CIVIL.Cerere de validare poprire

Sentinţă civilă 8 din 06.04.2016


Pe rol fiind soluţionarea cererii de validare poprire formulată de creditoarea ERB R. S. IFN SA, prin reprezentante legale E. N. şi I. A., în contradictoriu cu debitorul C. D.-M., şi cu terţul poprit S.C. S. S.R.L ,prin reprezentant legal C. A..

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de  timbru conform prevederilor art.30 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a  Guvernului nr.80/2013.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns debitorul C. D.-M., personal şi terţ poprit S.C. S. S.R.L., prin reprezentant legal C. A.,  lipsit creditoarea ERB R. S. IFN S.A. 

Procedura de citare a părţilor în proces este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că dosarul având  ca obiect validare poprire se află la termenul de judecată acordat conform prevederilor  art.260 alin.2  din Codul de procedură civilă, că terţul poprit nu a comunicat relaţiile solicitate, după care:

Se procedează la verificarea identităţii debitorului pe baza actului de identitate prezentat şi se constată că acesta domiciliază în municipiul Buzău, Aleea Insulei, blocul 135, etajul, 1, apartamentul 6, judeţul Buzău.

Pentru terţul poprit  se înfăţişează d-na C. A. Depune la dosarul cauzei  o cerere însoţită de  contractul individual de muncă nr. De asemenea, arată că este de acord cu cererea.

Instanţa ia act.

Întrebaţi fiind de preşedintele completului de judecată debitorul şi reprezentantul terţului poprit  arată că nu au  cereri de  formulat, excepţii de  ridicat, ori alte probe  de administrat.

Instanţa declară deschise dezbaterile în fond, conform prevederilor art.392 Cod procedură civilă, apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Având cuvântul pe fond debitorul şi terţul poprit, prin reprezentantul legal arată că sunt de  acord cu cererea.

Instanţa ia act, în temeiul prevederilor art.394 alin.1 cod proc.civilă,  declară închise dezbaterile şi se reţine cauza spre soluţionare.

J U D E C A T A:

1.Obiectul cererii.

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 14.09.2015 creditoarea S.C ERB R. S. IFN SA. a chemat în judecată pe debitorul C. D. M. şi pe terţul poprit S. C. S. S.R.L solicitând  validarea popririi înfiinţate în dosarul de executare nr. 1026/2013 al BEJ COSTOAIE MARCEL până la concurenţa sumei de 4,148.38 lei la care se adaugă cheltuielile de executare avansate de către executorul judecătoresc în valoare de 1,108.80 lei.

2.Motivarea în fapt şi în drept a cererii.

În motivarea cererii creditoarea a învederat că prin încheierea din data de 09.01.2014 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr. 31059/281/2013 a fost încuviinţată executarea silită a debitorului C. D. M., fiindu-i transmisă adresa de înfiinţare a popririi din data de 04.08.2015 de către executorul judecătoresc C. M. , primită şi de către terţul poprit la data de 07.08.2015, în scopul indisponibilizării sumelor de bani pe care terţul poprit le datorează, în calitatea sa de angajator al debitorului.

A mai învederat că terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau în vederea efectuării popririi  conform art. 786 alin. 1 cod proc. civilă respectiv de a consemna sau a plătii suma ce reprezintă obligaţia de plată a debitorului şi nici nu a comunicat că nu datorează  nicio sumă de bani debitorului sau că debitorul nu mai este angajatul societăţii.

În drept au fost invocate prevederile  art.789 şi urm.  din Codul de procedură civilă.

3.Înscrisuri ataşate în dovedirea cererii.

S-au ataşat, în copie, dovada de primire a adresei de înfiinţare a popririi, adresa de înfiinţarea a popririi  din data de 04.08.2015,încheierea nr. 1/11.02.2014 a executorului judecătoresc,  încheiere de încuviinţare a executării silite  din data de 09.01.2014, proces verbal de cheltuieli, contractul pentru acordarea şi utilizarea liniei de credit prin filele 8-27 dosar.

4.Poziţia debitorului şi terţului poprit faţă de cauza dedusă judecăţii.

Prin rezoluţia judecătorului din data de 15.09.2015, în conformitate cu prevederile art.201 alin.1 cod proc.civilă, cererea şi înscrisurile anexate s-au comunicat debitorului şi terţului poprit, punându-se în vedere să formuleze şi să depună întâmpinare în termenul procedural de 10 de zile; aceştia nu s-au conformat.

 5.Măsuri dispune de instanţă din oficiu.

Prin încheierea de şedinţă din data de 26.10.2015 s-a dispus emiterea unei adrese terţului poprit pentru a comunica dacă debitorul este angajatul societăţii şi în caz afirmativ să se depună contractul de muncă, sens în care  s-au comunicat relaţiile solicitate la data de 09.11.2015 şi s-a depus copia contractului de muncă al debitorului.

6.Situaţia de fapt şi de drept reţinută de instanţa de judecată.

6.1.Prin încheierea din data de 09.01.2014 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr.31059/281/2030 s-a admis cererea formulată de executorul judecătoresc C. M. în dosarul execuţional nr. şi s-a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. din data de ,creditoare fiind ERB R. S. IFN SA  iar debitor C. D. M.

6.2..Executorul judecătoresc a pornit executarea silită prin poprire,trimiţând dispoziţii de poprire către terţul poprit . S.C. S. S.R.L, acesta neconformându-se prevederilor art.456 cod proc.civilă în sensul ca în termen de 15 zile de la comunicarea proprii să consemneze suma cuvenită creditoarei.

6.3.Reprezentanta legală a terţului poprit, C. A.,a depus la dosarul cauzei copia contractului individual de muncă al debitorului, fiind îndeplinită condiţia impusă de art.790 alin.4 cod proc.civilă,respectiv că terţul poprit datorează sume de bani debitorului.

Aşa fiind,cum cererea depusă judecăţii se priveşte ca întemeiată va fi admisă şi pe cale de consecinţă va valida poprirea înfiinţată de executorul judecătoresc C. M. în dosarul execuţional nr. şi obligă terţul poprit să îi plătească creditoarei,în limita creanţei,la care se adaugă cheltuielile de executare,suma datorată debitorului.

 

7.Cheltuielile de judecată.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

8.Calea de atac.

Potrivit prevederilor art.791 cod proc.civilă hotărârea este supusă apelului la instanţa ierarhic superioară,respectiv la Tribunalul Buzău, în termenul de 5 de zile de la data comunicării. 

Apelul se  depune la Judecătoria Pogoanele.

9.Comunicarea hotărârii.

 Hotărârea se comunică  părţilor ,potrivit prevederilor art.427 alin.1 cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite ca întemeiată cererea formulată de creditoarea ERB R.S. IFN SA,prin reprezentante legale E. N. şi I. A. , în contradictoriu cu debitorul C. D.-M., şi cu terţul poprit S. C. S. S.R.L ,prin reprezentant legal C. A. şi în consecinţă:

În temeiul prevederilor art.790 alin.4 cod proc.civilă,validează poprirea înfiinţată de executorul judecătoresc C. M. în dosarul execuţional nr. şi obligă terţul poprit să îi plătească creditoarei,în limita creanţei,la care se adaugă cheltuielile de executare,suma datorată debitorului.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii,conform prevederilor art.791 cod proc.civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 9 noiembrie 2015.