Procedura insolventei . Contestatie în anulare. Notificarea deschiderii procedurii insolventei, facuta de lichidatorul judiciar, transmisa unui creditor, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, dar fara continut declarat. Încalcarea dispozit

Decizie 222 din 23.09.2015


PROCEDURA INSOLVENTEI . Contestatie în anulare. Notificarea deschiderii procedurii insolventei, facuta de lichidatorul judiciar, transmisa unui creditor, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, dar fara continut declarat. Încalcarea dispozitiilor art. 154 alineat 4 din Noul Cod de procedura civila conform caruia, în cazul în care notificarea se realizeaza prin posta, aceasta trebuie efectuata cu scrisoare recomandata, cu continut declarat, în plic închis, la care se ataseaza dovada de primire.

- art. 7 alineatele 1 si 3 din Legea nr. 85/2006

- art. 154 alineat 4 din Noul Cod de procedura civila

Decizia nr. 222/A din 23.09.2015

Dosar nr. 370/35/C/2015-A

Prin Decizia nr. 130 /2015, Curtea de Apel Oradea a admis ca fondat apelul declarat de apelant SIS I. IPURL lichidator judiciar al debitoarei SC P. SRL în contradictoriu cu intimatele creditoare SC A. B. M. SRL B. si B. C. R. B. împotriva Încheierii nr. 7668/F/2014 din 8.10.2014 pronuntata de Tribunalul B. pe care o schimbat-o în parte, în sensul ca:

A respins cererea creditoarei B. C. R. de repunere în termenul de depunere a declaratiei de creanta.

Pentru a pronunta astfel, Curtea a retinut urmatoarele:

La data de 22.09.2014, intimata creditoare B. C. R. a formulat o cerere de repunere în termenul de depunere a declaratiei de creanta solicitând totodata admiterea creantei sale în tabelul preliminar de creante al debitoarei si înscrierea sa cu suma de 15.970,25 lei.

Judecatorul sindic a admis cererea de repunere în termenul de admitere a declaratiei de creanta formulata de aceasta creditoare, pe considerentul ca aceasta nu a fost notificata în conditiile Codului de procedura civila.

Hotarârea tribunalului este în raport cu probele de la dosar netemeinica si nelegala în parte.

Potrivit art. 61 alin. 3 din Legea insolventei notificarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza conform prevederilor Codului de procedura civila si se va publica, totodata, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de larga circulatie si în Buletinul procedurilor de insolventa.

Articolul 7 alin. 1 din Legea 85/2006 reglementeaza ca citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa, iar alin. 3 prevede ca, prin exceptie de la prevederile alin. (1) se vor realiza, conform Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevazuta la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificarii prevazute la art. 61 va fi considerata îndeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa.

Având în vedere aceste reglementari legale, se poate observa ca doar în masura în care a fost depusa lista creditorilor, administratorul judiciar are obligatia de a notifica în parte fiecare creditor care figureaza în aceasta lista, în cazul în care lista nu a fost depusa, procedura notificarii prevazute la art. 61 va fi considerata îndeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa.

În acest sens, curtea a observat ca în speta, debitoarea a depus lista creditorilor, dar si ca, B. C. R. a fost notificata cu privire la deschiderea procedurii insolventei debitoarei, atât la sediul din B., la data de 03.07.2014, delegatul societatii semnând confirmarea de primire la data de 07.07.2014, cât si la sediul sucursalei din Oradea la data de 25.06.2014 -filele 22-26 dosar apel.

De asemenea, notificarea deschiderii procedurii de insolventa în cauza s-a efectuat de catre practicianul în insolventa si prin BPI la data de 17.06.2014, conform dovezii de publicare nr. 195435.

Pe de alta parte, se impune a se mentiona ca prin încheierea nr. 816/30.05.2014 a Tribunalului B. s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolventa a debitoarei, stabilindu-se termenul limita pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor la data de 17.07.2014.

