Suspendare executare act administrativ

Sentinţă civilă 433 din 28.11.2020


Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2020:003.000433

Dosar nr. ..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

ÎNCHEIEREA NR.433

Şedinţa publică din 28 octombrie 2020 

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ... 

GREFIER:  ...

Pe rol judecarea cererii de suspendare a executării actelor administrative, formulată de reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA de MEDICINĂ, ....

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta pârâtei, d-na consilier juridic ..., lipsă fiind reclamantul.

Procedura de citare este legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că în data de 16.10.2020 reclamantul a depus prin registratura instanţei:

dovada achitării taxei de timbru în sumă de 100 lei pentru petitul privând suspendare şi taxa de timbru în sumă de 250 lei pentru fondul cauzei.

Reprezentanta pârâtei, la interpelarea instanţei, arată că întâmpinarea a fost formulată doar pentru cererea de suspendare, în întâmpinare fiind invocată şi excepţia lipsei de interes.

Instanţa uneşte excepţia lipsei de interes cu fondul şi acordă cuvântul cu privire la cererea de suspendare a executării actelor administrative.

Reprezentanta pârâtei solicită admiterea excepţiei lipsei de interes.

Arată că nu există nici un fel de interes legitim din partea reclamantului, care este o terţă persoană, nu are nici o calitate, nu are nici un fel de legătură cu universitatea, nu este angajat, nici cadru didactic, nici actual student, masterand sau doctorand. Această persoană, care este un simplu terţ faţă de obiectul cererii formulate, este un fost student repetent al universităţii pârâte. A făcut 3 ani de medicină în Ungaria de unde, în  anul 2005 s-a transferat la UMF Tg. Mureş, nu a reuşit să-şi finalizeze studiile, a repetat anul VI, în anul 2009 este exmatriculat pentru nepromovare. Probabil de acolo s-au adunat un lung şir de frustrări. În cele din urmă, în urma insistenţelor de reînmatriculare, în anul universitar 2013-2014, conducerea universităţii, deşi nu avea nici o obligaţie, pentru că el putea să meargă oriunde în România sau străinătate, îl reprimeşte de bună credinţă şi în cele din urmă, în anul 2014 cumva şi-a finalizat studiile.

De asemenea, din multe frustrări adunate, din când în când vine în faţa universităţii cu o portavoce, urlă la portavoce, spune tot felul de lucruri, că s-au făcut nelegalităţi, fără să spună concret ce fel de nelegalităţi. Tot ca persoană fizică, l-a atacat şi îl atacă pe rectorul universităţii, cu care a avut un litigiu în acest an la secţia civilă, finalizat în august 2020, acţiune care i-a fost admisă de tribunal şi i s-au acordat daune morale.

În acest context, un fost student cere anularea, respectiv suspendarea celor 5 hotărâri, fiind vorba de alegeri democratice, care au avut loc la începutul acestui an pentru următorii 4 ani, dar nici unde în această acţiune nu apare, doar se cere pur şi simplu, să fie suspendată aplicarea, până la judecată, a celor 5 hotărâri.

Susţine că reclamantul nu şi-a justificat condiţiile de la art.15 rap. la art.14 Cod pr.civilă. Consideră că se află în prezenţa unei veritabile şi reale excepţii, aceea a lipsei de interes a reclamantului, pentru că acesta nu a dovedit încălcarea de către autoritatea publică, a unui interes legitim sau a dreptului său. Se mai precizează faptul că reclamantul cu asta se ocupă: militează pentru „drepturile încălcate ale studenţilor maghiari” (din punctul lui de vedere), ceea ce nu este cazul. Într-un context spune despre „nelegalităţi”, dar nu spune despre care nelegalităţi.

Solicită respingerea cererii de suspendare pentru lipsa de interes. Mai mult, trebuie să existe cele două condiţii cumulative: caz bine justificat şi prevenirea pagubei iminente, dar nu înţelege care pagubă. Din acţiunea depusă nu rezultă absolut deloc îndeplinirea acestor condiţii. Existenţa cazului bine justificat, ca să arate care ar fi împrejurările care ar conduce la o îndoială serioasă asupra prezumţiei de legalitate a acestor acte administrative, a celor 5 hotărâri. Care este paguba. O suspendare a acestor 5 hotărâri înseamnă, pe verticală şi pe orizontală, tot ce înseamnă universitatea: toate organele şi funcţiile de conducere s-ar prăbuşi, dar la ce, la nişte simple afirmaţii, fiind o problemă foarte serioasă.

