Acţiune în anulare / anulare bilet la ordin

Hotărâre 8589/2014 din 19.09.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 8589/2014

Şedinţa publică de la 19 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE I C I

Grefier S B

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniştii privind pe reclamanta SC C. SA şi pe pârâtele SC  A.T. G. SRL, prin lichidator Iana Laurentiu,  SC R.P SRL, având ca obiect acţiune în anulare / anulare bilet la ordin.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns: avocat Daniela Florea pentru reclamanta SC C. SA, pârâta SC  A.T.G SRL, prin lichidator Iana Laurentiu şi avocat Razvan Caramoci pentru pârâta SC R.P SRL, în baza împuternicirii avocaţiale pe care o depune la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că este primul termen de judecată.

Instanţa, în conformitate cu disp. art. 131 C.p.c., procedând la verificarea competenţei de soluţionare a prezentei cauze, reţine faptul că, în conformitate cu disp. art. 94 alin. 1 lit. a, art. 107 coroborat cu art. 113 alin. 1 pct. 2 NCpc, este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză sens în care o reţine spre soluţionare, după care, în conformitate cu disp. art. 238 NCpc, procedează la ascultarea părţilor în vederea estimării duratei de soluţionare a prezentei cauze.

Părţile prezente, având pe rând cuvântul, estimează durata de soluţionare a prezentei cauze la un termen de judecată.

Instanţa, faţă de natura, obiectul şi complexitatea cauzei deduse judecăţii, estimează durata de soluţionare a cauzei în primă instanţă la un termen.

Instanţa, constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, apreciază că prezenta cauză intră sub incidenţa dispoziţiilor art.75 din Legea nr.85/2014 şi pune in discuţia părţilor acest aspect.

In timpul dezbaterilor, la dosarul cauzei s-au depus din partea pârâtei SC R. facturi, comunicate prin fax, cu privire la cheltuielile de judecată, fiind prezentate si apărătorului reclamantei.

Apărătorul reclamantei precizează că este de acord cu suspendarea prezentei cauze, apreciind că intră sub incidenţa Lg.85/2014, însă lasă la aprecierea instanţei.

Lichidatorul judiciar al pârâtei SC  A.T.G SRL aduce la cunoştinţă instanţei că pârâta SC R. s-a înscris la masa credală şi că SC A. a înţeles să gireze plata unor datorii, însă plata nu s-a mai realizat ca urmare a intrării în insolvenţă la data de 17.07.2013.

Mai arată că, SC A.T.G nu a avut raporturi comerciale cu reclamanta, fapte de comert a avut cu SC R..

In legătură cu cele două bilete la ordin emise de reclamantă, apărătorul pârâtei SC R. precizează că nu are nici o legătură cu faptul că SC A. este insolvenţă sau că SC R. s-a înscris la masa credală. Prin girarea celor două bilete la ordin, a luat naştere un raport juridic de sine stătător, nou creat, cu reclamanta nu a avut nici o relaţie comercială, astfel că nu se impune suspendarea cauzei, întrucât nu este cazul, însă daca reclamanta vrea să i se suspende cauza, nu are  nimic împotrivă. Cele două bilete la ordin sunt emise de C., deci debitul ar fi al reclamantei.

Apărătorul reclamantei precizează că, dacă existau raporturi juridice între reclamantă,  SC R. şi SC A., existau înscrisuri la dosar.

La întrebarea instanţei, toate părţile, având pe rând cuvântul, precizează că nu mai au alte înscrisuri de depus la dosar, cu excepţia celor aflate deja depuse.

Pe fondul cauzei, reclamanta, prin apărător, solicită admiterea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

În situaţia în care instanţa  se va pronunţa şi pe fond, apărătorul pârâtei SC R., solicită respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

Lichidatorul judiciar al pârâtei SC  A.T.G SRL având cuvântul, arată că lasă la aprecierea instanţei modul de soluţionare al cauzei.

