept semnată de intimat, în data de 16.04.2021.

Totodată, în urma verificărilor efectuate şi relaţiilor comunicate de Biroul Naţional SIRENE (f. 84) la data de 25 mai 2021, a rezultat că intimatul este arestat în Austria , deşi dovada de citare pentru termenul din data de 15 iunie 2021 apare drept semnată de intimat la data de 11.05.2021.

Intimatul, prezent în faţa instanţei a arătat faptul că s-a prezentat la consilierul de probaţiune , însă i s-ar fi spus că nu trebuie să se prezinte la această instituţie.

Susţinerile intimatului nu au fost probate în vreun fel, iar astfel cum rezultă din convocările depuse la dosar de Serviciul de probaţiune, intimatul a fost convocat să se prezinte la sediul serviciului, acesta nu s-a prezentat, rezultând că intimatul părăsise ţara.

Referitor la susţinerile intimatului, instanţa are în vedere faptul că astfel cum rezultă din actele dosarului, intimatul a fost cercetat şi în alt dosar  penal , în această perioadă, respectiv în dosarul nr. ........... al Judecătoriei Sfântu Gheorghe în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 2/2021 din 12.01.2021 , sentinţă rămasă definitivă prin decizia penală nr.282/Ap/22.04.2021 a Curţii de Apel Braşov.

Astfel cum rezultă din sentinţa penală menţionată, intimatul a fost prezent în faţa instanţei cu ocazia judecării acelei cauze, solicitând judecarea cauzei pe procedura recunoaşterii învinuirii, fiind efectuat şi raport de evaluare cu privire la intimat.

Astfel, este posibil ca intimatul să fi luat, într-adevăr,  legătura, cu un consilier de probaţiune, chiar în dosarul penal în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 2/2021 , în vederea efectuării raportului de evaluare, iar discuţiile eventuale să se fi purtat referitor la acel dosar penal, existând astfel şi posibilitatea ca inculpatul să se fi aflat în stare de confuzie referitor la obligaţiile stabilite în sarcina sa prin sentinţa penală a Judecătoriei Oneşti, referitor la obligaţia de a se prezenta la serviciul de probaţiune. 

Instanţa are în vedere dispoziţiile art. 124 al.6 C.pen., potrivit cărora dacă minorul nu respectă, cu rea credinţă, obligaţiile impuse, instanţa revine asupra liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ.

Din textul de lege menţionat rezultă astfel că este necesară dovedirea relei credinţe a intimatului în nerespectarea obligaţiilor stabilite.

În prezenta cauză, astfel cum a rezultat din actele dosarului, deşi intimatului i-au fost stabilite măsurile arătate  prin sentinţa de liberare, şi i s-a comunicat copia acelei sentinţe, hotărârea nu a putut fi pusă în executare referitor la obligaţiile stabilite, întrucât intimatul nu a fost găsit, acesta plecând la muncă în Ungaria,  neputând să-i fie astfel aduse la cunoştinţă condiţiile de supraveghere , conform comunicării Serviciului de probaţiune(f. 8).

Pe de altă parte, situaţia juridică a intimatului a fost avută în vedere  prin sentinţa penală nr. 2/2021 din data de 12.01.2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe , pronunţată în dosar nr. ............., ataşată prezentului dosar (f. 55).

Astfel, prin sentinţa penală menţionată, s-a constatat că faptele deduse judecăţii în dosarul nr. ............  sunt concurente, potrivit art. 38 al.1 C.pen.,  cu faptele pentru care intimatului i s-a aplicat măsura educativă a internării într-un centru educativ pe durata de 1 an şi 3 luni prin sentinţa penală nr. 73/04.05.2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

S-a dispus totodată, înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ pe perioada de 1 an şi 3 luni aplicată prin sentinţa penală nr. 73/04.05.2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe cu măsura internării într-un centru de detenţie pe perioada de 3 ani  şi s-a scăzut din durata măsurii educative atât perioada reţinerii şi arestării preventive , cât şi durata măsurii educative executate, începând cu data de 28.05.2020 până la data de 17.11.2020 –dată la care a rămas definitivă sentinţa penală nr. 745/09.11.2020 a Judecătoriei Oneşti prin care s-a dispus liberarea intimatului din centrul educativ.

