Recurs contencios administrativ. Anulare hotarâre consiliu local

Decizie 832 din 04.03.2015


SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Anulare hotarâre consiliu local

-Art. 31 din Legea nr. 18/ 1991

-Art. 887 alin. 1 Cod civil

În mod corect a retinut judecatorul fondului ca recurentul pârât Consiliul local al comunei V. nu putea dispune prin HCL nr. xx din 04.12.2013 asupra unor imobile care nu sunt în proprietatea sa.

Nu poate fi retinuta sustinerea potrivit careia terenul ar fi intrat în proprietatea comunei în temeiul art. 31 din Legea nr. 18/1991, întrucât în temeiul textului de lege respectiv nu opereaza un transfer ope legis al dreptului de proprietate. Potrivit alin.2 al normei legale amintite: „terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei”[...].

Sintagma vor trece presupune vocatia comunei de a dobândi un teren neatribuit, ramas la dispozitia comisiei instituie la Legea nr. 18/1990, dupa verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute de lege si a situatiei imobilelor în cartea funciara.

Faptul ca art. 887 alin. 1 Cod civil prevede posibilitatea dobândirii drepturilor reale fara înscriere în cartea funciara, nu îndreptateste pe recurenta pârâta sa dispuna de terenuri care nu se afla în vreunul dintre cazurile expres prevazute (de textul invocat sau de o alta lege).

În mod legitim s-a retinut de catre instanta de fond ca din extrasul de carte funciara nr. 13020 S.M., nr. cadastral 7900/13, rezulta ca Satul român este proprietar pe o cota de 300/1647 mp cu titlu de schimb, iar numita S. E. este proprietar pe diferenta de 1347/1647 mp cu titlu de mostenire, ceea ce exclude ipoteza potrivit careia consiliul local ar putea dispune de vreo suprafata din acest imobil, de vreme ce nu are un temei legal.

Decizia nr. 832/CA/04.03.2015 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II - a civila, de contencios administrativ si fiscal

Dosar 1400/83/CA/2014 - R

Prin Sentinta nr. 2270/CA din 02.10.2014 Tribunalul S.M. a admis actiunea în contencios administrativ înaintata de reclamantul Prefectul Judetului S.M. împotriva pârâtului Consiliul Local al Comunei V. S.M., a anulat Hotarârea Consiliului Local al Comunei V. S.M. nr. xx/04.12.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a atribuirii terenului situat în V. S.M., str. L., nr. xx, judetul S.M..

Împotriva acestei sentinte, în termen legal si scutit de plata taxelor de timbru, a declarat recurs recurentul-pârât Consiliul Local al Comunei V. S.M., solicitând admiterea recursului, casarea în întregime a hotarârii atacate si, pe cale de consecinta, rejudecând cauza, admiterea actiunii sale, prin care a solicitat respingerea cererii formulate de reclamant, ca fiind nefondata.

In dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul a aratat ca anularea HCL V. S.M. nr. xx/04.12.2013 nu poate produce efecte în conditiile în care Sentinta civila nr. 2176 pronuntata în 19.05.2014 in Dosarul nr. 8288/296/2012 este definitiva si irevocabila, iar terenul a intrat în circuitul civil.

În argumentarea pozitiei procesuale, a aratat ca HCL nr. xx din 04.12.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a atribuirii terenului situat în V. S.M., str. L., nr. xx, jud. S.M. a fost adoptata cu respectarea prevederilor legale.

Atâta timp cât a existat o cerere de iesire din indiviziune in Dosarul nr. 8288/296/2012 si interesul local a impus adoptarea acestei hotarâri, Consiliul Local V. S.M. este obligat a-si exercita atributiile în acest sens.

Asupra terenului în cauza, aflat în proprietatea Statului Roman în cota 300/1647 mp parte, contrar sustinerilor reclamantei, Hotarârea Consiliului Local V. S.M. nr. xx/ 2013 a produs efecte juridice ca urmare a aplicarii prevederilor art.31 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar:

"(1) Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor - prevazute la art. 12, in vederea atribuirii lor in proprietatea celor îndreptatiti, conform legii.

