Acţiune in anulare

Sentinţă civilă 139/2014 din 09.09.2014


Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

SENTINŢA Nr. 139/2014

Şedinţa publică de la 09 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE ….

Grefier …….

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor din şedinţa publică din 2.09.2014 privind judecarea cererii formulată de reclamantul ….. împotriva pârâtelor SC …. SA şi SC … SA.

Procedura legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

Deliberând, tribunalul, pronunţă următoarea sentinţă;

TRIBUNALUL,

Asupra cererii de faţă,

La data de 3.10.2013, la Tribunalul Gorj, reclamantul ….. a formulat, în contradictoriu cu pârâta SC …., cerere prin care a solicitat anularea concursului (selecţiei) din ….2013, pentru ocuparea funcţiei de director executiv, urmând să se dispună organizarea unui nou concurs cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de lege, invocând disp. OUG 109/2011 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice, ale Legii 31/1990.

În motivarea cererii , reclamantul a arătat că SC ….. este o întreprindere publică, aşa cum este definită în art.2 pct.2, lit. c din OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, acţionarul majoritar este  …. SA, cu capital majoritar de stat, 75%.

A arătat că, la această societate, la data de …...2013,  s-a derulat procedura de selecţie şi numire a directorului executiv, în temeiul Legii 31/1990 şi OUG 109/2011, reclamantul depunându-şi şi el candidatura, cu dosarul nr…../….2013, obţinând 82,6 puncte dar, Comitetul de nominalizare şi remunerare nu a recomandat candidatura sa, către Consiliul de Administraţie.

Reclamantul a considerat că au fost încălcate disp. art.34, 35 din OUG 109/2011 şi a formulat contestaţie la data de …..2013 la Preşedintele Comisiei de Selecţie, învederând următoarele aspecte :

-Prin anunţul publicat nu au fost stabilite condiţiile pentru ocuparea postului, potrivit art.29 alin.7 ;

-Criteriile stabilite prin anunţ la poziţiile 4, 5, 6, 7, nu pot fi cuantificate şi evaluate corect ;

-Procedura de selecţie nu a fost definită în mod clar , adică este concurs, concurs de dosare sau interviu ;

-Comisia  de Selecţie şi numire este formată din trei membri dar la procedura d evaluare au fost prezenţi doar doi membri ;

-Procesul verbal al Comisiei de Selecţie nu a fost înregistrat la finalizarea procedurii de selecţie, fiind înregistrat cu nr. 1887/30.04.2013 ;

Reclamantul susţine că cele două etape ale procedurii, evaluarea candidatului şi evaluarea proiectului nu au respectat condiţiile impuse de lege astfel că prin cererea cu nr. …/….2013, a formulat contestaţie împotriva rezultatului final, respinsă ca nefondată conform adresei nr. …..2013.

Pârâta SC a formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca nefondată a cererii şi arătând în acest sens că au fost respectate disp. legale în materie, Consiliul de administraţie al SC, prin Hotărârea nr. …/...2013, a aprobat procedura de selecţie/numire a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, s-a aprobat anunţul ce conţine criteriile de selecţie, anunţ publicat în două ziare, Bursa muncii şi Capital.

Se arată în întâmpinare că selecţia s-a realizat cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei, procedura pentru ocuparea postului de director executiv a fost de selecţie pe baza de criterii şi abilităţi manageriale, întrebările şi răspunsurile au fost consemnate în procesul verbal încheiat.

Pârâta a solicitat introducerea în cauză, în calitate de acţionar majoritar, a SC ….., reclamantul a răspuns la întâmpinare, arătând că a înţeles să conteste Raportul final al procedurii de selecţie încheiat de Comitetul de nominalizare şi remunerare-comisia de selecţie şi Hotărârea Consiliului de Administraţie prin care s-a numit directorul executiv.

