Reexaminare anulare cerere – transmiterea documentelor către un alt dosar se datorează culpei petentei

Hotărâre 0 din 16.03.2015


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.02.2015, sub nr. 58275/299/2014/a1, petenta S.C. A.R.S. S.A. a formulat cerere de reexaminare a încheierii din 18.12.2014 prin care instanţa a anulat cererea de chemare în judecată, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor fixate în sarcina sa, conform art. 197 raportat la art. 200 C.pr.civ, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună revenirea asupra măsurii de anulare a cererii de chemare în judecată.

În motivarea cererii, petenta a învederat că şi-a îndeplinit obligaţiile puse în vedere de către instanţă, depunând la oficiul poştal taxa judiciară de timbru în cuantum de 2.105,81 lei cu OP nr. 177/28.11.2014, aferentă dosarului de daună nr. BV1013CA001779, care face obiectul dosarului nr. 58275/299/2014, împreună cu celelalte obligaţii impuse de instanţă pentru regularizarea cererii de chemare în judecată.

Petenta a precizat că, din greşeală, regularizarea cererii de chemare în judecată s-a transmis către dosarul nr. … aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, aşa cum rezultă din cererea ataşată. Petenta a arătat că, în conformitate cu dispoziţiile art. 183 alin. 1 C.pr.civ., „actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal…este socotit a fi în termen.”

Astfel, petenta a învederat că, la data de 03.12.2014, a depus la oficiu adresa de regularizare împreună cu toate documentele solicitate de instanţă, astfel încât şi-a îndeplinit obligaţiile în termen, chiar dacă documentele au fost transmise greşit către un alt dosar.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 200 alin. 4 C.pr.civ.

În susţinerea cererii, petenta a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: cerere înaintată la dosarul nr. … (fila 5), ordin de plată nr. 177/02.12.2014 (fila 6), confirmare de primire (fila 7).

Cererea a fost legal timbrată, conform chitanţei depuse la dosar (fila 2).

La dosarul cauzei a fost ataşat dosarul nr. 58275/299/2014.

Analizând cererea de reexaminare, instanţa constată următoarele:

Prin rezoluţia din data de 24.11.2014, în dosarul nr. 58275/299/2014 (fila 60), instanţa i-a pus în vedere petentei, sub sancţiunea anulării, ca în termen de 10 zile de la data comunicării, să depună dovada calităţii de reprezentant conform art. 151 C.pr.civ. şi să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 2.074,46 lei pentru capătul I de cerere şi 31,35 lei pentru capătul II de cerere.

Prin încheierea din 18.12.2014 dată în dosarul nr. 58275/299/2014 (fila 66), instanţa a dispus, în temeiul art. 200 raportat la art. 194-197 C.pr.civ., anularea cererii, având în vedere că petenta nu a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa, în termen de 10 zile de la data comunicării omisiunilor.

Potrivit art. 200 alin. 6 C.pr.civ., instanţa poate reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. 2 (10 zile de la data comunicării).

Instanţa constată că niciuna dintre cele două ipoteze legale nu este incidentă în cauză.

Astfel, instanţa apreciază că, în mod corect, prima instanţă a anulat cererea formulată de către petentă, constatând că, la acel moment, petenta nu făcuse dovada îndeplinirii obligaţiilor stabilite în sarcina sa. În ceea ce priveşte susţinerea petentei în sensul că şi-a îndeplinit în termen obligaţiile, însă, din eroare, înscrisurile au fost transmise către un alt dosar (dosarul nr. …), instanţa constată că acest fapt s-a datorat culpei petentei care a indicat în mod greşit numărul de dosar, aşa cum rezultă şi din înscrisurile depuse (fila 5). Or, având în vedere principiul de drept potrivit căruia nemo auditur propria turpitudinem allegans, instanţa constată că petenta nu poate invoca propria culpă în susţinerea cererii de reexaminare.

Pe cale de consecinţă, având în vedere toate aceste considerente, instanţa urmează să respingă cererea de reexaminare, ca neîntemeiată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge cererea de reexaminare formulată de petenta S.C. A.R.S. S.A., cu sediul în … şi cu sediul ales la …., ca neîntemeiată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.03.2015.

Domenii speta