(2) Terenurile neatribuite ramase la dispozitia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului. "

Prin urmare, terenul în cauza este în proprietatea privata, extratabulara, a Comunei V. S.M., în virtutea acestui fapt, Consiliul Local V. S.M. a hotarât vânzarea cotei parti, de fapt chiar iesirea din indiviziune.

În opinia recurentului, având în vedere si raportul costuri - beneficiu, nu s-a impus adoptarea în prealabil a unei hotarâri de consiliu de constatare a proprietatii private a terenului si întabulare în C.F., atâta timp cât dreptul de proprietate asupra acestui teren rezulta din prevederile legale la care a facut referire mai sus. A avut în vedere prevederile art. 876 din Codul civil "(1) Cartea funciara descrie imobilele si arata drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri", precum si cele ale art. 887 "(1) Drepturile reale se dobândesc fara înscriere în cartea funciara când provin din mostenire, accesiune naturala, vânzare silita, expropriere pentru cauza de utilitate publica, precum si în alte cazuri expres prevazute de lege", cu referire la art. 31 din Legea nr. 18/1991.

Contrar celor afirmate de reclamant, Comuna V. S.M. a avut calitatea de parat in Dosarul nr. 8288/296/2012, reclamant fiind D. G. si I., prin care acestia au solicitat instantei „sistarea starii de indiviziune cu parata Statul Roman, cu privire la 300/1647parte teren intravilan, înscris în CF 13020 S.M., sub nr. Top 7900/13, în sensul atribuirii întregului imobil în proprietatea exclusiva a subsemnatilor reclamanti, cu obligarea noastra la plata unei sulte corespunzatoare"

Fata de solicitarea reclamantilor, Comuna V. S.M., proprietar extratabular al terenului, nu s-a opus.

Conform art. 676 din Codul civil: „(1) Partajul bunurilor comune se va face în natura, proportional cu cota-parte a fiecarui coproprietar.

(2) Daca bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil in natura, partajul se va face in unul dintre urmatoarele moduri:

a)atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, in favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora;

b)vânzarea bunului in modul stabilit de coproprietari ori, in caz de neîntelegere, la licitatie publica, in conditiile legii, si distribuirea pretului catre coproprietari proportional cu cota-parte a fiecaruia dintre ei. „

Din cuprinsul Hotarârii rezulta foarte clar intentia Comunei V. S.M. de a vinde terenul în cauza:

-la art. 1 se aproba indicatorii tehnico - economici ai înstrainarii, scopul evaluarii, asa cum este mentionat la pagina 4 din Raportul de evaluare nr. xxxx/05.11.2013, fiind de „stabilire a valorii de piata a terenului în vederea valorificarii prin vânzare de catre Comuna V. S.M., prin administrator Consiliul Local V. S.M.".

-La art. 2, se aproba atribuirea parcelei mai sus descrise proprietarului constructiilor, dupa ce acesta si-a manifestat intentia de cumparare.

Termenul „atribuire" nu este, nici intr-un caz, caracteristic transferurilor cu titlu gratuit. Ca exemplu, OUG nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica.

Verificând legalitatea HCL atacata în contencios administrativ, din perspectiva criticilor reclamantei, apreciaza ca nu exista nici un motiv care sa determine anularea acesteia.

Fata de cele ce preced, a solicitat admiterea recursului.

În drept, a invocat prevederile art. 483 si urm din Codul de procedura civila, precum si celelalte dispozitii legale la care a facut referire in cuprinsul recursului.

Prin întâmpinare, intimatul Prefectul Judetului S.M. a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea în tot a sentintei atacate, ca temeinica si legala.

În aparare se arata ca instanta de fond a procedat temeinic si legal atunci când a dispus anularea Hotarârii Consiliului Local al comunei V. S.M. nr. xx/04.12.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a atribuirii terenului situat în V. S.M., str. L. nr.xx, jud. S.M..