Astfel, prin sentinţa penală arătată s-a dispus şi cu privire la măsura aplicată prin sentinţa penală nr. 73/2020, avându-se în vedere şi faptul că intimatul a executat parţial măsura stabilită şi a fost liberat la data de 17.11.2020.

Pentru considerentele reţinute, având în vedere pe de o parte, faptul că instanţa apreciază că nu s-a probat, dincolo de orice îndoială, reaua credinţă a intimatului în nerespectarea obligaţiilor impuse prin sentinţa penală de liberare din centrul educativ, iar pe de altă parte, având în vedere că astfel cum s-a menţionat, prin sentinţa penală nr. 2/2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe a fost analizată întreaga situaţie juridică a intimatului, în sensul arătat, instanţa  a respins sesizarea formulată de  Serviciul  de probaţiune  Covasna cu privire la  revenirea asupra liberării din centrul educativ dispusă faţă de intimatul M.A. ca nefondată .

S-a dispus, totodată, în sensul că în baza art. 275 al.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului, urmând ca asuma de 313 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu ( av. S. B. ) să fie avansată Baroului Covasna din fondurile Ministerului Justiţiei.

II. Împotriva încheierii de mai sus, în termenul legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a formulat contestaţie, solicitând desfiinţarea sentinţei atacate şi soluţionarea cauzei în sensul admiterii sesizării Serviciului de Probaţiune Covasna.

În motivarea contestaţiei se arată că soluţia instanţei de fond este nefondată, dovezile privind reaua-credinţă a intimatului fiind copleşitoare şi evidente.

În acest sens, se arată că intimatului i-a fost comunicată copia sentinţei penale menţionate, conform înscrisurilor aflate la filele 45-46 dosar, la domiciliu, la data de 16.12.2020, dar şi la centrul educativ, la data de 11.11.2020.

Intimatul a fost convocat la sediul Serviciului de probaţiune Covasna pentru data de 02.12.2020 pentru aducerea la cunoştinţă a măsurilor de supraveghere, dar şi pentru data de 21.12.2020, întrucât intimatul nu s-a prezentat, au fost efectuate verificări de către organele de poliţie, prin care s-a arătat că intimatul este plecat la muncă în Ungaria şi va reveni în ţară în cursul lunii ianuarie 2021.

Prin urmare, arată contestatoarea, rezultă cu evidenţă din conţinutul întregului dosar că desi intimatul avea obligaţii în sensul de a nu depăşi limitele teritoriale ale judeţului Covasna fără acordul Serviciului de Probaţiune Covasna şi de a se prezenta la serviciul de Probaţiune Covasna la datele fixate de acesta, acesta a părăsit nu limitele judeţului ci chiar ţara (Biroul Naţional SIRENE a comunicat la data de 25 mai 2021 că intimatul este arestat în Austria) şi nici nu s-a prezentat la Serviciul de Probaţiune Covasna, astfel cum i s-a impus.

Se arată că aspectul reţinut de instanţă, că prin sentinţa penală nr. 2/2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe a fost analizată întreaga situaţie juridică a intimatului, nu are nicio relevanţă din punct de vedere al obiectului dosarului pendinte, pentru că acel dosar are ca obiect o altă situaţie juridică dedusă judecăţii şi nu a avut în vedere în niciun caz prezenta cerere a Serviciului de Probaţiune în sensul revenirii asupra liberării din centrul educativ.

Se menţionează că intimatul a arătat faptul că s-a prezentat la consilierul de probaţiune, însă i s-ar fi spus că nu trebuie să se prezinte la această instituţie, susţineri care nu au fost probate în vreun fel. Astfel cum rezultă din convocările depuse la dosar de Serviciul de probaţiune, intimatul a fost convocat să se prezinte la sediul serviciului, însă acesta nu s-a prezentat, rezultând că părăsise ţara.