Reclamantul susţine că au fost încălcate prevederile art.34 şi 35 din OUG 119/2011, art. 138 din Legea 31/1990, nu s-a respectat procedura de numire a comisiei, criteriile de selecţie nu au fost stabilite conform disp. legale, la data numirii directorului executiv al societăţii şi a încheierii contractului de mandat, membrii Consiliului de Administraţie nu aveau încheiate cu societatea contracte de mandat conform prevederilor legale şi a actului constitutiv în vigoare la acea dată şi deci nu aveau raport juridic cu aceasta iar selecţia nu a respectat întocmai prevederile OUG 109/2011 şi ale Legii 31/1990.

 Că, planul interviu nu a fost stabilit de comisie în ziua interviului, pe baza criteriilor de evaluare, întrebările şi răspunsurile nu au fost consemnate în anexa la raportul final al concursului, semnate de membrii comisiei de selecţie şi de fiecare candidat, evaluarea s-a realizat doar de doi din cei trei membri ai comisiei, procesul verbal de finalizare a procedurii a fost semnat şi înregistrat la …..2013 cu nr. …., în loc de …..2013, în mod greşit i s-a respins contestaţia depusă la pârâtă.

SC, a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea cererii reclamantului, invocând şi excepţia tardivităţii introducerii acesteia, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a societăţii precum şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, arătând că nu a fost depusă contestaţia în termen rezonabil ci după 5 luni, nu există motive de nulitate absolută în cauză, SC nu a emis hotărârea contestată, OUG 119/2011, nu dă posibilitatea să fie atacate hotărârile consiliului de administraţie.

La data de 26.05.2014, a fost depusă o cerere de intervenţie accesorie în interesul reclamantului, de către numitul……, prin care acesta a solicitat anularea concursului (selecţiei) organizat în data de …..2013, pentru ocuparea funcţiei de director executiv al SC.

În motivarea cererii de intervenţie accesorie a arătat că şi el a participat la selecţia pentru ocuparea funcţiei de director executiv, candidatura sa fiind respinsă, în urma acesteia fiind selectat pentru a fi nominalizat în vederea desemnării de către Consiliul de administraţie în funcţie de director executiv numitul……, fără a fi respectate prevederile OUG 109/2011, procedura de selecţie fiind viciată astfel că solicită ca selecţia şi nominalizarea numitului M să fie anulate.

Cererea a fost timbrată cu 100 lei şi întemeiată pe disp. art. 61 alin. 3 C.pr.civilă.

La data de 27.05.2014, au fost transmise prin e-mail de către pârâta SC………., note de şedinţă prin care se arată că împotriva reclamantului, conducerea SC …..a formulat plângere penală ce face obiectul dosarului nr. ……… aflat în lucru la IPJ GORJ, motiv pentru care solicită suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea irevocabilă a dosarului penal.

Prin încheierea din 27.05.2014, Tribunalul a respins cererea de suspendare a judecăţii cauzei, solicitată de SC ………, a respins excepţia tardivității introducerii cererii de către reclamant şi a luat act de depunerea cererii de intervenţie accesorie de către intervenientul….

La data de 6.06.2014, intervenientul ……… a depus la dosar Note de şedinţă prin care arată că a formulat cerere de intervenţie în interesul reclamantului ………..

Pârâta SC …….., la termenul din 10.06.2014, a depus note scrise prin care se solicită respingerea ca inadmisibilă a cererii de intervenţie accesorie a numitului….. întrucât, acesta nu justifică un interes personal, legitim şi actual pentru a sprijini apărările reclamantului ……., cu atât mai mult cu cât acesta are calitatea de fost candidat la concursul pe care-l contestă reclamantul, fiind respins şi neînţelegând să conteste rezultatul selecţiei organizate.

Pârâta SC ………. a comunicat prin e-mail pentru termenul din 10.06.2014, Note scrise prin care solicită respingerea cererii de intervenţie accesorie formulată de….. întrucât acesta nu justifică care este interesul său personal, legitim şi actual pentru a sprijini apărările reclamantului.

