Faliment, acţiune in anulare

Sentinţă civilă 201 din 22.04.2021


TitluFaliment, acţiune in anulare

Tip speţăSENTINŢĂ

Număr speţă201

Data speţă22.04.2021

Domeniul asociatFaliment/insolvenţă

Conţinut speţăSENTINŢA NR. 201

Data: 22.04.2021

Autor: Mitroi Alina

Domeniul asociat: Faliment/insolvenţă

Obiect: Faliment - acţiune în anulare

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 27.09.2019 sub nr. 2058/105/2019/a2, reclamanta S.C. KIG SRL, persoană juridică română, prin administrator judiciar RP IPURL a formulat acţiune în anularea actelor frauduloase încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, şi anume a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 394/16.04.2019 de către SPN H şi LV, solicitând admiterea acţiunii, anularea transferului patrimonial, în speţă a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 394/16.04.2019 de către SPN H şi LV, şi pe cale de consecinţă restituirea către debitoare a bunurilor ce fac obiectul contractului mai sus arătat.

În motivarea în fapt a cererii a arătat că în data de 16.04.2019 s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 394 de SPN H şi LV având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra:

a. Apartamentului nr. XX, situat în B;

b. Locului de parcare nr. XXX situat în subsolul nr. 1 al condominiului mai sus descris;

c. Locului de parcare nr. XXX situat în subsolul nr. 1 al condominiului mai sus descris;

Totodată, debitoarea a fost supusă unei inspecţii fiscale parţiale efectuate de către inspectorii din cadrul AJ.F.P. Prahova, pentru perioada 0l.01.2013-31.01.2019. Concluziile privind activitatea de inspecţie fiscală au fost consemnate în Raportul de Inspecţie Fiscală nr. F-PH 84/23.04.2019 (numit în continuare şi RIF), raport ce a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 1924/24.04.2019 privind obligaţiile fiscale aferente diferenţelor bazelor de impunere stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice, conform căreia au fost stabilite în sarcina societăţii diferenţe privind baza de impozitare şi obligaţii fiscale.

Împotriva deciziei de impunere nr. 1924/24.04.2019 emisă de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti A.J.F.P. Prahova - Inspecţie Fiscală ca urmare a Raportului de Inspecţie Fiscală nr. F-PH 84/23,04.2019 emis de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti AJ.F.P. Prahova - Inspecţie Fiscal, debitoarea, în temeiul prevederilor art. 268 alin. 1 şi alin. 2 C.proc.fisc., art. 269 C.proc. fisc şi art. 270 alin. 1 C.proc.fisc. a formulat contestaţie.

În data de 08.05.2019 a învestit Tribunalul Prahova cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, cerere ce face obiectul dosarului cu numărul de mai sus. Prin încheierea de şedinţă din data de 16.05.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova s-a admis cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei KIG SRL, formulată de această şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei fată de debitoarea KIG SRL, fiind desemnat administrator judiciar provizoriu RP IPURL.

Sub aspectul motivării în drept, a considerat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 117 alin. 1 şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Ca atare, condiţiile cerute de lege sunt următoarele:

a) actele de transfer să se fi încheiat în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii;

b) să existe intenţia de a se obţine ca rezultat fie ascunderea, fie întârzierea stării de insolvenţă, fie fraudarea intereselor unui creditor;

c) să se fi realizat operaţiuni care prevedeau un transfer patrimonial sau asumarea unor obligaţii.

Raportat la situaţia de fapt, a considerat că acţiunea este întemeiată, fapt pentru care a solicitat instanţei de judecată admiterea acţiunii, anularea transferului patrimonial, în speţă a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 394/16.04.2019 de către SPN H şi LV, şi pe cale de consecinţă restituirea către debitoare a bunurilor ce fac obiectul contractului mai sus arătat.

În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri.

A anexat în copie înscrisuri 8filele 6-10 Vol. I.

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru conform art. 115 din Legea nr. 85/2014.

Prin rezoluţia din data de 27.09.2019, instanţa a pus în vedere reclamantei să indice pârâtul/pârâţii şi domiciliul/domiciliile acestuia/acestora.

Prin precizarea la acţiune din data de 27.09.2019, reclamanta a arătat că înţelege să se judece în contradictoriu cu societatea KIG SRL, în insolvenţă, prin administrator special ICL şi cu ICL.

Pârâtul ICL, legal citat, a fost reprezentat în instanţă prin avocat şi a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a S.C. KIG SRL, prin administrator judiciar RP IPURL, iar pe fond, a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

Referitor la excepţia invocată, a arătat că în conformitate cu prevederile art. 122 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă "legitimarea procesuală activă în acţiunile în anulare prevăzute la art. 117 aparţine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, în cazul prevăzut la art. 118 alin. (2), comitetului creditorilor, iar în cazul prevăzut de art. 118 alin. (3), creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masă credală".

