Sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale

Hotărâre 3 din 22.07.2014


DOSAR NR. 1905/120/2014camera preliminară

Desfiinţare înscrisuri

Art.315 lit.d NCPP

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA – SECŢIA PENALĂ

Î N C H E I E R E

Şedinţa de Cameră de Consiliu de la data de 22.07.2014

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: A. M.

GREFIER: M. N. M.

Pe rol fiind soluţionarea sesizării Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa privind desfiinţarea filelor CEC emise de numitul O. S. domiciliat în…, intimate fiind: I. S. B cu sediul…, SC H. SRL S, …, BT…, SC A. N. SRL ANINOASA, cu sediul în…, judeţul Dâmboviţa,  SC G. S. …,  SC D M. SRL GURA ŞUŢII, cu sediul în  …, cu sediul în Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

Fără citare părţi. Fără participare procuror.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ:

Asupra cererii penale de faţă:

Prin adresa nr.56/P/2014 înregistrată la instanţă la 23.04.2014 sub nr. 1905/120/2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa a înaintat ordonanţa de clasare din  09.04.2014 emisă în dosarul menţionat, pentru a se dispune cu privire la desfiinţarea filelor CEC emise de numitul O. S,  înscrisuri în legătura cu care s-a constatat lipsa disponibilului bănesc la tras.

A fost ataşată ordonanţa de clasare din  09.04.2014, precum şi dosarul de urmărire penală nr.56/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

În baza disp. art.549¹ alin.2 C.pr.pen s-a dispus comunicarea ordonanţei de clasare persoanelor vătămate I. S. B, SC H. SRL Sibiu, BANCA TRANSILVANIA-Sucursala Târgovişte, SC A. N. SRL, cu sediul în comuna Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, SC G. S. SRL Târgovişte, SC DMS M. SRL Gura Şuţii, SC R. SRL Pucioasa, SC T. D. SRL Târgovişte, dar şi numitului O. S., cu menţiunea să depună note scrise în termen de 10 zile de la primirea comunicării, fixându-se termen pentru soluţionarea cererii în camera preliminară la data de  20.06.2014.

SC T. D. SRL Târgovişte a formulat note scrise, înregistrate la instanţă la data de 23.05.2014, solicitând respingerea ordonanţei de clasare, arătând că prin aceasta procurorul a stabilit că „dincolo de orice dubiu, că persoana cercetată a acţionat fără  vinovăţie” şi a constatat că nu s-ar fi săvârşit nicio infracţiune, în condiţiile în care nu se poate constata că filele CEC  au fost emise, în principal, cu titlu de garanţie, atâta vreme cât niciodată nu au avut acoperire în fond, neexistând bani în bancă.

S-a mai arătat că supoziţiile procurorului, că s-ar fi putut prevedea la momentul remiterii filelor CEC că fluxul monetar derulat prin conturile celor două societăţi comerciale pe care le administra O. S. ar fi putut fi îndestulătoare, făcând menţiuni şi cu privire la intervalul mare de timp când ar fi fost emise respectivele file CEC, respectiv ianuarie 2013, scadenţa fiind 15.07.2013 şi 17.07.2013, întrucât atât la prima, dar şi la a doua încercare de ridicare a banilor din bancă, li s-a adus la cunoştinţă că în cont nu există bani, fiind evident că a fost vorba de o înşelăciune.

De asemenea, s-a arătat că faţă de data la care rezultă că O. S. a părăsit teritoriul României- 25.06.2013, reiese că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata datoriilor.

S-a considerat că devreme ce nu au fost satisfăcute creanţele beneficiarilor, este evident că filele CEC au fost eliberate cu rea credinţă, pentru a înşela creditorii, impunându-se astfel anularea ordonanţei şi continuarea cercetărilor, în vederea recuperării sumelor pe care O. S. le datorează firmelor.

A fost ataşată copia unui raport de expertiză tehnică întocmit în dosarul nr.794/120/2009 al Curţii de Apel Ploieşti.

La data de 20.06.2014 s-a dispus emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, solicitându-se comunicarea datei la care  ordonanţa de clasare din 09.04.2014, emisă în dosarul nr.56/P/2014 a rămas definitivă, prin adresa nr.897/VIII/1/2014/09.07.2014, înaintându-se dovezile de îndeplinire a procedurii de comunicare a ordonanţei către O. S. şi precizându-se că împotriva ordonanţei de clasare nu s-a formulat plângere.

Analizând actele şi lucrările dosarului reţinem că potrivit art.549¹ alin.1 C.pr.pen, în cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la art.339 alin.4 C.pr.pen ori, după caz, la art.340 C.pr.pen sau după pronunţarea hotărârii prin care plângerea a fost respinsă.