Reclamantul ……… a depus în şedinţa publică din 10.06.2014, Note de şedinţă prin care solicită admiterea în principiu a cererii de intervenţie accesorie formulată de….., arătând că selecţia/concursul a cărei anulare se cere s-a desfăşurat cu nerespectarea dispoziţiilor OUG 109/2011.

La termenul din 10.06.2014, conform disp. art. 64 alin. 2 C.pr.civilă, a fost ascultat intervenientul ……… care a declarat că are interes în formularea cererii de intervenţie întrucât a fost participant la concursul organizat şi în situaţia în care se va anula acest concurs va putea participa şi el din nou. Declaraţia după ce a fost citită, a fost semnată de intervenient şi ataşată la dosar.

Prin încheierea din 10.06.2014, Tribunalul, a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie accesorie formulată de ……… şi  a acordat termen pentru soluţionarea cauzei la 2.09.2014.

La data de 4.09.2014, pârâta SC ………… a depus concluzii scrise prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ……… ca neîntemeiată, arătând că procedura de selecţie organizată la …...2013, în vederea nominalizării pentru funcția de director executiv la SC ………., a respectat normele legale – prevederile art. 35 alin. 5 din OUG 109/2011, fapt pentru care Consiliul de Administrație al SC ……….. a aprobat această procedură de selecţie, prin aceeaşi hotărâre aprobând şi anunţul ce conţine criteriile de selecţie de candidaturi, anunţ ce a fost publicat în două ziare răspândite cât şi pe site-ul acţionarului majoritar.

Că, procedura pentru ocuparea funcţiei de director executiv a fost o selecţie pe bază de criterii şi abilităţi manageriale, fiind finalizată prin procesul verbal nr. …/...05.2013 care a fost intitulat NOTĂ şi nu RAPORT.

A mai arătat că, potrivit art. 142 alin. 2 lit. c şi d din Legea 31/1990, Consiliul de Administrare are în competenţă numirea şi revocarea directorului executiv.

Tribunalul, analizând actele şi lucrările dosarului în raport de probele administrate, va respinge ca nefondată cererea pentru anularea procedurii de selecţie, va respinge ca inadmisibilă cererea pentru anularea Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. ….din ….2013, va respinge excepţia tardivităţii acţiunii formulată de intimata SC ………. şi va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de SC …………..

Va lua act că prin încheierea din 10.06.2014, Tribunalul, s-a pronunţat cu privire la cererea de intervenție accesorie.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul va avea în vedere următoarea motivare;

Prin cererea introductivă reclamantul a solicitat anularea concursului organizat în …..2013 pentru ocuparea funcţiei de director executiv al SC …….., iar prin răspunsul la întâmpinare depus la 9.12.2013, reclamantul şi-a precizat acţiunea introductivă în sensul că a înţeles să formuleze contestaţie împotriva Raportului final al procedurii de selecție şi a Hotărârii Consiliului de Administraţie a SC ………...

De asemenea, reclamantul, anterior introducerii cererii de chemare în judecată la Tribunalul Gorj, a formulat contestaţie împotriva rezultatului obţinut la procedura de selecţie, la …..2013, la Comisia de nominalizare şi remunerare care i-a comunicat răspunsul prin adresa nr. …/….2013, la …..2013 la Consiliul de Administraţie al SC ………, care i-a răspuns prin adresa nr. …./…..2013 şi la ...06.2013, contestaţie împotriva Raportului final al procedurii de selecţie şi a Hotărârii Consiliului de Administraţie a SC ……….., la Ministerul Economiei, fiindu-i comunicat răspunsul la 13.06.2013.