Instanţa reţine cauza în pronunţare cu privire la cererea de suspendare.

TRIBUNALUL,

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 17.09.2020 sub nr.de dosar  ..., reclamantul ... a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Universitatea de Medicină, ... anularea în totalitate a Hotărârilor Senatului Universitar după cum urmează:

I.Hotărârea nr... din procesul verbal nr. 984/29.01.2020 - Anexa 1, a Senatului universitar anterior (mandat 2016-2020), de validare a noilor Consilii dc Departament si a Directorilor Departamentelor din cadrul UMFST Târgu Mureş;

II.Hotărârea nr. ... din procesul verbal nr. 984/29.01.2020 - Anexa 1, a Senatului universitar anterior (mandat 2016-2020), de validare a noilor Consilii Profesorale ale Facultăţilor din cadrul UMFST Târgu Mureş;

III.Hotărârea nr... din procesul verbal nr. 984/29.01.2020 - Anexa l, a Senatului universitar anterior (mandat 2016-2020), de validare a noului Senat universitar din cadrul UMFST Târgu Mureş;

IV.Hotărârea nr. ... din procesul verbal nr. 985/29.01.2020 - Anexa 2, a Senatului universitar nou ales (mandat 2020-2024), prin care se aprobă Comisia de selecţie si recrutare a Rectorului Universităţii dc Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş;

V.Hotărârea nr. ... din procesul verbal nr. 985/29.01.2020 - Anexa 2, a Senatului universitar nou ales (mandat 2020-2024) prin care se avizează "unica candidatură" a ... pentru concursul de selecţie şi recrutare în vederea desemnării Rectorului Universităţii de Medicină, ...

VI.Suspendarea tuturor efectelor actelor administrative atacate până la soluţionarea definitivă a prezentei acţiuni.

În motivarea cererii s-a arătat că prin hotărârile adoptate prin actele administrative ale căror anulare le solicită, Senatul universitar anterior a validat întregul proces electoral de alegere a structurilor de conducere a UMFST din Târgu Mureş, desi alegerile au fost alterate prin nerespectarea prevederilor legale, constituind astfel noile consilii departamentale, noii directorii de departamente (Hot.Senat anterior Nr.3/29.01.2020, proces-verbal nr.984 prin vot cu unanimitate absolută), noii membrii ai Consiliilor Profesorale ale Facultăţilor componente ale UMFST din Târgu Mureş (Hot.Senat anterior nr.4/29.01.2020, proces-verbal nr. 984 prin vot cu unanimitate absolută), noii membrii ai Senatului universitar al UMFST din Târgu Mureş (Hot.Senat anterior nr.5/29.01.2020, proces-verbal nr.984 de asemenea prin vot cu unanimitate absolută).

Membrii Senatului universitar nou ales, confirmaţi prin Hotărârea Senatului anterior nr....proces-verbal nr.984, prin vot cu unanimitate absolută, au aprobat componenţa Comisiei dc selectare şi recrutare a Rectorului (Hot.Senat nou ales nr...., proces-verbal nr. 985), iar apoi au avizat în unanimitate absolută (Hot.Senat nou ales nr...., proces-verbal nr.985), "unica candidatură" ... în vederea participării la concursul dc desemnare a Rectorului Universităţii de Medicina, .., fără a avea cel puţin încă un contracandidat, evident obţinând al treilea mandat succesiv, contrar prevederilor legale.

Procesul electoral de alegere a structurilor de conducere la nivelul întregii universităţi (noile consilii departamentale, noii directori de departamente, noile consilii profesorale ale Facultăţilor, noul Senat Universitar, noii decani si prorectori) a fost viciat în întregul său, datorită nerespectării prevederilor legale din Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 actualizată, ordinul OMECS nr.3751/2015.

A - Primul element de încălcare a prevederilor legale - corpul electoral.

Se arată că rezultatele alegerilor au fost viciate prin refuzul Consiliului de Administraţie (ex. Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 12/22.04.2019) de a transforma contractele pe perioadă determinată ale asistenţilor universitari doctoranzi/doctori ai universităţii, în contracte pe perioadă nedeterminată, astfel aceştia putând deveni cadre didactice titulare - membri cu drept de vot ai comunităţii academice.

