Poprire asigurătorie

Sentinţă civilă 4569 din 23.11.2012


Poprirea asigurătorie şi sechestrul judiciar. Cerinţe de instituire. Neobligativitatea indicării în concret a bunurilor care urmează să facă obiectul măsurilor asigurătorii.

(înch. nr. 4569/2012 a Judecătoriei Arad, irevocabilă, dos. nr. 17155/55/2012)

-extras –

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele.

Potrivit art. 591 alin. 1 C. pr. civ., „creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat acţiune. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă”.

Aşadar, condiţiile pentru admiterea cererii de sechestru judiciar, întemeiată pe dispoziţiile art. 591 alin. 1 C. pr. civ. sunt :

1) creanţa celui ce solicită înfiinţarea sechestrului să fie constatată printr-un act scris şi să fie exigibilă;

2) intentarea unei acţiuni care are ca scop obţinerea titlului executoriu.

În speţă, cele două condiţii sunt îndeplinite, având în vedere că prin convenţia nr. 1/30.05.2012, debitorul  ... s-a obligat în solidar cu  ... să achite petentei suma de  ... lei; de asemenea, a formulat o acţiune în realizarea creanţei.

 În consecinţă, instanţa va admite cererea petentei  ... şi va înfiinţa sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale intimatului ... , până la concurenţa sumei de  ... lei.

În baza art. 591 al. 1 şi art. 592 al. 4 C.pr.civ., va pune în vedere creditoarei să consemneze la dispoziţia instanţei o cauţiune de  ...  de lei, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei, sub sancţiunea desfiinţării de drept a sechestrului.