Cerere de reexaminare – anularea cererii a fost disproporţionată faţă de împrejurarea că obligaţiile nu au fost indicate în concret în adresa comunicată reclamantului

Hotărâre 0 din 26.01.2015


Deliberând asupra cererii de reexaminare, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.11.2014 sub nr. 44191/299/2014/a1, petentul  M.R.V. a formulat cerere de reexaminare împotriva încheierii dată în Camera de Consiliu la data de 27.10.2014 în dosar nr. 44191/299/2014, prin care s-a anulat cererea de chemare în judecată.

A mai solicitat petentul admiterea cererii de reexaminare şi trimiterea cauzei la completul iniţial investit în vederea continuării judecăţii. A susţinut petentul că din cuprinsul adresei din data de 06.10.2014 se observă că există diferenţă între cele solicitate prin adresa emisă şi cele reţinute prin încheierea de şedinţă din data de 27.10.2014 că s-ar fi solicitat, cele reţinute în încheiere având un cu totul alt sens, faţă  de cele din adresa comunicată subsemnatului.

Examinând temeinicia cererii formulate, instanţa reţine următoarele:

Prin rezoluţia judecătorului, comunicată petentului la data de 09.10.2014, s-a pus în vedere acestuia să indice următoarele: valoarea obiectului cererii şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare pentru capetele I, III,V, VII, VI si sa indice obiectul capetelor de cerere privind dobânda legala prin menţionarea datei de la care se solicita plata dobânzii si al capătului VI de cerere prin indicarea marjei băncii, cât şi a temeiului juridic pentru cererea de obligarea a paratei la recalcularea plăţilor efectuate de reclamant.

Potrivit art. 200 alin. 4-6 din NCPC „împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii.  Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2)”.

Referitor, însă, la motivele pentru care instanţa învestită cu soluţionarea dosarului nr. 44191/299/2014 a anulat cererea formulată în temeiul art. 200 alin. 2 NCPC, instanţa apreciază că anularea cererii nu intervine în mod automat, pentru orice lipsuri formale ale cererii de chemare în judecată. Fiind o sancţiune de natura să îngrădească, fie şi temporar, accesul reclamantului la justiţie, care este o componentă a dreptului constituţional şi convenţional la un proces echitabil (art. 21 alin. 3 din Constituţie si art. 6 par. 1 din CEDO) această sancţiune trebuie să fie proporţională cu motivele care o justifică. Ideea de proporţionalitate între ingerinţa într-un drept fundamental şi motivul de interes public care o justifică trebuie să devina una firească, de natură a orienta interpretarea şi aplicarea cotidiană a normelor procesuale. Aşadar, nu orice viciu formal, ci un viciu de o anumită gravitate ar trebui să atragă anularea cererii.

Dincolo de acest aspect, se impune abordarea unei interpretări sistematice şi teleologice a dispoziţiilor art. 200 NCPC. Aceste dispoziţii nu pot fi absolutizate şi detaşate din contextul principiilor fundamentale ale procesului civil şi al celorlalte prevederi din Noul cod de procedură civilă. Este absolut necesar ca instanţa să aibă în vedere scopul urmărit de legiuitor la edictarea dispoziţiei legal, pentru a se aplica textul legal de aşa manieră încât să răspundă acestui scop, iar nu într-o manieră excesiv de formalistă şi de rigidă care nu ţine seama de intenţia reală a legiuitorului. Astfel, instanţa apreciază că miza litigiului pentru părţi şi necesitatea soluţionării grabnice ar trebui să primeze faţă de necesitatea complinirii unor lipsuri mai puţin formale, care nu sunt de natură a afecta – cel puţin nu in mod iminent, nemijlocit – buna desfăşurare  a judecăţii şi finalitatea procedurii prealabile scrise.

Instanţa constată că prin cererea de chemare în judecată iniţială, reclamantul a solicitat : 1. constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit încheiat între părţi şi eliminarea acestora; 2. obligarea pârâtei la restituirea comisionului de procesare în cuantum de 4963,10 CHF perceput de pârâtă, la care se adăugă dobânda legală de la data plăţii acestui comision şi până la data restituirii efective; 3. obligarea pârâtei la restituirea comisionului de administrare lunar perceput, la care se adăugă dobânda legală de la data plăţii până la restituirea efectivă; 4. obligarea pârâtei la eliminarea comisionului de administrare din contract; 5. să se dispună obligarea pârâtei la recalcularea dobânzii aplicate creditului conform dobânzii iniţiale de 4,3 %/an pentru perioada august 2008 – octombrie 2010 şi obligarea pârâtei la restituirea sumei rezultate din diferenţa dintre dobânda percepută şi dobânda recalculată, la care se adaugă dobânda legală de la data plăţii şi până la data restituirii efective; 6. să se dispună obligarea pârâtei la recalcularea dobânzii aplicate creditului după formula marja băncii fixă + LIBOR CHF 3 luni pentru perioada noiembrie 2010 la zi, urmând ca pârâta să actualizeze pe viitor, la fiecare 3 luni, dobânda conform indicelui LIBOR CHF 3 luni; 7. să se dispună obligarea pârâtei la convertirea în lei a creditului acordat la cursul de schimb CHF/RON de la data acordării creditului şi implicit recalcularea tuturor sumelor plătite de la data acordării creditului, cu cheltuieli de judecată.

