Instanţa nu este ţinută să stabilească existenţa sau inexistenţa unui drept în cauzele având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară

Decizie 543 din 21.09.2022


În cauzele având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă, întrucât instanţa nu este ţinută să stabilească existenţa sau inexistenţa unui drept al acestuia, singurele persoane susceptibile de calitate procesuală fiind cele interesate potrivit menţiunilor din Cartea Funciară.

Prin sentința civilă nr. 396 din data de 14.10.2021, Judecătoria Z a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a OCPI Z, BCPI Z şi OCPI T şi în consecinţă a respins acţiunea ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesual pasivă.

A respins cererea formulată de petentul reclamant PR, în contradictoriu cu intimaţii OCPI T şi OCPI Z,  conform art.78 alin.2 C.p.c.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că prin SC nr. 411/02.07.2019, şi cu argumentele acolo expuse, a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a OCPI Z, şi în consecinţă a  respins acţiunea având ca obiect obligaţie de a face, formulată de petentul reclamant PR, în contradictoriu cu intimatul OCPI Z, ca fiind formulată împotriva unei persoane  fără calitate procesual pasivă.

Sentinţa pronunţată  a  fost atacată cu apel de către reclamant, cale de atac pe care Tribunalul T, prin DC nr.27/15.01.2020, a admis-o, a anulat sentința apelata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

A reţinut instanţa de control judiciar că, în raport de susţinerile reclamantului din  răspunsul la întâmpinare, prima instanţă trebuia ca, în condiţiile art.22 c.p.c., să pună în discuţia părţilor cadrul procesual, cu luarea în considerare şi a art.9 c.p.c.

A stabilit ca, în rejudecare, instanţa să pună în discuţie cadrul procesual sub aspect subiectiv şi, având în vedere cuprinsul cererii de chemare în judecată  şi dispoziţiile legale invocate de reclamant, în baza rolului activ să pună în discuţie şi calificarea obiectului cererii.

În rejudecare, conformându-se  dispoziţiilor instanţei de  control judiciar, instanţa a  dispus citarea reclamantului cu menţiunea de a indica dacă înţelege să se judece în contradictoriu şi cu proprietarii tabulari, precum şi de a  lămuri cadrul procesual şi calificarea obiectului cererii, dispoziţii cărora reclamantul nu li s-a conformat.

În aceste condiţii, la termenul din 21.01.2021, instanţa, luând concluziile contradictorii ale părţilor şi având în vedere dispoziţiile Legii nr.7/1996 invocate de reclamant, precum şi solicitările acestuia formulate în răspunsul la întâmpinare, în senul ca instanţa să dispună  anularea încheierilor nr. 82/25.01.2017 a BCPI Z şi nr. 2246/24.03.2017 a BCPI Z, a calificat cererea drept plângere împotriva încheierilor de carte funciară.

A menţinut măsurile dispuse prin SC nr. 411/2019 cu privire la calitatea procesuală pasivă a BCPI Z, a prorogat pronunţarea cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii, pentru neurmarea procedurii prevăzute de legea nr.7/1996 şi a dispus recitarea petentului cu menţiunea de a preciza dacă înţelege să se judece în contradictoriu şi cu ceilalţi titulari de  drepturi reale înscrişi în cartea funciară atacată.

De asemenea, acestor dispoziţii ale instanţei, reclamantul nu li s-a conformat.

Examinând cererea formulată, în condiţiile art. 248 din noul c.p.c., atât prin  prisma  textelor de lege incidente în cauză, cât şi a mijloacelor de probă administrate, instanţa găseşte întemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Z, şi în condiţiile art. 78 alin.2 C.p.c., respinge acţiunea, pentru considerentele ce vor urma:

Astfel, potrivit art.248 din noul c.p.c., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Conformându-se imperativului impus de textul de lege invocat anterior, cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Z, instanţa reţine că intimatul din prezentul dosar, respectiv OCPI Z, nu există.

