Actiune in regres; subrogatia asiguratorului în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei

Sentinţă civilă 4529 din 09.03.2015


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.11.2014 sub nr……, reclamanta S.C. O V I G S.A., cu sediul în …., avand număr de ordine la Registrul Comerţului ……, cod unic de înregistrare …., cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura la …, din ……, a chemat în judecată pe pârâta S.C. E R A R S.A., cu sediul in …., avand număr de ordine la Registrul Comerţului  …, cod unic de înregistrare … si pe intervenientul forţat L R P, domiciliat in ……, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 3.257,12 lei, din care 2.869,97 lei reprezentând contravaloarea despagubirilor achitate de catre societatea reclamanta pentru auto nr. … si suma de 387,41 lei reprezentand penalitati de intarziere calculate de la data de 17.06.2014 si pana la 30.10.2014; penalitatilor de intarziere de 0,1% pe zi, in continuare, pana la achitarea integrala a debitului; cheltuielilor de judecata.

În motivare, reclamanta a arătat că, la data de 22.05.2014, intervenientul forţat L R Pconducând auto cu numărul inmatriculare …, a produs din culpa sa un accident de circulatie, intrucât nu a păstrat distanta de siguranta in trafic  şi a intrat în coliziune cu auto cu nr. …, asa cum rezulta din constatarea amiabila de accident.

In urma accidentului a fost avariat autovehiculul cu nr. de inmatriculare …, asigurat CASCO la S.C. O V I G S.A., cu poliţa seria …, in baza căreia reclamanta a plătit proprietarului acestuia indemnizaţia cuvenita in cuantum de 2.869,97 lei, in dosarul de dauna înregistrat  la reclamanta sub nr…., corespunzatoare avariilor constatate.

Intrucât deţinătorul autovehiculului cu numărul inmatriculare … avea incheiata la parata asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru pagube cauzate tertilor prin accidente de autovehicule, in temeiul art.49 din Legea nr.136/1995, aceasta răspunde pentru pagubele provocate de asiguraţii sai.

Reclamanta s-a subrogat in drepturile persoanei pagubite si a solicitat paratei, asigurător de răspundere civila, suma de 2.869,97 lei, asa cum rezulta din cererea de despăgubire, inregistrata la aceasta la data de 02.06.2014, insa parata a refuzat nejustificat plata sumei reprezentând indemnizaţia plătită de reclamanta asiguratului CASCO.

În drept, reclamanta s-a întemeiat pe prevederile Ordinului CSA nr.14/2011, ale Legii nr.136/1995 si ale art.2210 NCC.

Cererea reclamantei a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru in suma de 236,89 lei.

În dovedire, reclamanta a depus în fotocopii înscrisuri si a solicitat proba cu acte.

Intervenientul forţat si pârâta nu au depus intampinare.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 22.05.2014, intervenientul forţat L R P, conducând auto cu numărul inmatriculare …, a produs din culpa sa un accident de circulatie, intrucât nu a păstrat distanta de siguranta in trafic  şi a intrat în coliziune cu auto cu nr. …, asa cum rezulta din constatarea amiabila de accident.

In urma accidentului a fost avariat autovehiculul cu nr. de …, asigurat CASCO la S.C. O V I G S.A., cu poliţa seria …, in baza căreia reclamanta a plătit proprietarului acestuia indemnizaţia cuvenita in cuantum de 2.869,97 lei, in dosarul de dauna înregistrat  la reclamanta sub nr…., corespunzatoare avariilor constatate.

Prin urmare, instanţa constată că fapta ilicită şi vinovăţia intervenientului forţat au fost dovedite.

Astfel, instanţa observă că prejudiciul a fost dovedit, acesta constând în avariile suferite de autoturismul cu nr. de inmatriculare …, asigurat CASCO la S.C. OV I G S.A., cu poliţa seria ….

În ceea ce priveşte legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu, aceasta este probată de succesiunea evenimentelor cauzei.

Intrucât deţinătorul autovehiculului cu numărul inmatriculare … avea incheiata la parata asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru pagube cauzate tertilor prin accidente de autovehicule, in temeiul art.49 din Legea nr.136/1995, aceasta răspunde pentru pagubele provocate de asiguraţii sai.

