Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1163/2013 din 10.04.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr.1163

Şedinţa publică de la 10 Aprilie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.V.

Grefier M.N.M.

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare formulată de contestatoarea S.C. T. G. S.R.L., cu sediul în Tg-C., str. T., nr. 2, judeţul G., CUI RO 15709087, Nr. Reg. Com.  J18 /339/2010, în contradictoriu cu intimaţii S.C. S. T. S.R.L., cu sediul în Tg-C., str. T., bl. 10, sc. 1, et. 2, ap. 8, judeţul Gorj şi Biroul Executorului Judecătoresc B. F., cu sediul în Tg-J., T. V., nr. 38, judeţul G.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile, intimata fiind reprezentată de avocat V.M.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul în fondul cauzei.

Avocat V.M. pentru intimată a solicitat respingerea contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare a executării silite, cu cheltuieli de judecată, arătând că suspendarea executării silite nu se impune, cât timp se soluţionează pe fond contestaţia la executare, iar contestaţia la executare nu este întemeiată întrucât potrivit art.453, 456 Cod procedură civilă poprirea se înfiinţează fără somaţie.

I N S T A N ŢA

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă, sub nr. 739/317/2013, contestatoarea S.C. T. G. S.R.L. în contradictoriu cu intimaţii S.C. S. T. S.R.L. şi Biroul Executorului Judecătoresc B.F., a  formulat contestaţie la executare  împotriva  actelor de executare, respectiv adresa pentru înfiinţarea popririi şi indisponibilizarea sumelor existente în conturile bancare, comunicate terţilor popriţi B. I. R. şi R. B. ce face obiectul dosarului de executare silită nr.191/E/2013, al Biroului Executorului Judecătoresc „B.F.”, precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

În motivarea cererii s-a arătat că în baza titlului executoriu – sentinţa civilă nr. 3886/05.12.2012 creditorul a început executarea împotriva sa prin indisponibilizarea sumelor existente şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile bancare curente deschise la cele două bănci şi consideră că procedura executării iniţiată este nelegală întrucât executorul judecătoresc avea obligaţia să-i încunoştinţeze prin somaţie despre declanşarea executării şi să le comunice, în copie certificată de către executorul judecătoresc, încheierea de încuviinţare a executării silite.

A mai arătat că SC T. G. SRL are un număr de 95 salariaţi şi desfăşoară relaţii comerciale cu 11 societăţi comerciale, iar măsura popririi va duce în mod sigur la blocarea activităţii, ceea ce va duce la falimentului societăţii şi are în derulare un grafic de eşalonare a obligaţiilor către bugetul statului, trebuind să plătească lunar obligaţiile curente şi rata stabilită conform graficului, fiind îndeplinite condiţiile privind urgenţa şi existenţa unui pericol iminent care să justifice suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a cauzei pe fond.

În dovedirea contestaţiei, contestatoarea  a depus la dosarul cauzei copie de pe: adresa de înfiinţare poprire nr.191/E/2013/07.02.-2013, sentinţa civilă nr.3886/05.12.2012 pronunţată de  T. G., secţia  pronunţată de Judecătoria Tg.-C.  în dosarul nr.4527/317/2012, procesul verbal de cheltuieli de executare, taxa de timbru si timbru judiciar în original şi copia chitanţei privind consemnarea cauţiunii în dosarul nr. 739/317/2013.

La solicitarea instanţei, Biroul Executorului Judecătoresc B. F. a înaintat în copie certificată pentru conformitate cu originalul, dosarul de executare nr.191/E/2013 (filele 20-46).

