Contestatie

Hotărâre 3 din 26.05.2022


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2022:...............

Dosar nr. ......

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 3

Şedinţa publică din data de 26 mai 2022

PREŞEDINTE : ..............

JUDECĂTOR  : ..........

GREFIER : ..............

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror .................. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind pronunţarea asupra contestaţiei formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf.  Gheorghe, împotriva sentinţei penale nr. 39/2022 din data de 22 februarie 2022 a Judecătoriei Sf. Gheorghe,  pronunţată  în dosarul penal nr. ......, îndreptată prin încheierea din data de 23.03.2022, pronunţată în acelaşi dosar.

Dezbaterile asupra cauzei de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 369 alin. 1 C.pr.pen., în sensul că au fost înregistrate pe suport audio computerizat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care, arată că, dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 23 mai 2022, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie şi la care se face trimitere. 

T R I B U N A L U L

Asupra contestaţiei de faţă.

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 39/2022 din data de 22 februarie 2022 a Judecătoriei Sf. Gheorghe,  pronunţată  în dosarul penal nr. ......, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din data de 23.03.2022, pronunţată în acelaşi dosar, în baza art. 586 alin. 1 C.pr.pen., s-a respins sesizarea formulată de către Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sf. Gheorghe, privind pe persoana condamnată M.L., CNP ......, fiul lui I. şi O., născut la data de ............ în mun. .........., jud. .........., domiciliat în .....................................

Prin aceeaşi sentinţă, în baza art. 64 alin. 1 C.pen., rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 253/2013, s-a înlocuit obligaţia de plată a amenzii penale, în cuantum de 31.415,34 lei, aplicată condamnatului M.L., prin sentinţa penală nr. 129 din data de 22.06.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, definitivă la data de 07.07.2021, prin neapelare, prin care s-a dispus recunoaşterea deciziei Landespolizeidirektion Burgenland cu numărul VStV/918301743244/2018 din data de 09.05.2019, definitivă la data de 14.06.2019 şi pedeapsa pecuniară aplicată persoanei condamnate în cuantum de 6.600 euro, cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Totodată, s-a dispus executarea amenzii penale prin executarea de către condamnatul M.L. a unui număr de 22 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Comunei Chichiş sau în cadrul Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe, ce va fi desemnată de Serviciul de Probaţiune Covasna, după evaluarea persoanei supravegheate.

De asemenea, în baza art. 64 alin. 3 C.pen., s-a dispus ca, executarea obligației de muncă în folosul comunităţii să fie coordonată de către Serviciul de Probaţiune Covasna.

Apoi, s-a atras atenţia persoanei condamnate asupra dispoziţiilor art. 64 alin. 5 Cod penal, în sensul că, dacă aceasta nu executa obligaţia de muncă în folosul comunităţii în condiţiile stabilite de instanţă sau săvârşește o nouă infracţiune descoperită înainte de executarea integrală a obligației de muncă în folosul comunităţii, instanţa înlocuiește zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea.

În temeiul art. 272 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare urmau să rămână în sarcina statului, iar onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 554 lei, să fie avansează Baroului Covasna din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că, prin cererea formulată, la data de 29.10.2021 şi înregistrată la aceeaşi dată pe rolul Judecătoriei Sf. Gheorghe, sub număr de dosar ......, Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sf. Gheorghe a formulat sesizare privind înlocuirea pedepsei amenzii penale în cuantum de 31.415,34 (echivalentul a 6.600 euro), aplicată condamnatului M.L. prin sentinţa penală nr. 129 din data de 22.06.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, definitivă la 07.07.2021, prin neapelare, cu pedeapsa închisorii.

În motivarea cererii, s-a arătat că, prin sentința penală menţionată, s-a dispus recunoaşterea deciziei Landespolizeidirektion Burgenland cu numărul VStV/918301743244/2018 din data de 09.05.2019, definitivă la data de 14.06.2019, şi a pedepsei pecuniare aplicată persoanei condamnate, în cuantum de 6.600 euro, condamnatul fiind obligat la plata amenzii în sumă de 31.415,34 lei, prin adresa din data de 07.07.2021, fiindu-i comunicată cuantumul acesteia, precum şi termenul în care este obligat să o achite şi să depună la judecătorul delegat cu executarea recipisa de plată integrală a amenzii penale.

