Contestaţie act

Sentinţă civilă 2687/2013 din 22.04.2013


Dosar nr.

Cod operator:

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. 2687/2013

Şedinţa publică de la 22 Aprilie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier Şef

Pe rol judecarea acţiunii formulată de reclamantul H.A., în contradictoriu cu pârâta CN C.F.R. S.A. - SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII, având ca obiect contestaţie act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat reclamantul şi consilier juridic B.T. pentru pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa a pus în discuţie excepţia tardivităţii acţiunii invocată de reprezentantul pârâtei la termenul din 18.02.2013.

Consilier juridic B.T., pentru pârâtă, a învederat instanţei că renunţă la excepţia tardivităţii acţiunii întrucât a fost în eroare, reclamantul fiind transferat la RCCF TRANS S.R.L. Braşov.

Constatând că nu mai sunt alte cereri şi probe de administrat, cauza fiind în stare de judecată, instanţa a acordat cuvântul pe fond, precum şi cu privire la cererea reclamantului prin care a invocat excepţia neconstituţionalităţii H.G. 643/22.06.2011 .

Reclamantul a solicitat admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată , solicitând să fie înlăturată apărarea formulată de pârâtă prin întâmpinare şi notele scrise ca nelegale şi netemeinice. De asemenea, reclamantul a susţinut că HG 643/22.06.2011 este neconstituţională, în raport de prevederile Codului muncii, fiind întemeiată excepţia de neconstituţionalitate , întrucât nu a fost realizat un transfer , ci o închiriere.

Consilier juridic B.T., pentru pârâtă, a solicitat respingerea contestaţiei ca nelegală şi menţinerea transferului reclamantului la R.C. C.F. TRANS S.R.L. Braşov, solicitând  respingerea cererii reclamantului cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. ----------, reclamantul H.A. a chemat în judecată pârâta CN C.F.R. S.A. - SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII, solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună anularea deciziei de transfer emisă de pârâtă, măsură ce i-a fost comunicată prin poştă, cu obligarea pârâtei la plata sumei de 40.000 lei, reprezentând prejudiciul pe care l-a suferit ca urmare a măsuri transferului ilegal efectuat de către unitatea pârâtă deşi mai avea 8 luni până la ieşirea la pensie.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că printr-o adresă trimisă prin poştă de către Sucursala Centrul Regional de Exploatare Întreţinere şi Reparaţii Craiova, CF Craiova, Serviciul de Resurse Umane, cu numărul ------------, a fost transferat de la Secţia L5 ----- la CF Trans SRL Braşov, în mod abuziv şi ilegal, fiind în aceea perioadă în concediu medical.

A susţinut reclamantul că măsura luată de pârâtă este abuzivă, deoarece din data de 11.06.2012 a fost internat în Spitalul Militar Timişoara, transferul efectuându-se fără acordul său şi nici măcar nu a fost întrebat, deşi mai avea o perioadă de numai 8 luni până la ieşirea la pensie, menţionând că în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură infrastructură feroviară se prevede că în ultimi 3 ani persoanele care se încadrează la pensie , trebuie să lucreze până la ieşirea la pensie, acest contract intrând în vigoare la data de 23.04.2012.

A învederat reclamantul că în cuantumul prejudiciului ce i-a fost cauzat intră şi cele 2 zile pe care le-a lucrat la revizia căii din lunile martie şi aprilie 2012 – zile festive de Rusalii şi 16 zile concediu de odihnă pe care trebuia să-l efectueze conform planificării cu data de 15.07.2012.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile Codului muncii şi dispoziţiile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil în speţă.

Prin cererea depusă la fila 12 din dosar, reclamantul a formulat precizare la acţiune, în sensul că înţelege să conteste atât decizia prin care a fost transferat abuziv cât şi decizia nr. 8/10/924/31.10.2012 emisă de pârâtă, prin care i-a fost desfăcut în mod nelegal contractul individual de muncă, decizie care i-a fost comunicată pe parcursul soluţionării prezentei cauze.

În motivare reclamantul a arătat că nu a fost de acord cu transferul fiind şi în concediu medical, astfel că pârâta nu putea să nu-l mai primească la muncă după terminarea concediului medical şi implicit să-i desfacă acestuia contractul individual de muncă cu motivarea că ar fi absentat nemotivat de la serviciu din data de 01.09.2012 şi până în prezent.

