CIVIL.Modul de interpretare a dispoziţiilor anexelor nr.3, 4 din Legea 19/2000 cu privire la stabilirea vârstei standard de pensionare şi a reducerii acesteia ca urmare a activităţii desfăşurate în condiţii deosebite.

Sentinţă civilă 1729 din 14.10.2010


Asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmboviţa sub nr. 68/120/07.01.2010, reclamantul T. Ghe. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei de pensionare nr.1281605/26.11.2009.

În motivarea în fapt a cererii reclamantul a arătat că decizia menţionată conţine mai multe erori, nerespectându-se dispoziţiile legale în mod repetat, adică reducerea vârstei standard de pensionare nu  s-a făcut în conformitate cu  art.167 şi 1671, pct.1-5 din legea 19/2000 în sensul că în loc de a beneficia de o reducere de 11 ani şi 4 luni, pârâta a calculat o reducere de 9 ani şi 6 luni.

Deşi dosarul de pensionare a fost depus la 28.05.2009, pensia urmează a fi acordată începând cu 08.09.2009. Modul de calcul al stagiului complet de cotizare este eronat, stagiul de cotizare aplicabil situaţiei reclamantului fiind de 27 de ani, iar nu 28.

În cuprinsul stagiului de cotizare reţinut de pârâtă, nu se regăseşte perioada în care reclamantul a lucrat în condiţii speciale şi deosebite. Referitor la stagiul suplimentar de cotizare, pârâta nu a reţinut existenţa sa, deşi reclamantul a depăşit stagiu de cotizare prevăzut în anexa nr.4 din legea 19/2000 cu 13 ani, 8 luni şi 1 zi.

Nici munca în cadrul stagiului militar, de 1 an şi 25 de zile nu a fost avută în vedere de pârâtă la stabilirea pensiei.

În drept, art.87 din legea 19/2000.

În dovedire solicită proba cu înscrisuri şi expertiză.

Solicită judecarea cauzei în lipsă.

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În fapt, pensia reclamantului a fost corect calculată avându-se în vedere documentele justificative de la dosar, astfel: începând cu data înscrierii la pensie, cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

La stabilirea pensiei reclamantului au fost culese datele din carnetul de muncă până la data de 01.04.2001. Pentru perioada 01.04.2001-30.04.2009 veniturile luate în calcul pentru stabilirea pensie reclamantului sunt cele din adeverinţa privind stagiul de cotizare care conţine toate drepturile salariale obţinute de asigurat.

În drept, legea 19/2000 şi C.P.Civ.

La termenul din 14.10.2010 reclamantul şi-a completat acţiunea în sensul că contestă şi decizia emisă de pârâtă la data de 14.10.2010 ce i-a fost comunicată în şedinţă publică, din aceleaşi motive pentru care a contestat şi decizia din 26.11.2009.

La dosar s-au depus în copie: decizia nr.1-281605/26.11.2009, delegaţie de reprezentare, împuternicire avocaţială, buletin de calcul din 28.05.2009, date privitoare la activitatea în muncă, punctajul anual, chitanţă nr.23115610/15.03.2010, carnet de muncă seria AH, nr.628542, livret militar nr.049893, adeverinţe nr.3386/29.04.2009, nr.1427/15.04.2009, 8910/13.11.2009, 99/27.05.2009, 3389/29.04.2009,100/27.05.2009, 18/309/328/26.05.2009, 1427/15.04.2009 emise de Petrom SA, certificat nr.DP952/04.08.2009, decizia nr.281605/14.10.2010, buletin de calcul nr.633180/23.09.2010, date privitoare la activitatea în muncă.

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma dispoziţiilor incidente în cauză, Tribunalul constată nefondată acţiunea reclamantului,  potrivit considerentelor ce urmează:

Ca urmare a cererii reclamantului nr.221043/28.05.2009 prin decizia nr.1-281605/26.11.2009 s-a stabilit  o pensie de asigurări sociale pentru munca depusă şi limită de vârstă de 1698 lei, reţinându-se un stagiu de cotizare realizat de 45 de ani, 10 luni şi 8 zile din care în grupa a II a de muncă 12 ani, 1 lună şi 18 zile, în condiţii speciale 18 ani, 9 luni şi 7 zile, în condiţii deosebite 3 luni şi în condiţii normale 4 ani, 3 luni şi 1 zi. S-a mai reţinut şi un stagiu asimilat de 1 an, 3 luni şi 28 de zile, pensia fiind acordată începând cu 08.09.2009.

Potrivit adeverinţelor nr.3386/29.04.2009, nr.1427/15.04.2009 întocmite de Petrom SA Grup OMV reclamantul a lucrat în perioadele 06.08.1971-01.10.1974  şi 01.04.1981 – 28.02.1990 în grupa a II a de muncă, în procent de 100%, în perioada 01.03.1990-31.03.2001 în grupa I  de muncă în procent de 100%, iar în perioada 01.04.2001 – 01.02.2008 reclamantul a lucrat în condiţii speciale de muncă. Conform adeverinţelor nr.99/27.05.2009, nr.3389/29.04.2009 emise de Petrom SA reclamantul a beneficiat în perioadele 01.06.1975-01.10.1976, 01.12.1977 – 01.04.1992, 01.04.1992 – 01.02.1999 de spor pentru munca prestată în timpul nopţii, în cuantum de 15% şi 25%, iar în perioada 06.08.1971-17.05.1975 sporul a fost de 15%.