Întrucât persoana condamnată nu s-a conformat obligaţiei de a depune recipisa în termenul prevăzut de art. 22 alin. 1 din Legea nr. 253/2013, judecătorul delegat a concluzionat că amenda nu a fost executată prin plată, în termenul prevăzut de art. 559 alin. 1 C.pr.pen., solicitând înlocuirea acesteia cu închisoarea.

La dosarul cauzei a fost ataşat dosarul penal nr. ..................

Totodată, s-a reţinut că, la termenul de judecată din data de 15.11.2021, persoana condamnată s-a prezentat în fața instanței, fiind asistată de avocat din oficiu, și a solicitat amânarea cauzei în vederea achitării amenzii. La termenul din 10.01.2022, s-au solicitat Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Covasna relaţii cu privire la veniturile impozabile realizate de persoana condamnată, în perioada 2019 - prezent, şi cu privire la efectuarea vreunei plăţi în baza sentinţei penale nr. 129/ 22.06.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, însă din răspunsul A.J.F.P. Covasna, din data de 27.01.2022, rezultă că numitul M.L. nu figurează în evidenţă cu venituri impozabile, iar amenda stabilită în baza sentinţei penale menţionate nu figurează în baza de date.

Apoi, la termenul de judecată din data de 14.02.2022, persoana condamnată a solicitat înlocuirea amenzii penale cu muncă neremunerată în folosul comunității.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarele:

În fapt, prin sentința penală nr. 129 din data de 22.06.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, definitivă la data de 07.07.2021, prin neapelare, s-a dispus recunoaşterea deciziei Landespolizeidirektion Burgenland cu numărul VStV/918301743244/2018, din data de 09.05.2019, definitivă la data de 14.06.2019 şi pedeapsa pecuniară aplicată persoanei condamnate M.L. în cuantum de 6.600 euro, care a fost schimbată în moneda naţională în sumă de 31.415,34 lei.

Totodată, în baza art. 63 C.pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra faptului că neexecutarea cu rea-credinţă a pedepsei amenzii poate atrage înlocuirea zilelor amendă cu un număr corespunzător de zile de închisoare.

Amenda penală în cuantum de 31.415,34 lei (echivalentul în lei a sumei de 6.600 Euro) nu a fost achitată de inculpat în termenul de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii.

La termenul de judecată din data de 14.02.2022, persoana condamnată, asistată de avocat din oficiu, a solicitat înlocuirea amenzii penale cu muncă neremunerată în folosul comunității, exprimându-și în fața instanței acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

În drept, instanţa de fond a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 559 alin. 1 C.pr.pen, persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Totodată, art. 586 alin 1 şi 2 C.pr.pen. prevede că „înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în cazul prevăzut la art. 63 din Codul penal, se dispune de instanţa de executare. Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda.”.

Apoi, art. 63 alin. 1 C.pen., prevede că, dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, iar potrivit alin. 3, în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condiţiile alin. 1 şi alin. 2, unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare.

Pe de altă parte, art. 64 alin. 1 C.pen. prevede că, „În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii.”.

De asemenea, s-a reţinut că, potrivit art. 23 alin. 1 din Legea nr. 253/2013, judecătorul delegat cu executarea, constatând că persoana condamnată nu a achitat amenda, în tot sau în parte, în termenul prevăzut la art. 22 alin. 1 sau 2, sesizează instanţa de executare, care procedează după cum urmează:

a) când constată că neexecutarea nu este imputabilă condamnatului, dispune executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunităţii, în afară de cazul în care persoana nu poate presta această muncă din cauza stării de sănătate, în condiţiile prevăzute la art. 64 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) când constată că neexecutarea nu este imputabilă condamnatului şi acesta nu îşi dă consimţământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, înlocuieşte amenda cu închisoarea, în condiţiile art. 64 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) când constată neexecutarea cu rea-credinţă a amenzii, înlocuieşte amenda cu închisoarea, în condiţiile art. 63 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Alin. 4 al aceluiași articol prevede că, pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea pedepsei amenzii, instanţa va solicita date privind situaţia materială a condamnatului de la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul acestuia şi, dacă apreciază necesar, angajatorului sau organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi altor autorităţi sau instituţii publice care deţin informaţii cu privire la situaţia patrimonială a condamnatului.