În aceste conditii, cum creditoarea a primit notificarea cel mai târziu la data 07.07.2014, iar declaratia sa de creanta a fost înregistrata pe rolul instantei la data de 22.09.2014, în conditiile în care, termenul limita pentru depunerea declaratiilor de creanta s-a împlinit la data de 17.07.2014, gresit a apreciat judecatorul sindic ca notificarea s-a facut cu nesocotirea Legii 85/2006, impunându-se repunerea B. C. R. în termenul de depunere a cererii de creanta.

Astfel, cum nu exista motive temeinic justificate pentru repunerea în termen asa cum se cere prin art. 186 Cod procedura civila, declaratia de creanta a creditoarei este tardiva.

În acest sens, si Codul de procedura civila prevede la art. 185 alin. 1 ca, atunci când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului, în afara de cazul în care legea prevede altfel.

Raspunzând criticilor apelantei care s-au dovedit a fi fondate din perspectiva celor expuse, întrucât hotarârea a fost data cu aplicarea gresita a legii, apelul a fost admis conform art. 480 alin. 2 Cod procedura civila, iar hotarârea pronuntata de Tribunalul B. a fost schimbata în parte, în sensul ca s-a respins cererea creditoarei B. C. R. de repunere în termenul de depunere a declaratiei de creanta, fiind mentinute restul dispozitiilor sentintei apelate.

Împotriva acestei decizii a formulat contestatie în anulare contestatoarea B. C. R., solicitând anularea deciziei si, în rejudecare, respingerea ca neîntemeiat a apelului declarat de lichidatorul judiciar al debitoarei SC P. SRL împotriva încheierii nr. 7668/F/2014 din 08.10.2014, prin care a fost admisa cererea de repunere în termenul de declarare a creantei formulata de B.C.R.

În motivarea contestatiei în anulare s-a aratat ca intimata B. C. R. s-a aflat în imposibilitate obiectiva de a se prezenta la judecarea apelului, întrucât nu a fost legal citata pe parcursul solutionarii caii de atac.

Înca din faza declararii creantei, intimata B. C. R. si-a indicat sediul procesual ales pentru comunicarea oricaror acte de procedura la adresa Societatii Civile Profesionale de Avocati „S. & A.” din municipiul B., str. Dr. N. S., nr. x, bl. O. C. II, et. x, sector x, fapt reiterat prin adresa din 26.03.2015, însa acest sediu ales a fost ignorat atât de judecatorul sindic, cât si de catre practicianul în insolventa.

Chiar daca citarea pentru judecarea apelului s-a facut la adresa intimatei din B. Bd. R. E., nr. x, sector x, aceasta nu echivaleaza cu o reala citare, fiind încalcate prevederile art. 158 alin. 1 coroborat cu art. 155 alin. 1 pct. 3 Cod procedura civila.

Intimata B. C. R. sustine netemeinicia apelului formulat de lichidatorul judiciar în cauza, aratând ca notificarea deschiderii procedurii insolventei debitoarei nu a fost facuta de catre lichidatorul judiciar cu respectarea prevederilor legale cuprinse la art. 154 alin. 4 Cod procedura civila, respectiv prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si cu confirmare de primire, în plic închis. La acest moment, nu poate fi identificat plicul cu care a fost transmisa notificarea si cu atât mai putin continutul acesteia. O simpla confirmare de primire nu face dovada continutului plicului, fata de dispozitiile art. 154 Cod procedura civila În cauza, lucratorul postal nu a certificat continutul plicului, potrivit procedurii Postei Române, astfel ca nu exista o atestare independenta a continutului plicului. Se mai arata ca au fost încalcate si prevederile art. 155 alin. 1 pct. 5 Cod procedura civila.

În concluzie, întrucât lichidatorul judiciar nu a dovedit prin înscrisurile administrate ca B. C. R. a fost notificata vreodata în mod legal despre deschiderea procedurii insolventei, contestatia sa este neîntemeiata. În mod corect a retinut prima instanta ca în cauza nu s-a facut dovada citarii si notificarii creditoarei în conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila.

În drept, au fost invocate prevederile art. 503 si urm. Cod procedura civila, art. 154 si art. 155, art. 158, art. 471 alin. 5 si art. 480 alin. 1 Cod procedura civila.

Desi legal citati, intimatii nu au depus întâmpinare si nu si-au exprimat opinia asupra contestatiei în anulare formulate.