Obligativitatea de aplicare a art.204 alin.51din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în acest caz, este de competenţa Senatului Universitar şi nu a Consiliului de Administraţie, iar preşedintele Senatului Universitar anterior (mandat 20)6-2020) şi Comisia Electorală a Universităţii au fost sesizaţi prin adresa înregistrată nr.4596/03.05.2019, sesizare căreia nu i s-a dat curs si nu a fost analizată, în final nefiind transmis un răspuns, conform normelor în vigoare privind managementul sesizărilor si reclamaţii lor.

În acest mod, asistenţilor universitari cu contract pe perioadă determinată, fie doctoranzi sau doctori în ştiinţe, care au participat la concursul de ocupare a unui astfel de post, li s-a încălcat dreptul elementar constituţional de a alege, din poziţia de titular cu contact pe perioadă nedeterminată, aşa cum prevede art. 294 alin.51 coroborat cu art.301 alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată.

În speţă, pe lângă încălcarea flagrantă a dreptului electoral conferit prin constituţie si prin reglementare legală, s-au încălcat si prevederi privind atribuţiile si responsabilităţile Senatului Universitar prin nerespectarea aplicării reglementărilor legale (cf. art.294 alin.5, art.213 alin.2 lit. l din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată si art.51 alin.12 din Carta universităţii UMFST-REG-01-Ed.G4 validă din 1 nov. 2018), totodată asumarea deciziilor de către Consiliul de Administraţie, pentru situaţii care nu intră în responsabilitatea si competenţa acestuia, reprezintă un abuz de autoritate în dauna Senatului Universitar.

B - Al doilea clement de încălcare a prevederilor legale.

Organizarea vicierea şi manipularea alegerilor, este demonstrată de lipsa securizării buletinelor de vot cu ştampila de control a Comisiei Electorale a Universităţii la momentul alegerilor de la nivelul departamentelor conform art.26 alin.3 a anexei la OMECS nr.3751/20l5, precum şi neîndeplinirea cerinţei obligatorii de asigurare a condiţiilor pentru exercitarea votului secret în vederea stabilirii reprezentanţilor la toate nivelurile structurilor de conducere din universitate, aşa cum sunt stipulate la art.207 alin.4, în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 actualizată, precum şi la art.4 alin.3 din anexa la OMECS nr.3751/2015, dar şi în regulamentul electoral UMFST-REG-12-Ed.05 valid din 10 sept. 2019, la art.6 alin.1, art.16.

În lipsa cabinelor de vot pentru desemnarea membrilor consiliilor departamentelor, totodată de alegere a directorului de departament, precum si de desemnare a candidaţilor pentru Consiliile Facultăţilor respectiv a candidaţilor pentru Senatul universitar, opţiunile electorale ale membrilor cu drept de vot din cadrul departamentelor, au fost influenţate şi manipulate dc către conducerea fiecărui departament şi facultăţi prin supravegherea făţişă, intimidantă asupra fiecărui elector.

Aceste aspecte au fost sesizate în timp util Comisiei Electorale a Universităţii, prin contestaţia nr.... iar răspunsul transmis este neconform cu prevederile legale, atât în ce priveşte Reasigurarea condiţiilor de vot secret în desfăşurarea procesului electoral, dar şi mai grav, fără securizarea buletinelor de vot la alegerile departamentale, în cadrul cărora au fost aleşi membrii consiliilor departamentelor dar în aceeaşi întrunire electorală au fost aleşi şi candidaţii pentru consiliile profesorale şi candidaţii pentru senatul universitar, securizarea cu ştampila dc control a Comisiei Electorale a Universităţii fiind obligatorie si impusă prin reglementări legale.

Un alt aspect extrem de grav îl reprezintă faptul că această contestaţie nu a fost automat direcţională si către Comisia de Etică si Deontologie a UMFST Târgu Mureş, aşa cum era obligatoriu, ţinând cont de sesizarea referitoare la conflictul de interese care apare la alegerea directorului de departament ...

C - Al treilea element de încălcare a prevederilor Legale - separatism electoral.

