Pretenţii dobândă legală.

Sentinţă civilă 2651 din 19.02.2014


Prin cererea înregistrată în data de 17.06.2013, sub numărul 24394/299/2013, reclamanta a chemat în judecată pe pârâta solicitând instanţei obligarea acesteia din urmă la plata sumei de 4.917,251ei reprezentând: 4.289,75 lei contravaloare facturi nr. 014856/18.06.2010, 014043/06.07.2010, 014335 si dobânda legala in cuantum de 627,50 lei calculata conform rata BNR.

În fapt, reclamanta a arătat că între părţi s-a derulat o colaborare în urma căreia s-au emis facturi neachitate de către pârâtă până în prezent.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 148 şi următoarele, art. 194 coroborat cu art. 254 şi urm. Cod procedură civilă, art. 447 Cod procedură civilă, pe dispoziţiile art. 1350 Cod civil -art-1516 Cod civil coroborate cu dispoziţiile art. 1518 Cod civil.

În susţinerea cererii, au fost depuse la dosar de către reclamanta înscrisuri.

Parata a formulat întâmpinare în cauză, prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, faţă de împrejurarea că împotriva reclamantei s-a deschis procedura insolventei astfel că, in prezenta situaţie, condiţiile impuse de prevederile legale privind compensarea sunt pe deplin îndeplinite, iar litigiul de fata este doar efectul incalcarii dispoziţiilor legale de către administratorul judiciar, prin ignorarea compensărilor legale in momentul întocmirii Tabelului de creante.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanţa reţine următoarele:

Sub aspectul exceptiei inadmisibilitatii invocate, instanta apreciaza ca, raportat la motivarea in fapt si in drept, reprezinta aparare privind  fondul raporturilor juridice dintre parti, pe care o va analiza in ceele ce urmeaza.

Conform art. 52 din legea 85/2006, deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii.

Prin incheierea din data de 06.09.2010 pronuntata in dosarul 4732/105/2010, s-a deschis procedura generala de insolventa impotriva reclamantei, iar, astfel cum rezulta din tabelul definitiv-fila 60, parata a fost inscrisa cu o creanta in suma de ……. lei-pozitia 67, creanta fiind modificata, in urma contestatiei formulate de catre parata,  la suma de …… lei, prin incheierea din data de ………

Astfel cum rezulta din facturile nr. ……. reclamanta detine o creanta in suma de ….. lei.

Deci, la data deschiderii procedurii insolventei impotriva reclamantei,  parata avea calitatea de creditor al reclamantei pentru creante mai mari decat cele detinute de catre reclamanta fata de parata, iar creantele reciproce s-au stins prin compensatie legala, in temeiul art. 1114 C.civ. de la 1864, pana la concurenta celei mai mici.

Pe cale de consecinta, creantele invocate prin prezenta cerere au fost stinse prin compensatie, astfel ca instanta va respige cererea ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamanta. cu sediul în împotriva pârâtei. cu sediul în sector 1, Bucureşti, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J40/23205/1994, CUI 6635436, ca neintemeiata.

Cu apel  in 30 zile de la comunicare.

S-a pus la dispoziţie minuta prin intermediul grefei.