A mai precizat reclamantul că pârâta nu are nicio dovadă a faptului că l-a notificat să se prezinte la muncă şi de altfel acesta nu ştie nici în prezent dacă trebuia să se ducă la muncă în Braşov sau în altă parte.

Reclamantul a susţinut că la terminarea concediului medical s-a prezentat la locul de muncă şi nu a fost primit.

Pârâta a formulat întâmpinare în cauză , prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi nelegală, cu motivarea că între Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA  şi S.C. R.C. C.F. TRANS S.R.L. Braşov s-a încheiat Contractul de închiriere nr. 51/07.06.2012 şi , în baza acestui contract şi a anexei nr. 1 la contract,  Secţia L5 Tg Jiu a trebuit să pună la dispoziţia Sucursalei CREIR C.F. Craiova, pentru a fi transferaţi, doi revizori cale pe linia 116A Cărbuneşti - Albeni şi doi meseriaşi întreţinere cale pentru linia 138 Amaradia – Bârseşti.

A învederat pârâta că în baza protocolului nr. 1/240-13.06.2012 al Sucursalei CREIR C.F. Craiova şi Protocolului nr. 960/13.06.2012 al S.C. R.C. C.F. Trans S.R.L. Braşov, personalul aferent anexei 1 la contractul nr. 51/07.06.2012 urma să fie transferat conform art. 173 din Legea nr. 253/2003 – Codul muncii republicat.

S-a arătat că Sucursala CREIR C.F. Craiova a emis decizia nr. 82/2/1960/2012 prin care revizorul de cale Haidău Aristide a fost transferat la S.C. R.C. C.F. Trans SRL Braşov .

De asemenea, s-a arătat că în perioada 11.06.2012-31.12.2012 revizorul de cale H.A. a fost în concediu medical, Secţia L5 ------ fiind obligată să trimită prin mandat poştal, în data de 14.06.2012, decizia de transfer ----------- emisă de Sucursala CREIR CF Craiova. În această perioadă reclamantul a trimis certificatele medicale la Secţia L5 ------- prin diferite persoane evitând în mod sistematic de a se prezenta personal în secţie, iar începând cu data de 01.09.2012 nu s-a prezenta la serviciu şi nu a prezentat nici un act pentru a justifica absenţele nemotivate de la serviciu, fiind tratat nemotivat.

S-a învederat că reclamantul a fost chemat să se prezinte la Secţia L5 ---------- pentru clarificarea situaţiei prin adresele nr. ------------, trimise prin mandat poştal, pin cea din urmă adresă fiind somat cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă în caz de neprezentare.

Că, în data de 11.10.2012, reclamantul s-a prezentat la sediul Secţiei L5 ----------, refuzând să dea explicaţii şi nici nu a depus acte pentru justificarea absenţelor nemotivate, astfel că începând cu data de 01.11.2012, Sucursala CREIR C.F. Craiova a dispus desfacerea contractului individual de muncă al reclamantului prin decizia nr. ----------.

Referitor la contractul colectiv de muncă 2012/2013 la care reclamantul face referire, s-a arătat că la capitolul VI sunt menţionate măsurile minimale dar nu obligatorii de care ar trebui să ţină seama angajatorul la eventualele disponibilizări, învederându-se însă că reclamantul urma să fie transferat şi nu disponibilizat.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare prin care a arătat că cele menţionate de către pârâtă în întâmpinare sunt neîntemeiate, solicitând să fie înlăturate de către instanţă.

În probatoriu a fost administrată proba cu înscrisuri.

În vederea soluţionării cauzei, Tribunalul a solicitat pârâtei Sucursala Centrul Regional de Exploatare Întreţinere şi Reparaţii C.F. Craiova să înainteze la dosar decizia de transfer a reclamantului la S.C. RC-CF TRANS S.R.L. Braşov şi să facă dovada comunicării acestei decizii către reclamant.

Prin notele scrise depuse la dosar, faţă de cele solicitările instanţei, pârâta a arătat că în speţa dedusă judecăţii a avut loc un transfer al întreprinderii în condiţiile art. 173 din Codul muncii, prin care s-a transmis cesionarului S.C. R.C.-C.F. TRANS S.R.L. Braşov obligaţiile faţă de toate persoanele aflate într-o relaţie de muncă la data transferului, inclusiv în ceea ce îl priveşte pe reclamant, transmiterea fiind asigurată de plin drept prin simplul fapt al transferului.

S-a învederat că, odată cu activele, societatea a transmis către cesionar dosarele de personal al reclamantului inclusiv contractul individual de muncă, menţionându-se că la nivelul contractului individual de muncă al reclamantului a intervenit o modificare legată atât de angajator cât şi de locul muncii.