Această prevedere trebuie coroborată cu dispoziţiile art. 64 lit. c) din Legea nr. 85/2014 care statuează că lichidatorul judiciar are printre atribuţii "introducerea de acţiuni pentru anularea actelor şi operaţiunilor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor cauze de preferinţă, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor".

Acest punct de vedere este împărtăşit şi în practica judiciară, Curtea de Apel Piteşti (decizia nr. 474/R-COM din 24.04.2009), cu privire la acţiunile în anulare introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 (situaţia fiind identică cu cea prevăzută de Legea nr. 85/2014 aplicabilă în cauza) statuând că "potrivit art. 85 alin. 5 din Legea insolvenţei, în acţiunile în anulare, reglementate de dispoziţiile art. 79 şi 80, legitimare procesuală activă are practicianul în lichidare, cu excepţia unei situaţii ce nu se regăseşte în cauză, când o astfel de legitimare primeşte şi comitetul creditorilor. În ceea ce priveşte legitimarea procesuală pasivă, alin. 6 arată că au cocontractantul şi debitorul care va fi citat în calitate de pârât prin administrator special".

Acelaşi punct de vedere este împărtăşit şi de Curtea de Apel Oradea, care statuează în decizia nr. 507/06.12.2013 că "în acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art. 79 şi următoarele din Legea nr. 85/2006, legitimitatea procesuală activă aparţine administratorului judiciar/lichidatorului debitorului aflat în insolvenţă, în calitatea sa de organ care aplică procedura, conform art. 51 din Legea nr. 85/2006, iar nu în calitatea sa de reprezentant al debitorului, conform art. 18 alin. 1, teza a doua din Legea nr. 85/2006".

Cu privire la legitimarea procesuală activa în acţiunile în anulare s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin considerentele deciziei nr. 549/12.07.2016, care a statuat că legitimare procesuală activă în temeiul Legii nr. 85/2014 au administratorul/lichidatorul judiciar şi "numai în condiţiile în care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu acţionează intervine comitetul creditorilor sau creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor" (para. 20, fraza a II-a).

În opinia pârâtului, soluţiile de mai sus se bucură de acurateţe, fiind în concordanţă şi cu prevederile alin. 6 ale art. 122 din Legea nr. 85/2014 care statuează că "au calitate procesuală pasivă în acţiunile în anulare prevăzute la art. 117 debitorul şi, după caz, terţul dobânditor ori subdobânditorul. Debitorul va fi citat în calitate de pârât prin administratorul special sau prin curator special, potrivit prevederilor art. 53 alin. (3)".

În caz contrar, potrivit tezei avansate de către debitoare prin lichidator judiciar, s-ar ajunge la situaţia "inedită" în care S.C. KIG SRL, prin administrator judiciar RP IPURL ar fi atât reclamantă cât şi parată, ceea ce este inadmisibil.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoziţiile mai sus arătate, a solicitat admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a S.C. KIG SRL, prin administrator judiciar RP IPURL şi respingerea acţiunii ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuala activă.

Pe fondul cauzei a arătat că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul cererii de chemare în judecată, prin cumpărare de la S.C CRP S.A. în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 956 din data de 18.12.2007 de către Biroul Notarilor Publici Asociaţi „NB şi DB", care la rândul ei a dobândit imobilul descris mai sus, astfel:

(a) dreptul de proprietate asupra Terenului având număr cadastral 4145/1, prin aport la capitalul social efectuat de asociatul S.C. NI S.A., potrivit Actului Adiţional autentificat sub nr. 3836 la data de 14.12.2004 de B.N.P BN, rectificat potrivit încheierii de rectificare număr 767 la data de 27.01.2005 de B.N.P BN, intabulat în Cartea Funciară nr. 46449 a localităţii Bucureşti sector 1 conform Încheierii nr. 20400 din data de 04.01.2005 emisă de ANCPI-OCPI sector 2 Bucureşti. S.C. NI S.A. a dobândit dreptul de proprietate prin cumpărare de la S.C. DMP S.A., conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr, 983 la data de 16.03.2004 de B.N.P BN şi intabulat în Cartea Funciară nr. 46449-Bucuresti Sector 2, conform încheierii de intabulare nr. 6202 din data de 14.04.2004, emisă de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. S.C DMP S.A. a dobândit la rândul său acest teren în baza Legii 15/1990 şi a H.G. nr. 834/1991, conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria M07 nr. 0497 din data de 04.03.1996 eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, având număr cadastral 4145 şi intabulat în Cartea Funciară nr. 39446 - ţinută de Judecătoria Sectorului 2 - Biroul de carte funciară, conform încheierii nr. 8933/11.07.2003. Imobilul având număr cadastral 4145, situat în B, compus din teren în suprafaţă totală de 28.817,0 m.p. din acte şi 28.809,18 m.p. din măsurători, precum şi construcţiile existente pe acest teren a fost dezmembrat în două loturi, respectiv lotul 1 compus din teren în suprafaţă de 28.009,19 m.p. împreună cu construcţiile existente pe acesta, având număr cadastral 4145/1 şi lotul 2 compus din teren în suprafaţă de 800 m.p. împreună cu construcţia "Pavilion administrativ" aflată pe aceasta având număr cadastral 4145/2 în baza actului de dezmembrare autentificat sub număr 225 din data de 18.02.2004 de B.N.P. RC, rectificat potrivit încheierii de rectificare număr 1408 la data de 27.04.2004 de B.N.P. RC, operaţiune înscrisă în Cartea Funciară conform încheierii număr 5202 din data de 14.05.2004 emisă de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.

La data dobândirii terenului cu număr cadastral 4145/1 de către S.C. NI S.A. pe acesta existau construcţii care au fost demolate conform autorizaţiei de desfiinţare nr. 489/25V din data de 24.05.2004 emisă de Primăria Sectorului 2 Bucureşti, iar după finalizarea lucrărilor de desfiinţare s-a încheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 31426 a localităţii Bucureşti sector 2 conform încheierii nr. 12833 din data de 24.05.2005 emisa de ANCPI-OCPI Bucureşti sector 2. Conform certificatului număr 440596/23661/2005 emis de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Evidenta Imobiliara si Cadastrala - Serviciul Nomenclatura Urbana notat in Cartea Funciara nr. 46449 a localităţii Bucureşti sectorul 2 conform încheierii nr. 9890 din data de 09.04.2005 emisa de ANCPI-OCPI sector 2 se certifică faptul că imobilul cu numărul cadastral 4145/1, care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare 983/16.03.2004 autentificat de B.N.P. BN, pentru care s-a folosit numărul 6 pe str DV, Bucureşti va purta numărul 6B pe strada DV, Bucureşti.

(b) dreptul de proprietate asupra construcţiilor, prin edificare în baza (i) autorizaţiei de construire nr. 473/19V din data de 12.05.2005, emisă de Primăria Sectorului 2 Bucureşti, în baza proiectului nr. 25.900/2005 întocmit de SC PBS.A., (ii) autorizaţiei de construire nr. 613/31V emisa de către Primăria Sector 2 la data de 04.06.2007 in baza proiectului nr. 25.900/2007 întocmit de SC PBSA şi (iii) procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 55710/5284 din data de 06.09.2007, încheiat cu Primăria Sector 2 Bucureşti, intabulate în cartea funciară nr. 46449 - Bucureşti, sector 2, conform încheierii nr. 1001875/19.09.2007, emisa de ANCPI-OCPI, sector 2 Bucureşti.

Conform încheierii nr. 1059403/31.10,2007 emisa de OCPI Sector 2, apartamentul nr. 23 (J 11-2 - C3/U23, cu număr cadastral 4145/1/3;1;-1;23 a fost înscris în Cartea Funciară nr. 76226 a localităţii Bucureşti, Sector 2.

Conform încheierii nr. 1059403/30.10.2007 emisa de OCPI Sector 2, locul de partea nr. XXX (C8/UXXX), cu număr cadastral 4145/1/1;-1;XXX a fost înscris în Cartea Funciară nr. 75605 a localităţii Bucureşti Sector 2.

Conform încheierii nr. 1059403/30.10.2007 emisa de OCPI Sector 2, locul de parcare nr. XXX (C8/UXXX), cu număr cadastral 4145/1/1;-1;XXX a fost înscris în Cartea Funciară nr. 75608 a localităţii Bucureşti Sector 2.

În data de 27.12.2007 a încheiat cu S.C. KIGS.R.L antecontractul de vânzare cumpărare, prin care aceasta din urmă se obligă că după data la care se vor radia din cartea funciară nr. 76266, cartea funciară nr. 75605, cartea funciară nr. 75608, ipotecile şi interdicţiile de înstrăinare înscrise în favoarea CEB (ROMÂNIA)S.A. să-i vândă, prin act încheiat în formă autentică, imobilul.

