Art.856 alin.3 ncpc - potrivit căruia de la data intabularii imobilul ramâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanta, creditorii putându-si realiza aceste drepturi numai din pretul obtinut – nu poate fi interpreta

Sentinţă civilă 1966 din 05.02.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.09.2014 sub nr. …., petenta A M O SRL a formulat în contradictoriu cu intimatul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI plângere împotriva încheierii nr…… din data de 22.08.2014 întocmită de OCPI Sector 1 şi comunicată petentei la data de 28.08.2014, solicitând instanţei modificarea încheierii mai sus menţionate, în sensul radierii sarcinilor existente, inclusiv a Ordonanţei emise de Parchetul de pe Lângă Tribunalul Bucureşti prin care s-a dispus măsura sechestrului asigurator, conform încheierii nr……. asupra imobilului înscris în cartea funciară nr……. cu nr.cadastral …. reprezentat de loc de parcare P9 în suprafaţă utilă de 11,49 mp şi suprafaţă construită de 12,67 mp împreună cu cota indiviză de 0,63% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, proprietatea petentei în baza actului de adjudecare nr………..

În motivarea cererii, petenta a arătat că cererea formulată de SCPEJ D, C şi A de intabulare definitivă a dreptului de proprietate al petentei asupra imobilului mai sus menţionat, a fost admisă în parte, cu interpretarea eronată a dispoziţiilor legale aplicabile pentru soluţionarea acelei cereri, deşi prevederile legale în vigoare stabilesc în mod clar faptul că odată cu întabularea actului de adjudecare, toate sarcinile existente în cartea funciară vor fi radiate.

A mai susţinut petenta că la data de 21.07.2014 a formulat cerere de reexaminare împotriva încheierii nr….., cererea fiind respinsă prin încheierea nr. ….. din data de 22.08.2014, fiind menţinute sarcinile asupra imobilului existente în cartea funciară.

De asemenea, s-a precizat de către petentă că la data de 23.05.2014 i s-a eliberat actul de adjudecare nr… prin care a devenit proprietara imobilului care a făcut obiectul cererii de reexaminare, învederând că urmare acestei împrejurări, situaţia imobilului adjudecat s-a schimbat, petenta neavând legătură cu faptele care au condus la instituirea măsurii sechestrului asigurător.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.31 al.3 şi al.4 din Legea nr.7/1996, art.856 al.3 şi 4 NCPC, art.887 NCC.

În susţinerea cererii au fost depuse, în copie înscrisuri.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, apreciind că nu se poate formula plângere la instanţa de judecată, având în vedere că, efect al adjudecării imobilului prin vânzare silită, OCPI Sector 1 a admis cererea de întabulare definitivă procedând la radierea sarcinilor din cartea funciară, mai puţin a sechestrului asigurator dispus de Parchet, apreciind că de fapt, petenta a formulat plângere împotriva încheierii de respingere a radierii sechestrului asigurator,  direct la instanţă, cu eludarea parcurgerii etapei de reexaminare.

Pe fondul cauzei, intimatul a solicitat respingerea plângerii, arătând, în esenţă, că radierea sechestrului asigurator din cartea funciară operează în baza unei dispoziţii a organului de urmărire care a luat această măsură, prin hotărâre judecătorească, sau prin efectul legii în temeiul disp. art.856 al.3 NCC. Faţă de aceste aspecte, intimatul a apreciat că această măsură nu poate fi radiată din oficiu, întrucât măsura nu a rămas fără obiect în condiţiile nesoluţionării definitive a cauzei penale fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti în dosarul nr……..în care s-a pronunţat sentinţa penală nr……., aflat în prezent în calea de atac a apelului.

Întâmpinarea a fost întemeiată pe disp. art.205 NCPC.

Prin răspunsul la întâmpinare, petenta a solicitat respingerea excepţiei inadmisibilităţii şi admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

Sub aspect probatoriu, instanţa a încuviinţat şi administrat pentru părţi proba cu înscrisuri.

