Fond funciar, obligaţia de a face

Sentinţă civilă 935 din 09.11.2011


SENTINŢA CIVILĂ NR. 935/09.11.2011 (fond funciar, obligaţia de a face)

Pe rol soluţionarea amânării pronunţării cauzei civile, având ca obiect “fond funciar, obligaţia de a face”, plângere formulată de reclamanţii IT şi IC împotriva pârâtelor COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C şi COMISIA LOCALĂ I DE APLICARE A LEGII NR. 18/91.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 02.11.2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi ce face parte integrantă din prezenta, iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la 09.11.2011 când în urma deliberărilor a pronunţat următoarea sentinţă:

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.06.2010 sub nr. 1019/249, reclamanţii IT şi IC le-a chemat în judecată pe pârâtele COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C şi COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 I, jud. C, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtelor la eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 5,00 ha teren situat pe raza com. I, după autorul lor IG, în favoarea reclamanţilor.

În motivarea cererii reclamanţii arată că sunt moştenitorii  defunctului IG, iar pentru suprafaţa de 5 ha teren a fost întocmită fişa de punere în posesie şi după aceea aceasta a fost retrasă.

Mai arată că autorul lor a fost înregistrat în evidenţele agricole cu suprafaţa de teren solicitată, dar pârâtele refuză eliberarea titlului de proprietate pentru această suprafaţă de teren.

Apreciază că sunt incidente în cauză dispoziţiile Lg. 18/91.

Fiind un drept garantat prin constituţie şi anume dreptul  de proprietate care de altfel este un drept imprescriptibil, apreciază că se impune obligarea celor două pârâte la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 5 ha teren.

Mai mult decât atât, faţă de împrejurarea că legea fundamentală a ţării îl garantează, apreciază că orice instituţie, organizaţie sau orice altceva nu-l poate îngrădi.

Solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi obligarea pârâtelor la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 5 ha teren situat în com. I, jud. C după autorul lor IG.

În drept, reclamanţii şi-au întemeiat cererea pe disp. Legii nr. 18/91.

În dovedirea cererii, reclamanţii au solicitat proba cu înscrisuri şi orice alte probe pertinente, concludente şi utile cauzei.

Alăturat acţiunii, reclamanţii au ataşat în xerocopie următoarele acte: copie extras cu „Tablou de locuitorii împroprietăriţi în com. I, jud. I” din 27.04.1922 emisă de Arhivele Naţionale; certificatul de deces seria DM nr. 219890 al defunctului IG; fila din registrul agricol din perioada 1959-1963 de la partida lui ILG; extrasul din situaţia cadastrală a com. I emisă de Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană C; certificatul de naştere seria Nr nr. 577225; buletinul de identitate al reclamantului IC; memoriul nr. 112/02.01.2007 adresat de reclamantul IC Prefectului jud. C; memoriul nr. 901/10.07.2007; declaraţia autentificată sub nr. 3122/23.11.2005 de B.N.P. NŢ; adresa nr. 901/24.07.2007 a Comisiei Judeţene C; adresa nr. 33112/TN/09.08.2007 emisă de Direcţia pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţilor financiare; adresa nr. 262/07.02.2002 emisă de Consiliul Local I.

Reclamanţii au formulat în cauză PRECIZĂRI la cererea de chemare în judecată prin care au solicitat ca prin sentinţa civilă ce se va pronunţa să se admită acţiunea aşa cum a fost formulată şi să fie obligate cele două pârâte Comisia Locală I şi Comisia Judeţeană C la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 5,00 ha situat în com. I, jud. C.

Mai arată că acest teren a aparţinut autorului lor IG, conform extrasului de la Arhivele Naţionale, că pentru suprafaţa de 5 ha teren a depus cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, iar cele două pârâte nu au emis un titlu de proprietate pe acest teren. Solicită să se aibă în vedere documentele eliberate de Arhivele Naţionale din care rezultă că autorul lor a deţinut în proprietate şi suprafaţa de 5 ha teren.

