Evacuare procedura speciala.lipsa titlului paratei

Hotărâre 798 din 19.03.2014


Prin cererea înregistrată, reclamantul SE a chemat în judecată pârâta SIR solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună evacuarea imediată şi necondiţionată a pârâtei din imobilul teren şi construcţie situat în CT, str. X nr...…., jud. Cj , imobil construcţie în suprafaţă totală de 210 mp, înscris in CF ….. CT  şi imobil teren în suprafaţă totală de 641 mp , înscris în CF …. CT, proprietatea reclamantului dobândită prin moştenire. Cu cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru şi timbru avocaţial.

În motivarea cererii, reclamantul a susţinut că este proprietar asupra cotei de 32/105 parte din imobilul construcţie în suprafaţă totală de 210 mp, înscris in CF ….. CT şi asupra cotei de 164/641 parte din imobilul teren în suprafaţă totală de 641 mp , înscris în CF …. CT,aşa cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. …./2001 eliberat de BNP Asociaţi .

Pârâta a fost căsătorită cu fiul acestuia, SET, însă prin Sentinţa civilă nr. pronunţată de Judecătoria T. a fost desfăcută căsătoria dintre cei doi soţi.

Prin notificarea nr. 2 din …..2014 expediata prin intermediul BEJ , a solicitat pârâtei  ca în baza disp. art. 1038 C.pr.civ. să părăsească imobilul teren şi construcţie situat administrativ în mun. CT, str. X nr….., jud. j.

În drept reclamantul a invocat dispoziţiile art.1033-1044 Cod civil.

Pârâta SIR a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată invocând un drept de retenţie asupra  bunului, recunoscut chiar de către reclamant prin contractul de mediere nr.3 din 20.02.2014 încheiat la birou mediator . Cu cheltuieli de judecată.

În apărarea sa, pârâta a arătat, în esenţă, că în cursul anilor 2006-2012, cu acordul reclamantului a investit în imobil suma de 40.000-50.000 lei, investiţii ce au constat în mansardarea imobilului, crearea de noi spaţii locative. După notificarea comunicată de reclamant, şi-a manifestat disponibilitatea de a elibera imobilul însă, doar după ce va fi despăgubită cu cota ce i se cuvine din imobil.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile depuse de către părţi.

Asupra cauzei de faţă instanţa a reţinut următoarele:În fapt, din conţinutul extrasului de carte funciară nr. ….. CT rezultă că, reclamantul este proprietar asupra cotei de 32/105 parte din imobilul construcţie în suprafaţă totală de 210 mp, înscris in CF …. CT şi asupra cotei de 164/641 parte din imobilul teren în suprafaţă totală de 641 mp , înscris în CF …. CT.

Acesta a devenit proprietar asupra imobilului mai sus descris în baza certificatului de moştenitor nr. / eliberat de BNP A.

În drept, instanţa reţine că, potrivit art. 1040 C.pr.civ., dacă ocupantul notificat refuză să evacueze imobilul, proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu, prin ocupant înţelegând conform art. 1033 alin. 2 lit. e C.pr.civ. oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduinţa proprietarului.

Astfel, instanţa observă că, în speţă, reclamantul a făcut dovada existenţei titlului de proprietate asupra imobilului teren şi construcţie situat în CT, str.X nr….., jud. Cj , imobil construcţie în suprafaţă totală de 210 mp, înscris in CF ….. CT şi imobil teren în suprafaţă totală de 641 mp , înscris în CF ….. CTi , prin certificatul de moştenitor nr./ eliberat de BNP A  coroborat cu înscrierea în cartea funciară a acestui drept şi în acelaşi timp a notificat-o pe pârâtă în condiţiile art. 1038 C.pr.civ. să părăsească acest imobil.

În ceea ce priveşte lipsa titlului pârâtei şi implicit ocuparea fără drept a imobilului situat în Câmpia Turzii, str.X nr.7-8, jud. Cluj, instanţa reţine că pârâta nu a făcut dovada contrarie.

Mai mult, instanţa reţine că, apărările pârâtei relevă faptul că aceasta pretinde un drept de creanţă în legătură cu acest bun, drept care poate fi valorificat pe cale unei acţiuni de drept comun, şi care însă nu-i conferă titlu de proprietate asupra imobilului.

În consecinţă, întrucât reclamantul apare ca fiind titularul dreptului

de proprietate asupra imobilului, în timp ce pârâta nu a prezentat vreun titlu valabil în baza căruia să ocupe acest imobil şi aceasta nu mai beneficiază de îngăduinţa reclamantului pentru a locui în acest imobil, apreciind întemeiată cererea reclamantului, în temeiul art. 1041 C.pr.civ., o va admite şi va dispune evacuarea imediată şi necondiţionată a pârâtei SIR din imobilul descris mai sus .

În temeiul art. 453 lin. 1 C.pr.civ. partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Având în vedere aceste dispoziţii legale, reţinând culpa procesuală a pârâtei , instanţa va obliga pârâta la plata sumei de 1000 RON în favoarea reclamantului, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocaţial.

Domenii speta