Dacă se stabileşte că există aparența unui drept în favoarea reclamantului , instanţa de judecată „va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice , pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere , pentru prevenirea unei pagube imine

Sentinţă civilă 789 din 17.04.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi – Secţia de contencios administrativ şi fiscal , reclamantul G V a solicitat , pe calea ordonanţei preşedinţiale , anularea Dispoziţiei nr. /30.01.2012 emisă de Primarul mun. G prin care s-a dispus suspendarea ajutorului social VMG în valoare de 142 lei/lună şi obligarea la plata acestui ajutor. De asemenea , a solicitat ca executarea să se facă fără somaţie sau trecerea unui termen.

În motivarea cererii , reclamantul a precizat că este beneficiar al Legii nr. 416/2001 şi este bolnav. Ca urmare , Biroul de Expertize Medicale G a emis un certificat medical pentru scutirea efectuării zilelor de muncă în folosul comunităţii şi tot acest birou a trimis dosarul său la Bucureşti pentru pensionare pe caz de boală.

A precizat că acest dosar nu a fost soluţionat , însă Biroul de Expertize Medical G i-a eliberat un certificat medical valabil până în luna mai 2014 , deci 90 de zile , însă Serviciul de Asistenţă Socială nu l-a luat în considerare şi i-a suspendat plata.

A arătat reclamantul că nu are nicio vină în crearea acestei situaţii , iar acest ajutor este singurul său venit.

În drept , a invocat dispoziţiile art. 996 – 998 C.p.c.

În susţinerea acţiunii , reclamantul a depus înscrisuri .

Legal citat , pârâtul Municipiul G prin primar nu a fost reprezentat în faţa instanţei şi nu a formulat întâmpinare , dar , prin „punctul de vedere” depus pentru termenul din data de 17.04.2014 , a solicitat respingerea acţiunii şi menţinerea dispoziţiei contestate motiva de faptul că

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a constatat următoarele:

Prin Dispoziţia nr. /30.01.2014 emisă de Primarul municipiului G s-a dispus suspendarea dreptului la ajutor social în cuantum de 142 lei , începând cu data de 01.02.2014 , în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 3 din Legea nr. 416/2001 şi ale art. 33 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001.

Potrivit dispoziţiilor art. 996 din Noul C.p.c. , temeiul juridic invocat de reclamant în susţinerea acţiunii formulate , dacă se stabileşte că există aparența unui drept în favoarea reclamantului , instanţa de judecată „va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice , pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere , pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara , precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executări”.

Cu alte cuvinte , pe calea ordonanţei preşedinţiale judecătorul doar „va pipăi fondul” şi nu va putea dispune decât măsuri cu caracter temporar.

Ca urmare , acesta nu se va putea pronunţa asupra legalităţii unui act administrativ unilateral aşa cum solicită reclamantul şi , cu atât mai puţin , va putea dispune anularea actului contestat şi obligarea pârâtului la plata unor sume de bani , dispoziţii care au , în mod cert , un caracter definitiv şi nu provizoriu aşa cum prevăd dispoziţiile art. 996 din Noul C.p.c. anterior citate.

Pentru aceste motive , apreciind şi că în cauză sunt necesare probatorii mai complexe , Tribunalul a constatat că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de textul de lege indicat şi a respins ca neîntemeiată acţiunea astfel formulată.