Separatismul cadrelor didactice pe grupurile etnice de români - maghiari, a dus la denaturarea rezultatelor alegerilor la toate nivelurile, constând în faptul că atât pentru consiliile departamentale cât şi pentru consiliile profesorale ale facultăţilor respectiv senatul universitar, prevederile reglementate prin Carta universităţii si regulamentul electoral UMFST-REG-12- Ed.05 art.3 alin.5-6, respectiv alin. 16, sunt contrare prevederilor legale art.207 alin.4, alin.5 lit.1şi art.208 alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 actualizată, respectiv art.4 alin.3, art.5 alin.4 şi art.6 alin.2 din anexa la OMECS nr.375l/2015.

Atât Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cât şi anexa Metodologie-cadru din OMECS nr.3751/2015 prevăd ca membrii consiliului departamentului, membrii consiliilor profesorale ale facultăţilor şi membrii senatului universitar să fie aleşi „prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice si de cercetare titulare”, atât la nivel de departament pentru noii membrii as consiliului departamentului, cât şi la nivel de facultate pentru noii membrii ai Consiliului Profesoral, respectiv, fără excepţie, la nivel de universitate pentru noii membrii al Senatului Universitar.

În schimb, conform Cartei Universitare UMFST-REG-01-Ed.04 şi a regulamentului electoral al universităţii UMFST-REG-12-Ed.05, alegerea reprezentanţilor se face total separat pe liniile română şi maghiară, reprezentând o încălcare flagrantă şi foarte gravă a principiului enunţat de lege "alegerea de către toate cadrele didactice şi cercetători titulari", astfel noii membrii ai Senatului Universitar UMFST Târgu Mureş fiind aleşi separat pe facultăţi de către electorii facultăţilor si totodată separat pe liniile română şi maghiară.

D - Al patrulea element de încălcare a prevederilor legale - Comisie subiectivă.

Aprobarea Senatului Universitar nou ales nr.... proces-verbal nr.985, de constituire a comisiei de selecţie şi recrutare a Rectorului UMFST din Târgu Mureş, încalcă principiile enunţate de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 art.210 aliu.2, respectiv ale anexei la OMECS 3751/2015 art.12 alin.2-3, art.13 alin. 1-3 şi nu în ultimul rând cele ale prevederilor metodologici UMFST-REG-95 (aprobată de Senatul universitar nou ales şi validă din 29.01.2020), deoarece în componenta comisiei sunt nominalizaţi jumătate dintre membrii, personalităţi cu probleme, mai exact şase (6) membri, a căror calitate profesională este umbrită dc dovezi clare dc plagiat (....., ..., .., ... ..., ... ... precum şi patru (4) rectori care printr-o conjunctură generată dc o ,interpretare favorabilă, total nedeontologică, a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 art.213 alin.7, sunt la cel puţin al treilea mandat de rector în universităţile unde activează (... ,...,...)

E - Al cincilea element de încălcare a prevederilor legale - un singur candidat.

Hotărârea Senatului universitar nou ales nr. 7/29.01.2020, proces-verbal nr. 985, reprezintă un act administrativ nelegal, deoarece Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 actualizată, la art.210 alin.3-4, precum şi OMECS nr.3751/2015 în Anexa- Metodologie- cadru referitoare la procesul de stabilire şi dc alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere La nivelul Instituţiilor din sistemul naţional dc învăţământ superior la art.13 alin.6 menţionează obligativitatea Senatului Universitar de a aviza cel puţin 2 candidaţi pentru concursul de selecţie şi recrutare a Rectorului, procedura prevăzută de lege fiind denumită în mod evident "Concurs Public",

Totodată, avizarea candidaturii ... în vederea obţinerii celui de-al treilea mandat succesiv de ... încalcă Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art.2l3 alin.7, deoarece suspendarea din funcţia de ... al UMF Târgu Mureş, la cererea expresă a acestuia către Senatul Universitar, pentru perioada 27.04.2018-02.06.2018 nu a fost justificată de cerinţele exprese ale art.211 alin.31 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, de a deveni membru al Guvernului sau secretar de stat. Nici măcar protocolul de colaborare MAE-UMF nr.640/2018 si A10/185/2018 semnat la 18.01.2018 de către ministrul de externe Teodor Meleşcanu cu Rectorul UMF Târgu Mureş, ...... nu a putut conferi niciuna dintre aceste calităţi de demnitate guvernamentală,

In plus, conform declaraţiilor ministrului de externe Teodor Meleşcanu, delegaţia României selectată si nominalizată pentru obţinerea locului nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU (loc nepermanent care până la urmă nu a fost obţinut) a avut şi componenta academică stabilită împreună cu preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor .... ..., deci ...prezenţi în delegaţia României dacă erau suspendaţi, nu aveau dreptul să reprezinte mediul academie din poziţia executivă de rectori "pentru promovarea ofertei educaţionale, de cercetare şi a imaginii României".