Apărătorul reclamantei solicită instanţei să aibă în vedere că cheltuielile de judecată solicitate de către pârâta SC A. sunt exagerat de mari, având în vedere că este vorba doar de un singur termen de judecată.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra  cauzei.

INSTANŢA

Constată că prin acţiunea înregistrată la data de 19.12.2013, sub nr.27429/280/2013 reclamanta SC C. SA a  chemat in judecată pârâtele SC T.G SRL şi SC R.P SRL pentru ca instanţa să dispună anularea BO seria RNCB3AR nr. 0208236 si BO seria RNCB3AR nr. 0208237.

În motivarea, în fapt, a cererii, reclamanta a arătat că, la data de 07.03.2013, între aceasta şi pârâta SC T.G SRL s-au încheiat doua procese-verbale, în alb,  privind predarea BO a căror anulare se solicită, drept garanţie la un contract aflat in curs de negociere la acea data, care însă nu s-a mai incheiat. In cuprinsul celor doua procese verbale de predare-primire semnate de ambele parti, se menţionează expres atât destinaţia instrumentelor de plata ca fiind emise drept garanţie cat si interdicţia instituita in sarcina paratei SC T.G SRL, de a gira, sconta, sau folosi biletele la ordin in alt scop decât acela pentru care au fost emise.Cu toate acestea, parata SC T.G SRL, a procedat la completarea celor doua bilete la ordin, pe care le-a girat ulterior paratei SC R.P SRL.

A precizat reclamanta că a solicitat paratei SC T.G SRL restituirea celor doua instrumente de plata, iar paratei SC R.P SRL, sa nu introducă la plata biletele la ordin, întrucât societatea reclamantă nu datora nic o suma de bani. Cu toate acestea, parata SC R.P SRL, a introdus la plata cele doua bilete la ordin şi, fata de lipsa de disponibil in cont, reclamanta a fost înscrisă in Centrala incidentelor de plaţi, aspect de natura a prejudicial grav atât activitatea cat si imaginea societăţii. Atitudinea abuziva a paratei SC R.P SRL, apare cu atât mai grava cu cat fusese informata anterior atât asupra realităţii emiterii celor doua instrumente de plata cat si asupra faptului ca împotriva SC T.G SRL s-a deschis procedura insolventei înca din luna iulie 2013.

In drept, au fost invocate disp.  Legii nr. 58/1934.

În dovedirea cererii sale, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

La data de 18.05.2014 reclamanta SC C. SA a formulata arătat că înţelege să cheme în judecată SC R.P SRL şi SC A.T.G SRL.

La data de 15.05.2014 pârâta SC R.P SRL a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca nelegală şi netemeinică, cu cheltuieli de judecată.

Totodată, pârâta a învederat instanţei faptul că, prin încheierea civilă din data de 20.11.2013 Judecătoria Piteşti a respins cererea C. prin care aceasta a solicitat, în contradictoriu cu A. şi R., anularea celor 2 bilete la or¬din şi restituirea acestora, astfel încât s-a solicitat admiterea excepţiei puterii de lucru judecat şi respinge¬rea acţiunii reclamantei.

În fapt, pârâta R. P. SRL a arătat că a vândut societăţii A.T.G SRL produse mar¬ca R.. Pentru plata produselor menţionate, A. a girat către R. două bilete la ordin în valoare totală de 128.000 lei, emise de C. SA  pentru plata mărfii achiziţionate de către aceştia de la A..La data de 25.11.2013, pârâta a primit de la C. o adresă prin care aceasta îi comunica faptul că acordul de achiziţii de mărfuri între A. şi C., pentru care au fost emise biletele la ordin în martie 2013, nu s-a mai încheiat, solicitând, în consecinţă, neintroducerea la plată a  respectivelor bilete la ordin. C. nu a probat în niciun fel afirmaţiile cuprinse în adresa sus¬menţionată şi nici nu a comunicat până la introducerea la plată a celor două bilete la ordin, niciun înscris care să dovedească presupusa interdicţie a A. de a gira instrumentele de plată către pârâta R., deşi aceste dovezi au fost solicitate.Având în vedere faptul că scadenţa biletelor la ordin era la data de 01.12.2013, pentru a nu depăşi data scadentă, pârâta R. a introdus la plată cele două bilete la ordin în data de 02.12.2013. În paralel, la aceeaşi dată, societatea C. a fost notificată cu privire la activităţile întreprinse.În urma refuzului plăţii de către B. C. R. pentru lipsa dispo¬nibilului în cont, comunicat spârâtei R. de către Citibank România la data de 04.12.2013, s-a procedat la executarea silită a debitoarei.