În conformitate  cu prevederile art.3 alin.3 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi  publicităţii imobiliare, „Până la data de 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripţii  judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou  de relaţii cu publicul, ca unităţi fără  personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale.”

Prin urmare, la nivelul  circumscripţiei judecătoreşti Z, în subordinea OCPI T, există BCPI Z.

Astfel, BCPI Z, nu are calitate procesuală pasivă, întrucât: În conformitate cu prevederile art.3 alin.3 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare Până la data de 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripţii  judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou  de relaţii cu publicul, ca unităţi fără  personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter  normativ al directorului  general al Agenţiei Naţionale.”

Cu privire la celelalte aspecte, adaugă instanţa şi argumentul că, deşi în procedura regularizării cererii, cât şi în rejudecare, după calificarea cererii drept plângere împotriva încheierii de carte funciară,  instanţa a  solicitat reclamantului să comunice dacă  formulează cererea în contradictoriu şi cu titularii drepturilor reale înscrise în cartea funciară, acesta a menţinut cererea aşa cum a  fost formulată, încât instanţa urmează să reţină incidenţa în cauză a  disp. art.78 alin.2  din noul c.p.c.

Are în vedere instanţa împrejurarea că, în caz contrar, ar analiza şi ar dispune cu privire la raporturi juridice ce vizează şi alte persoane, fără ca acestea să aibă cunoştinţă de proces, nesocotindu-le, astfel drepturile acestora şi pronunţând o soluţie nelegală şi inopozabilă  acestor persoane.

Faţă de soluţia pe care, cu argumentele prezentate anterior, urmează să o pronunţe în cauză, instanţa apreciază de prisos examinarea şi a excepţiei inadmisibilităţii cererii invocată de intimată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel apelantul-reclamant PR, pe care o consideră nelegală şi netemeinică.

În continuare, arată că motivele de apel le va depune în prima zi de înfăţişare, conform art. 287, alin. 2, teza a II-a CPC.

La data de 03.03.2022, intimata-pârâtă OCPI T a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat instanţei respingerea apelului ca neîntemeiat şi pe cale de consecinţă, menţinerea ca temeinică şi legală a Sentinţei civile nr. 396 din 14.10.2021 pronunţată de Judecătoria Z.

În motivare, arată instanţei faptul că intimatul din prezentul dosar, respectiv OCPI Z, nu există.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare, „Până la data de 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale.

Prin urmare, la nivelul circumscripţiei judecătoreşti Z, în subordinea OCPI T există BCPI Z.

OCPI T nu are calitate procesuală pasivă, întrucât prin Decizia nr. 72/15.10.2007, publicată in M.O. nr, 685 din 07.10.2008, înalta Curte de Casaţie si Justiţie admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi stabileşte că în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată, OCPI nu are calitate procesuală pasivă.

Art. 32 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare, republicată, modificată şi completată prevede că „Soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii in justificare tabulara, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară, se face fără citarea oficiului teritorial".

Solicită instanţei să constate faptul că apelantul este decăzut din dreptul de a depune motive de apel, întrucât în conformitate cu prevederile art. 468., alin.1 din codul de procedură civilă, termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. De asemenea, conform art. 470 , alin. 1 C. pr. Civ., cererea de apel va cuprinde:

a)numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar.

b)indicarea hotărârii atacate;

c)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul;

d)probele invocate în susţinerea apelului;

e)semnătura.

Conform art. 470, alin. (3): "Cerinţele de la alin. (1) lit. b) şi e) şi cea de la alin. (2) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii, iar cele de la alin. (1) lit. c) şi d), sub sancţiunea decăderii".

Întrucât Sentinţa civilă nr. 396 din 14.10.2021 pronunţată de Judecătoria Z a fost comunicată apelantului la data de 14.01.2022, iar apelantul nu a depus motivele de apel în termenul de 30 zile stipulat de art. 470, alin.1 C. pr. Civ., rezultă că acesta este decăzut din acest drept.