Verificând îndeplinirea cerinţelor mai sus menţionate constatăm că dosarul de urmărire penală a fost înaintat pentru a se dispune asupra desfiinţării unor file CEC, înainte ca ordonanţa de clasare să rămână definitivă, în condiţiile în care art.339 alin.4 C.pr.pen prevăd că în cazul soluţiilor de clasare sau de renunţare la urmărirea penală, plângerile se formulează în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei actului prin care s-a dispus soluţia, fapt care presupune trecerea termenului menţionat pentru ca soluţia să rămână definitivă, de vreme ce potrivit disp. art.336 C.pr.pen orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime.

Din analiza dosarului de urmărire penală rezultă că au fost formulate succesiv, mai multe plângeri de către diferite persoane vătămate, cu privire la faptul că O. S., administrator la  SC D. D. SRL Târgovişte ar fi emis file CEC fără a avea disponibil în cont, plângeri reunite sub nr.7400/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, cauză declinată ulterior în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, unde a fost înregistrată la data de 22.012014, sub nr.56/P/2014, constându-se că valoarea cumulată a pagubei se ridică la suma de 219.652 lei, din care nu a fost recuperată decât suma de 5.000 lei.

După înregistrarea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, prin ordonanţa din 19.03.2041 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art.244 alin.1 Cpen cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen, art.84 alin.1 pct.2,3 lit.b şi d din Legea 59/1934, modificată prin Legea 187/2012 cu aplicarea art.41 alin.2 din vechiul cod penal, reţinându-se că în perioada decembrie 2012-iulie 2013 s-au emis, fără disponibil în cont, mai multe file CEC, către SC A. N. SRL, SC H. SRL, SC D. M. SRL, SC G. S. SRL, SC R. SRL, SC T. D. SRL, de către numitul O. S., administrator la SC D. D. SRL şi SC D. M. T. SRL.

După efectuarea actelor de urmărire penală, la data de 31.03.2014 a fost întocmit un referat cu propunere de clasare  cu privire la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune privind pe O. S., însuşit de procuror, care prin ordonanţa din 09.04.2014 a dispus clasarea cauzei privind sesizările I. S. B.- Sucursala Târgovişte, SC H. SRL SIBIU, BANCA TRANSILVANIA -Sucursala Târgovişte, în care s-au efectuat cercetări faţă de O. S., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.84 alin.2, 3 lit.b şi d din Legea 59/1934, modificată prin Legea 187/2012 şi art.244 alin.1 C.pen, cu aplicarea art.41 alin.2 din vechiul cod penal şi art.5 alin.1 C.pen şi „sesizarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dâmboviţa, după expirarea termenului prevăzut la art.339 alin.4 ori, după caz, la art.340 din C.pr.pen, sau după pronunţarea hotărârii de respingere a plângerii, pentru a dispune cu privire la desfiinţarea filelor CEC emise de O. S., în legătură cu care s-a constatat lipsa disponibilului bănesc la tras”.

Constatându-se că în dosarul de urmărire penală nu sunt ataşate dovezile de comunicare a ordonanţei de clasare, nici către persoanele vătămate şi nici către O. S., s-a solicitat Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa comunicarea datei rămânerii definitive a respectivei ordonanţe.

Din dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare a ordonanţei către O. S., înaintată de către parchet la data de 10.07.2014, rezultă că destinatarul şi-a mutat adresa, fără a se cunoaşte noua sa adresă, menţiunile fiind făcute la data de 15.04.2014.

Cum solicitarea Parchetului a fost înaintată la instanţă la data de 23.04.2014 şi nu s-a făcut dovada în niciun alt mod a comunicării către suspect a ordonanţei de clasare şi, de altfel nici către persoanele vătămate, fiind evident că această ordonanţă nu a rămas definitivă, se constată că nu sunt îndeplinite cerinţele art.549¹ C.pr.pen pentru sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea desfiinţării filelor CEC, motiv pentru care solicitarea va fi respinsă ca prematur formulată.

În baza art.275 alin.3 C.pr.pen cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge ca prematur formulată sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa privind desfiinţarea filelor CEC emise de numitul O. S., domiciliat în Târgovişte, strada I.E. Florescu, bloc D 11, sc.B, ap.5, judeţul Dâmboviţa.

Cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii pentru procuror şi părţi.

Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu din 22.07.2014.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

A. M.

GREFIER,

M. N. M.

Red A.M

Tehnored J.C

2 Ex/30.07.2014

Poz. Reg. Ex. Pen. 166-174/2014