Grăniţuire

Hotărâre 263 din 24.02.2015


Dosar nr. 524/308/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

CIVIL

 SENTINŢA CIVILĂ NR.. 263/2015

Şedinţa publică de la 24 Februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE Gabriela Boşoteanu

Grefier Monica Gligor

Pe rol pronunţarea în cauza  civilă  privind pe reclamanţii  C.L. , C.I.  şi pe pârâţii  S.M.,  S.Z. , având ca obiect grăniţuire.

La apelul nominal  se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 16.02.2015 , iar susţinerile şi concluziile părţilor  au fost consemnate în încheierea din acea dată , care  face parte integrantă din prezenta sentinţă , când Judecătoria, având nevoie de timp pentru a delibera , a amânat pronunţarea pentru azi  24 februarie 2015 , când s-a pronunţat următoarea sentinţă .

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată la  Judecătoria Sighişoara în  12.03. 2014, reclamanţii C.L. , C.I.  i-au chemat în judecată pe pârâţii S.M.,  S.Z.  solicitând instanţei  ca prin hotărârea ce o va pronunţa  să dispună asupra stabilirii semnelor  exterioare între proprietatea reclamanţilor  înscrisă în CF 51801 provenită din conversia pe hârtie a CF 3582/a A.  str Valea A. ului  nr. 53, nr. cad 2744/48/2 de natură teren intravilan în suprafaţă de  1000 mp şi nr. cad. 2274/48/2/C1 de natură  casă de locuit şi nr. cad. 2274/48/2 C2 anexe gospodăreşti faţă de proprietatea  riverană a pârâţilor Sârbu  Maria  şi S.Z. , înscrisă în CF 5232 A. nr. cad. 2274/48/3/3 casă , curte, grădină intravilan cu 1955 mp; obligarea  pârâţilor să le respecte  întinderea de 1000 mp, cu cheltuieli de judecată constând  din 1 cu plata taxei de timbru , onorariu expert  pentru petitul privind grăniţuirea.

În motivarea cererii au arătat că sunt  proprietarii imobilului menţionat, dobândit prin  donaţie în temeiul contractului nr. 452/18.04.1962 şi pe acest  teren donat au construit casa de locuit cu anexe  gospodăreşti , totul fiind evidenţiat în CF 51801, nr. cad. 2274/48/2 C 2 .

În drept au invocat disp. art 555, art 556 Cod civil .

În probaţiune, conform art 565 Cod civil au solicitat  proba cu înscrisuri,  constând din înscrierile din cartea funciară , interogatoriul pârâţilor , proba testimonială şi expertiza  pentru grăniţuire şi  sultă  eventual pentru echilibrul  proprietăţilor prin atribuire în natură.

Reclamanţii au depus taxă judiciară de timbru de 100 lei şi extras CF 51801 A. .

Pârâţii au depus întâmpinare la 8.04.2014 solicitând  admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale  pasive, respectiv active , a numiţilor Sârbu  Zaharie şi C.I.  , nemenţionaţi ca proprietari asupra  terenului din CFR 51801 A.  şi CF 2532 A. , aceştia , fiecare cu soţia sa, sunt proprietari numai asupra  construcţiilor edificate pe terenul proprietatea  exclusivă a soţiilor . Excepţia lipsei calităţii procesuale  active a fost soluţionată prin încheierea de şedinţă  din 16.06.2014.

Pe fond  pârâţii au arătat că folosesc lotul  de teren de la atribuirea lor din 1986, astfel cum  a fost  delimitat de către părinţii reclamantei , iar  graniţa dintre cele două proprietăţi tabulare s-ar  afla pe zidul casei pârâtei S.M. înspre lotul  reclamantei Cristea Maria , până la nucul aflat la  capătul parcelei, acesta a delimitat loturile  şi este semn de hotar .  Astfel , pârâţii susţin că există  semne exterioare între cele două proprietăţi .

În drept au invocat art 36, art 40 Cod procedură civilă, art 207, art 2098  CPC.

În probaţiune au solicitat înscrisuri, cercetarea  la faţa locului şi  interogatoriu, declaraţii de martori .