În speţă, instanţa de fond a reţinut că, din adresa emisă de A.J.F.P. Covasna reiese că,  în perioada 2019 – prezent, persoana condamnată M.L. nu a obținut venituri impozabile.

Faţă de cele expuse, și având în vedere că art. 63 alin. 1 C.pen. condiționează înlocuirea amenzii cu închisoare de neexecutarea cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, instanţa de fond a apreciat că, în cauză, nu s-a dovedit reaua-credință a persoanei condamnate, aceasta nedispunând de mijloace financiare care să îi fi permis achitarea amenzii

Totodată, referitor la executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, din prevederile art. 64 C.pen. reiese că aceasta se poate dispune în cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia.

Astfel, reţinând că persoana condamnată, prezentă personal în faţa instanţei la termenul de judecată din 14.02.2022, şi-a dat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul societăţii, instanţa de fond a constatat incidente în cauză dispozițiile art. 64 alin. 1 C.pen., cu referire la dispozițiile art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 253/2013.

În consecinţă, în baza art. 586 alin. 1 C.pr.pen., instanța de fond a respins sesizarea Biroului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sf. Gheorghe privind pe condamnatul M.L. şi, în baza art. 64 alin. 1 C.pen., rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 253/2013, a înlocuit obligaţia de plată a amenzii penale în cuantum de 31.415,34 lei, aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 129 din data de 22.06.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, definitivă la data de 07.07.2021, prin neapelare, prin care s-a dispus recunoaşterea deciziei Landespolizeidirektion Burgenland cu numărul VStV/918301743244/2018 din data de 09.05.2019, definitivă la data de 14.06.2019 şi pedeapsa pecuniară aplicată persoanei condamnate în cuantum de 6.600 euro, cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Astfel, a dispus executarea amenzii penale prin executarea de către condamnatul M.L. a unui număr de 22 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii (conform menţiunilor certificatului prevăzut la articolul 4 din Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare, la rubrica i), (potrivit încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 23.03.2022, pronunţată în acelaşi dosar) în cadrul Primăriei Comunei Chichiş sau în cadrul Primăriei Municipiului Sf.Gheorghe, ce va fi desemnată de Serviciul de Probaţiune Covasna după evaluarea persoanei supravegheate.

În baza art. 64 alin. 3 C.pen., s-a stabilit că, executării obligației de muncă în folosul comunităţii va fi coordonată de Serviciul de Probaţiune Covasna.

Totodată, s-a atras atenţia persoanei condamnate asupra dispoziţiilor art. 64 alin. 5 C.pen., în sensul că, dacă aceasta nu va executa obligaţia de muncă în folosul comunităţii în condiţiile stabilite de instanţă sau va săvârşi o nouă infracţiune descoperită înainte de executarea integrală a obligației de muncă în folosul comunităţii, instanţa va înlocui zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a formulat contestaţie Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, solicitând admiterea acesteia, desfiinţarea sentinţei atacate şi, soluţionând cauza, instanţa de control judiciar să dispună înlocuirea pedepsei amenzii penale în cuantum de 31.415,34 lei, dispusă prin sentinţa penală nr. 129 din data de 22.06.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. 879/305/2021, rămasă definitivă la data de 07.07.2021, prin neapelare, cu un număr de 22 zile de închisoare.

În motivarea contestaţiei, s-a arătat, în esenţă, faptul că, sentinţa penală atacată, prin care s-a dispus respingerea sesizării formulată de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sf. Gheorghe privind înlocuirea pedepsei amenzii penale în cuantum de 31.415,34 lei, aplicată intimatului M.L., cu închisoarea, şi înlocuirea acesteia cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, este netemeinică, având în vedere dispoziţiile art. 63 alin. 1 C.pen. potrivit cărora „Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

Totodată, s-a arătat că, art. 22 din Legea nr. 253/2013 prevede că:

(1) Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să achite integral amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plăţii, în termen de 15 zile de la efectuarea acesteia.