Având în vedere considerentele de mai sus şi încălcarea normelor şi spiritului Legii Educaţiei, dar şi a principiilor morale şi deontologice caracteristice unui sistem de învăţământ superior de nivel european enunţate la art.124 alin.1 lit.a din Legea Educaţiei nr.1/2011,  solicită anularea în totalitate a Hotărârilor Senatului universitar anterior nr .... (mandat 2016-2020) din procesul-verbal nr 984, precum si a Hotărârilor Senatului nou ales, nr. .... din procesul-verbal nr. 985, precum şi anularea hotărârilor nr.. din procesul-verbal nr.684, respectiv a hotărârilor nr...... din procesul-verbal nr.685 si, pe cale de consecinţă, anularea tuturor hotărârilor si deciziilor luate de către noile structuri de conducere validate de către Senatul universitar anterior (mandat 2016-2020) dar constituite în mod nelegal prin întregul proces electoral viciat - noile consilii departamentale, noii directori de departament, noile consilii profesorale ale Facultăţilor, noul Senat Universitar care ulterior a validat desemnarea noilor decani si prorectori si implicit noul Consiliu de Administraţie.

Cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

S-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Pârâta a formulat întâmpinare (fila 76 dosar) prin care a invocat excepția lipsei de interes, solicitând admiterea acestei excepţii şi respingerea ca fiind formulată de o persoană lipsită de interes, iar pe fond, respingerea cererii de suspendare ca rămasă fără obiect şi ca neîntemeiată

În motivarea excepției s-au arătat următoarele:

Lipsa de interes a reclamantului în promovarea cererii în anulare este vădită atât în privinţa cererii de suspendare, cât şi în privinţa cererii de anulare a actelor administrative vizate, atâta timp cât reclamantul este un simplu terţ faţă de universitate, nefăcând parte din comunitatea academică, nefiind cadru didactic sau alt angajat al universităţii, nici student, masterand sau doctorand al acestei instituţii, sens în care se invocă Decizia Curţii Constituţionale nr.352/2012 şi Decizia nr.2065/R-C/27.06.2005 a Curţii de Apel Piteşti

 Se arată că în cererea de faţă, reclamantul ... nu justifică niciun drept vătămat şi niciun interes privat sau public în promovarea acţiunii, întrucât admiterea acesteia nu i-ar aduce niciun folos practic. Dacă prin absurd, s-ar relua votarea, în final rezultatul alegerilor ar avea acelaşi rezultat, la fel ca cel de astăzi. Reclamantul nu îşi argumentează deloc interesul cu privire la introducerea acţiunii sale, nu îşi argumentează interesul pe care l-ar avea faţă de solicitarea de suspendare a efectelor hotărârilor Senatului universitar atacate, fiind incidente dispoziţiile art.1 alin.1 şi art.8 alin.11 din Legea nr.554/2004.

De asemenea, din acţiunea formulată şi din înscrisurile ataşate acesteia ca material probator, nu rezultă şi nu ştie ce drepturi i-ar fi fost încălcate şi nici care este interesul privat al reclamantului, însă nemulţumirea/dezacordul nu sunt sinonime cu interesul legitim. Simplul fapt că reclamantul nu agreează persoanele din conducerea nou aleasă a universităţii, nu înseamnă că are dreptul să ceară anularea hotărârilor senatului universitar de validare a acestor alegeri din data de 29.01.2020.

Faţă de cele arătate, raportat la prevederile art.l alin.1, art. 2, art.28, art.32 alin.1 lit.d din Legea nr.554/2004, rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile de exercitare ale acţiunii.

Cu privire ta cererea de suspendare formulată de către ... solicită ca în urma analizei considerentelor expuse la subpunctul 1 al întâmpinării şi a argumentelor aduse în continuare, respingerea cererii de suspendare ca rămasă fără obiect. Nu există formulată de către reclamant niciun fel de argumentare a cererii, şi anume nu se exprimă care sunt motivele de fapt şi nici cele de drept cu privire la solicitarea sa de suspendare a efectelor actelor administrative atacate până ta soluţionarea definitivă a cererii sale.