S-a încuviinţat proba cu înscrisurile şi expertiza  cadastrală topografică, realizată de expert Pârvu Aurel , având valoarea totală de 2910 lei , achitată  egal de părţi .  Expertul a fost ascultat şi-n şedinţa publică din  15.12.2014, ulterior a completat raportul de expertiză la 21.01.2015, filele 86 – 88 din dosar .

În dezbaterea în fond  a procesului , reclamanţii  au arătat că solicită trasarea liniei de graniţă  între proprietăţi potrivit  completării expertizei  prin punctele 6-3-23-47 cu  deviere spre dreapta până la punctul M şi obligarea  pârâţilor  să le respecte întinderea proprietăţii lor de 1000 mp măsurată, respectiv  să  le predea în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 6,10  mp, frontul la stradă între punctele 8 – 6 de 14,54 metri liniari , iar frontul din spatele grădinii între punctele 41 – M , cu cota de 172 din taxa de timbru , restul fiind compensate ori deja suportate în mod  egal.  Au arătat că întrucât  reclamanţilor, potrivit actelor autentice de dobândire a proprietăţii li se  cuvin 1000 mp efectiv în teren şi pentru că  au doar 993,90 mp, ceea ce înseamnă că le lipsesc 6,10 mp , sunt îndreptăţiţi  la revendicarea acestei suprafeţe  de la pârâţi.

Pârâţii , în  concluziile pe fond , au arătat că  semnele exterioare trebuie să respecte vechea graniţă  între cele două proprietăţi , iar diferenţa de 6,10 mp  a reclamanţilor nu se găseşte la pârâţi, ca urmare  expertul nu a putut stabili graniţa dintre cele  2 fronturi , fără să măsoare suprafaţa vecină .

Judecătoria Sighişoara, din  administrarea materialului probator , reţine că reclamanţii sunt  proprietari asupra terenului de 1000 mp,  doamna C.L. în cotă de 1/1 parte cu titlu  drept de proprietate prin donaţie , înscris în CF 51801 A.  top 2274/48/2 şi  împreună cu soţul Ioan , proprietari  în codevălmăşie asupra construcţiilor  casă de locuit, şopron, şură ,  grajd, din  acelaşi CF  cad, 2274/48/2 C1, 2274/48/2 C2, de la adresa din  A.  , str Valea A. ului nr. 53, iar pârâţii doamna Sârbu  Maria asupra  terenului intravilan, cu titlu drept  de moştenire suprafaţa de 1955 mp din CF  2532 A. , nr. cad. 2274/48/3/3 împreună cu soţul său  Zaharie , proprietari  codevălmaşi asupra casei de locuit din acelaşi CF .

Ambele părţi au făcut dovada dreptului  de proprietate prin extrasele CF depuse la dosar .

Terenul reclamantei C.L.  are suprafaţa  rezultată din măsurători de 993,92 mp, faţă de 1000 mp  conform CF, iar imobilul  părţilor are o suprafaţă de2106,70 mp faţă de 1955 mp conform art 2352 A.  , cele două imobile, al reclamanţilor de la nr. 53 A.  , str valea A. ului , şi cel de la nr. 54 al pârâţilor, se învecinează şi  actualmente sunt delimitate pe linia marcată pe punctele  6-3-23-47-43, materializată prin  gard între pct. 6 – 3, prin zidul clădirii  cu nr. 54 între punctele  6.23.47 şi limita  materială între punctele 47 – 43.  Conform concluziilor expertului, limita actuală între imobilul  reclamanţilor şi cel al pârâţilor nu corespunde  limitei  de graniţă aşa cum a fost determinată  în urma dezmembrării conform actului  de donaţie  nr. 452/18.04.1962. Propunerea de marcare a limitei între4 imobilele de la nr. 53, având proprietar  pe reclamantă şi cel de la nr. 54 având proprietar  pe pârâtă, trebuie să respecte aliniamentul  construcţiilor existente, iar suprafaţa lipsă să se recupereze din terenuri libere de construcţii până la punctul B  notat la  planşa 2 din raport, fiind concluzia părţilor  şi a instanţei în şedinţa în care a fost  ascultat expertul.

