Anulare act administrativ. Prescripţia dreptului material la acţiune.Termen

Sentinţă civilă 496 din 11.11.2020


Instanţa învestită cu soluţionarea prezentei acţiuni nu poate face abstracţie de existenţa unui termen prevăzut de lege pentru contestarea actului administrativ, faţă de dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

De altfel, Tribunalul învederează faptul că însăşi reclamanta a făcut referire la aplicarea art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 în cadrul răspunsului la întâmpinare, fără însă a face şi dovada respectării acestora.

Deliberând asupra cauzei de contencios-administrativ de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului XXXXX reclamanta Instituţia Prefectului - Judeţul XXXXX, a solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâţii XXXXX - Primarului Comunei XXXXX din Judeţul XXXXX,  anularea dispoziţiei nr. XXXXX din XXXXX şi a actului adiţional nr. XXXXX  la contractul de management nr. XXXXX.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că la data de XXXXX, Primarul comunei XXXXX a emis Dispoziţia cu nr. XXXXX referitoare la stabilirea salariului de bază lunar al domnului XXXXX, administrator public.

Potrivit art.1 din Dispoziţia nr. XXXXX din data de XXXXX, Primarul Comunei XXXXX a dispus că începând cu data de XXXXX, se stabileşte salariul de bază lunar al domnului XXXXX, administrator public, în cuantum de XXXXX lei la care se adaugă indemnizaţia de hrană în cuantum de XXXXX lei lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.

Din informaţiile existente în cuprinsul actului administrativ, reiese că acesta a fost emis, în esenţă, în temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv în temeiul prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţia a cărei anulare o solicită este emisă cu încălcarea prevederilor legale, după cum urmează:

În conformitate cu prevederile art.80 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actele normative ale autorităţilor administraţiei publice locale se adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activităţi de interes local, în limitele stabilite prin Constituţie şi prin lege şi numai în domeniile în care acestea au atribuţii legale.

În conformitate cu prevederile art.112 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, în forma actualizată la data de încheierii actului adiţional nr. XXXXX la contractul de management nr. XXXXX din data de XXXXX, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri şl atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.

Prin adresa nr. XXXXX din data de XXXXX, Primăria comunei XXXXX a comunicat Instituţiei Prefectului - Judeţul XXXXX, contractul de management nr. XXXXX din data de XXXXX şi actul adiţional nr. XXXXX la acest contract.

Din analiza acestor documente, rezultă că domnul XXXXX, a fost încadrat pe funcţia de administrator public al comunei XXXXX, începând cu data de XXXXX, durata contractului fiind determinată, egală cu durata mandatului primarului comunei XXXXX.

Prin actul adiţional nr. XXXXX din data de XXXXX, durata contractului de management a fost prelungită cu o perioadă de patru ani, până la data expirării mandatului primarului ales la alegerile locale din 2016.

Potrivit dispoziţiilor art.69 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, în forma actualizată la data încheierii actului adiţional nr. XXXXX la contractul de management nr. XXXXX din data de XXXXX, mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales.

În raport cu cele mai sus precizate, durata de valabilitate a contractului de management nr. XXXXX din data de XXXXX a expirat în anul 2016 la data la care primarul ales în urma alegerilor locale din anul 2016 a depus jurământul, astfel că, actul adiţional de prelungire a contractului de management a fost încheiat de noul primar ales, după ce contractul iniţial a expirat la data depunerii jurământului, astfel că, un contract care a încetat de drept, nu poate fi prelungit prin act adiţional.

Deşi, în urma alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016, domnul XXXXX a fost reales în funcţia de primar al comunei XXXXX, pentru un nou mandat de patru ani, pentru perioada 2016 - 2020, contractul de management al domnului XXXXX a încetat de drept la data la care domnul XXXXX a depus jurământul pentru noul mandat, astfel că prin actul adiţional nr. XXXXX la contractul de management s-a încercat eludarea prevederilor legale prin care numirea în funcţie se face numai pe bază de concurs.

Astfel, domnul XXXXX exercită funcţia de administrator public al comunei XXXXX, începând cu data de XXXXX, în temeiul unui act adiţional încheiat cu încălcarea prevederilor legale.

