Plângere contravenţională oug 195/02

Sentinţă civilă 144 din 25.02.2013


SENTINŢA CIVILĂ NR.144/25.02.2013 (plângere contravenţională OUG 195/02)

Pe rol, pronunţarea cauzei civile având ca obiect „plângere contravenţională – OUG nr. 195/2002”, plângere formulată de petenta  X, împotriva procesului verbal de contravenţie  seria X. nr.X, încheiat la X.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 11.02.2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei la data de 18.02.2013 şi apoi pentru astăzi 25.02.2013.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.1315/249/11.09.2012, petenta X (cu domiciliul în X) a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal de contravenţie seria X nr. X din 23.08.2012  (în realitate procesul verbal are nr. X) despre care arată că până la data formulării plângerii contravenţionale nu i-a fost comunicat, încheiat de  intimatul X, prin care solicită:

- admiterea plângerii, anularea procesului-verbal, exonerarea de la plata amenzii şi restituirea permisului de conducere;

- stabilirea gradului de eroare +/- al aparatului  radar care a surprins-o în trafic cu 1 km peste limita de 50 de km/h peste limita legală de viteză;

- constatarea lipsei atestatului de operator radar pentru acel aparat radar pentru acea maşina a poliţiei; 

-  contestarea lipsei atestatului metrologic pentru aparatul radar.

Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea  plângerii arată că la data de X a fost amendată şi i-a fost reţinut permisului de conducere pe motiv ca a depăşit viteza legală admisă pe autostrada A2 km 75, porţiune de drum care se află în circumscripţia teritoriala a localităţii X, judeţul X.

Învederează  instanţei nereguli săvârşite de către agentul constatator la întocmirea procesului-verbal de contravenţie:

- aparatul radar a fost instalat pe un Logan, fără însemne, fiind însă oprit de agentul de poliţie care i-a întocmit procesul-verbal de contravenţie moment în care nu avea mai mult de 130 km/h;

- agentul de poliţie i-a comunicat faptul ca a fost înregistrată de aparatul radar PYTHON (fără serie, număr şi omologare) cu viteza de 181 km/h, după care a întocmit procesul verbal de contravenţie. Arată că între agentul care i-a întocmit procesul-verbal de contravenţie şi echipajul de pe radar nu există nici o identitate de persoană astfel încât cel care a constatat efectiv contravenţia nu este agentul menţionat în procesul-verbal de contravenţie şi care, conform legii, trebuia să constatate personal fapta săvârşită, cu atât mai mult cu cât nu se face referire în procesul-verbal nici cu privire la datele tehnice ale aparatului radar.

Cu alte cuvinte, agentul care i-a întocmit procesul-verbal de contravenţie nu avea calitatea de atent constatator.

- agentul constatator (cel de pe radar) avea obligaţia, conf. art. 181 (1), din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice ca „în situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul”, cerinţă neîndeplinită de către agenţii de poliţie în cazul său.

Solicită ca în raport de motivele pe care le-a invocat şi în conformitate cu probele ce  urmează a se administra, să se dispună admiterea plângerii şi exonerarea  de la plata amenzii, precum  şi restituirea permisului de conducere.

La data de X intimatul a depus copii de pe exemplarul nr. 1 al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria X nr. X, buletin de verificare metrologică a aparatului radar X montat pe auto X nr. X atestat operator radar şi înregistrare video pe suport CD.

La data de X intimatul a depus întâmpinare la plângerea  contravenţională formulată de petenta X împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria X nr. X.

Solicită respingerea plângerii contravenţionale şi menţinerea procesului-verbal ca legal şi temeinic întocmit.

În drept,  s-au invocat  prevederile art. 115-118 C. proc. civ.

În susţinerea celor precizate mai sus, înţelege să se folosească de proba cu  înscrisuri.

S-a solicitat  judecarea cauzei în lipsă.

Alăturat întâmpinării au fost ataşate în copie buletin de verificare metrologică a aparatului radar X montat pe auto X nr. X, atestat operator radar, raport X, înregistrare video pe suport CD.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria X nr. X, întocmit de către intimatul X, petenta X  a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 630 lei (nouă puncte amendă) şi, ca sancţiune complementară, cu suspendarea dreptului de conducere pentru 90 de zile, pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 121 alin. 1 din Regulamentul de aplicare al OUG  195/2002 şi sancţionată de art. 102 alin.3 lit. e) din OUG 195/2002 R, reţinându-se că pe A2 la km 75 „a condus auto  marca Mercedes cu nr. X pe A2 sensul către Constanţa şi a fost filmat cu aparatul radar X montat pe auto X circulând cu viteza de 181 km/h”.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Instanţa apreciază că plângerea contravenţională a fost formulată în termen legal, având în vedere precizările intimatului, conform cărora procesul-verbal nu a fost comunicat (petenta refuzând semnarea la momentul încheierii, astfel că nu i-a fost înmânat, ci urma a fi comunicat) întrucât petenta are domiciliul în străinătate iar dispoziţiile art. 25 alin.2 din OG nr. 2/2001 sunt inaplicabile în această situaţie.

Potrivit art. 16 alin.1 din OG 2/2001 „Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea”.

Conform art. 17 din acelaşi act normativ, lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Analizând procesul-verbal sub aspectul legalităţii sale, instanţa constată că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art.17 din O.G. nr. 2/2001, referitoare la menţiunile obligatorii ce trebuie prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

În ceea ce priveşte faptul că s-a folosit un alt model de proces verbal de contravenţie, 1A în loc de 1D, în condiţiile în care în conţinutul său au fost făcute toate menţiunile a căror lipsă este sancţionată cu nulitatea absolută a procesului verbal şi s-a specificat, în scris, tipul şi seria aparatului radar care a efectuat măsurarea vitezei, sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice pentru 90 de zile şi măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului de conducere, instanţa constată că petentei nu i s-a adus nicio vătămare prin folosirea modelului 1A, în loc de 1D, modelul 1A fiind folosit în cvasitotalitatea cazurilor de către poliţia rutieră.