(2) Dacă persoana condamnată se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat cu executarea, la cererea acesteia, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii în rate lunare, pe o perioadă ce nu poate depăşi 2 ani.

(3) Judecătorul delegat cu executarea, analizând cererea persoanei condamnate şi documentele justificative privind imposibilitatea acesteia de achitare integrală a amenzii, se pronunţă prin încheiere. În cazul în care dispune eşalonarea, încheierea va cuprinde: cuantumul amenzii, numărul de rate lunare în cuantum egal pentru care se eşalonează amenda, precum şi termenul de plată. Prevederile art. 16 alin. (2) referitoare la incidentele ivite în cursul executării se aplică în mod corespunzător.

Apoi, art. 23 Legea nr. 253/2013 privind procedura în caz de neexecutare a amenzii, prevede că:

(1) Judecătorul delegat cu executarea, constatând că persoana condamnată nu a achitat amenda, în tot sau în parte, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) sau (2), sesizează instanţa de executare, care procedează după cum urmează:

a) când constată că neexecutarea nu este imputabilă condamnatului, dispune executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunităţii, în afară de cazul în care persoana nu poate presta această muncă din cauza stării de sănătate, în condiţiile prevăzute la art. 64 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) când constată că neexecutarea nu este imputabilă condamnatului şi acesta nu îşi dă consimţământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, înlocuieşte amenda cu închisoarea, în condiţiile art. 64 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) când constată neexecutarea cu rea-credinţă a amenzii, înlocuieşte amenda cu închisoarea, în condiţiile art. 63 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sesizarea instanţei de executare în condiţiile alin. (1) lit. a) se poate face şi la cererea condamnatului, de către judecătorul delegat cu executarea, chiar înainte de expirarea termenului de plată a amenzii.

(3) Procedura în faţa instanţei de executare este cea prevăzută la art. 586 şi 597 din Legea nr. 135/2010.

(4) Pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea pedepsei amenzii, instanţa va solicita date privind situaţia materială a condamnatului de la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul acestuia şi, dacă apreciază necesar, angajatorului sau organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi altor autorităţi sau instituţii publice care deţin informaţii cu privire la situaţia patrimonială a condamnatului.

(5) în cazul în care instanţa de executare dispune executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunităţii, o copie a hotărârii se trimite serviciului de probaţiune competent. Prevederile art. 51 se aplică în mod corespunzător.

(6) Executarea muncii în folosul comunităţii se face într-un termen de maximum 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de executare a pedepsei amenzii, prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, şi poate înceta şi prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă neexecutate. Prevederile art. 52 alin. (2) - (8) se aplică în mod corespunzător.

În continuare, s-a arătat că, din adresele nr. 648/20.01.2022 emisă de A.J.F.P. Covasna şi nr. 304/R/02.02.2022 emisă de Primăria comunei Chichiş reiese că persoana condamnată, în perioada 2019 – 2022, nu a obţinut venituri impozabile şi totodată nu figurează în evidenţe cu bunuri mobile şi imobile, însă figurează cu amenzi neachitate în valoare de 2.945 lei.

Totuşi, intimatul M.L., prezent fiind la şedinţa de judecată din data de15.11.2021, asistat de apărătorul desemnat din oficiu, a solicitat acordarea unui nou termen mai lung, în vederea achitării amenzii, cere încuviinţată de instanţă, care a stabilit un nou termen de judecată pentru data de 10.01.2022, însă susnumitul nu s-a prezentat la acel termen de judecată, manifestând dezinteres faţă de situaţia sa juridică. La şedinţa de judecată din data de 14.02.2022, intimatul prezent a arătat că are cunoştinţă de obiectul sesizării, că nu poate plăti aici amenda, pentru că nu se află în posesia niciunei dovezi în acest sens, că a vrut să plătească în rate lunare, dar nu a putut şi a solicitat stabilirea unor rate pentru achitarea amenzii.