Absolut toate actele administrative atacate, indicate la petitele I - V ale cererii de chemare în judecată au fost executate, respectiv au intrat pe deplin în circuitul civil. Mai precis, în urma validării lor prin hotărârea Senatului, Directorii de departament au fost numiţi în funcţie şi îşi exercită de atunci şi până în prezent noua funcţie de conducere, noii membri aleşi ai Consiliilor Departamentelor, ai Consiliilor facultăţilor şi noii membri aleşi ai Senatului îşi exercită de asemenea începând cu data validării lor, 29.01.2020, noua funcţie; candidatura depusă de d-... a fost avizată favorabil de către Senatul universităţii, iar Comisia de selecţie şi recrutare a rectorului UMFST G.E.Palade Tg.Mureş, astfel cum a fost aprobată de către Senat, s-a întrunit în vederea selecţiei şi recrutării rectorului universităţii pentru mandatul 2020-2024.

Ori, nu poate fi suspendat actul administrativ care şi-a produs efectele înainte de momentul pronunţării instanţei în cererea de suspendare. Toate cele 5 hotărâri ale Senatului universitar atacate şi-au produs efectele, au fost puse în practică încă înainte de primul termen de judecată al prezentei acţiuni, aşa încât este mai mult decât evident faptul că astăzi nu se mai poate vorbi de suspendarea aplicării celor cinci hotărâri ale Senatului care nu fac decât să consfinţească validarea alegerilor de la nivelul tuturor organelor de conducere ale universităţii pentru mandatul 2020-2024, care şi-au început activitatea începând ca data de 29.01.2020, data constituirii Noului Senat al universităţii (cel mal înalt for de conducere). Ca urmare a acestor hotărâri ale senatului, au fost constituite noile structuri/organe de conducere, care au aprobat şi validat toate deciziile luate la nivelul universităţii de la 29.01.2020 şi până în prezent

De asemenea, lipseşte condiţia vătămării, adică valorile care sunt protejate pe calea acţiunii în contencios administrativi respectiv drepturi subiective şi interese legitime. Astfel, conform art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004, reclamantul trebuie să justifice un interes legitim, născut, personal şi actual. Mai mult, prin Decizia nr. 442/2013 ICCJ - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a stabilit fără echivoc că suspendarea executării actului administrativ se poate dispune în temeiul art.14 alin.l din Legea 554/2004 numai în situaţia îndeplinirii cumulative a celor două condiţii:

a)existenţa unul caz bine justificat;

b)necesitatea evitării unei pagube iminente, ireparabile sau dificil de reparat;

Cu privire la condiţia căzutul bine justificat instanţa trebuie să se limiteze la verificarea acelor împrejurări vădite de fapt şi/sau de drept care au gravitatea să producă o îndoială serioasă asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură un oct administrativ.

Ca un argument de bun simţ, este de observat că cererea petentului determină o situaţie care nu are justificare obiectivă, rezonabilă, fiind de natură odată admisă, să creeze un grav dezechilibru între interesul general ţi obligaţia protejării drepturilor fundamentale ale cetăţeanului. O ipotetică admitere a cererii de suspendare a acestor cinci acte administrative emise de senatului universitar ar conduce la un veritabil haos la nivelul instituţiei de învăţământ superior de stat, instituţie care s-ar trezi cu absolut toate organele sale de conducere invalidate. Pretinsa urgenţă prin simpla solicitare făcută nu exclude însă dovedirea cazului bine justificat de către persoanele afirmativ lezate.

În speţă, reclamantul nu a adus nicio probă de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actelor administrative atacate,  nu şi-a motivat nici în fapt si nici în drept petitul al VI-lea al cererii de chemare în judecată, respectiv solicitarea de suspendare a tuturor efectelor actelor administrative atacate până la soluţionarea definitivă a cererii.

În ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, cumulativă, paguba iminentă pe care o impune art. 14 din Legea 554/2004, este mal mult decât evident că nu este împlinită.

Reclamantul ... nu au făcut dovada prejudiciului material viitor si previzibil. Nu s-a prevăzut un cuantum sau modalităţi de recuperare a unui eventual prejudiciu. Speculaţii, chiar incerte, pretenţii, simple supoziţii, afirmaţii generale, nu pot să se constituie într-un prejudiciu. Prin urmare, nu se poate afirma că aceste hotărâri ale Senatului 1- ar cauza o pagubă Iminentă reclamantului sau ar perturba grav o autoritate publică.

