Intoarcere executare

Decizie 88 din 11.03.2008


Dosar nr. 3925/324/2007

R O M A N I A

TRIBUNALUL GALATI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILĂ NR.88

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 11.02.2008

PREŞEDINTE – RODICA ARHIP

JUDECĂTOR – RALUCA ZARĂ

JUDECĂTOR – MIHAELA NEAGU

 GREFIER - VANDA CRISTINA TANASE

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea recursului formulat de recurentul intimat BUJOR NICOLAE împotriva sentinţei civile nr. 2785/4.12.2007 pronunţată de Judecătoria Tecuci, în contradictoriu cu intimata contestatoare SC GASLEMN SRL Tecuci, având ca obiect, contestaţie la executare.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 31.01.2008 când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat soluţionarea pe data de 11.02.2008.

 

T R I B U N A L U L

Asupra recursului civil de faţă:

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 3925/324 din data de 22.10.2007 contestatoarea SC Gaslemn SRL Tecuci, în contradictoriu cu intimatul Bujor Nicolae, a solicitat întoarcerea executării silite imobiliare prin restabilirea situaţiei anterioare,executare efectuată în dosarul de executare nr. 209/08.08.2007 al Biroul Executorului Judecătoresc Căpraru Apostu.

In motivarea cererii a arătat că prin decizia nr. 962/12.10.2007 a Tribunalului Galaţi s-a anulat titlul executoriu şi este necesar să folosească sediul şi bunurile societăţii.

  In drept,a invocat art. 404(1),404(2) c.pr.civilă.

  In dovedirea cererii s-a folosit de proba cu acte,sens în care a depus la dosar,în copie,decizia civilă nr. 962/12.10.2007.

  A fost ataşată copia dosarului de executare nr. 209/2007.

  Intimatul prin apărător a solicitat respingerea cererii întrucât ordonanţa preşedinţială a fost respinsă ca lipsită de interes şi nu ca nefondată.

Prin Sentinţa Civilă nr. 2785/2007 Judecătoria Tecuci a admis cererea şi a dispus întoarcerea executării şi restabilirea situaţiei anterioare executării silite.

A reţinut în motivare că  prin sentinţa civilă nr. 1531/25.07.2007 a Judecătoriei Tecuci  s-a dispus,pe cale de ordonanţă preşedinţială, evacuarea pârâtei SC Gaslemn S.R.L Tecuci din imobilul proprietatea reclamantului Bujor Nicolae situat în Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr. 115,Bl A1, ap.3.

Sentinţa civilă a fost pusă în executare prin procesul verbal din data de 08.08.2007 al executorului judecătoresc.

Prin decizia civilă nr. 962/12.10.2007 a Tribunalului Galaţi s-a admis recursul declarat de S.C Gaslemn SRL Tecuci împotriva sentinţei civile nr. 1531/2007,care a fost modificată şi,în rejudecare, s-a respins cererea formulată de reclamantul Bujor Nicolae ca lipsită de interes.

Potrivit art. 404 ind.1 c.pr.civilă,  în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită,cel interesat are dreptul la întoarcerea executării,prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

Având în vedere că titlul executoriu în baza căruia s-a efectuat executarea silită a fost desfiinţat prin hotărâre judecătorească irevocabilă,cererea este fondată,  ca atare s-a dispus întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare executării silite.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimatul Bujor Nicolae.

În motivare a arătat că recursul formulat împotriva ordonanţei preşedinţiale s-a admis pentru lipsa de interes a acţiunii, întrucât exista un act de adjudecare ce trebuia pus în executare, iar nu pentru că ar fi avut contestatoarea vreun drept asupra imobilului din care a fost evacuată.

Ca urmare, prin întoarcerea executării şi repunerea în posesie a contestatoarei cu privire la imobil,  i se încalcă grav dreptul său de proprietate asupra apartamentului, întrucât contestatoarea nu are nici un titlu şi poate fi evacuată oricând în baza actului de adjudecare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

În mod corect a reţinut instanţa de fond că executarea a fost efectuată în baza unui titlu executoriu - Sentinţa Civilă nr. 1531/2007 a Judecătoriei Galaţi, care a fost desfiinţat, ca urmare devin incidente dispoziţiile art. 404 ind. 1 Cod de procedură civilă, în sensul întoarcerii executării.

Dar, trebuie avută în vedere şi situaţia de fapt, în sensul că sentinţa a fost modificată datorită lipsei de interes a acţiunii, întrucât exista un act de adjudecare ce trebuia pus în executare, iar nu pentru că ar fi avut contestatoarea vreun drept asupra imobilului din care a fost evacuată.

În prezent imobilul se află în posesia  proprietarului şi nu există nici un temei legal pentru care instanţa să dispună să se revină la situaţia în care, în mod abuziv şi fără nici un titlu contestatoarea ocupa imobilul.

Această măsură nu ar avea nici o eficienţă, cu atât mai mult cu cât

Tribunalul consideră că repunerea în situaţia anterioară trebuie să vizeze doar restituirea sumelor achitate cu ocazia executării, întrucât toate actele de executare au devenit nule.

În consecinţă, în baza art. 312 Cod de procedură civilă, instanţa va admite recursul, va modifica în parte sentinţa recurată, iar în rejudecare va constata că repunerea în situaţia anterioară nu vizează şi reintegrarea în imobilul proprietatea creditorului.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurentul intimat BUJOR NICOLAE împotriva sentinţei civile nr. 2785/4.12.2007 pronunţată de Judecătoria Tecuci, în contradictoriu cu intimata contestatoare SC GASLEMN SRL Tecuci, având ca obiect, contestaţie la executare.

Modifică în parte sentinţa civilă nr. 2785/2007 a Judecătoriei Tecuci, în sensul că repunerea în situaţia anterioară nu vizează reintegrarea în imobilul proprietatea creditorului.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi 11.02.2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

 MN./P.N.

2 ex./11.03.2008

Fond- GREFIER,