A arătat pârâta că a oferit salariatului său posibilitatea transferului, îndeplinindu-şi astfel obligaţia de protecţie impusă de art. 173 Codul muncii, iar prin refuzul transferului salariatul şi-a asumat şi consecinţele negative care pot apărarea ca urmare a acestui refuz.

A mai precizat pârâta că, urmare a transferului, postul deţinut anterior de către reclamant nu mai figurează la angajatorul cedent şi Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A. - Sucursala CREIR C.F. Craiova nu mai are calitatea de angajator de la data de 14.06.2012, noul angajator fiind cesionarul S.C. R.C.- C.F. TRANS S.R.L. Braşov.

De asemenea, s-a mai arătat că anterior datei de 14.06.2012 s-au întocmit formele de transfer pentru toţi salariaţii, aceştia întocmindu-şi notele de lichidare, iar începând cu data de 14.06.2012 s-au prezentat la S.C. R.C. – C.F. TRANS S.R.L.

La termenul de judecată din 22.04.2013 reclamantul a invocat neconstituţionalitatea H.G. 433/23.06.2011 în raport de prevederile art. 173 din Codul muncii republicat, susţinând că trebuia să se încheie un contract de transfer a infrastructurii feroviare publice şi nu de închiriere.

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1 din legea nr.47/1992 :

„(1) Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în fata instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau  dintr-o ordonanţă în vigoare, de care depinde soluţionarea cauzei.”

Instanţa apreciază însă că soluţionarea cauzei de faţă nu depinde de modul de  soluţionare a excepţiei de neconstituţionalitate, astfel că nu se impune sesizarea Curţii Constituţionale, urmând să se respingă cererea formulată în acest sens. De altfel, conform dispoziţiilor legale mai sus menţionate, Curtea Constituţională hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti doar în ceea ce priveşte legile şi ordonanţele, ori în speţă reclamantul invocă neconstituţionalitatea unei hotărâri a guvernului, respectiv H.G. nr. 433/23.06.2011.

La termenul de judecată din 18.02.2013 reprezentantul pârâtei – consilier juridic Bărbuţ Traian a invocat excepţia de tardivitate a acţiunii, pe motiv că reclamantul nu a promovat acţiunea în termenul prevăzut de lege, însă ulterior, respectiv la termenul de judecată in 22.04.2013 a renunţat la această excepţie.

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile legale aplicabile instanţa reţine:

Reclamantul H.A. a lucrat ca revizor cale la Secţia L5 --------, în cadrul Districtului 7 ----------.

În temeiul contractului nr. 51/7.06.2012, încheiat între Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A., în calitate de locator şi S.C. R.C.- C.F. TRANS S.R.L., în calitate de locatar  a fost închiriat grupul de secţii nr. 2 alcătuit din secţiile de circulaţie Cărbuneşti-Albeni, Amaradia-Bârseşti, Băbeni-Berbeşti-Alunu, Argeşelu-Câmpulung-Goleşti, Vâlcele-Curtea de Argeş, Roşiori-Turnu Măgurele Port şi Golenţi-Poiana Mare, care aparţin infrastructurii feroviare neinteroperabile, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade de timp.

Conform dispoziţiilor art. 12 pct. 1 alin. 1 lit. a din contract, la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, contractul încetează dacă nu a existat o perioadă de prelungire a acestuia. De asemenea, la lit. b din contract se prevede încetarea contractului în cazul în care în derularea acestuia intervine o cauză de forţă majoră, iar la lit. c se prevede încetarea contractului pe baza acordului părţilor.

Reclamantului  i s-a comunicat că,  începând cu data de 14.06.2012, în baza acestui contract de închiriere a fost transferat, conform art. 173 din Codul muncii la S.C. R.C. - C.F. TRANS S.R.L. Braşov, prin adresa nr. 82/2/1060/2012, ce a fost primită de acesta la data de 15 iunie 2012 (fila 6 din dosar), însă pârâta nu a făcut dovada emiterii unei decizii de transfer a reclamantului la S.C. R.C.-C.F. TRANS S.R.L. Braşov.

Reclamantul contestă actul juridic al transferului, respectiv operaţiunea juridică de transfer şi în condiţiile în care societatea pârâtă nu a întocmit în scris o decizie de transfer, pe care să o comunice reclamantului, înaintându-i doar o adresă prin care i s-a adus la cunoştinţă că este transferat, instanţa reţine că acesta a formulat contestaţia în termen legal.