Prin adeverinţa nr.100/27.05.2009 întocmită de Petrom SA se constată că reclamantul a beneficiat de mai multe sporuri: spor de vechime - 25%, vechime petrol – 5%, muncă grea – 30%, spor de tură – 15%, spor de conducere - 10%, spor de lucru sistematic - 15%.

Conform anexei nr.3 din legea 19/2000 pentru cererile de pensionare depuse în luna iulie 2009 vârsta asiguratului trebuie să fie de 63 de ani şi 7 luni, ceea ce înseamnă că acesta trebuie să fie născut în decembrie 1945. În cauza de faţă, reclamantul este născut în luna martie 1954, neavând vârsta prevăzută de anexa 3 la legea 19/2000 coroborată cu anexa 9 la ordinul 340/2001.

Ca urmare a activităţii desfăşurate în condiţii deosebite, reclamantului i s-a aplicat anexa nr.4, pct.6 din legea 19/2000 care prevede o reducere a vârstei standard de pensionare cu 7 ani, pentru o activitate de peste 17 ani desfăşurată în condiţii speciale.  De asemenea, reclamantului i se mai aplică şi disp. art.42 din legea 226/2006 privind reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani şi 6 luni ca urmare a activităţii desfăşurate în condiţii deosebite (grupa a II a de muncă – 12 ani, o lună şi 18 zile). Faţă de această situaţie de fapt, reclamantul îndeplineşte condiţiile de pensionare la data de 08.09.2009.

În ceea ce priveşte stagiul de cotizare complet de 45 de ani, 10 luni şi 8 zile realizat de reclamant, tribunalul constată că în conformitate cu datele privitoare la activitatea în  muncă aflate la filele 17-26 din dosar, la stabilirea pensiei reclamantului au fost avute în vedere veniturile obţinute de acesta în perioada 06.08.1971-24.04.2009, din carnetul de muncă rezultând că reclamantul a fost angajat începând cu 06.08.1971, încetându-i contractul de muncă la 24.04.2009. Aceasta înseamnă că întreaga perioadă în care a obţinut venituri a fost luată în calculul pensiei, fiind respectate disp. art.77, alin.1 din legea 19/2000 care arată că punctajul mediu anual, realizat de asigurat in perioada de cotizare, se determina prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa 3 la legea 19/2000. Tribunalul  nu poate reţine nici existenţa unui stagiu suplimentar de cotizare în sensul art.78, alin.8 din legea 19/2000 întrucât reclamantul nu a făcut dovada activităţii desfăşurate ulterior pensionării.

Susţinerea reclamantului privind faptul că în cuprinsul stagiului de cotizare nu au fost reţinute şi perioadele în care a desfăşurat activitate în condiţii speciale sau deosebite este nefondată, având în vedere că în cuprinsul deciziilor de pensionare se arată expres stagiul de cotizare realizat pentru fiecare grupă de muncă şi pentru  cel realizat în condiţii speciale şi deosebite.

Din buletinele de calcul aferente deciziilor contestate se poate observa că pârâta a avut în vedere şi stagiul de cotizare asimilat de 1 an, 3 luni şi 28 de zile, cu toate că nu au fost prezentate documente din care să rezulte veniturile realizate, raportându-se în calculul pensiei la o valoare de 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, aşa cum prevede art.78, alin.5, lit.b din legea 19/2000, astfel încât susţinerea reclamantului privind omisiunea luării în calcul a acestei perioade, este neîntemeiată.

În raport situaţia de fapt reţinută şi dispoziţiile legale incidente, în raportul de expertiză se constată că reclamantului i se cuvine o pensie de limită de vârstă în cuantum de 1848 lei având un punctaj mediu anual de 2,52155.

Acest lucru este recunoscut ?i de pârâtă care la data de 14.10.2010 a emis decizia nr.281605 prin care a stabilit reclamantului drepturile de pensie aşa cum au fost calculate şi în raportul de expertiză.

În ceea ce priveşte data acordării drepturilor de pensie art.83 din legea 19/2000 arată că drepturile de pensie pentru limită de vârstă se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. În cazul reclamantului, chiar dacă acesta a depus cererea de pensionare la o dată anterioară (28.05.2009) drepturile de pensie au fost acordate de pârâtă, în mod corect, de la data de 08.09.2009 data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Referitor la perioada în care reclamantul a beneficiat de pensie de invaliditate în mod firesc pârâta nu a avut în vedere această perioadă deoarece la dosar nu se găsesc dovezi privind data pensionării şi data încetării plăţii pensiei de invaliditate, menţiunea din carnetul de muncă (nr. crt.9-10) necuprinzând suficiente date pentru a fi luată în calculul pensiei.

Pentru aceste considerente, tribunalul constată că pensia reclamantului a fost corect calculată, fiind respectate disp. art.76 şi urm. din legea 19/2000, motiv pentru care va respinge acţiunea ca nefondată.