Conform prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, emitentul biletului la ordin (C.) este obligat principal faţă de giratar (R.) - beneficiarul sumelor înscrise în titlurile de valoare - la plata asumată prin emiterea biletelor la ordin, iar posesorul biletelor la ordin (R.) are drep¬tul de urmărire atât împotriva A. cât şi a C., individual sau colectiv, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au obligat.De asemenea, prin girarea biletelor la ordin în favoarea pârâtei R., a luat naştere un raport juridic de drept cambial care este de sine stătător, independent de ra¬portul fundamental care a avut loc între A. şi C..

Prin efectul girului,  pârâta R. a  dobândit, conform prevederilor art. 13 din Le¬gea 58/1934 şi ale pct. 81 din Norma Cadru a BNR nr. 6/1994 toate drepturile decurgând din respectivele titluri.Mai mult, în conformitate cu art.16 din Lg. 58/1934 şi pct.106 din Norma Cadru nr. 6/1994 transmiterea biletelor la ordin are ca efect transmiterea către giratar (R.)a  tuturor drepturilor izvorâte din titlu , în mod automat, astfel că C. nu îi va putea opune giratarului excepţiile personale pe care le-ar putea ridica contra girantului (A.).Contestatoarea C. invocă art. 19 din Lg.58/1934, care prevede că persoane¬le împotriva cărora s-a pornit acţiune cambială nu pot opune posesorului excep¬ţiile întemeiate pe raporturile personale cu trăgătorul (C.), afară dacă nu¬mai posesorul (R.), dobândind cambia , a lucrat cu ştiinţă în paguba debito¬rului C..

Art. 107 din Norma cadru nr. 6/1994 prevede faptul că transmiterea prin gir nu implică şi transmiterea raporturilor materiale care au dat naştere raporturilor cambiale , inclusiv a raporturilor dintre trăgătorul C. şi beneficiarul iniţial A. ce decurg din raportul fundamental, deoarece documentul care constată obligaţiile cambiale nu cuprind şi aceste raporturi.Prin urmare, neîndeplinirea de către A. a obligaţiilor pe care şi le-a asumat în virtutea raporturilor existente cu C. poate fî opusă exclusiv participantei la acel raport juridic, care a stat la baza naşterii raporturilor juridice de drept co¬mun între emitenta C. şi beneficiara biletului la ordin A., şi nu poate fi opusă giratarului R., care este străin de acel raport juridic.

În ce priveşte motivul invocat de reclamantă, întemeiat pe art. 19 din Lg. 58/1934 , se consideră că această excepţie nu poate fi invocată decât în cadrul unei acţiuni cambiale (mijlocul juridic prin care posesorul unei cambii îşi reali¬zează dreptul său de creanţă izvorât din aceasta , urmărind în cazul în care plata este refuzată, pe debitorul principal ori pe debitorii de regres), ceea ce nu este cazul speţei de faţă.Mai mult,reclamanta C. nu a dovedit în niciun fel faptul că pârâta ar fi lucrat cu bună ştiinţă în paguba acesteia. În fapt, aceasta nici nu avea cum să probeze asemenea fapte, întrucât acestea nu s-au întâmplat.

In drept, au fost invocate disp. art. 205 NCPC, art. 13, 14, 104 şi urm. din Legea 58/1934, pct. 8, 9, 10, 18, 19, 84, 93, 94, 106 şi 107 din Norma cadru BNR nr. 6/1994.