În data de 16.04.2019 a încheiat cu reclamanta contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 394 de către SPN H şi LV, prin care, având în vedere antecontractul de vânzare cumpărare din 27.12.2007, a cumpărat imobilul în discuţie.

În drept, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 "administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii".

Potrivit alin. 2 lit. c) din aceeaşi lege vor putea fi anulate, pentru restituirea bunurilor transferate sau a valorii altor prestaţii executate, si acele "acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile".

Din interpretarea prevederilor art. 117 alin. 2, mai sus menţionat, se poate desprinde concluzia că pentru a se putea anula astfel de acte trebuie îndeplinite două condiţii în mod cumulativ:

-Actele să fi fost încheiate în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii;

- Actele să fi fost încheiate cu intenţia tuturor părţilor implicate de a sustrage bunul de la urmărire de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile.

Ca atare, dacă în celelalte cazuri avute în vedere de dispoziţiile art. 117, pentru admiterea acţiunii în anulare legiuitorul solicita doar existenţa fraudei debitorului, în cazul reglementat de lit. c) a art. 117 prin excepţie, legiuitorul cere şi complicitatea terţului contractant la fraudă.

Or, în data de 27.11.2007, la 9 zile de la momentul dobândirii imobilului de către reclamantă, a încheiat cu aceasta un antecontract de vânzare cumpărare prin care s-a obligat după data la care se vor radia din cartea funciară nr. 76266, cartea funciară nr. 75605, cartea funciară nr. 75608, ipotecile şi interdicţiile de înstrăinare înscrise în favoarea CEB (ROMÂNIA)S.A. să-i vândă, prin act încheiat în formă autentică, imobilul.

Deci, de aproape 12 ani, reclamanta s-a obligat să îi vândă imobilul în discuţie. Mai mult decât atât, la momentul încheierii promisiunii de vânzare a achitat acesteia suma de 20.000 euro, pentru ca ulterior, având în vedere existenţa actului anterior menţionat, să-i acorde acesteia împrumuturi care au totalizat sumă de 529.833,16 lei.

De asemenea, pârâtul a achitat şi suma de 29.404,04 euro în contul reclamantei, deschis la CEB (ROMÂNIA)S.A., în vederea stingerii efective a tuturor sumelor datorate băncii în bază contractului de credit şi a stingerii şi radierii ipotecilor ce grevează imobilul. Toate acestea pentru a putea proceda la ducerea la îndeplinire a prevederilor antecontractului de vânzare cumpărare.

Faţa de cele mai sus menţionate, a apreciat că nu există complicitatea la fraudă a pârâtului, încheierea contractului de vânzare cumpărare făcându-se pentru punerea în executare a prevederilor promisiunii din data de 27.11.2007.

A solicitat proba cu înscrisuri şi proba cu un martor, respectiv PE.

În drept a invocat disp. art. 148-151 C.pr.civ. raportat la art. 41 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.

A anexat în copie certificată înscrisuri (filele 31-55 Vol. I).

La data de 07.11.2019, reclamanta S.C. KIG SRL, prin administrator judiciar RP IPURL a formulat în temeiul art. 204 C.pr.civ., cerere de modificare a cererii de chemare în judecată (fila 63 Vol. I), prin care a arătat că în urma obţinerii extrasului de carte funciară pentru informare a constatat că proprietarul actual al imobilelor din cadrul acţiunii în anulare nu mai este pârâtul iniţial ICL, ci sunt numiţii DV şi DA, arătând că înţelege să lărgească astfel cadrul procesual şi să se judece în contradictoriu şi cu aceste persoane.

Ca urmare a depunerii la dosar de către pârât a contractului de vânzare-cumpărare către pârâţii DV şi DA, autentificat sub nr. 525/22.05.2019, în şedinţa publică din data de 18.12.2019, societatea reclamantă prin administrator judiciar a solicitat introducerea în cauză în calitate de pârâtă şi a soţiei pârâtului ICL, respectiv a numitei ID.

Pârâta IDI, legal citată, a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a S.C. KIG SRL, prin administrator judiciar RP IPURL, pentru aceleaşi motive ca şi pârâtul ICL, iar pe fond a solicitat respingerea cererii, pentru aceleaşi motive invocate de pârâtul ICL.

În drept a invocat disp. art. 148-151 C.pr.civ. raportat la art. 41 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.

A solicitat proba cu înscrisuri şi proba cu un martor, respectiv PE.

A anexat în copie certificată înscrisuri (filele 16-45 Vol. II).

Pârâta DV, legal citată, a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a S.C. KIG SRL, prin administrator judiciar RP IPURL, pentru aceleaşi motive invocate de pârâţii ICL şi IDI, iar pe fond a solicitat respingerea cererii, pentru aceleaşi motive expuse prin întâmpinare de pârâţii Iorgulescu.