Intimaţii nu au formulat întâmpinare în cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr.3886/05.12.2012 pronunţată de Judecătoria Tg – C. în dosarul nr.4527/317/2012  a fost admisă cererea având ca obiect ordonanţă de plată, formulată de creditoarea S.C. S. T. S.R.L. Tg.C., cu sediul în Tg.C.,  str.T., bl.10, sc.1, et.2, ap.8, judeţul G., în contradictoriu cu debitoarea S.C. T. G. S.R.L. Tg.C., cu sediul în Tg.C., str.T., nr.2, judeţul G., a fost obligată debitoarea - pârâtă ca, în termen de 30 zile de la comunicarea ordonanţei de plată, să plătească creditoarei-reclamante suma de 89189,52 lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate şi a penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,05% din valoarea facturilor pentru fiecare zi de întârziere şi la plata către reclamantă a sumei de 1039,3 lei cheltuieli de judecată.

La cererea creditoarei din 21.01.2013 s-a format dosarul de executare nr.191/E/2013, în care a fost întocmit procesul-verbal din 21.01.2013 privind cheltuielile de executare, prin încheierea nr.62/29.01.2013 pronunţată de Judecătoria Tg-C. a fost încuviinţată executarea silită a dispoziţiilor din titlul executoriu sentinţa civilă nr.3886/05.12.2012 pronunţată de Judecătoria Tg–C. în dosarul nr.4527/317/2012, executorul judecătoresc procedând, la data de 07.02.2013, la înfiinţarea popririi asupra conturilor debitoarei deţinute la B. I. R. şi R.B.

Contestatoarea a contestat actele de executare invocând faptul că executorul judecătoresc nu a procedat la somarea sa, anterior înfiinţării popririi şi nu i-a comunicat copia certificată a încheierii prin care s-a încuviinţat executarea silită, contestaţia la executare nefiind întemeiată, faţă de motivele invocate.

Astfel, faţă de data la care a început executarea silită, anterior datei de 15.02.2013, se reţine că sunt aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă de la 1865, iar din dispoziţiile prevăzute de art.399 din acest cod se reţine că pe calea contestaţiei la executare se urmăreşte înlăturarea neregularităţilor comise cu prilejul urmăririi silite sau explicitării titlului în baza căruia s-a declanşat executarea silită, pe această cale putând fi invocate motive privind alegerea procedurii de executare silită, ordinea de urmărire a bunurilor, înţelesul, întinderea şi aplicarea titlului executoriu, determinarea bunurilor urmăribile, încălcarea regulilor de desfăşurare a executării silite.

În cauză, sub aspectul procedurii înfiinţării popririi se constată că au fost respectate dispoziţiile prevăzute de art.452 şi următoarele din Codul de procedură civilă de la 1865, întrucât în această modalitate de executare silită nu este necesară emiterea unei somaţii, conform art.454 potrivit căruia poprirea se înfiinţează fără somaţie, iar forma în care se realizează executarea silită este aleasă de creditor.

Referitor la necomunicarea încheierii de încuviinţare a executării silite, instanţa reţine că procedura executării silite reglementată de Codul de procedură civilă de la 1865 nu stabileşte în sarcina executorului judecătoresc obligaţia de comunicare a încheierii prin care  s-a încuviinţat executarea silită, astfel încât actele de executare au fost emise cu respectarea dispoziţiilor legale, sub acest aspect.

Pentru considerentele expuse, văzând şi dispoziţiile prevăzute de art. 400 şi următoarele Cod procedură civilă, instanţa va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de contestatoarea SC T. G. SRL şi, ca urmare a soluţionării contestaţiei la executare prin respingerea acesteia ca neîntemeiată, va fi respinsă şi cererea de suspendare a executării silite.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă va fi obligată contestatoarea la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei către intimată, reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge contestaţia la executare şi cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoarea S.C. T. G. S.R.L., cu sediul în Tg-C., str. T., nr. 2, judeţul G., CUI RO 15709087, Nr. Reg. Com.  J18 /339/2010,, în contradictoriu cu intimaţii S.C. S. T. S.R.L., cu sediul în Tg-C., str. T., bl. 10, sc. 1, et. 2, ap. 8, judeţul G. şi Biroul Executorului Judecătoresc B.F. cu sediul în Tg-J., T. V., nr. 38, judeţul G..

Obligă contestatoarea la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei către intimată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 10.04.2013.

Preşedinte

C.V.

Grefier,

M.N.M.