La data de 06.06.2014, reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepţiei puterii de lucru judecat, motivat de faptul că cererea acesteia, ce a făcut obiectul dosarului nr. 24807/280/2013, soluţionat prin Ordonanţa din 20.11.2013, a fost o cerere cu caracter necontencios, iar, potrivit disp. art. 535 C.pr.civ., încheierile pronunţate în procedura necontencioasă nu au autoritate de lucru judecat.

Pe fond, reclamanta a învederat instanţei că, în cauză, sunt incidente disp. art. 19 din Legea nr. 58/1934, acţiunea având ca obiect anularea unui instrument de plată putând fi exercitată şi în afara unei acţiuni cambiale. Totodată, posesorul R. P. nu se poate prevala de disp. art. 13 din Legea nr. 58/1934 în sensul dobândirii tuturor drepturilor decurgând din cele două titluri, întrucât fusese informată anterior introducerii acestora la plată, asupra interdicţiei instituite trasului, A.T.G, de a gira biletele la ordin emise de reclamantă, aceasta solicitând şi restituirea lor.Faţă de aceste aspecte, este evident că pârâta R. P. SRL a urmărit încasarea de la reclamantă a unei sume de bani nedatorate, evitând a se îndrepta împotriva debitorului său, A.T.G SRL, aflat în procedura insolvenţei.

În drept, au fost invocate disp. art.  201 alin.2 C.pr.civ.

Pârâta SC  A.T.G SRL nu a formulat întâmpinare în cauză.

În soluţionarea cauzei, în baza disp. art. 258 coroborat cu art. 255 alin. 1 din N.C.proc.civ., instanţa a  încuviinţat proba cu înscrisuri

În ceea ce priveşte incidenţa, în cauză, a disp. art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  instanţa constată că nu se impune suspendarea cauzei în temeiul acestor prevederi.

Astfel, potrivit disp. art. mai sus menţionate, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Cum obiectul prezentei cereri nu constă în realizarea unei creanţe împotriva debitorului  SC A.T.G SRL, aflat în procedura insolvenţei, reclamanta solicitând numai anularea instrumentelor de plată, instanţa va respinge excepţia suspendării cauzei în temeiul disp. art. 75 din Legea nr. 85/2014.

Examinând, cu prioritate, potrivit art. 248 alin. 1 C. pr. civ., excepţia puterii de lucru judecat invocată de pârâta SC R.P SRL, instanţa reţine următoarele:

ART. 432 C.pr.civ. Excepţia autorităţii de lucru judecat

Excepţia autorităţii de lucru judecat poate fi invocată de instanţă sau de părţi în orice stare a procesului, chiar înaintea instanţei de recurs. Ca efect al admiterii excepţiei, părţii i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai rea decât aceea din hotărârea atacată.

Puterea de lucru judecat, ce  semnifica faptul ca o cerere nu poate fi judecata in mod definitiv decat o singura data (bis de eadem re ne sit actio), iar hotararea este prezumata a exprima adevarul si nu trebuie sa fie contrazisa de o alta hotarare (res judicata pro veritate habetur), este reglementata conform textului de lege mentionat mai sus ca o exceptie de fond, peremtorie si absolută.

Efectele puterii de lucru judecat prezintă un dublu aspect: un aspect negativ, în sensul că nu mai poate fi repus în discuţie dreptul dedus judecăţii şi un aspect pozitiv, în sensul că partea care a câştigat procesul se poate prevala într-un litigiu ulterior de dreptul recunoscut. Principiul puterii lucrului judecat împiedică nu numai judecarea unui proces terminat având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi fiind purtat între aceleaşi părţi, ci şi contrazicerea între două hotărâri judecătoreşti, adică infirmarea constatărilor făcute printr-o hotărâre judecătorească definitivă printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară dată în alt proces, cu condiţia ca,  în cel de-al doilea proces să fie aceleaşi părţi, să se discute acelaşi obiect şi aceeaşi cauză.