La 21.01. 2015, fila 86 din dosar , expertul  menţionează  că în propunerea  de graniţă făcută a respectat  aliniamentul  limitei existente între imobilele  nr. 52 şi 53 marcat prin punctele 8-35 pe zidul clădirilor  notate cu C1, C2 şi C3 de la nr. 53 şi 38-42-41 puncte care marchează o limită nematerializată în teren , păstrând  frontul la strada Valea A. ului al imobilului  cu nr. 53 materializat cu gard între punctele 8-6, existent în  teren.  Limita imobilului cu nr. 53 a imobilului  cu nr. 54 este  constituită între punctele 6-3 din gard, între punctele 3-23-47 din zidul  clădirilor notate cu C1, C2, C3, C4 situate pe imobilul cu nr. 54 şi din  punctul 47 spre punctul B, până în punctul M, limita este nematerializată în teren. Rezultă astfel  perimetrul marcat prin  punctele 8-35-38-42-41-43-M-47-23-3-8,  suprafaţa de 1000 mp ce corespunde cu cea din CF 2532 A.  , top 2274/48/1. În acest fel, susţine expertul,  faţă de suprafaţa măsurată pentru imobilul de la nr. 53 de 993,90 mp s-au recuperat cei 6,10 mp până la S = 1000 mp conform  înscrierii din CF 51801 A.  , din terenul imobilului pârâtei de la nr. 54 înscris în  CF 5232 A.  , liber de construcţii ,  prin mutarea punctului 43 în punctul M pe aliniamentul  41 – 43 la 0,49 m distanţă de punctul 43.

Imobilul de la  nr. 53 conform  actualului perimetru  marcat de punctele 8-35-38-42-41-43-M-47-23-3-6-8 are suprafaţa de 1000 mp .

Imobilul de la nr. 54 al pârâtei , conform  actualului  perimetru marcat de punctele  6-3-23-47-M-65-58-60-57-56-5-4-6 are suprafaţa 2081 mp.

Potrivit  raportului de expertiză efectuat în cauză  în completare, aflat la filele 86-88 din dosar ,  linia de graniţă între cele două imobile ce se învecinează, odată cunoscut perimetrul fiecăruia, este  construită între punctele  6-3-23-47-M ( puncte comune din perimetrul celor două imobile vecine)  şi-n această limită  a imobilului cu nr. 53 faţă de imobilul cu nr. 54, fiecare suprafaţă de teren corespunde sau  depăşeşte puţin ,  efectiv cu cea înscrisă în cartea funciară, astfel  imobilul reclamantei C.L.  are suprafaţa de  1000 mp  identică cu suprafaţa înscrisă în CF 51801 A.  , iar  suprafaţa de teren vecină a pârâtei S.M. este de 2081 mp faţă de 1955 mp din CF, actualul  perimetru propus al fiecărui imobil, potrivit raportului  de expertiză corespunde întinderii suprafeţei din CF  neexistând diferenţă de revendicat din partea  reclamantei , iar pârâta nefiind în  primejdie de a i se diminua suprafaţa faţă de cea la care este îndreptăţită  provenită din  dezmembrarea realizată în baza  Contractului de donaţie nr. 343/1962 CF 2532 A. top 2264/48. Astfel şi terenul pârâtei măsoară 2081 mă faţă de 1955 mp menţionat în CF 2532 A.  la A+7.

In concluzie terenul deţinut de reclamantă , cât şi terenul pârâtei din  prezenta cauză au o suprafaţă efectivă  egală sau mai mare decât suprafaţa înscrisă în acte  în condiţiile în care linia de graniţă  dintre acestea  este prin punctele 6-3-23-47-M.

Instanţa văzând dispoziţiile art 565 , potrivit cu care în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada  dreptului de proprietate se face  cu extrasul de CF şi conform art 560 Cod civil,  proprietarii  terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin  reconstituirea  hotarului şi fixarea  semnelor corespunzătoare , împărţind în mod egal cheltuielile ocazionate  de aceasta, va admite petitul cererii reclamanţilor  privind grăniţuirea , prin  determinarea prin semne exterioare a  traseului real ce constituie limitele dintre cele  două proprietăţi , ţinând cont de susţinerile părţilor , coroborare cu concluziile raportului de expertiză  întocmit în cauză, de actul de donaţie şi dezmembrare  menţionat în CF 2532 A.  , top 2274/48 teren cu 5755 mp . Stabileşte astfel linia  de graniţă între imobilul  reclamantei , imobilul pârâtei , conform schiţei  de la fila 88 din dosar  la raportul de expertiză în completare , întocmit de expert tehnic Pârvu Aurel , între punctele 6-3-23-47-M.