Sub aceste aspecte, dispoziţia nr. XXXXX din data de XXXXX vine să reglementeze cu privire la drepturile de natură salarială ale domnului XXXXX, în condiţiile în care durata contractului său de management a expirat, potrivit legii, încă din anul 2016, la data depunerii jurământului de către primarul nou-ales, începând cu această dată domnul XXXXX exercitând funcţia de administrator public al comunei XXXXX, în temeiul unui contract de management a cărui durată de valabilitate a fost prelungită cu încălcarea prevederilor legale.

În concluzie, Dispoziţia nr. XXXXX din data de XXXXX, nu este motivată în drept, a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale mai sus precizate, acte normative de nivel superior, totodată contravenind şi dispoziţiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru aceste considerente, solicită  anularea Dispoziţiei nr. XXXXX din data de XXXXX, emisă de Primarul Comunei XXXXX şi a actului adiţional nr. XXXXX al contractul de management nr. XXXXX din XXXXX .

Reclamanta solicită judecarea şi în lipsă.

În drept,

-prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În dovedirea cererii reclamanta a depus înscrisuri.

Pârâtul XXXXX, a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea ca netemeinică şi nelegală a acţiunii pentru următoarele motive:

Din analiza documentelor depuse reiese faptul ca a fost încadrat în funcţia de administrator public al comunei XXXXX, începând cu data de XXXXX, durata contractului fiind determinată ,egală cu durata mandatului primarului comunei XXXXX prin actul adiţional nr. XXXXX din data de XXXXX, durata contractului de management a fost prelungită cu o perioadă de 4 ani , până la data expirării mandatului primarului ales la alegerile locale din 2016, însă potrivit dispoziţiilor art.69 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale în forma actualizată , 1a data încheierii actului adiţional nr. XXXXX la contractul de management nr. XXXXX din data de XXXXX mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de primarul nou ales, astfel că durata de valabilitate a contractului de management nr. XXXXX din data de XXXXX a expirat în anul 2016 la data la care primarul nou ales a depus jurământul în urma alegerilor locale din anul 2016, contractul de management expirând de drept şi nemaiputând fi prelungit prin act adiţional.

Având în vedere cele arătate mai sus, potrivit prevederilor art. 112 alin.3 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale administratorul public îndeplineşte în baza unui contract de management încheiat în acest sens cu primarul atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate şi că nicăieri în textul de lege invocat de Instituţia Prefectului - judeţul XXXXX nu poate fi găsită vreo prevedere referitoare la faptul că numirea unui administrator public se face pe o perioada de 4 ani, ci reglementarea legală este că ocuparea postului se face prin concurs, ceea ce s-a şi întâmplat la data ocupării acestui post, dar la art.13 din contractul de management nr. XXXXX din XXXXX se arată că prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional însuşit de părţile semnatare .

Ulterior , prin actul adiţional nr. XXXXX înregistrat sub nr. XXXXX durata contractului de management se prelungeşte cu o perioada de 4 ani, până la încetarea mandatului primarului rezultând fără echivoc că numirea administratorului public nu s-a făcut pe perioada determinată.

Mai mult decât atât, prin cererea înregistrată sub nr. XXXXX a solicitat primarului comunei XXXXX, prin acordul pârâtilor potrivit art.14 pct.2 din contractul de management înregistrat sub nr. XXXXX încetarea contractului de management încheiat cu d-1 XXXXX, primarul comunei XXXXX, începând cu data de XXXXX, cererea sa fiind aprobată de XXXXX - primarul comunei XXXXX. Ulterior, primarul comunei XXXXX a emis dispoziţia nr. XXXXX privind încetarea contractului de management înregistrat sub nr, XXXXX, începând cu data de XXXXX.

Având in vedere cele arătate mai sus solicită respingerea ca netemeinica şi nelegală a acţiunii Instituţiei Prefectului - judeţul XXXXX pe motiv că nu exista niciun motiv referitor la nelegalitatea actului administrativ criticat.

În drept: art.205 alin.2 Noul cod de procedura civila

Pârâtul XXXXX, Primarul Comunei XXXXX, jud. XXXXX, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică şi nefondată, pentru următoarele considerente:

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat anularea Dispoziţiei nr. XXXXX, a Primarului com. XXXXX, jud. XXXXX şi a actului adiţional nr. XXXXX la Contractul de management nr. XXXXX.