În ceea ce priveşte aparatul radar care a efectuat înregistrarea, tip X, acesta este montat pe autospecializata poliţiei rutiere cu nr. B-19-HLU iar aparatul radar a fost verificat din punct de vedere metrologic la data de X, verificarea având valabilitatea de 1 an (fila 16).

În ceea ce priveşte critica petentei vizând agentul constatator care a încheiat procesul-verbal, instanţa reţine faptul că la dosar s-a depus dovada de operator radar a X, acelaşi care a întocmit şi procesul-verbal contestat, iar petenta nu probează afirmaţia potrivit căreia „agentul care a întocmit  procesul-verbal nu avea calitatea de agent constatator”.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal instanţa reţine că, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (lizibil scris şi legal întocmit) poate face dovada existenţei faptei, a autorului acesteia şi a vinovăţiei doar în măsura în care probele administrate de organul constatator pot convinge instanţa în privinţa vinovăţiei „acuzatului” dincolo de orice îndoiala rezonabilă.

În drept, instanţa reţine că potrivit art. 121 din Hotărârea nr. 1391 din  4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus…. Nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 109 alin. 2 din OG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţie.

În cauză, intimatul a depus în dovedirea susţinerilor din procesul verbal înregistrarea video (fila 17 şi 25), ce surprinde autovehiculul condus de petentă, data şi ora înregistrării, numărul de înmatriculare al acestuia, respectiv BE-552-757, precum şi viteza cu care acesta circula, de 181 km/h.

Intimatul a depus şi verificarea metrologică a aparatului radar, respectiv buletinul de verificare metrologică nr. 0120892/01.03.2012, pentru cinemometrul de control rutier  X, seria X, montat pe X nr. X, destinat utilizării în regim staţionar şi în regim de deplasare, precum şi atestatul operatorului radar care a făcut înregistrarea (fila 16 şi 22) ce constituie probă în faţa instanţei, intimatul achitându-se de sarcina probei ce-i incumba în susţinerea procesului verbal întocmit.

În ceea ce priveşte marja de eroarea a măsurărilor efectuate de către aparatul radar, instanţa reaminteşte cele reţinute mai sus, şi anume că în speţă măsurătoarea a fost făcută cu un radar destinat utilizării în regim staţionar şi în regim de deplasare.

Pe de altă parte, cerinţele referitoare la eroarea maximă tolerată pentru cinemometrele de control rutier sunt aplicabile numai cu ocazia evaluărilor pentru obţinerea aprobării de model şi la verificarea metrologică a unui aparat, nu la utilizarea lui. Deci, ca urmare a îndeplinirii de către un cinemometru a cerinţelor legale şi tehnice aplicabile la momentul verificării metrologice se emite buletinul de verificare, document care atestă calitatea de mijloc de măsurare legal. Asupra măsurărilor efectuate cu cinemometrul nu se poate interveni, nu se scade şi nu se adaugă nicio eroare, ci valoarea indicată se ia ca atare.

Aceste aspecte rezultă cu certitudine chiar din dispoziţiile Ordinului nr. 301/2005 care, la art. 1 pct. 1.2 prevede: „Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, cinemometrele prevăzute la punctul 1.1 trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă, cât şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05…”, or, printre cerinţele metrologice prevăzute de pct. 3.1 din ordinul menţionat se numără şi erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei (invocate de contestatoare).

De asemenea, din prevederile pct. 5.1 rezultă că „Atestarea legalităţii unui cinemometru se realizează numai după demonstrarea conformităţii acestuia cu cerinţele metrologice şi tehnice indicate în tabelul 1, pentru fiecare modalitate de control aplicabilă pentru introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune, respectiv pentru utilizare”.

Prin urmare, instanţa constată că în măsura în care intimatul a făcut dovada verificării metrologice a aparatului radar, s-a făcut implicit şi dovada atestării calităţi de mijloc de măsurare legală a acestuia,  măsurările efectuate de aparatul radar fiind legale, neputându-se interveni asupra lor.

Cum aparatul radar este verificat metrologic şi omologat, instanţa urmează a reţine că viteza indicată şi înregistrată de acesta a fost aceeaşi cu viteza de deplasare a autovehiculului, respectiv 181 km/h.

Conform art. 34 alin.1 din OG nr. 2/2001 instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.

Cum petentei i s-a aplicat sancţiunea minimă prevăzută de lege, aceasta apare ca fiind legală şi temeinică faţă de situaţia de fapt reţinută şi dispoziţiile legale aplicabile.

Instanţa apreciază că depăşirea limitei legale de viteză cu 51 km/h reprezintă o faptă contravenţională gravă, aducând atingere valorilor sociale protejate de legea specială ce reglementează domeniul circulaţiei rutiere – O.U.G. nr. 195/2002, al cărei scop enunţat în art. 1 alin. 2, este de a asigura desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi de a ocroti viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, de a proteja drepturile şi interesele legitime ale acestora, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.

Pentru toate cele reţinute mai sus, instanţa constată că procesul-verbal de contravenţie seria X nr. X, dresat de către X a fost legal şi temeinic întocmit, motiv pentru care urmează a respinge ca X împotriva acestui proces–verbal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta X (cu domiciliul în X, cu domiciliul de corespondenţă în X), împotriva procesului-verbal de contravenţie seria X nr. X, dresat  de X

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.02.2013.