PENAL.Conducător auto. Vatămare corporală din culpă. Încetarea procesului prin împăcare. Reducere cuantum despăgubiri civile

Decizie 36 din 01.03.2012


Asupra prezentului recurs penal:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele nr..../P/2009, înregistrat pe rolul Judecătoriei Pătârlagele la data de 17.09.2010 sub nr.1906/277, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă prevăzute şi pedepsite de art.184 alin.1,3 C.pen. cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. .

În susţinerea rechizitoriului s-a reţinut în sarcina inculpatului că la data de 07.11.2009, în calitate de conducător auto, prin încălcarea dispoziţiilor art.35, 48, 51 din O.U.G. nr.195/2002 şi art.123 lit.e din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, a accidentat pe părţile vătămate ... ce au suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un nr. de 45-50 şi respectiv 16-18 zile de îngrijire medicală.

Prima instanţă, prin sentinţa penală nr..../28.04.2011, în baza art. 184 alin.1 si 3 Cod penal  a condamnat pe inculpatul  ... la pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare; în baza art. 184  alin.1 si 3 cod penal a condamnat pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare; în baza art. 33-34 Cod penal a contopit pedepsele aplicate inculpatul urmând a executa  pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare; în baza art.861 alin.1 si alin.2 Cod penal a dispus suspendarea executării pedepsei sub  supraveghere pe un termen de încercare de  3 ani si 8 luni; a obligat Societatea de Asigurare „...”- Societate de Asigurare - Reasigurare Sucursala  Buzau, să plătească părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău sumele de 1.846,49 lei si respectiv 1.947,51 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare a părţilor vătămate ... si respectiv ...; a obligat sus-scrisa societate de asigurare  să plătească părţii civile ...  suma de 5.000  lei cu titlu de daune morale si suma de 7.000 lei  cu titlu de despăgubiri  civile; a respins  capătul  de cerere al acţiunii civile referitor la plata sumelor  reprezentând salariu nerealizat; a obligat sus-scrisa societate de asigurare la  plata către partea civilă ... a sumei de  1.553 ( daune morale) si a sumei de 7.547 lei  cu titlu  de despăgubiri civile; în baza art.191 Cod procedură penală a obligat inculpatul  la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli  judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu.

Împotriva acestei sentinţe penale au declarat recurs inculpatul ... şi asigurătorul de răspundere civilă S.C. ... Asigurări - Sucursala Buzău.

În motivarea recursului, recurenta S.C. ... Asigurări - Sucursala Buzău a învederat instanţei faptul că despăgubirile reprezentând daunele materiale faţă de ambele părţi civile nu au fost dovedite, neputându-se acorda despăgubiri pentru contravaloarea carburanţilor cumpăraţi de copiii părţilor civile, cheltuieli care de altfel nu au fost dovedite, pentru contravaloarea cheltuielilor efectuate cu proceduri de recuperare, acestea nefiind probate, pentru cheltuielile efectuate în vederea vindecării unor boli la rinichi în lipsa unei legături de cauzalitate sau pentru plata fiicei şi nurorii părţii civile . .. pe perioada spitalizării.

La termenul de judecată din data de 06.01.2012, partea vătămată .. .. a declarat că s-a împăcat cu inculpatul .. .. întrucât recurenta S.C. .. Asigurări - Sucursala Buzău i-a achitat suma de 4.692,50 lei.

Tribunalul, examinând sentinţa recurată, în raport de criticile formulate, de actele şi lucrările dosarului, dar şi din oficiu în limitele motivelor de casare prevăzute de art.3859 alin.3 C.pr.penală, constată că recursurile sunt întemeiate, în parte, după cum se va arăta în continuare:

Instanţa de fond a reţinut în mod corect situaţia de fapt dedusă judecăţii, a făcut o corectă încadrare juridică a faptelor săvârşite de recurentul-inculpat iar la individualizarea pedepselor aplicate, a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 C.pen., respectiv împrejurările săvârşirii faptelor, gradul de pericol social concret al acestora, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana recurentului-inculpat, care se află la prima incidenţă cu legea penală, acesta având o atitudine relativ sinceră pe toată durata de desfăşurare a procesului penal.

Tribunalul constată însă că în mod greşit prima instanţă a reţinut că, prin producerea accidentului de circulaţie din data de 07.11.2009, părţii civile . .. i-a fost produs un prejudiciu material în cuantum total de 7.000 lei.