În consecinţă, se apreciază că în cauză este dovedită fără echivoc reaua-credinţă a intimatului A. C. în neîndeplinirea obligaţiilor obligaţiilor de a nu depăşi limitele teritoriale ale judeţului Covasna fără acordul Serviciului de Probaţiune Covasna şi de a se prezenta la serviciul de Probaţiune Covasna la datele fixate de acesta, impuse prin sentinţa penală nr. prin sentinţa penală nr. 745/ 09.11.2020 a Judecătoriei Oneşti.

În drept, se invocă art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală.

III. Analizând contestația formulată în cauză, Tribunalul Covasna costată că aceasta este nefondată, pentru următoarele considerente:

Astfel, se constată că prima instanţă a fost sesizată cu o cerere formulată de Serviciul de Probaţiune Covasna, întemeiată pe art. 124 alin.6 Cod penal  potrivit căruia „dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse, instanţa revine asupra înlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ”.

Prin urmare, prealabil existenţei sau a nu a relei credinţe în neexecutarea obligaţiilor impuse odată cu dispunerea liberării din centrul educativ, este necesar să fie îndeplinite în cauză premisele juridice vizate de norma legală citată, respectiv este necesar să se fi dispus iniţial internarea minorului într-un centru educativ, subsecvent să se fi dispus liberarea sa din centrul educativ, iar pentru a se putea dispune revenirea asupra măsurii liberării – ceea ce presupune faptul că minorul va fi din nou internat în centrul educativ – este evident necesar ca măsura dispusă să subziste şi să fie aptă a fi executată de minor.

În sensul celor de mai sus, în condiţiile în care prin hotărârea pe care instanţa sesizată de Serviciul de probaţiune o pronunţă trebuie să dispună – conform art. 124 alin.6 Cod penal „executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ”, în ipoteza în care măsura internării în centrul educativ nu mai subzistă la acel moment şi nu mai este aptă a fi pusă în executare,  în mod evident o astfel de soluţie de revenire asupra liberării nu mai poate fi dispusă.

Or, în cauza de faţă, astfel cum corect a reţinut prima instanţă, după ce s-a dispus internarea minorului într-un centru educativ şi a fost ulterior liberat, printr-o altă hotărâre judecătorească (sentinţa penală nr. 2/12.01.2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe  - fila 63) - s-a dispus deja în conformitate cu art. 124 alin.3 Cod penal  înlocuirea măsurii internării în centru educativ a cărei executare se solicită prin cererea dedusă judecăţii (dispusă iniţial prin sentinţa penală nr.  73/2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe) cu măsura internării într-un centru de detenţie.

Prin urmare, la momentul soluţionării cererii formulate de Serviciul de Probaţiune Covasna, măsura internării în centrul educativ referitor la a cărei executare a fost investită prima instanţă a fost deja înlocuită cu o altă măsură şi nu mai este  aptă a fi executată, minorul urmând în continuare să execute măsura internării în centrul de detenţie.

Pentru aceste considerente, având în vedere că nu mai sunt îndeplinite premisele legale prevăzute de art. 124 alin.6 Cod penal pentru a se putea dispune revenirea asupra măsurii liberării din executarea măsurii internării în centrul educativ, minorul executând măsura internării în centrul de detenţie,  tribunalul constată că soluţia primei instanţe de respingere a cererii este legală şi temeinică, astfel că în baza art. 425 ind. 1 al. 7 punctul 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 124 al. 6 Cod penal tribunalul va respinge ca nefondată contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr.171/2021 pronunţată în data de 15 iulie 2021 în dosarul penal nr. .......

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală se va dispune ca onorariul apărătorului din oficiu, avocat ...., în cuantum de 313 lei, să fie avansat din fondul special al Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate în cauză vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În temeiul art. 4251 al. 7 punctul 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 124 al. 6 Cod penal respinge ca nefondată contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr.171/2021 pronunţată în data de 15 iulie 2021 în dosarul penal nr. .......

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu, avocat ...., în cuantum de 313 lei, se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate în cauză rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în  şedinţă publică, azi, 16.08.2021.

PREŞEDINTE JURECĂTOR GREFIER

 

Domenii speta