La data de 26.05.2014, a fost depusă o cerere de intervenţie accesorie în interesul reclamantului, de către numitul ………., prin care acesta a solicitat anularea concursului (selecţiei) organizat în data de ….2013, pentru ocuparea funcţiei de director executiv al SC ……….., arătând că şi el a participat la selecţia pentru ocuparea funcţiei de director executiv, candidatura sa fiind respinsă, în urma acesteia fiind selectat pentru a fi nominalizat în vederea desemnării de către Consiliul de administraţie în funcţie de director executiv numitul ……….., fără a fi respectate prevederile OUG 109/2011, procedura de selecţie fiind viciată astfel că solicită ca selecţia şi nominalizarea numitului ………. să fie anulate.

Prin încheierea din 10 iunie 2014, a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de intervenţie accesorie, arătându-se că o astfel de cerere în cadrului acestui litigiu nu poate fi primită , avându-se în vedere natura juridică a litigiului şi drepturile materiale care se solicită a fi ocrotite, faptul că scopul urmărit de intervenient nu are legătură cu interesul reclamantului, cei doi având interese opuse, fiecare dorind pentru sine postul de director, formal cererea apare în interesul reclamantului dar adevăratul interes urmărit este interesul propriu al intervenientului.

S-a reţinut că litigiul este fundamentat pe disp. OUG 119/2011, în art. 25, arătându-se că,  „organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice - societăţi comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c), sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

În speţă, pârâta SC ……… este o întreprindere publică - societate comercială, aşa cum este definită în art. 2, pct. 2, lit. c, din OUG 109/2011,  întreprinderi publice:

„a) regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

c) societăţi comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie ce le asigură controlul;”

Potrivit art. 27, din acelaşi act normativ, ”întreprinderile publice - societăţi comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c), pot fi administrate potrivit sistemului unitar sau dualist de administrare, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.31/1990, o societate comercială pe acţiuni poate funcţiona în sistem unitar sau dualist, în sistem unitar societatea este administrată de un consiliu de administraţie, administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv

Conform art. 143 din legea 31/1990, ”(1) Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie.

(3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acţionarilor se prevede acest lucru, preşedintele consiliului de administraţie al societăţii poate fi numit şi director general.

(4) În cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.

(5) În înţelesul prezentei legi, director al societăţii pe acţiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societăţii pe acţiuni”.

În sistemul dualist, societatea pe acţiuni este administrată de un directorat şi de un consiliu de supraveghere, desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcţia de preşedinte al directoratului.

În cadrul acţionariatului, SC ……… este acţionar majoritar, cu capital de stat, societatea SC ………….., fiind administrată în sistem unitar, conform actului constitutiv, la această societate, s-a derulat  procedura de selecţie şi numire a directorului executiv, în baza Legii 31/1990 şi a OUG 109/2011.

Conform art. 34, ”(1) În cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili şi posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează şi propune consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director sau, după caz, de membru al directoratului şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi a altor funcţii de conducere.”

Potrivit art. 153 alin. (1)din Legea 31/1990, prin actul constitutiv se poate stipula că societatea pe acţiuni este administrată de un directorat şi de un consiliu de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei subsecţiuni, în art. 1531 alin.1, se arată că, „conducerea societăţii pe acţiuni revine în exclusivitate directoratului, care îndeplineşte actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege în sarcina consiliului de supraveghere şi a adunării generale a acţionarilor.

Comitetul de nominalizare şi remunerare este cel care elaborează procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director sau, după caz, de membru al directoratului şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere candidaţi pentru funcţiile enumerate.

Conform art. 35 alin.4, din OUG 109/2011, directorii sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.

Criteriile de selecţie sunt stabilite de consiliul de administraţie sau după caz, de expertul independent, care includ o experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat.

 Criteriile de selecţie se elaborează şi selecţia trebuie efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii comerciale.

Anunţul privind selecţia directorilor se publică în două ziare economice sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice, anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora iar selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Lista directorilor se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora iar în cazul societăţilor administrate potrivit sistemului dualist, dispoziţiile alin. (4) - (7) ale art. 35, se aplică în mod corespunzător selecţiei membrilor directoratului de către consiliul de supraveghere.