Precizează, de asemenea, faptul că textul de lege invocat de apelant pentru depunerea ulterioară a motivelor de apel (art. 287 , alin.2, teza a II-a C. pr. civ.) este din vechiul Cod de procedură civilă, abrogat prin Lege 76/2012 şi înlocuit de Codul de Procedură Civilă 2010.

Invocă excepţia inadmisibilității cererii de chemare în judecată, ca urmare a nerespectării procedurii plângerii împotriva încheierii de carte funciară, prevăzută de Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificată şi completată, astfel:

Conform art. 30 si art. 31 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificată şi completată:

"Art. 30. - (1) Daca registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum şi aceasta din urmă nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată.

(2)Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare.

(3)Despre respingerea cererii se face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară.

Art. 31. - (1) încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de ta pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de ta data înregistrării cererii.

(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef.

(3)Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere, in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.

(4)Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesaţi sau notarul public şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.

(5) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel.

(6) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului.

(6) Hotărârea judecătorească definitivă ce poartă menţiunea "conform cu originalul", pronunţată în dosarul ce are ca obiect plângerea împotriva încheierii de carte funciară, se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa de fond, în vederea efectuării înscrierilor dispuse de către instanţa.

(7)Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de ta înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.

(8)În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările făcute se radiază din oficiu".

Având în vedere cele anterior menţionate, rezultă că procedura plângerii împotriva încheierii de carte funciară este următoarea:

- dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum şi aceasta din urmă nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată;

- persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial;

- împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alineatului precedent, cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea împotriva încheierii se poate depune la biroul teritorial sau direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul;

- hotărârea judecătorească definitivă ce poartă menţiunea "conform cu originalul", pronunţată în dosarul ce are ca obiect plângerea împotriva încheierii de carte funciară, se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa, în vederea efectuării înscrierilor dispuse de către instanţă.

Având în vedere faptul că nu s-a urmat procedura prevăzută de Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificată şi completată, în sensul formulării cererii de reexaminare şi, ulterior, a plângerii împotriva încheierii de carte funciară (procedură necontencioasă; conform Deciziei I.C.C.J. nr. 72/15.10.2007, publicată in M.O. nr. 685 din 07.10.2008 şi art. 32 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare, republicată, modificată şi completată), solicită instanţei să admită excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată.

Pe fond, având în vedere caracterul devolutiv al apelului, precum şi faptul că sancţiunea nedepunerii motivelor de apel este împiedicarea apelantului de a invoca la judecata în apel motive noi, care nu au fost avute în vedere de prima instanţă, precizează motivele pentru care solicită respingerea ca nefondat a apelului:

La data de 05.01.2017, în dosar de executare nr. 94/2016, BEJ NV a transmis BCPI Z cererea nr.4/05.01.2017, prin care a solicitat notarea urmăririi silite imobiliare a imobilului situat în com. B, judeţ T, având nr. cadastral 20060 si înscris în cartea funciară fir.10060 a localităţii B. La cerere a fost anexată încheierea nr. 1014/04.11.2016 a Judecătoriei Z, fiind astfel îndeplinite cerinţele art. 822 cod pr. civ.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 29 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificată şi completată, şi ţinând cont că art. 902, alin.2, pct. 17 din Codul civil reglementează notarea în cartea funciară a urmăririi silite a imobilelor, BCPI Z a emis încheierea nr. 82 din 25.01.2017, prin care se notează urmărirea silită imobiliară a imobilului situat în corn B, judeţ T, având nr. cadastral 20060 si înscris în cartea funciară nr. 20060 a localităţii B. Încheierea nr. 82 din 25.01.2017 a fost transmisă creditorului urmăritor, executorului judecătoresc, precum şi persoanelor care, potrivit menţiunilor din cartea funciară, sunt interesate, respectiv, PR şi IS, fiind astfel respectate prevederile art. 822, alin.5 din codul de pr. civ.