Instanţa constată că pârâta SC R.P SRL a invocat excepţia puterii de lucru judecat faţă de Ordonanţa din 20.11.2013, pronunţată în dosarul nr. 24807/280/2013, având ca obiect anularea aceloraşi bilete la ordin, seria RNCB3AR nr. 0208236 emis la data de 13.03.3013, respectiv  seria RNCB3AR nr. 0208237 emis la data de 13.03.3013, cerere formulată, însă, pe calea procedurii necontencioase. Or, potrivit disp. art. 535 C.pr.civ. Încheierile pronunţate în procedura necontencioasă nu au autoritatea lucrului judecat.

Pe cale de consecinţă, instanţa va respinge, ca neîntemeiată, excepţia puterii de lucru judecat invocată în cauză de pârâta SC R.P SRL.

Pe fondul cauzei, analizând materialul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

 La data de  07.03.2013, reclamanta SC C. SA a procedat la predarea, către pârâta SC A.T.G SRL,  biletul la ordin seria RNCB3AR nr. 0208236 şi  biletul la ordin seria RNCB3AR nr. 0208237(f. 6-7), în vederea desfăşurării  unor relaţii comerciale, care însă nu s-au materializat.

În cuprinsul celor două procese verbale de predare-primire semnate de reclamantă şi pârâta SC A.T.G SRL(f.6-7), se menţionează atât destinaţia instrumentelor de plata ca fiind emise drept garanţie la un contract ce urma să se perfecteze,  cat si interdicţia instituita in sarcina paratei SC A.T.G SRL, de a gira, sconta, sau folosi biletele la ordin in alt scop decât acela pentru care au fost emise.

La data de 13.03.203, pârâta SC A.T.G SRL a girat cele două bilete la ordin către SC R.P SRL, procedând la predarea acestora(f.41).

Prin adresa înregistrată de reclamantă sub nr. 306/27.08.2013(f.40), aceasta a solicitat pârâtei SC A.T.G SRL restituirea biletelor la ordin, motivat de faptul că între cele două societăţi nu a existat niciun contract, iar reclamanta nu are niciun debit faţă de pârâtă.

De asemenea, la datele de 02.12.2013, respectiv  03.12.2013, reclamanta i-a adus la cunoştinţă pârâtei SC R.P SRL interdicţia SC A.T.G SRL de gira biletele la ordin, acestea fiind predate anterior către  SC A.T.G SRL drept garanţie la un contract ce urma să se perfecteze, reclamanta neavând nicio datorie faţă de aceasta din urmă(f.8, 9).

Prin adresa înregistrată la reclamantă sub nr. 1114/09.08.2005, SC O SRL îi face cunoscut faptul că cele patru bilete la ordin au fost pierdute de către societate, acestea fiind pe verso semnate şi ştampilate, că emitenta nu are nici o obligaţie faţă de SC O SRL, iar introducerea în bancă nu a fost efectuată de această societate ci de cei care au găsit instrumentele de plată.

Pârâta  SC R.P SRL a susţinut că aceste bilete la ordin au fost girate în favoarea acesteia  de către pârâta SC A.T.G SRL ca urmare unor relaţii comerciale care s-au desfăşurat între aceste societăţii, acestea fiind refuzate la plată la data de 04.12.2013, pe motiv de „lipsă parţială disponibil”.

Instanţa constată că între reclamantă şi pârâta SC A.T.G SRL nu au existat raporturi comerciale, astfel cum rezultă şi din precizările făcute la termenul de astăzi de lichidatorul judiciar al pârâtei A.T.G, acesta menţionând că  fapte de comerţ a avut cu pârâta SC R.P SRL.

Pornind de la temeiurile de drept invocate şi anume dispoziţiile art. 19 şi următoare din Legea nr. 58/1934, Normele cadru ale BNR nr.6/1994, acţiunea reclamantei în anularea  biletelor la ordin în discuţie, este întemeiată, atâta timp cât s-a demonstrat că nu a existat nicio relaţie comercială reală şi legală între reclamantă şi A.T.G, pârâta SC R.P SRL, dobândirea prin gir a titlurilor cambiale făcându-se cu rea-credinţă(art.19 din Legea nr. 58/1934), reclamanta notificând pe această din urmă pârâtă cu privire la interdicţia SC A.T.G SRL de a gira instrumentele de plată.