În ceea ce priveşte iminenţa producerii unei pagube, ICCJ a stabilit constant în practica sa, că simpla executare a unui act administrativ nu produce prin ea însăşi o pagubă, fiind necesar ca Iminenţa producerii acesteia să fie dovedită de partea interesată, iar cererea formulată de reclamant la petitul VI nu cuprinde deloc critici concrete din acest punct de vedere, fără ca să fie indicate acele împrejurări ce ar putea duce la Iminenţa unul prejudiciu şi care să rezulte din probele cauzei.

În speţă, tocmai admiterea cererii de suspendare ar fi de natură să ducă la producerea unei pagube imposibil de reparat, în sarcina instituţiei publice, respectiv să producă prejudicii grave în contextul în care actele administrative au fost deja executate.

Revenirea la stadiul dinaintea adoptării hotărârilor celor două Senate, în fapt şi în drept este imposibilă. Prin suspendarea efectelor celor cinci hotărâri atacate, universitatea ar  rămâne de pe o zi pe alta fără nici un organ de conducere, la niciun nivel (departamente, facultăţi, universitate) şi fără reprezentant legal, fapt care ar bloca efectiv şi complet orice fel de activitate la nivelul universităţii.

Reclamantul nu a înţeles care sunt condiţiile pe care legiuitorul le pretinde prin prevederile art. 14 din Legea nr.554/2004 a fi îndeplinite pentru ca cererea de suspendare să fie admisă, iar suspendarea actului administrativ presupune îndeplinirea cumulativă a celor două condiţii, respectiv existenţa unul caz bine justificat şi necesitatea evitării unei pagube iminente. Ori, reclamantul nu a adus indicii de răsturnare a prezumţiei de legalitate a actelor administrative atacate, iar pe de altă parte nu este suficient doar ca reclamantul să susţină că există riscul apariţiei unul prejudiciu iminent şi grav.

Analizând cererea de suspendare, instanța constată următoarele:

În fapt, s-a solicitat suspendarea executării Hotărârii nr. ... a Hotărârii nr. .., a Hotărârii nr. ... a Hotărârii nr. .... și a Hotărârii nr. ... toate emise de Senatul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș.

Suspendarea actului administrativ se circumscrie noţiunii de protecţie provizorie a drepturilor şi intereselor particularilor până la momentul la care instanţa competentă va cenzura legalitatea actului, instituţia juridică fiind consacrată prin mai multe instrumente juridice internaţionale, atât în sistemul de protecţie instituit de Consiliul Europei cât şi în ordinea juridică a Uniunii Europene, iar legea română, în concordanţă cu recomandarea Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului European, R 89 din 13 septembrie 1989, a reglementat prin dispoziţiile art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004, atribuţia instanţei de contencios administrativ de a dispune măsuri temporare de suspendare a executării actului administrativ atunci când drepturile sau interesele legitime ale particularilor sunt supuse unui risc iminent de vătămare, în scopul evitării exercitării abuzive a prerogativelor de care dispun autorităţile publice.

În acest sens, art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, dispune că în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate.

Pentru a se dispune măsura de temporizare a efectelor fireşti pe care le produce actul administrativ, este necesar a se verifica incidenţa cazului bine justificat şi a pagubei iminente.

Potrivit art. 2 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 554/2004, cazul bine justificat este dat de acele împrejurări legate de stare de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. Iar, potrivit art. 2 alin. 1 lit. ş din Legea nr. 554/2004, prin paguba iminentă se înţelege prejudiciul material viitor şi previzibil, sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în practica sa, a statuat că pentru constatarea îndeplinirii acestei condiţii, instanţa nu trebuie să procedeze la analizarea criticilor de nelegalitate pe care se întemeiază însăși cererea de anulare a actului administrativ, ci trebuie să-şi limiteze verificarea doar la acele împrejurări de fapt şi/sau de drept care au capacitatea să producă o îndoială serioasă asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură un act administrativ. În acest sens, poate constitui un caz temeinic justificat: emiterea unui act administrativ de către un organ necompetent sau cu depăşirea competenţei, actul administrativ emis în temeiul unor dispoziţii legale declarate neconstituţionale, nemotivarea actului administrativ, modificarea importantă a actului administrativ în calea recursului administrativ. În ceea ce priveşte condiţia pagubei iminente, aceasta presupune producerea unui prejudiciu material viitor şi previzibil, greu sau imposibil de reparat.