Prin H.G. nr. 643/2011 au fost aprobate condiţiile de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, prevăzute în anexa nr. 1.

 În conformitate cu prevederile art. 173 Codul muncii republicat:

,,(1) Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.

 (2) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.

 (3) Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar.”

Conform prevederilor art. 4 lit. d din Legea nr. 67/2006, privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, prin transfer se înţelege trecerea din proprietatea cedentului în proprietatea cesionarului a unei întreprinderi, unităţi sau a unor părţi ale acestora, având ca scop continuarea activităţii principale sau secundare, indiferent dacă urmăreşte sau nu obţinerea unui profit.

Aşadar, în speţă, nu a fost transmis  dreptul de proprietate asupra grupului de secţii nr. 2  ,  ci între Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA şi SC RC-CF TRANS SRL Braşov s-a încheiat un contract de închiriere pe o perioadă de 4 ani, astfel a nu a operat un transfer întreprinderii în sensul dispoziţiilor legale mai sus menţionate.

Prin urmare, faţă de prevederile contractului mai sus menţionat, este cert că între cele două societăţi a operat un contract de închiriere şi nu un transfer de întreprindere în baza dispoziţiilor art. 173 din Codul muncii republicat.

Ori între reclamant şi S.C. RC-CF TRANS S.R.L. Braşov nu s-a încheiat un nou contract individual de muncă şi de asemenea nu s-a încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA - Sucursala CREIR CF Craiova, iar potrivit disp. art. 42 alin.1 din Codul muncii republicat, locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

Aşadar, în această situaţie pârâta avea posibilitatea delegării sau detaşării salariatului în condiţiile art. 45 şi 46 din Codul muncii republicat, în vederea executării lucrărilor în interesul S.C. RC-CF TRANS S.R.L. Braşov.

Pârâta însă a procedat la transferul salariatului reclamant la societatea căreia i-a închiriat grupul de secţii de circulaţie nr.2, fără a emite în scris o decizie în acest sens şi fără consimţământul acestuia, nefiind încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă, fiind nerespectate prevederile art. 41 din Codul muncii.

În consecinţă, instanţa reţine că este nelegală măsura de transfer comunicată reclamantului prin adresa nr. -------------.

În aceste condiţii, instanţa reţine că este nelegală şi decizia de desfacere a contractului individual de muncă nr. -------------, pe motivul că reclamantul a absentat nemotivat de la serviciu începând cu data de 01.09.2012.

Faţă de considerentele expuse, instanţa urmează să admită contestaţia cu precizarea ulterioară şi să anuleze măsura de transfer comunicată reclamantului prin adresa nr. -----, precum şi decizia de desfacere a contractului individual de muncă nr. -------, pe motiv că reclamantul a absentat nemotivat de la locul de muncă.

Ori, în speţă, din foile colective de prezenţă/graficele revizie tehnică  a liniei ale unităţii – Secţia L5 ------ ,  privind lunile iulie şi august 2012,  depuse în copie  la dosar, nu rezultă că  reclamantul a absentat nemotivat, ci acesta nici nu mai figurează ca salariat , nemaifiind menţionat în grafice.

Aşadar, locul de muncă al reclamantului a fost schimbat fără consimţământul acestuia, acesta neputând fi obligat să se prezinte la noul loc de muncă, în condiţiile în care nu s-a încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă şi, de asemenea, nu s-a emis o decizie de delegare sau detaşare.

În temeiul art. 80 din Codul muncii republicat pârâta va fi obligată să reîncadreze reclamantul pe funcţia deţinută anterior emiterii deciziei de desfacere a contractului individual de muncă mai sus menţionată, precum şi la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la data desfacerii contractului individual de muncă - 01.11.2012.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de reclamant.

Admite contestaţia cu precizarea ulterioară formulată de reclamantul H.A., în contradictoriu cu pârâta CN C.F.R. S.A. - SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII. 

Anulează măsura de transfer comunicată reclamantului prin adresa nr. ---------.

Anulează decizia de desfacere a contractului individual de muncă nr. -----------.

Obligă pârâta să reîncadreze reclamantul pe funcţia deţinută anterior emiterii deciziei de desfacere a contractului individual de muncă mai sus menţionată.

Obligă pârâta la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la data desfacerii contractului individual de muncă - 01.11.2012.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 22.04.2013, la Tribunalul Gorj.