Arată reclamanta faptul că prin Dispoziţia nr. XXXXX, s-a stabilit pârâtului XXXXX, administratorul public al comunei, un salariu de baza lunar de XXXXX lei, la care se adaugă indemnizaţia de hrană, în cuantum de XXXXX lei lunar, proporţional cu timpul de munca efectiv lucrat.

 Se solicită anularea celor doua acte, motivat de faptul că actul adiţional nr. XXXXX este ilegal, prelungind un contract care a încetat de drept, astfel încât dispoziţia de stabilire a drepturilor băneşti este ilegală.

Cele susţinute de către reclamantă nu au suport legal, astfel încât solicită respingerea acţiunii, pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.

Astfel, cu privire la solicitarea reclamantei de a se anula actul adiţional nr. XXXXX, invocă atât prescripţia dreptului la acţiune, cât şi decăderea reclamantei din dreptul la acţiune, deoarece, conform art. 11 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, termenul de introducere a acţiunii este de 6 luni (termen de prescripţie), dar nu mai mult de 1 an, de la data emiterii actului(termen de decădere).

În aceasta situaţie, nu se poate vorbi de un act adiţional încheiat în mod ilegal, caz în care dispoziţia prin care administratorului public i s-au stabilit drepturile băneşti este legală şi temeinică. Mai mult, administratorul public al comunei, pârâtul XXXXX, a prestat activitate zi de zi, începând cu anul 2014, până în prezent, astfel încât drepturile băneşti i se cuvin.

Faţă de cele prezentate, solicită respingerea acţiunii ca netemeinică şi nefondată.

În drept: art. 205 si urm. C.proc.civ.

În susţinerea întâmpinării pârâtul a depus înscrisuri.

Sub aspect probatoriu, Tribunalul a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul constată următoarele:

Cu prioritate asupra excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, faţă de dispoziţiile art. 248 C.proc.civ., Tribunalul constată următoarele:

 În drept, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, ,,Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;

b) data comunicării refuzului nejustificat de soluționare a cererii;

c) data expirării termenului de soluționare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de soluționare a cererii;

d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ emis în soluționarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoștință, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz.’’

Or, reclamanta din prezenta cauză a formulat acţiune în anularea actului adiţional nr. XXXXX la contractul de management nr. XXXXX din XXXXX, la mai bine de 4 ani distanţă (XXXXX), respectiv la data de XXXXX, cu depăşirea evidentă a termenului prevăzut de lege pentru a solicita anularea actului.

Cu privire la anularea Dispoziţiei nr. XXXXX din XXXXX, Tribunalul reţine că aceasta nu prevede altceva decât prevederi în materia stabilirii salariului pentru numitul XXXXX, legalitatea intrinsecă a cuantumului salarial stabilit prin acest act nefiind contestată de către reclamantă în prezenta cauză.

Practic, în prezenta cauză, solicitarea anulării Dispoziţiei nr. XXXXX din XXXXX este doar laitmotivul acţiunii reclamantei care, în realitate, solicită constatarea nevalabilităţii raporturilor juridice ale numitului XXXXX, în contextul în care contractul de management, respectiv actul adiţional la acesta, au produs efecte juridice, indiferent de existenţa sau nu a unor motive de nulitate ale acestuia, dar neinvocate până în prezent.

Câtă vreme, acestea nu au fost invocate în termenul prevăzut de lege, nici instanţa învestită cu soluţionarea prezentei acţiuni nu poate face abstracţie de existenţa unui termen prevăzut de lege pentru contestarea acestora, faţă de dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

De altfel, Tribunalul învederează faptul că însăşi reclamanta a făcut referire la aplicarea art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 în cadrul răspunsului la întâmpinare (fila 26), fără însă a face şi dovada respectării acestora.

Pe de altă parte Dispoziţia nr. XXXXX din XXXXX este motivată în drept, iar în preambulul acesteia rezultă toate dispoziţiile legale care au fundamentat emiterea acesteia.

Ca efect, Tribunalul va admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, excepţie invocată de către pârâtă.

Prin urmare, Tribunalul urmează a respinge acţiunea, având ca obiect anulare act administrativ,  ca prescrisă, prin raportare la anularea actului adiţional nr. XXXXX la contractul de management nr. XXXXX şi în rest, ca nefondată.