Majorare, pensie de întreţinere

Sentinţă civilă 2232/2012 din 25.10.2012


ROMANIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.2232/2012

Şedinţa publică din 25 octombrie 2012

Preşedinte  :

Grefier :

S-a luat în examinare cauza civilă formulată de reclamanta D. S.-D.,  împotriva  pârâtului  K. T.-A., pentru majorare pensie de întreţinere .

La apelul nominal se prezintă reprezentantul pârâtului avocat … din Baroul Arad, lipsă fiind reclamanta şi pârâtul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că prin serviciul registratură al instanţei, la data de 17 octombrie 2012 au fost depuse la dosar relaţiile solicitate la locul de muncă al pârâtului.

Reprezentantul pârâtului avocat … depune la dosar împuternicire avocaţială şi întâmpinare, prin care arată că pârâtul oferă cu titlu de pensie de întreţinere pentru cele două minore suma de 300 lei şi nu este de acord cu stabilirea pensiei în cuantumul legal de 1/3 părţi conform cotei legale, motivând că în prezent şi-a întemeiat o familie cu o altă femeie care are şi ea doi copii dintr-o altă căsătorie, tatăl minorilor are stabilită o pensie de întreţinere de câte 50 lei lunar pentru fiecare minor, pe care, cu rea-credinţă nu o achită, iar mama minorilor nu realizează nici un venit, astfel încât pârâtul este obligat să se ocupe şi de creşterea şi întreţinerea acestora, pe care reprezentantul pârâtului avocat … o susţine şi oral în faţa instanţei de judecată şi nu solicită încuviinţarea altor probe.

Instanţa constatând că nu sunt alte probe de administrat, declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Reprezentantul pârâtului avocat … solicită admiterea în parte a acţiunii reclamantei şi modificarea cuantumului pensiei de întreţinere astfel cum a fost stabilită prin Sentinţa civilă nr…./2009 pronunţată la data de 03 aprilie 2009 în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu, conform ofertei din întâmpinare, fără cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile de faţă înregistrată la această instanţă la data de 06 septembrie 2012, constată că reclamanta D.S.-D., domiciliată …, în contradictoriu cu pârâtul K. T.-A., domiciliat în … şi respectiv în …, a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărâre judecătorească să se dispună majorarea pensiei de întreţinere în cuantumul prevăzut de lege, raportat la venitul realizat de pârât la locul  de muncă …, pentru minorele K. M.-A. născută la data de 13 ianuarie 1997 şi K.A.-L. născută la data de 13 ianuarie 1997, fără cheltuieli de judecată.

La data de 25 septembrie 2012, reclamanta a depus la dosar prin serviciul registratură al instanţei, precizare de acţiune, prin care solicită majorarea obligaţiei de întreţinere a pârâtului, în cota legală, de la 200 lei pentru cele două minore, în cotă procentuală de 33 % pentru ambele minore, în raport cu veniturile realizate de pârât la locul de muncă.

Pârâtul legal citat, prin întâmpinare şi prin avocat … solicită instanţei de judecată admiterea în parte a acţiunii reclamantei, oferind cu titlu de pensie de întreţinere majorată pentru cele două minore, suma de 300 lei şi nu este de acord cu stabilirea pensiei în cuantumul legal de 1/3 din veniturile realizate la locul de muncă conform cotei legale, motivând că în prezent şi-a întemeiat o familie cu o altă femeie care are şi ea doi copii dintr-o altă căsătorie, tatăl minorilor are stabilită o pensie de întreţinere de câte 50 lei lunar pentru fiecare minor, pe care, cu rea-credinţă nu o achită, iar mama minorilor nu realizează nici un venit, astfel încât pârâtul este obligat să se ocupe şi de creşterea şi întreţinerea acestora.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar: xerocopii acte stare civilă fila 3-5, Sentinţa civilă nr…./2009 a Judecătoriei Ineu fila 6-7, proces-verbal de modificare a parametrilor de repartizare fila 8, fişă listing Ecris fila 9, precizare de acţiune fila 18, adeverinţă venituri fila 21, împuternicire avocaţială fila 24, întâmpinare fila 25 dosar.

Din coroborarea probelor administrate, instanţa reţine, în fapt, următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr…./2009 pronunţată la data de 03 aprilie 2009 în dosar nr…./2009 al Judecătoriei Ineu, s-a dispus desfacerea căsătoriei din vina ambilor soţi, reclamanta să revină la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, încredinţarea minorelor K. M.-A. născută la data de 13 ianuarie 1997 şi K.A.-L. născută la data de 13 ianuarie 1997 la mama reclamantă, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere pe seama minorelor în cuantum de 200 lei pentru ambele minore.

Reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întreţinere astfel cum a fost stabilită prin Sentinţa civilă nr…./2009 pronunţată la data de 03 aprilie 2009 în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu în cota legală de 1/3, iar prin precizarea de acţiune a solicitat majorarea pensiei de întreţinere în cotă procentuală de 33%, în raport cu veniturile realizate de pârât la locul de muncă … Arad.

Pârâtul a fost de acord cu admiterea în partea a acţiunii reclamantei, în sensul că a oferit suma de 300 lei cu titlu de pensie de întreţinere pe seama minorelor, motivând că în prezent şi-a întemeiat o familie cu o altă femeie care are în întreţinere doi copii, pentru care are stabilită o pensie de întreţinere în cuantum de câte 50 lei pentru fiecare minor şi pe care cu rea credinţă nu o achită, mama acestora nu realizează venituri, fiind obligat să se ocupe şi de întreţinerea acestora.

Instanţa, văzând în drept dispoziţiile art.403, coroborat cu dispoziţiile art.524 şi următoarele, art.529 şi următoarele din Noul Cod Civil, va majora obligaţia de plată a pârâtului de la 200 lei  astfel cum a fost stabilită pentru cele două minore şi-l va obliga să plătească 33 % lunar, din veniturile realizate la locul de muncă …, pentru minorele K. M.-A. născută la data de 13 ianuarie 1997 şi K. A.-L.născută la data de 13 ianuarie 1997, cu titlu de pensie de întreţinere majorată, începând cu data de 06 septembrie 2012 şi până la majoratul minorelor, modificând astfel obligaţia de plată a pârâtului astfel cum a fost stabilită prin Sentinţa civilă nr…./2009 pronunţată la data de 03 aprilie 2009 în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, în drept disp.art.274 din codul de procedură civilă, instanţa nu le va acorda.

 Pentru aceste motive, instanţa, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamanta D. S.-D., domiciliată în …, împotriva pârâtului K. T.-A., domiciliat în oraşul … şi respectiv în … şi, în consecinţă:

- majorează obligaţia de plată a pârâtului de la 200 lei pentru cele două minore şi-l obligă să plătească 33 % lunar, din veniturile realizate la locul de muncă …, pentru minorele K. M.-A. născută la data de 13 ianuarie 1997 şi K. A.-L. născută la data de 13 ianuarie 1997, cu titlu de pensie de întreţinere majorată, începând cu data de 06 septembrie 2012 şi până la majoratul minorelor, modificând astfel obligaţia de plată a pârâtului astfel cum a fost stabilită prin Sentinţa civilă nr…./2009 pronunţată la data de 03 aprilie 2009 în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu.

Fără  cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare.

Pronunţata în şedinţa publică din 25 octombrie 2012.

Preşedinte GrefieR