La data de 10.03.2017, în acelaşi dosar de executare nr. 94/2016, BEJ NV a transmis BCPI Z cererea nr.182/10.03.2017, prin care a solicitat notarea urmăririi silite imobiliare a imobilului situat în corn B, judeţ T, înscris în cartea funciară cu caracter nedefinitiv nr. 247, cu nr. cadastral al parcelei 289. La cerere a fost anexată încheierea nr. 1014/04.11720T6 a Judecătoriei Z, fiind astfel îndeplinite cerinţele art. 822 cod pr. Civ.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 29 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificată şi completată, şi ţinând cont că art. 902, alin.2, pct. 17 din codul civil reglementează notarea în cartea funciară a urmăririi silite a imobilelor, BCPI Z a emis încheierea nr. 2246 din 24.03.2017, prin care se notează urmărirea silită imobiliare a imobilului situat în com B, judeţ T, având nr. cadastral 289, înscris în cartea funciară nr. 21151 a localităţii B. încheierea nr. 2246 din 24.03.2017 a fost transmisă creditorului urmăritor, executorului judecătoresc, precum şi persoanelor care, potrivit menţiunilor din cartea funciară, sunt interesate, respectiv, PR şi IS, fiind astfel respectate prevederile art. 822, alin.5 din codul de pr. civ.

Având în vedere cele anterior menţionate, rezultă că în emiterea încheierilor de carte funciară au fost respectate întrutotul prevederile legale, fapt pentru care solicită respingerea apelului ca nefondat.

În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 205, art. 822 Cod procedură civilă, Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificată şi completată.

În probaţiune, a înţeles să se folosească de proba cu înscrisurile, anexate întâmpinării formulată la cererea de chemare în judecată.

Solicită judecarea cauzei în lipsa părţilor.

Verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii apelate în raport de criticile şi apărările formulate, Tribunalul va  respinge apelul pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa apelată, prima instanţă a  admis, în mod corect şi cu respectarea dispoziţiilor legale, excepţia  lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Z, BCPI Z şi OCPI T, în cauza având ca obiect plângerea împotriva încheierii de carte funciară. Judecătoria Z a reţinut corect că OCPI Z nu  există, existând, potrivit legii, la nivel local, BCPI Z. Totodată, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, respectiv art. 3 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, prima instanţă a constatat că BCPI Z nu are calitate procesuală în litigiul având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară.

Referitor la calitatea procesuală pasivă a OCPI T, faţă şi de cele stabilite prin decizia pronunţată de ÎCCJ într-un recurs în interesul legii, nr. 72/2007, precum şi de prevederile art. 32 din Legea nr. 7/1996, prima instanţă întemeiat a admis excepţia lipsei calităţii, întrucât  instanța nu trebuie sa stabilească existenta sau inexistenta unui drept al OCPI, ci doar legalitatea si temeinicia încheierii date in cauza, acesta nu poate fi citat ca parte in proces, singurele persoane susceptibile sa aibă calitate fiind persoanele interesate potrivit mențiunilor din cartea funciara.

Având în vedere că apelantul-reclamant nu a solicitat introducerea în cauză a  persoanelor ce au calitatea de titulari a drepturilor reale înscrise în cartea  funciară, faţă de dispoziţiile art. 78 alin. 2 c.pr.civ.,  prima instanţă a respins corect cererea fără a se pronunţa pe fond cu privire la aspectele vizând înscrierea în cartea funciară.

Tribunalul constată, totodată, că apelantul-reclamant a solicitat şi obligarea intimatului la plata unor daune morale, fără a face însă dovada acestora, sarcină ce îi revenea potrivit art. 249 c.pr.civ. Reclamantul nu a dovedit îndeplinirea nici unei dintre condiţiile răspunderii civile delictuale, prevăzute de art. 1357 şi urm.c.civ.

Faţă de considerentele expuse, văzând şi art. 480 alin. 1 c.pr.civ., Tribunalul va respinge ca neîntemeiat apelul.

Domenii speta