Astfel, acţiunea în anularea biletelor la ordin, în care s-a invocat şi s-a demonstrat reaua credinţă şi cauza nelegitimă, este o acţiunea comercială de drept comun, în care se pun în discuţie atât valabilitatea titlului cambial cât şi raportul fundamentală care a prilejuit emiterea biletelor la ordin, chiar dacă nu s-a folosit opoziţia cambială.

Instanţa mai reţine că titlul cambial este un bun mobil asupra căruia posesorul are un drept original de proprietate obţinut după reguli generale ale dobândiri proprietăţii mobile, de aceea circulaţia titlului cambial are loc după regulile circulaţiei unui bun mobil, în sensul că cine are posesia efectivă a documentului, are şi dreptul de proprietate.

Ca urmare, din probele administrate în cauză, rezultă în mod indubitabil lipsa raportului fundamental între reclamantă şi pârâta SC A.T.G SRL, astfel că circulaţia celor două bilete la ordin s-a făcut în frauda drepturilor reclamantei şi fără să aibă o cauză licită, deci instanţa constată inexistenţa raporturilor fundamentale care să determine crearea şi circulaţia biletelor la ordin.

În ce priveşte valabilitatea celor patru bilete la ordin, instanţa reţine că, aflându-ne în prezenţa unei acţiuni de drept comun, care se întemeiază pe raportul fundamental şi pe convenţia de executare (de eliberare) a cambiei ce explică crearea sau transmiterea titlului, în cadrul acestei acţiuni putându-se invoca excepţii personale ce rezultă din raportul fundamental: vicii de consimţământ, cauze de nulitate absolută, împrejurări care sting sau transformă raportul. În speţă sunt aplicabile, dispoziţiile pct. 328 din Normele cadru nr.6/1994 ale BNR privind viciile de consimţământ al reclamantei semnatare a biletelor la ordin, dar şi nulitatea acestora faţă de dispoziţiile art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 58/1934 şi pct.60 din Norme care reglementează formalitatea semnăturii şi modul de împuternicire a celui care semnează titlul cambial.

Având în vedere motivele de fapt şi de drept, reţinute, instanţa urmează a admite acţiunea şi a constata nevalabilitatea biletului la ordin seria RNCB3AR nr. 0208236 emis la data de 13.03.3013 în Bradu cu scadenţa la data de 01.12.2013, girat de A.T.G către R. P. la data de 13.03.2013 şi biletul la ordin seria RNCB3AR nr. 0208237 emis la data de 13.03.3013 în Bradu cu scadenţa la data de 01.12.2013, girat de A.T.G către R. P. la data de 13.03.2013.

In conformitate cu dispoziţiile art. 453 alin. 1 C. pr. civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată. In consecinţă, instanţa va obliga pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 4670 lei reprezentând taxă judiciară de timbru (f. 35-36).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Constată că nu se impune suspendarea cauzei în temeiul disp. art. 75 din Legea nr. 85/2014.

Respinge excepţia puterii de lucru judecat invocată de pârâta SC R.P SRL.

Admite acţiunea precizată formulată de reclamanta SC C. SA, în contradictoriu cu pârâtele SC  A.T.G SRL, prin lichidator Iana Laurenţiu, şi SC R.P SR.

Anulează  biletul la ordin seria RNCB3AR nr. 0208236 emis la data de 13.03.3013 în Bradu cu scadenţa la data de 01.12.2013, girat de A.T.G către R. P. la data de 13.03.2013 şi biletul la ordin seria RNCB3AR nr. 0208237 emis la data de 13.03.3013 în Bradu cu scadenţa la data de 01.12.2013, girat de A.T.G către R. P. la data de 13.03.2013.

Obligă pe pârâte la plata către reclamantă a sumei de 4670 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Piteşti.

Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Septembrie 2014.

Preşedinte,

I C I

Grefier,

S B

5.ex. red.ICI/dact.VO/04 Noiembrie 2014