Pentru a se pronunta astfel instanta de fond a retinut faptul ca, asa cum rezulta din extrasul de carte funciara nr. 132020 S.M., nr. cadastral 7900/13, respectiv din înscrierile privitoare la proprietate - Statul Român apare cu cota de proprietate de 300/1647 parti, cu titlu juridic schimb din 04.09.1978, iar numita S. E. (fosta D.) nascuta în anul 19xx cu cota de proprietate de 1347/1647 parti, cu titlu juridic mostenire din anul 2012. Fata de starea de drept, prezentata mai sus, instanta a retinut ca imobilul în cauza nu era în proprietatea publica sau privata a comunei V. S.M. si, pe cale de consecinta, pârâtul (Consiliul local al comunei V. S.M.) nu avea competenta de a adopta hotarâri cu privire la acesta.

Potrivit art. 36 alin. 2 lit. C din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata: „(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;"

În virtutea acestor atributii, consiliul local nu putea dispune cu privire la imobilele care apartin altora. Instanta a înlaturat si sustinerea pârâtului (Consiliul local al comunei V. S.M.) conform careia, în virtutea art. 31 din Legea nr. 18/1991, terenul a devenit proprietatea privata a comunei V. S.M., întrucât nu s-a facut dovada acestui drept de proprietate.

Fata de cele de mai sus, instanta de fond a constatat ca în adoptarea H.C.L. nr. xx/2013, Consiliul local al comunei V. S.M. a încalcat în mod grav conditiile prevazute de lege în adoptarea hotarârii mai sus mentionate, încât sanctiunea pentru restabilirea ordinii juridice încalcate impune anularea actului administrativ adoptat în aceste conditii si, pe cale de consecinta, instanta de fond a admis actiunea în contencios administrativ promovata de Prefectul judetului S.M., dispunând anularea ca nelegala a hotarârii de consiliu local contestata.

În consecinta, a solicitat respingerea ca nefondat a recursului.

În drept a invocat prevederile art. 205-208 din Noul Cod de procedura civila, Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, modificata si completata.

 Instanta de recurs, analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, a retinut ca este nefondat si l-a respins pentru urmatoarele considerente:

În mod corect a retinut judecatorul fondului ca recurentul pârât Consiliul local al comunei V. nu putea dispune prin HCL nr. xx din 04.12.2013 asupra unor imobile care nu sunt în proprietatea sa.

Nu poate fi retinuta sustinerea potrivit careia terenul ar fi intrat în proprietatea comunei în temeiul art. 31 din Legea nr. 18/1991, întrucât în temeiul textului de lege respectiv nu opereaza un transfer ope legis al dreptului de proprietate. Potrivit alin.2 al normei legale amintite: „terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei”[...].

Sintagma vor trece presupune vocatia comunei de a dobândi un teren neatribuit, ramas la dispozitia comisiei instituie la Legea nr. 18/1990, dupa verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute de lege si a situatiei imobilelor în cartea funciara.

Faptul ca art. 887 alin. 1 Cod civil prevede posibilitatea dobândirii drepturilor reale fara înscriere în cartea funciara, nu îndreptateste pe recurenta pârâta sa dispuna de terenuri care nu se afla în vreunul dintre cazurile expres prevazute (de textul invocat sau de o alta lege).

În mod legitim s-a retinut de catre instanta de fond ca din extrasul de carte funciara nr. 13020 S.M., nr. cadastral 7900/13, rezulta ca Satul român este proprietar pe o cota de 300/1647 mp cu titlu de schimb, iar numita S. E. este proprietar pe diferenta de 1347/1647 mp cu titlu de mostenire, ceea ce exclude ipoteza potrivit careia consiliul local ar putea dispune de vreo suprafata din acest imobil, de vreme ce nu are un temei legal.

Pentru aceste considerente, a înlaturat criticile formulate, a respins recursul ca nefondat, a mentinut în întregime hotarârea recurata si a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata în recurs.