Toate aceste cerinţe au fost respectate, anunţul a fost publicat în două ziare de interes naţional, în Bursa muncii şi Capital, procedura derulându-se pentru funcţia de director executiv, actul normativ nu prevede organizarea unui concurs pentru această funcţie ci o procedură de selecţie ce a fost aprobată în speţă prin Hotărârea nr. 6/15.04.2013, a Consiliului de administraţie, prin această hotărâre s-a aprobat şi conţinutul anunţului care conţine criteriile de selecţie, anunţ publicat şi pe pagina de internet a pârâtei.

Comitetul de nominalizare a stabilit întrebările şi punctajul aferent, selecţia s-a făcut pe baza unor criterii şi abilităţi manageriale, pentru fiecare candidat s-a calculat punctajul obţinut, reclamantul obţinând 82,6 puncte, procedura s-a derulat la data de …..2013, procesul verbal a fost înregistrat la data de ……..2013, a doua zi.

La data de 30.04.2013, s-a întocmit un proces verbal  în care se arată că au fost depuse cinci candidaturi, un candidat şi-a retras candidatura şi au rămas patru, menţionându-se şi punctajul, reclamantul fiind pe poziţia a doua, comitetul de nominalizare şi remunerare recomandând pe domnul ………. pentru funcţia de director executiv.

La dosar, pârâta SC ………….  a depus criteriile selecţiei, respectiv întocmirea unui proiect al unui plan de management strategic al societăţii, capacitatea de organizare şi coordonare, capacitatea de luare a deciziei şi asumarea răspunderii, orientarea către rezultate, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, gradul de cunoaştere a direcţiilor strategice de dezvoltare a serviciilor medicale la nivelul ………, nivelul de cunoaştere şi experienţa în aplicarea practică a reglementărilor şi procedurilor privind furnizarea serviciilor medicale etc. şi punctajele obţinute la fiecare criteriu de cei patru candidaţi.

Prin Hotărârea nr. 7/2.05.2013, a Consiliului de administraţie, a fost respinsă contestaţia depusă de reclamant, considerată nefondată şi a fost numit în funcţia de director adjunct domnul ……….., aprobându-se şi contractul de mandat al acestuia.

Procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de director executiv a respectat dispoziţiile OUG 109/2011, nu există motive de nulitate sau de anulare a acesteia pentru încălcări grave ale acestui act normativ, au fost respectate principiile menţionate în OUG 109/2011, tratament egal pentru toţi candidaţii, transparenţă, nediscriminare.

Reclamantul nu este de acord cu toate criteriile selecţiei, cu întrebările adresate candidaţilor dar acest lucru nu poate duce la anularea procedurii, instanţa constată că respectivele criterii sunt realiste şi surprind esenţialul pentru selectarea persoanei ce trebuie să aibă atât aptitudini manageriale cât şi informaţii adecvate specificului societăţii.

Actul normativ trasează doar etapele de parcurs el nu poate prevede concret toate criteriile şi întrebările ce urmează a fi puse candidaţilor în vederea stabilirii aptitudinilor de conducere, management, profesionale, ale acestora , care îi recomandă pentru această funcţie.

Cu privire la al doilea capăt de cerere, anularea Hotărârii Consiliului de Administraţie nr…./2.05.2013, acesta va fi respins ca inadmisibil deoarece Legea 31/1990, nu prevede această posibilitate, ea prevede condiţiile în care poate fi atacată doar o hotărâre a adunării generale a acţionarilor, în art. 132 din  acest act normativ prevăzându-se că, ”1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.

(4) Membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.

(5) Cererea se va soluţiona în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administraţie, respectiv prin directorat.

(6) Dacă hotărârea este atacată de toţi membrii consiliului de administraţie, societatea va fi reprezentată în justiţie de către persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(7) Dacă hotărârea este atacată de toţi membrii directoratului, societatea va fi reprezentată în justiţie de către consiliul de supraveghere.

(8) Dacă au fost introduse mai multe acţiuni în anulare, ele pot fi conexate.