De asemenea, solicită să se aibă în vedere disp. art. 6 al.12 din Legea nr. 1/2000 modificată şi republicată în care se prevede faptul că atunci când însemnările efectuate în perioada 1945-1990 arătate în dispoziţiile legale indicate mai sus nu sunt însoţite de titlurile de proprietate, aceste însemnări au valoare declarativă cu privire la proprietate.

Arată că dacă legiuitorul consideră că prin aceste însemnări s-au aflat în proprietatea persoanelor indicate în evidenţe nu faptul că pentru dovedirea dreptului de proprietate se face exclusiv pe baza însemnărilor în cauză.

De asemenea, mai arată că potrivit art. 11 din Legea nr. 18/1991 R şi modificată, reconstituirea dreptului de proprietate se face asupra terenurilor care au fost preluate în orice mod de către cooperativele agricole de producţie sau de către stat, iar aceste suprafeţe rezultă din actele de proprietate registrul agricol, cererile de înscriere în cooperativa cartea funciară, cadastru, evidenţele cooperativei sau în lipsa acestora din orice probe inclusiv declaraţiile de martor.

Faţă de documentele aflate la dosarul cauzei apreciază că sunt îndreptăţiţi să solicite obligarea pârâtelor la emiterea titlului de proprietate în ce priveşte această suprafaţă de teren.

Faţă de dispoziţiile Legii 18/1991, a Legii 1/200 modificată şi republicată se impune obligarea pârâtelor la emiterea acestui titlu.

Precizează că nici până la această dată pârâtele nu au emis un titlu pentru suprafaţa solicitată cu toate că au întreprins numeroase demersuri pentru emiterea acestuia.

Faţă de împrejurările că sunt incidente în cauză prevederile Legii nr. 18/1991, Legea 1/200 modificată şi republicată solicită să se admită acţiunea aşa cum a fost formulată şi să fie obligate cele două pârâte să emite titlu de proprietate privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5 ha situată în com. I, jud. Călăraşi.

Pârâta Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor C a formulat în cauză ÎNTÂMPINARE/NOTE SCRISE,  prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării arată că, prin acţiunea de chemare în judecată, reclamanţii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 5 ha pe teritoriul administrativ al comunei I şi întrucât reclamanţii nu îşi precizează nici în fapt şi nici în drept acţiunea ca fiind o contestaţie împotriva unei hotărâri a Comisiei Judeţene de fond Funciar C, apreciază acţiunea ca fiind o obligaţie de a face.

Pe fond solicită să se observe că de la autorul IG s-au reconstituit următoarele suprafeţe de teren: 5 ha şi 1000 m.p. – conform T.P. nr. 87739/12.02.1999; 4 ha şi 9500 mp – conform TP nr. 129455/04.12.2002; 0,090 ha – conform Hotărârii nr. 1743/10.08.2007 a Comisiei Judeţene de Fond Funciar C.

În drept, pârâta şi-a întemeiat întâmpinarea pe disp. art. 115-118 C.pr.civ.

Alăturat întâmpinării pârâta a ataşat adresa din 27.07.2010 emisă de Primăria comunei I.

Prin întâmpinare pârâta a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În şedinţa publică din 15.12.2010, reclamanţii au precizat că li s-a reconstituit suprafaţa totală de 10 ha teren conform titlurilor de proprietate menţionate, iar suprafaţa solicitată prin acţiunea de faţă reprezintă o diferenţă la cele 10 ha teren, potrivit înscrisurilor emise de Direcţia Judeţeană a Arhivelor C din  anul 1924.

Urmare a solicitării instanţei, cu adresa nr. 151/08.02.2011 Comisia Locală I a comunicat faptul că pentru suprafaţa de 5,00 ha teren arabil extravilan solicitată e moştenitorii defunctului IG s-a emis T.P. nr. 12955/04.12.2002, suprafaţa fiind reconstituită pe teritoriul administrativ al com. NB, ataşând copie de pe adresa nr. 479/24.07.2007 şi de pe titlul de proprietate menţionat (filele 53 – 55)

Reclamanţii au mai depus la dosar copie de pe Titlul definitiv de proprietate nr. 190559/29.07.1924; memoriul formulat de reclamanţi; adresele nr. 789/28.06.2002 şi nr. 2781/05.12.2005/09.03.2006 emise de Primăria com. I,adeverinţa nr. 1405/02.09.1991 emisă de Comisia Locală L; contractul de arendare nr. 87/12.02.2002; fişa de punere în posesie .