Astfel, din coroborarea declaraţiilor părţii civile ... cu declaraţia martorului ... precum şi cu înscrisurile depuse la dosar, rezultă un prejudiciu material de 4.000 lei, prejudiciu compus din cheltuielile ocazionate de internarea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, procedurile de reflexoterapie, sumele plătite de partea civilă sorei sale pentru cele 3 luni de îngrijire medicală şi sumele cheltuite pentru medicamente.

Partea civilă nu a dovedit faptul că ar fi suportat cheltuielile cu combustibilul consumat de copiii săi pentru deplasările la spital sau la domiciliu.

Nu trebuie omis faptul că asigurătorul de răspundere civilă a fost obligat la plata sumei de 1.846,49 lei către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău reprezentând cheltuielile de spitalizare ocazionate cu internarea părţii civile ....

De asemenea, suma de 7.900 lei necesară pentru vertebroplastia recomandată părţii civile ... reprezintă o cheltuială viitoare, în cadrul răspunderii civile delictuale neputând fi acoperite decât prejudiciile certe şi actuale.

Tribunalul constată astfel că suma de 3.000 lei solicitată de partea civilă ... pentru prejudiciul material, peste suma de 4.000 lei dovedită prin declaraţiile martorilor şi înscrisurile ataşate la dosar, nu a fost dovedită, constituind, în caz de acordare, o îmbogăţire fără justă cauză pentru partea civilă.

Partea civilă ..., prin declaraţia dată în faţa instanţei şi memoriile depuse ulterior la dosar, nu a avut o poziţie constantă cu privire le cheltuielile efective suportate de aceasta, exemplificând în acest sens declaraţia de la fila 30 dosar de fond când a precizat că a cheltuit pe perioada internării suma de 900 lei (400 lei la medici, 400 lei la asistente şi 100 lei pentru aparatul gipsat) pentru ca ulterior să declare că pe perioada spitalizării a cheltuit suma de 1.750 lei (fila 118 dosar de fond).

Se poate constata că prin solicitarea cheltuielilor în cuantum total de 7.000 lei şi a pretinsului salariu lunar primit de la societatea comercială administrată de soţul său, raporturile de muncă nefiind dovedite aşa după cum în mod corect a reţinut şi prima instanţă, partea civilă ... a avut intenţia ca, în cadrul procesului penal determinat de accidentul de circulaţie din data de 07.11.2009, să obţină despăgubiri materiale mai mari decât cele efectiv suportate.

Partea civilă ... are posibilitatea ca, în ipoteza în care va suporta şi alte cheltuieli medicale care au legătură de cauzalitate cu accidentul de circulaţie din data de 07.11.2009, legătură de cauzalitate constatată print-un raport de expertiză medico-legală, să cheme în judecată pe inculpatul ... printr-o acţiune civilă separată, în pretenţii, la instanţa civilă, acţiune ce este scutită de plata taxelor de timbru întrucât rezultă dintr-un proces penal.

Tribunalul constată de asemenea, că în mod greşit, prima instanţă, fără a avea în vedere principiul disponibilităţii de care beneficiază părţile civile când au emis pretenţii împotriva inculpatului ...., a obligat la plata despăgubirilor civile pentru daune materiale şi daune morale numai pe asigurătorul de răspundere civilă deşi dispoziţiile art.49 din Legea nr.136/1195 nu interzic ca şi inculpatul să răspundă alături de asigurător.

Având în vedere cele reţinute mai sus, Tribunalul, în baza dispoziţiilor art.38515 al.1 pct.2 lit.d C.pr.pen. urmează să admită recursurile formulate de recurenţii ... şi S.C. ... Asigurări - Sucursala Buzău, să caseze, în parte, în latură penală şi în latură civilă sentinţa atacată iar, după rejudecare, în baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.h C.pr.pen. şi art.132 C.pen. să dispună încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.184 alin.1,3 Cod penal în dauna părţii vătămate ... întrucât părţile s-au împăcat, să înlăture aplicarea dispoziţiilor art.33 lit.a, 34 lit.b C.pen., să reducă cuantumul daunelor materiale acordate părţii civile ... de la suma de 7.000 lei la suma de 4.000 lei, să oblige societatea de asigurare .. Asigurări - Sucursala Buzău la plata despăgubirilor civile către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău şi partea civilă ..., alături de inculpatul ..., să înlăture obligarea societăţii de asigurare la plata despăgubirilor civile către ... ca urmare a tranzacţiei încheiate şi să menţină restul dispoziţiilor sentinţei atacate.

1