În plus, a menţionat că în data de 22.05.2019 a încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 525 de către SPN H şi LV prin care a cumpărat de la ICL şi ID imobilul în litigiu. În vederea încheierii acestui contract, pârâtul ICL a postat un anunţ de vânzare a imobilului pe platforma OLX, după care apartamentul a fost vizionat de o serie de persoane interesate, printre care şi pârâta DV. După vizionare, pârâtul ICL a fost contactat pe e-mail de fiul pârâtei DV, în vederea achiziţionării imobilului.

Faţă de cele mai sus menţionate, a apreciat că nu există complicitatea la fraudă nici a pârâtului ICL şi nici a pârâtei DV, la contractul de vânzare cumpărare, iar cererea reclamantei este nefondată.

A solicitat proba cu înscrisuri.

Pârâtul DA, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.

În şedinţa publică din data de 08.04.2021, instanţa a rămas în  pronunţare asupra excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului S.C. KIG SRL prin administrator judiciar RP IPURL, invocată de pârâţi.

Analizând materialul probator existent la dosar, a reţinut următoarele:

În baza disp. art. 248 alin. 1 C.pr.civ., instanţa s-a pronunţat mai întâi asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantului S.C. KIG SRL prin administrator judiciar RP IPURL, invocată de pârâţi.

Instanţa a reţinut că prezenta cerere a fost formulată de reclamantul S.C. KIG SRL prin administrator judiciar RP IPURL în temeiul disp. art. 117 alin. 1 şi 2 lit. c din Legea nr. 85/2014.

În conformitate cu disp. art. 117 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 "Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii”.

Potrivit disp. art. 122 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 „Legitimarea procesuală activă în acţiunile în anulare prevăzute la art. 117 aparţine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, în cazul prevăzut la art. 118 alin. (2), comitetului creditorilor, iar în cazul prevăzut de art. 118 alin. (3), creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală.

Totodată, art. 58 alin. 1 lit. h) din acelaşi act normativ prevede că administratorul judiciar are printre principalele atribuţii şi pe aceea privind „introducerea de acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului, încheiate în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor”.

Din interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă că legitimare procesuală activă în promovarea acţiunilor în anulare prevăzute de art. 117 din Legea nr. 85/2014 o are practicianul în insolvenţă, respectiv administratorul/lichidatorul judiciar, iar în anumite situaţii această calitate aparţine comitetului creditorilor sau creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală.

De asemenea, art. 122 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 stabileşte că „Au calitate procesuală pasivă în acţiunile în anulare prevăzute la art. 117 debitorul şi, după caz, terţul dobânditor ori subdobânditorul. Debitorul va fi citat în calitate de pârât prin administratorul special sau prin curator special, potrivit prevederilor art. 53 alin. (3).”

Faţă de aceste prevederi legale, instanţa a apreciat că debitorul în insolvenţă, prin administrator/lichidator judiciar nu poate avea calitate procesuală activă în formularea unei acţiuni în anulare, ci doar calitate procesuală pasivă, situaţie în care debitorul va fi citat prin administratorul special sau prin curator special, acest cadru procesual stabilit de lege neputând fi extins la alte persoane.

Ca atare, calitatea procesuală activă aparţine administratorul judiciar/lichidatorului judiciar, ca organ care aplică procedura, conform art. 40 alin. 1 din lege, iar nu în calitatea sa de reprezentant al debitorului, potrivit art. 56 alin. 2.

În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională în Decizia nr. 540/2016, paragrafele 17 („Curtea a statuat că, potrivit dispoziţiilor art. 81 alin. (1), administratorul judiciar sau lichidatorul, după caz, are legitimare procesuală activă pentru a formula acţiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale, la care se referă art. 79 şi 80 din lege”) şi 20 („Dispoziţia nouă, introdusă prin Legea nr. 85/2014, nu contravine textelor constituţionale invocate de autoarea excepţiei întrucât, înaintea creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor, legea dă dreptul la acţiune administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi comitetului creditorului să introducă acţiunea în justiţie. Numai în condiţiile în care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu acţionează intervine comitetul creditorilor sau creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor.”).

Pe cale de consecinţă, cum debitoarea nu poate deţine atât calitatea de reclamantă reprezentată de administratorul judiciar, cât şi de pârâtă reprezentată de administratorul special, excepţia invocată este întemeiată.

Pentru considerentele expuse, în baza dispoziţiilor legale invocate, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului S.C. KIG SRL prin administrator judiciar RP IPURL, invocată de pârâţi şi a respins cererea ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.