În temeiul art.22 din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, în limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei, cu excepţia asigurărilor de persoane, iar în cazul în care în vigoare era o asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, şi împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia, conform art.54. Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut la alin. 1. Asigurătorul poate renunţa, în totalitate sau în parte, la exercitarea dreptului prevăzut la alin. 1.

 Instanţa reţine că acest text de lege a fost preluat de art.2210 din Codul civil intrat în vigoare la data de 01.10.2011, conform caruia:”(1) În limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celor răspunzători de producerea pagubei, cu excepţia asigurărilor de persoane. (2) Asiguratul răspunde pentru prejudiciile aduse asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut la alin. (1). (3) Asigurătorul poate renunţa, în tot sau în parte, la exercitarea dreptului conferit de alin. (1).”

Pentru toate aceste motive, instanţa constată că în patrimoniul proprietarului autoturismului avariat cu nr. de inmatriculare .., asigurat CASCO la S.C. O V I G S.A., cu poliţa seria …, s-a născut un drept la despăgubiri pentru avariile suferite de acest autoturism din vina intervenientului forţat, iar în patrimoniul pârâtei a luat naştere obligaţia corelativă de a repara acest prejudiciu.

Reclamanta din prezenta cauză s-a subrogat în drepturile proprietarului autoturismului avariat cu nr. de inmatriculare …, asigurat CASCO la S.C. O V I G S.A., cu poliţa seria …, prin plata creanţei.

Prin urmare, avand in vedere toate aceste considerente, instanta va admite primul capat de cerere si, pe cale de consecinta, va obliga pârâta sa plateasta reclamantei suma de suma de 2.869,97 lei debit principal.

În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere solicitate de către reclamantă, acestea sunt datorate de pârâtă în temeiul art.64 din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.14/2011, în vigoare la data producerii evenimentului asigurat, care prevede că:” :"(1) Dupa acceptarea ofertei de despăgubire, persoana prejudiciata va preciza modalitatea de plata, in numerar sau prin ordin de plata, in cont bancar personal sau in contul bancar al unităţii de specialitate care a efectuat reparaţia. (2) In cazul in care in drepturile persoanei prejudiciate s-a subrogat asigurătorul acesteia, conform prevederilor art.22 din Legea 136/1995, cu modificările ulterioare, asigurătorul RCA efectuează plata despăgubirilor astfel: a)daca nu exista obiecţii asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita in cel mult 15 zile calendaristice de la data avizării scrise, efectuata de asigurătorul subrogat in drepturile persoanei păgubite, însoţita de documentele justificative; b)daca exista obiecţii întemeiate asupra sumelor solicitate, acestea se vor comunica solicitantului in termenul prevăzut la litera a, urmând ca in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la soluţionarea obiectiunilor sa se efectueze plata. (3) In cazul neformulării obiecţiilor in termen de 30 de zile, asigurătorul RCA nu mai poate emite obiecţii, datoria devenind scadenta. (4) Daca asigurătorul RCA nu isi indeplineste obligaţiile in termenele prevăzute la alin. (2) si (3) sau si le indeplineste defectuos, la suma solicitata pentru plata asigurătorului RCA se aplica o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. "

Instanţa constată că cererea de despagubire a fost inregistrata la parata la data de 02.06.2014 si cum aceasta nu si-a indeplinit obligatia de plata la scadenta si nici nu a formulat obiectiuni, aceasta datoreaza penalitatile de intarziere, conform Ordinului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.14/2011.

Prin urmare, instanta va admite si acest capat de cerere si, pe cale de consecinta, va obliga parata sa plateasta reclamantei suma de 387,41 lei penalitati de intarziere de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate asupra debitului principal de 2.869,97 lei pentru perioada 17.06.2014-30.10.2014, precum si penalitati de intarziere de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate asupra debitului principal de 2.869,97 lei in continuare pana la data achitarii integrale a debitului.

In baza art.453 alin.1 din NCPC, instanta va obliga pârâta sa achite reclamantei cheltuieli de judecata in suma de 236,89 lei reprezentand taxa de timbru.

De asemenea, instanta va lua act ca reclamanta va solicita pe cale separata cheltuielile de judecata reprezentand onorariul de avocat.