La solicitarea instanţei, s-au depus de către OCPI Sector 1 actele care au stat la baza pronunţării încheierii de carte funciară nr…. din data de 22.08.2014.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin actul de adjudecare nr……. petenta SC AMO SRL a dobândit în proprietate imobilul cu nr cadastral ....reprezentat de loc de parcare P15 cu o suprafaţa utila de la 11,84 mp si o suprafaţa construita de 12,71 mp împreuna cu cota indiviza de 0,65% din părţile si dependinţele comune ale imobilului; teren in proprietate - cota indiviza, situat în ......, asupra căruia, în temeiul ordonanței anterior menționate, la solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, s-a notat, la data de 31.10.2012, sechestrul asigurator.

Prin prezenta plangere, petenta solicita radierea acestei notari, pentru motivul ca odată cu intabularea actului de adjudecare toate sarcinile existente în cartea funciară sunt radiate, imobilul rămânând liber de orice ipoteci sau alte sarcini.

Raportat la sustinerile petentei, instanta retine ca, potrivit art.902 alin.1 NCC, drepturile, faptele sau alte raporturi juridice prevazute la art.876 alin. (2) devin opozabile tertelor persoane exclusiv prin notare, daca nu se dovedeste ca au fost cunoscute pe alta cale, in afara cazului in care din lege rezulta ca simpla cunoastere a acestora nu este suficienta pentru a suplini lipsa de publicitate.

De asemenea, art.902 alin.2 NCC enumeră cu caracter exemplificativ ce categorii de acte pot face obiectul notarii in cartea funciara, litera k mentionand si posibilitatea notarii sechestrului, urmaririi imobilului, a fructelor ori veniturilor sale.

Potrivit art.907 NCC, când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală se poate cere rectificarea acesteia. Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară.

Astfel, rectificarea este operaţiunea tehnico-materială prin care se asigură corespondenţa între evidenţa cărţii funciare şi situaţia juridicã reală a imobilelor.

Dacă această corespondenţă dispare, orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor inexacte în cartea funciară. Refacerea acestei corespondenţe între evidenţa de cartea funciară şi situaţia juridică reală a imobilelor poate avea loc, atunci când este cazul, pe baza recunoaşterii de către titularul înscrierii, a cărei rectificare se solicită, a neconcordanţei apărute sau, în caz contrar, pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.

În speţă, prin ordonanţa nr…… a Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra imobilului situat în ………

Potrivit art.166 alin.3 Cod procedura penala, pentru bunurile imobile sechestrate, organul care a dispus instituirea sechestrului cere organului competent luarea inscriptiei ipotecare asupra bunurilor sechestrate, anexând copii de pe actul prin care s-a dispus sechestrul si un exemplar al procesului-verbal de sechestru. 

Sechestrul instituit de organele de urmarire penala nu poate fi ridicat decat prin contestarea masurii asiguratorii în procesul penal, in conformitate cu dispozitiile art.168 alin.1 Cod procedura penala, contestatia putand fi formulata în orice fază a procesului penal.

Numai dupa solutionarea definitiva a procesului penal, daca nu s-a facut plangere impotriva aducerii la indeplinire a masurii asiguratorii, se poate face contestatie potrivit legii civile (art.168 alin.3 Cod procedura penala).

În aceste condiţii, cât timp cauza penală nu a fost soluţionată definitiv (iar prin sentinţa penală nr……. a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosarul nr …… a fost menţinut sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor SC Green Development SRL, potrivit soluţiei disponibile pe portalul instanţelor), nu se poate dispune radierea sechestrului asigurator de către instanţa civilă, art.856 alin.3 NCPC - potrivit căruia de la data intabularii imobilul ramâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanta, creditorii putându-si realiza aceste drepturi numai din pretul obtinut - neputând fi interpretat în sensul că măsurile luate în procesul penal pot fi ridicate de instanţa civilă înainte ca instanţa penală să fi pronunţat o hotărâre definitivă.

Totodată, instanţa reţine că decizia ICCJ nr....... la care face referire petenta în cuprinsul acţiunii, a fost pronunţată în cadrul soluţionării unui litigiu penal, de către Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, apărările adjudecatarei privind faptul că, de la data intabulării dreptului dobândit, notarea sechestrului asigurator trebuia ridicată, fiind valorificate prin formularea plângerii împotriva măsurii sechestrului asigurator în temeiul art.168 din Codul de procedură penală, ipoteză care nu se regăseşte în cauza de faţă.

Pentru toate aceste considerente, instanta va respinge plângerea petentei împotriva încheierii de carte funciară nr…….., ca neîntemeiată.

Totodată, va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în prezenta cauză.