Examinând decizia contestata si actele dosarului, Curtea a apreciat contestatia în anulare ca fiind întemeiata, din urmatoarele considerente:

În solutionarea apelului, instanta de apel a dispus citarea intimatei B. C. R. la sediul din B., Bd. R. E., nr. x, sector x, potrivit citativului aflat la fila 14 din dosar, sediu la care aceasta a fost citata, actele fiind înmânate functionarului însarcinat cu primirea corespondentei, la 06.03.2015, conform dovezii de înmânare aflata la fila 17 din dosar. Contestatoarea intimata nu a fost prezenta la unicul termen de judecata la care a fost solutionat apelul.

Însa, în fata judecatorului sindic, la Tribunalul B., prin declaratia de creanta înregistrata la 19.09.2014, intimata creditoare si-a ales sediul procesual la Societatea Civila Profesionala de Avocati „S. & A.” din Municipiul B., str. Dr. N. S., nr. x, bl. Y. Y. II, et. x, sector x (fila 160 vol. I), indicând astfel si persoana însarcinata cu primirea actelor de procedura. Ulterior acestui moment, intimata nu a indicat instantei modificarea sediului.

În aceste conditii, în temeiul art. 158 Cod procedura civila, instanta de apel era obligata a efectua citarea la sediul procesual ales, înmânarea sub semnatura a citatiei la un alt sediu neputând acoperi viciul de citare, art. 153 alin. 1 Cod procedura civila stabilind fara echivoc faptul ca instanta poate hotarî asupra unei cereri numai daca partile au fost citate ori daca s-au prezentat personal sau prin reprezentant, în afara de cazurile în care prin lege se dispune altfel. De asemenea, în spiritul dispozitiilor art. 162 alin. 1 Cod procedura civila, în cazul celor supusi procedurii insolventei si a creditorilor acestora, ori când citatia urmeaza a fi înmânata unui avocat, precum este cazul în speta, înmânarea citatiei se face functionarului sau persoanei însarcinate cu primirea corespondentei, care va semna dovada.

Prin înmânarea citatiei pentru intimata la sediul sau principal, în conditiile în care aceasta si-a ales sediul procesual la avocat, procedura de citare nu s-a îndeplinit potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

Curtea constata incident în cauza motivul de contestatie în anulare prevazut la art. 503 alin. 1 Cod procedura civila, când contestatorul nu a fost legal citat si nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 508 alin. 3 Cod procedura civila, Curtea a apreciat întemeiat motivul de contestatie în anulare, si în consecinta a anulat Decizia nr. 130/2015 din 05 mai 2015 pronuntata de Curtea de Apel Oradea în dosar nr. 2732/111/2014/a1, urmând a proceda la rejudecarea apelului.

În rejudecarea apelului, Curtea a constatat ca lichidatorul judiciar critica sentinta pronuntata de instanta de fond în ceea ce priveste modul de solutionare a cererii formulata de creditoarea B. C. R. SA ca netemeinica si nelegala pentru urmatoarele argumente:

Prin cererea de înscriere la masa credala depusa la sediul lichidatorului judiciar la data de 19.09.2014, creditorul B.R.C. a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor debitoarei cu suma de 15.970,25 lei, reprezentând datorii derivate din contractele încheiate de catre debitoare cu banca.

În temeiul prevederilor art. 67 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul a procedat la verificarea cererii de înregistrare a creantei si a documentelor justificative anexate acesteia, constatând ca cererea este tardiva si drept urmare a notificat creditorul cu privire la neînscrierea în tabelul preliminar al creantelor, indicând totodata si motivele care au stat la baza acestei decizii. Precizeaza ca notificarea privind refuzul înregistrarii creantei a fost depusa la dosarul cauzei însotita de înscrisurile doveditoare. De asemenea, arata ca procedura simplificata a falimentului a fost declansata împotriva SC P. SRL la data de 30.05.2014 prin încheierea nr. 816/F/2014 pronuntata în dosarul nr. 2732/111/2014, termenul limita fixat pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor fiind 17.07.2014, informatii care au fost cuprinse în notificarea de deschidere a procedurii insolventei asupra debitoarei, publicata de catre lichidatorul judiciar la data de 17.06.2014 în BPI conform dovezii de publicare nr. 195435 emisa la data de 17.06.2014.