Prin comunicarea adresa din data de 06.10.2014, i s-a pus in vedere reclamantului să-şi îndeplinească următoarele obligaţii: să indice valoarea obiectului cererii şi modul de calul prin care  s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare, să indice obiectul capetelor de cerere privind dobânda legală prin menţionarea datei de la care se solicita plata dobânzii + al capătului VI de cerere privind indicarea marjei băncii pentru capetele I,III, V, VII, VI temeiul juridic pentru cererea de obligare a pârâtei la recalcularea plaţilor efectuate de reclamant.

Prin încheierea de şedinţă de la data de 27.10.2014  s-a  reţinut ca reclamantul nu şi-a îndeplinit aceste obligaţii, fiind complinite doar lipsurile privind indicarea marjei băncii. S-a mai reţinut că nu se cunosc în continuare obiectul capetelor de cerere accesorii privind dobânda legală, respectiv data de la care se solicita dobânda legală pentru comisionul de administrare şi pentru diferenţa de dobândă, nu se cunoaşte valoarea obiectului cererii, respectiv valoarea datorată de reclamant pe tot parcursul contractului cu titlu de dobândă şi comision de administrare, valoarea plătită de reclamant cu titlu de comision de administrare, valoarea diferenţei dintre dobânda percepută şi dobânda considerată datorată şi valoarea diferenţei de curs valutar.

Însă, prin precizările depuse la data de 21.10.2014, reclamantul a  indicat  în mod expres că solicita dobânda aferentă comisionului de administrare calculată de la data achitării fiecărui comision până la restituirea efectivă precum şi dobânda legala aferentă diferenţei de dobândă calculată de la data plăţii fiecărei dobânzi lunare percepute şi până la data restituirii efective.

În ceea ce priveşte omisiunea de a  se indica valoarea datorată de reclamant pe tot parcursul contractului cu titlu de dobândă şi comision de administrare, valoarea plătită de reclamant cu titlu de comision de administrare, valoarea diferenţei dintre dobânda percepută şi dobânda considerata datorată şi valoarea diferenţei de curs valutar, instanţa constată că aceste obligaţii nu au fost prevăzute în mod expres în cuprinsul adresei din data de 06.10.2014, fiind transmisă reclamantului doar menţiunea generală de a indica valoarea obiectului cererii.

Prin urmare, în sensul interpretării teleologice a textelor privitoare la regularizarea cererii de chemare in judecata şi aplicării lor acolo unde se regăseşte raţiunea urmărită prin adoptarea lor, precum şi ideea de proporţionalitate a sancţiunii cu gravitatea lipsurilor constatate, impusă de principiile generale de drept ca şi în mod specific de accesul la justiţie, ca aspect inerent al dreptului la un proces echitabil, instanţa  apreciază că anularea cererii pentru motivele reţinute în cuprinsul încheierii este în mod obiectiv disproporţionată, omisiunea de a  indica valoarea datorată de reclamant pe tot parcursul contractului cu titlu de dobândă şi comision de administrare, valoarea plătită de reclamant cu titlu de comision de administrare, valoarea diferenţei dintre dobânda percepută şi dobânda considerată datorată şi valoarea diferenţei de curs valutar nefiind în măsură să impieteze asupra bunei desfăşurări a procesului şi asupra posibilităţii pârâtului de a se apăra  - pentru a justifica anularea cererii, în condiţiile în care aceste obligaţii nu au fost indicate în concret în comunicarea transmisă reclamantului, iar valoarea obiectului cererii este determinabilă în raport de conţinutul concret al pretenţiilor deduse judecăţii,  motiv pentru care se va admite cererea de reexaminare formulata de petentul M.R.V. şi se va dispune înaintarea dosarului  completului iniţial învestit pentru continuarea  judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea de reexaminare.

Dispune înaintarea dosarului cu nr. 44191/299/2014 completului iniţial învestit pentru continuarea judecăţii.

Definitivă.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.01.2015.