Instanţa i-a atras atenţia intimatului că s-a solicitat înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea pentru că amenda nu a fost achitată, că a avut la dispoziţie un termen de trei luni, că nu există un titlu executoriu pentru că pedeapsa amenzii penale poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii şi că s-au acordat mai multe termene de judecată, la fiecare termen solicitarea fiind aceeaşi, de a se amâna cauza pentru a se achita amenda, instanţa constatând că intimatul a invocat faptul că nu a fost achitată amenda pentru că nu a fost posibilă preluarea sumei de către A.N.A.F.

De asemenea, instanţa i-a pus în vedere intimatului că, potrivit art. 586 alin. 6 C.pr.pen., dacă persoana condamnată achită amenda pe parcursul soluţionării cauzei, sesizarea va fi respinsă ca neîntemeiată, iar potrivit art. 64 Cod penal, în anumite condiţii, pedeapsa amenzii penale poate fi înlocuită cu muncă neremunerată în folosul comunităţii şi 1-a întrebat pe intimat dacă este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă egală cu durata zilelor de închisoare, 22 zile,  acesta declarând că este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii.

De asemenea, s-a arătat că, potrivit sentinţei penale nr. 279/20.12.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. ............., aflată la dosarul cauzei, intimatul M.L. a fost sancţionat pecuniar în repetate rânduri de autorităţile austriece, acesta achitând parţial o parte din aceste sancţiuni, fapt care conduce la concluzia că acesta a realizat venituri pe teritoriul Republicii Austria, astfel că, putea să achite chiar şi parţial amenda penală în cuantum de 31.415,34 lei şi totuşi nu a făcut-o. Mai mult decât atât, acesta nu a afirmat niciodată în faţa instanţei că nu dispune de venituri, pentru a achita această amendă penală.

Astfel, s-a considerat că este dovedită reaua-credinţă a intimatului M.L. cu privire la neexecutarea în tot sau în parte a amenzii penale în cuantum de 31.415,34 lei, dispusă prin sentinţa penală nr. 129 din data de 22.06.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. 879/305/2021, rămasă definitivă la data de 07.07.2021, prin neapelare, faţă de care s-a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile legale prev. de art. 63 alin. 1 C.pen. privind înlocuirea pedepsei amenzii cu un număr de 22 zile de închisoare.

Examinând hotărârea atacată, în baza actelor şi lucrărilor din dosar, în raport de motivele de contestaţie invocate, se constată că contestaţia promovată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe este neîntemeiată, şi urmează a fi  respinsă, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Astfel, din actele şi lucrările dosarului rezultă că, prin sentința penală nr. 129 din data de 22.06.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. ..............., definitivă la data de 07.07.2021, prin neapelare, s-a dispus recunoaşterea deciziei Landespolizeidirektion Burgenland cu numărul VStV/918301743244/2018, din data de 09.05.2019, definitivă la data de 14.06.2019 şi pedeapsa pecuniară aplicată persoanei condamnate M.L. în cuantum de 6.600 euro, care, în baza art. 300 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, a fost schimbată în moneda naţională, urmând ca numitul M.L. să achite suma de 31.415,34 lei.

Totodată, în baza art. 63 C.pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra faptului că neexecutarea cu rea-credinţă a pedepsei amenzii poate atrage înlocuirea zilelor amendă cu un număr corespunzător de zile de închisoare.

Prin adresa din data de 07.07.202, s-a comunicat intimatului M.L., că are obligaţia ca, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii să depună la Judecătoria Sf. Gheorghe chitanţa privind plata amenzii, însă acesta nu s-a conformat, motiv pentru care Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sf. Gheorghe a sesizat instanţa de executare, pentru a analiza dacă se impune înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea.

La termenul de judecată din data de 14.02.2022, persoana condamnată, asistată de avocatul din oficiu, a solicitat înlocuirea amenzii penale cu muncă neremunerată în folosul comunității, exprimându-și în fața instanței acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Aşa fiind, tribunalul constată că, potrivit art. 559 alin. 1 C.pr.pen. privind punerea în executare a amenzii penale „Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.”

Tot astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 253/2013 privind achitarea amenzii „Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să achite integral amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plăţii, în termen de 15 zile de la efectuarea acesteia.”