Dat fiind faptul ca B. C. R. s-a regasit printre creditorii mentionati în lista cu numele si adrese creditorilor anexata de catre debitoare cererii de deschidere a procedurii insolventei, conform art. 28 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2006, notificare privind deschidere a procedurii a fost comunicata si cu aceasta creditoare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire expediata în data de 03.07.2014, notificarea fiind depusa si la Sucursala B. a B. C. R. prin adresa nr. xxxx/24.06.2014 fiind înregistrata sub nr. xxxx/25.06.2014.

Prin raportare la dispozitiile art. 76 alin. 1, invocate de apelanta, a apreciat ca procedura notificarii creditorilor cunoscuti privind deschiderea procedurii insolventei împotriva debitorului a fost îndeplinita în ceea ce priveste B. C. R. SA prin ambele modalitati prevazute de legea insolventei si anume prin publicarea în BPI si prin notificarea directa.

Examinând înscrisurile invocate de parti, în rejudecarea apelului, Curtea a retinut ca lichidatorul judiciar al debitoarei a emis doua notificari catre intimata B.C.R., la 24.06.2014 si la data de 08.10.2014 (filele 22 – 27 dosar apel), ambele trimise intimatei prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fara continut declarat.

Prin prima notificare, intimatei i s-a adus la cunostinta deschiderea procedurii insolventei debitoarei, solicitându-i-se ca în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006, sa suspende toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita, precum si sa procedeze la comunicarea catre lichidatorul judiciar a conturilor bancare deschise pe numele debitoarei si la indisponibilizarea acestor conturi, dupa virarea sumelor disponibile în contul unic al debitoarei. Aceasta notificare a fost primita la 25.06.2014, potrivit datei de înregistrare a intimatei BCR.

A doua notificare a fost emisa la 03.07.2014, si prin aceasta i s-a adus la cunostinta intimatei B. C. R. deschiderea procedurii insolventei debitoarei, fara alte mentiuni privind termenul de depunere a declaratiilor de creanta. Aceasta notificare ar fi fost primita de intimata, conform sustinerilor lichidatorului judiciar, la 07.07.2014, depunând în acest sens confirmarea de primire la filele 23-24 din dosarul de apel.

Curtea a constatat ca potrivit art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 85/2006, citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa, însa prin exceptie se vor realiza, conform Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii.

Creditorul intimat B. C. R. fiind identificat de catre lichidatorul judiciar, acesta a procedat la notificarea lui conform Codului de procedura civila, nu prin B.P.I.

Însa, potrivit art. 154 alin. 4 Cod procedura civila, în cazul în care notificarea se realizeaza prin posta, aceasta trebuie efectuata cu scrisoare recomandata, cu continut declarat, în plic închis, la care se ataseaza dovada de primire.

Examinând înscrisurile de la dosar privind efectuarea notificarii deschiderii procedurii cu intimata B.C.R., Curtea a constatat, pe de o parte, ca aceasta nu s-a efectuat cu respectarea dispozitiilor Codului de procedura civila, respectiv nu a fost efectuata cu scrisoare recomandata, cu continut declarat, în plic închis, la care se ataseaza dovada de primire.

Pe de alta parte, notificarea trimisa intimatei B. C. R. nu respecta nici prevederile art. 62 din Legea nr. 85/2006, respectiv contine doar informatia deschiderii procedurii insolventei debitoarei din cauza, fara a arata cel putin termenul-limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului.

Pentru toate aceste considerente, Curtea a apreciat ca în mod întemeiat a procedat judecatorul sindic, apreciind ca exista motive întemeiate pentru repunerea în termenul de declarare a creantei a creditoarei B.C.R., astfel ca apelul declarat de lichidatorul judiciar apare ca neîntemeiat, motiv pentru care conform art. 480 Cod procedura civila, a fost respins, fara cheltuieli de judecata, nefiind solicitate.