Tot urmare a solicitării instanţei, cu adresa nr. 832/12.04.2011 Comisia Locală I a comunicat faptul că de pe urma defunctului IG s-a reconstituit întreaga suprafaţă de teren, anexând fila de registrul agricol pe anii 1959 – 1963.

S-au mai ataşat: adresa nr. 1810/14.06.2011 a Comisiei Locale I în care se menţionează că suprafaţa de teren solicitată de reclamanţi nu mai există, deoarece aceasta a fost reconstituită moştenitorilor defunctului, ataşând copie de pe adresa nr. 2570/16.08.2007 a Comisiei Locale I şi copie de pe TP nr. 87739/12.02.1999 emis de Comisia Judeţeană C.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Defunctul ILG a deţinut teren pe raza com. I.

La intrarea în vigoare a Legii 18/1991, reclamanţii IT şi IC şi numiţii II, BF, VV, IP au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5,00 ha de pe urma autorului lor ILG, eliberându-se pe numele acestora Titlul de proprietate nr. 87739/12.02.1999 de către Comisia Judeţeană C pentru suprafaţa totală de 5 ha şi 1000 mp (din care 4 ha şi 8682 mp arabil extravilan şi 2318 mp intravilan arabil şi curţi construcţii), teren situat pe raza com. I.

Ulterior, tot în baza cererilor formulate în baza Legii 18/1991,  reclamanţilor IT şi IC şi numiţilor II, BF, VV, IP li s-a reconstituit, de pe urma autorului lor ILG, dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 4 ha şi 9500 mp – teren arabil extravilan, eliberându-se pe numele acestora Titlul de proprietate nr. 129455/04.12.2002 de către Comisia Judeţeană C, teren situat pe raza com. NB.

Apoi, prin cererile înregistrate sub nr. 20, 21 din 19.08.2005 şi nr. 1971/05.09.2005, reclamanţii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate şi asupra unei diferenţe de 5,00 ha de pe urma autorului lor ILG.

Prin adresa nr. 2781/5.12.2005/09.03.2006 Primăria I comunică reclamanţilor faptul că potrivit documentelor depuse au dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii 247/2007 pentru suprafaţa de 2,22 ha extravilan şi 0,14 ha teren intravilan, urmând a fi înscrişi într-o anexă care va fi propusă spre validare, iar prin menţiunea făcută pe această adresă la data de 11.12.2006 i s-a recomandat reclamantului să depună acte doveditoare de la Arhivele Naţionale (fila 64).

După această dată între reclamanţi şi pârâta Comisia Judeţeană C s-a purtat o corespondenţă în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate pentru cele 5,00 ha, potrivit memoriilor înregistrate sub nr. M-112/02.01.2007 şi nr. M-901/10.07.2007.

În urma ultimului memoriu, cu adresa nr. M-901/24.07.2007 Comisia Judeţeană C i-a solicitat Comisiei Locale I să dispună măsurile legale care se impun şi să comunice propunerea legală în vederea soluţionării memoriului (fila 17).

Cu adresa nr. 479/24.07.2007 Comisia Locală I îi comunică Comisiei Judeţene C faptul că, referitor la suprafaţa de 5,00 ha solicitată de reclamanţi (pentru care s-a retras fişa de punere în posesie), pentru această suprafaţă avea T.P. nr. 129455/04.12.2002. reconstituit pe teritoriul com. NB, considerând că nu se poate reconstitui în două localităţi aceeaşi suprafaţă de teren, cu precizarea că pentru diferenţa de 2,22 ha (având în vedere extrasul de la Arhivele Naţionale) a fost înscris în Anexa 23 poz. 13 cu adresa nr. 2507/19.07.2007 propusă spre validare (fila 54), iar cu adresa nr. 2570/16.08.2007 Comisia Locală I detaliază situaţia reclamanţilor în ce priveşte suprafeţele reconstituite (fila 101).