Totodată, potrivit art. 63 alin. 1 C.pen., „Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.”

De asemenea, art. 64 alin. 1 C.pen., prevede că, „În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii.”

Văzând cele de mai sus, raportate la dispoziţiile legale mai sus enunţate, se constată că, deşi intimatul – condamnat M.L., nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a amenzii penale în cuantum de  31.415,34 lei, nu se poate reţine reaua-credinţă a acestuia, din moment ce, din adresa nr. 648/20.01.2022 emisă de A.J.F.P. Covasna reiese că, persoana condamnată M.L. nu figurează în evidenţele fiscale cu venituri impozabile, pentru perioada 2019-2022  (f.25,26-29 d.f.), iar prin adresa nr. 304/R din 02.02.2022, Primăria Comunei Chichiş a comunicat că debitorul M.L. nu figurează în evidenţele primăriei cu bunuri mobile şi imobile, însă are amenzi neachitate în valoare de 2.945 lei (f.32 d.f.).

Faptul că, intimatul M.L. a fost sancţionat pecuniar în repetate rânduri de autorităţile austriece, achitând parţial o parte din acele sancţiuni, de unde rezultă că acesta a realizat venituri pe teritoriul Republicii Austria, tribunalul apreciază că nu poate conduce automat la concluzia că, şi în prezent, are posibilităţi materiale, care să-i permită achitarea amenzii, şi nici la concluzia că acesta, cu rea-credinţă, nu a executat pedeapsa amenzii.

Aşa fiind, văzând dispoziţiile art. 63 alin. 1 C.pen., care condiționează înlocuirea amenzii penale cu închisoarea de reaua-credinţă a persoanei condamnate, şi instanţa de control judiciar  apreciază că, în cauză, nu s-a dovedit reaua-credință a intimatului M.L., aceasta neavând posibilităţi materiale care să-i permită achitarea amenzii, şi în consecinţă, constată că, în mod temeinic şi legal, instanţa de fond a respins sesizarea Biroului de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sf. Gheorghe, privind înlocuirea amenzii penale cu închisoarea.

Însă, se constată că, potrivit art. 64 C.pen., executarea pedepsei amenzii se poate face prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în situaţia când pedeapsa nu a fost executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia.

Ori, în speţă, nu numai că s-a făcut dovada că neachitarea amenzii de către intimatul-condamnat M.L. se datorează unor motive neimputabile, la termenul de judecată din 14.02.2022, acesta  prezent în faţa instanţei de fond a declarat că este de acord de a presta muncă neremunerate în folosul comunităţii, solicitând înlocuirea amenzii penale cu muncă în folosul comunităţii.

Mai mult, trebuie menţionat că, deşi în şedinţa  publică din data de  14.02.2022, cu ocazia dezbaterilor, reprezentantul Ministerului Public a solicitat respingerea cererii de înlocuire a pedepsei amenzii cu închisoarea şi, văzând acordul condamnatului, a solicitat ca, în temeiul art. 64 C.pen., instanţa să dispună executarea amenzii prin prestarea de muncă neremunerată  în folosul comunităţii, cu toate acestea a formulat contestaţie împotriva sentinţei penale, prin care s-a dispus în sensul solicitat. 

Aşa fiind, în consens cu instanţa de fond, şi tribunalul constată că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 64 alin. 1 C.pen. privind executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în sensul că, nexecutarea pedepsei amenzii nu este imputabil persoanei condamnate, ci lipsei mijloacelor financiare a acesteia, iar condamnatul şi-a dat consimţământul în acest sens, astfel că sentinţa atacată este în afară de orice critici.

În consecinţă, urmează ca, în baza art. 597 alin. 8 C.pr.pen., rap. la art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen., instanţa de control judiciar să respingă, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 39/2022 din data de 22 februarie 2022 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. ......, cu consecinţa menţinerii acesteia, conform dispozitivului de mai jos.

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

În baza art. 597 alin. 8 C.pr.pen., rap. la art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 39/2022 din data de 22 februarie 2022 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. ......, pe care o menţine.

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26 mai 2022.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR GREFIER