De asemenea, asupra existenţei cazului bine justificat, practica judiciară a stabilit că acesta poate fi reţinut pe baza unor indicii de răsturnare a prezumţiei de legalitate, în urma unui probatoriu care să implice o analiză sumară a legalităţii actului de impunere, din perspectiva susţinerilor părţilor, cu neprejudecarea fondului cauzei, existenţa cazului bine justificat nepresupunând prezentarea unor dovezi de nelegalitate evidentă, căci o asemenea cerinţă şi interpretare ar echivala cu tranşarea fondului cauzei.

Având în atenţie aceste principii, şi fără a ignora semnificația prezumției de legalitate, autenticitate și veridicitate care guvernează actul administrativ, tribunalul observă că respectarea principiului proporţionalităţii în această materie şi punerea în balanţă, pe de o parte, a interesului statului care execută un act ce se bucură de prezumţia de legalitate, şi, pe de altă parte, a interesului particularului care contestă legalitatea actului, reprezintă o analiză necesară în funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei.

Cu titlu preliminar, având a se pronunța asupra excepției lipsei de interes a reclamantului în formularea cererii de suspendare, instanța apreciază că aceasta este neîntemeiată.

În esență, pârâta justifică excepția invocată pe împrejurarea că reclamantul este un terț față de instituția de învăţământ superior, acesta nefăcând parte din comunitatea academică, nefiind cadru didactic, student sau masterand al universității. Prin urmare, reclamantul nu justifică vătămarea și nici dreptul sau interesul legitim.

Instanța constată, analizând condițiile de admisibilitate ale cererii de suspendare a executării actului administrativ, că una dintre acestea, respectiv condiţia pagubei iminente, se suprapune peste interesul unei persoane în promovarea unei astfel de cereri.

Cu alte cuvinte, în cazul particular al cererilor întemeiate pe dispozițiile art. 14, 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, interesul vizează tocmai analiza existenței unei pagube iminente produse petentului prin emiterea actului administrativ. Prin urmare, interesul de a cere suspendarea actului provine din prejudiciul pe care îl suferă o persoană prin emiterea unui act administrativ afectat de vicii de legalitate.

În consecință, instanța este chemată să analizeze îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, lipsa pagubei iminente (a interesului) constituind o condiție de admisibilitate a cererii de suspendare.

În consecință, instanța urmează să respingă ca neîntemeiată excepția lipsei de interes.

Analizând condițiile cumulative la care s-a făcut referire anterior, instanța constată că cererea de suspendare a executării actelor administrative atace este neîntemeiată.

Se observă că reclamantul nu a motivat în nici un fel petitul privind cererea de suspendare a actelor administrative atacate. În privința îndeplinirii condițiilor cumulative prevăzute de lege petentul are obligația, pe de o parte de a arăta care sunt motivele concrete pentru care consideră că sunt îndeplinite aceste condiții și, pe de altă parte, are sarcina probei pentru a dovedi motivele concrete invocate.

În cererea introductivă se enumeră o serie de motive de nelegalitate fără a se arăta, în concret, care este prejudiciul material viitor şi previzibil pe care l-a suferit reclamantul.

În lipsa oricăror motive cu privire la condiția pagubei iminente definită în coordonatele expuse anterior, instanței îi este imposibil să analizeze temeinicia cererii formulate. Neîndeplinirea unei singure condiții dintre cele cumulativ cerute de art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ duce la respingerea cererii, nemaifiind necesară analiza condiției cazului bine justificat.

În aceste condiții, în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ instanța va respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Hotărârii nr. .., a Hotărârii nr. ... a Hotărârii nr. .., a Hotărârii nr. ... și a Hotărârii nr. ..., toate emise de Senatul Universității de Medicină, ..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes invocată de pârâta Universitatea de Medicină...

Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării actelor administrative formulată de reclamantul ... (domiciliat în ... str.... nr.. ap.,.jud.... CNP- ,,, cu domiciliul procesual ales la Soc.Av., ..), în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ...cu ...

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Mureş secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi,  28.10.2020.

 

 PREŞEDINTE, GREFIER

.......

Red.C.B.-I./

Tehnored.S.C.G./ 2020/4 ex.