Pentru suprafaţa de 0,09 ha pădure (solicitată de reclamanţi) dreptul de proprietate a fost reconstituit în baza HCJ nr. 1743/10.08.2007.

Prin urmare, în baza Legii 18/1991, reclamanţilor li s-a reconstituit suprafaţa totală de 10,14 ha, după cum urmează: 5,10 ha conform T.P. nr. 87739/12.02.1999; 4,95 ha, conform T.P. nr. 129455/04.12.2002; 0,09 ha pădure, conform HCJ nr. 1743/10.08.2007, luându-se în considerare menţiunile din Registrul agricol din perioada 1959 – 1963, potrivit adresei fără număr din 27.07.2010 emisă de Comisia Locală I adresată Comisiei Judeţene C (fila 36).

Deci, din actele şi lucrările dosarului rezultă că pentru suprafaţa de teren de 5,00 ha solicitată de reclamanţi nu există hotărâri date de cele două comisii cu o soluţie de admitere sau de respingere a cererii, ci totul s-a limitat la o corespondenţă purtată între cele două comisii. 

Or, având în vedere refuzul pârâtei Comisia Judeţeană C de a da o soluţie în legătură cu cererea reclamanţilor, neexistând o soluţionare a memoriilor acestora, aceştia s-au adresat instanţei de judecată, deoarece art. 6 paragraful 1 din CEDO prevede că „orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi întru-n termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî „…asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil” 

Este adevărat că Legea 18/1991 presupune o procedură prealabilă obligatorie, având în vedere atribuţiile celor două comisii, numai că refuzul de finalizare a acestei proceduri poate fi atribuit spre soluţionare instanţei competente care judecă acţiunea principală, în speţă Judecătoria Lehliu - Gară.

Nu în ultimul rând, se impune a fi reţinută şi Decizia nr. 9/2006 a ÎCCJ. Este adevărat că aceasta face referire la Legea nr. 10/2001, dar prin analogie poate fi invocată şi în cazul legilor fondului funciar, legi care au acelaşi caracter reparatoriu.

Potrivit art. 8 al. 2 din Legea 18/1991, „De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie….”, iar potrivit art. 11 al. 1 din aceeaşi lege „Suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori.”

În speţă, ILG - autorul reclamanţilor figurează în registrul agricol din anul 1959, cu suprafaţa totală de 10,14 ha, potrivit filei din registrul agricol de la Primăria com. I (filele 10 şi 70 din dosar), din care: 9,77 ha arabil, 0,18 ha – vie, 0,09 ha pădure, 0,10 ha curţi construcţii

Într-adevăr, reclamanţii au invocat în dovedirea cererii cele 2 extrase eliberate de Arhivele Naţionale şi declaraţia martorilor, potrivit cărora defunctul figura cu suprafaţa totală de 12,64 ha, respectiv 17,00 ha (potrivit declaraţiilor martorilor), dar, dacă această suprafaţă ar fi existat în patrimoniul defunctului în perioada 1959 – 1963, ar fi fost înscrisă în registrul agricol la categoria „arabil”, dar cum nu figura înscrisă rezultă că acest teren nu a mai existat în patrimoniul defunctului, acesta deţinând numai suprafaţa totală de 10,14 ha, suprafaţă care le-a fost reconstituită integral reclamanţilor.

Astfel, instanţa apreciază că cea mai relevantă evidenţă a terenului deţinut de defunctul IG este tocmai fila din registrul agricol al com. I din perioada 1959 – 1963, deci la momentul colectivizării.

Faţă de această situaţie instanţa constată că reclamanţii nu au putut dovedi că autorul lor mai avea în patrimoniul său, în anul 1959, încă 5,00 ha teren, nefiind îndreptăţiţi la reconstituirea acesteia.

 Faţă de toate aceste considerente instanţa apreciază neîntemeiată acţiunea reclamanţilor, urmând a o respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii IT şi IC în contradictoriu cu pârâtele COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C şi COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 I.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.11.2011.