(9) Cererea se va judeca în camera de consiliu. Hotărârea judecătorească pronunţată este supusă numai apelului.

(10) Hotărârea definitivă de anulare va fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării ea este opozabilă tuturor acţionarilor.”

Membrii Consiliului de administraţie acţionează în baza unui contract de mandat, ce trebuie executat cu loialitate, în interesul societăţii, conform art. 1371, administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv.

 Modul de lucru al consiliului de administraţie este reglementat în art. 141 din Legea 31/1990, conform căruia, consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni, preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. Consiliul de administraţie poate fi convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. Actul constitutiv poate impune condiţii mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

Potrivit alin.5, la fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care trebuie să cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, procesul-verbal trebuie semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

De aici rezultă că acest consiliu de administraţie emite decizii, în desfăşurarea activităţii sale, în domeniile prevăzute de art.142 din Legea 31/1990, fără a se prevede o modalitate de contestare a acestora. În acest articol se arată că, ”Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor.

 (2) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;

d) supravegherea activităţii directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art. 114.”

Întrucât lipseşte prevederea legală, deciziile consiliului de administraţie nu pot fi atacate în justiţie de către acţionari, aşa cum pot fi atacate hotărârile adunării generale a acţionarilor în temeiul art. 131 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Numai adunarea generală a acţionarilor, în virtutea atribuţiei acesteia de control al activităţii şi gestiunii administratorilor, prevăzută de art. 111 alin. (2) lit. d)din Legea nr. 31/1990, poate cenzura o astfel de decizie, ea are şi competenţa de a decide suspendarea deciziilor consiliului de administraţie. Cu atât mai mult, aceste decizii nu pot fi atacate de terţe persoane.

Deciziile CA pot fi atacate cu acţiunea în nulitate (absolută sau relativă) reglementată prin dispoziţiile art. 132 din lege, numai în cazul în care deciziile au fost adoptate în exercitarea atribuţiilor delegate prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale extraordinare iar în cazul adoptării altor decizii decât cele în exercitarea atribuţiilor delegate de adunarea generală, competenţa de anulare a acestora revine adunării generale ordinare. În speţă, contestatorul este terţ faţă de Hotărârea nr…. a CA al SC …………., el nu este acţionar al societăţii, nu poate introduce o astfel de cerere.

În ce priveşte excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei, Tribunalul o va respinge deoarece nu există prevăzut în OUG 109/2011, sau în alt act normativ, un termen pentru a se contesta procedura de selecţie reglementată de art. 35 din OUG 109/2011.

Tribunalul va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC …….,  aceasta nu poate avea această calitate atâta timp cât procedura a fost derulată de SC ……….., cu organe statutare proprii, SC ……… fiind doar acţionar majoritar.

Va lua act de respingerea ca inadmisibilă a cererii de intervenţie formulată în interesul reclamantului de ………., prin încheierea din 10.06.2014.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondată cererea pentru anularea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de director executiv al SC ………., din ….2013, formulată în baza OUG 109/2011, de către reclamantul ………., domiciliat în ……….., jud. Gorj, în contradictoriu cu pârâtele SC ………. cu sediul social în ………., jud. Gorj şi SC ………. cu sediul social în …….., jud. Gorj..

Respinge ca inadmisibilă cererea reclamantului ……… pentru anularea Hotărârii Consiliului de Administraţie al SC ………., cu nr. ….. din …..05.2013.

Respinge excepţia tardivităţii introducerii acţiunii, formulată de intimata SC ………..

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâta SC …………..

Ia act că prin încheierea din 10.06.2014, Tribunalul s-a pronunţat cu privire la cererea de intervenţie accesorie, în interesul reclamantului, formulată de ……….., aceasta fiind respinsă ca inadmisibilă.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Septembrie 2014

Preşedinte,

LS

Grefier

LS

Red…...

6 ex/ 29 Septembrie 2014