Ca răspuns la apărările pârâţilor  că  nu este necesară  o delimitare că aceasta există deja din 1966, când au afirmat că loturile au ost delimitate de către  părinţii reclamantei şi au fost folosite până în prezent ( pg. 14) , instanţa reaminteşte că acţiunea în grăniţuire  îşi justifică  raţiunea atât în situaţia inexistenţei unei  delimitări între proprietăţi,. Cât şi în cazul  în care astfel  de semne există , dar nu au fost  stabilite prin înţelegerea părţilor sau prin hotărâre judecătorească şi  sunt contestate de părţi.

Cu privire la petitul de revendicare a suprafeţei  de 6,10 mp , instanţa constată că acţiunea în revendicare reprezintă  acea cerere în justiţie prin intermediul căreia reclamantul care se pretinde proprietarul  unui bun individual  determinat cu privire la  care a pierdut posesiea solicită instanţei  să  i se  recunoască dreptul său  exclusiv de proprietate asupra  bunului, cu consecinţa obligării pârâtului,, care stăpâneşte  bunul respectiv , la restituirea acestuia. Ori, în  limitele şi vecinătăţile terenului  reclamantei , potrivit raportului de expertiză , după stabilirea  liniei de graniţă, rezultă că reclamanta  ar deţine suprafaţa de 1000 mp , respectiv aceeaşi cu cea intabulată  şi nu mai există nici o dispută privind întinderea suprafeţei sale , ţinând cont de perimetrul ei prin punctele 8-35-38-42-41-43-M-47-23-3-6-8 suprafaţa de 1000 mp corespunzătoare cu cea din CF 2532 A. top 2274/48/1.

Potrivit art 584  cpc, cheltuielile grăniţuirii se vor  face pe jumătate, văzând  şi art 453 CPC va obliga pârâţii la 50 lei reprezentând 1 din taxa de timbru  de 100 lei pentru  grăniţuire, restul cheltuielilor de judecată se compensează . 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte  acţiunea civilă  formulată de reclamanţii , având CNP XXXX , domiciliată în  A. , str. Valea A. ului  nr. 53, jud  Mureş, C.I. având CNP XXX , domiciliat în  A. , str. Valea A. ului  nr. 53, jud  Mureş, în contradictoriu cu  pârâţii S.M. şi S.Z.  ambii domiciliaţi  în A. , str Valea A. ului nr. 54, jud Mureş , şi-n consecinţă :

Stabileşte linia de graniţă prin semne exterioare între proprietatea reclamanţilor  înscrisă în CF 51801, nr. cad. 2274/48/2, 2274/48/2/C1 din valea A. ului nr. 53, de natură  teren intravilan în suprafaţă de 1000 mp  şi casă de locuit compusă din trei camere , bucătărie, cămară, verandă, anexe  gospodăreşti sub nr. cad. 2274/48/2/C2  şi proprietatea pârâţilor din CF 2532 A.  nr. top  2274/48/3/3  teren intravilan de 1955 mp, casă , curte şi grădină , conform raportului  de expertiză depus în completare şi precizare la 21.01.2015, filele 86-88 din dosar , realizată  de expert Pârvu Aurel, ce face parte integrantă  din prezenta, pe aliniamentul  prin punctele  6-3-23-47-M;

Respinge cererea privind respectarea  întinderii proprietăţii  de  1000 mp şi  revendicarea suprafeţei de 6,10 mp frontul la  stradă între punctele 8-6 de 14,54 ml, iar frontul  din spatele grădinii între punctele  41 – M .

Obligă pârâţii la plata sumei de  50 lei reprezentând 1 din  cheltuielile  de judecată constând în taxă de timbru.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în  şedinţă publică azi 24.02.2015 .

Preşedinte,

Gabriela Boşoteanu

Grefier,

Monica Gligor