Validare poprire

Decizie 428 din 05.06.2013


Prin decizia civilă nr. 428/05.06.2013, tribunalul a respins, ca nefondat, recursul declarat de recurentul-terţ poprit AFP - Trezoreria RV, în contradictoriu cu intimat-creditoarea  CMM şi recurentul-debitor Spitalul de Pneumoftiziologie RV.

A respins, ca tardiv, recursul declarat de recurentul - debitor Spitalul de Pneumoftiziologie RV, împotriva aceleiaşi sentinţe.

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei RV  la data de 21.11.2012 sub nr. 4055/292/2012,  creditoarea  CM, în contradictoriu cu debitorul Spitalul de Pneumoftiziologie RV şi cu terţul poprit AFP Trezoreria RV, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi înfiinţată de BEJM.

În fapt, creditoarea a arătat ca prin decizia civilă nr. 1145/15.03.2012 definitivă si irevocabilă învestită cu formulă executorie pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia a VIII –a Contencios Administrativ si Fiscal, instanţa a admis recursul prin care creditoarea a solicitat anularea dispoziţiei 513/30.11.2010 emisă de CJT, reintegrarea creditoarei pe funcţia de director financiar contabil si plata despăgubirilor salariale de care a fost lipsită de la data de 30.11.2012 până la data reintegrării efective.

În urma expertizei contabil extrajudiciare efectuate în cauză s-a stabilit debitul de 61539.94 lei  drepturi salariale, la  care se adaugă onorariul expertului 501.70 lei, si cheltuieli de executare în valoarea de 5346,19 lei onorariu executor judecătoresc, 200 de lei consultanţă la constituirea dosarului execuţional si 406,30 cheltuieli de executare, suma totală fiind de 67994,13 lei.

Creditoarea a mai susţinut că, in cadrul executării împotriva debitoarei, s-a emis adresă de înfiinţare a popririi la terţul poprit AFP Trezoreria RV, însă acesta din urmă nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege de a elibera întreaga sumă poprită de la debitor refuzând să facă plata si nefăcând dovada lipsei fondurilor. 

In drept, creditorul si-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 460 şi urm ..C.pr.civila.

Cererea a fost  timbrată cu taxă judiciara de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

Legal citat, terţul poprit a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii formulate de creditoare.

În motivare, terţul poprit a arătat ca la data de 19.10.2012 a fost înregistrată la Trezoreria RV, cu nr. 5838 adresa de înfiinţare a popririi în dosarul nr. 232/2012 privind debitoarea Spitalul de Pneumoftiziologie RV pentru suma de 67.994, 13 lei.

În conformitate cu procedura de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, la aceeaşi dată, s-a procedat la înştiinţarea în scris a unităţii Administrativ Teritoriale C cu privire la data primirii adresei de înfiinţare a popririi şi suma pentru care se dispune poprirea, anexând situaţia disponibilităţilor de fonduri credite bugetare deschise si neutilizate, existente la dat primirii adresei de înfiinţare a popririi, în acord cu dispoziţiile art. 2 din OMFP nr. 2336/2011.

Mai susţine terţul poprit că prin adresa nr. 5853 din 22.10.2012 debitoarea Spitalul de Pneumoftiziologie RV a transmis situaţia sumelor care se indisponibilizează din disponibilităţile bugetare deschise si neutilizate existente în conturi la data de 22.10.2012., astfel respectându-se procedura prevăzută de  OMFP nr. 2336/2011.

Terţul poprit a apreciat prin întâmpinare că numai în situaţia în care instituţia publică nu transmite situaţia prevăzută în anexa nr. 2 în termenul stabilit de art. 3 alin 1, unitatea teritorială a Trezoreriei statului va proceda la indisponibilizarea sumelor din conturile instituţiei sau autorităţii publice până la nivelul sumei totale înscrise în titlul executoriu, terţul invocând în acest sens dispoziţiile OMFP nr. 161 din 09.02.2012 si art. 1 alin 2 din OG 22/2002 cu modificările si completările ulterioare.

Terţul poprit a considerat ca si-a respectat obligaţiile ce îi reveneau  în dosarul nr. 232/2012 privind pe debitorul  Spitalul de Pneumoftiziologie RV si că nu poate fi obligat la plata sumei poprite în alte condiţii decât cele legale.

În drept, terţul poprit si-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 115 C.pr.civilă, OG 22/2002, MOFP 2336/2011, OMFP nr. 161 din 09.02.2012 .

În temeiul art. 242 Cod procedură civilă , terţul poprit a solicitat judecarea în lipsă.

Deşi legal citat, debitorul nu a depus întâmpinare însă a fost reprezentat  de avocat ales care a formulat apărări în cauză.

Judecătoria RV, prin sentinţa civilă nr. 443 din 15.02. 2013 , a admis cererea de validare poprire formulată de creditoarea CMM, împotriva debitorului Spitalul  de Pneumoftiziologie RV şi în contradictoriu cu terţul oprit AFP – Trezoreria RV şi a validat poprirea dispusă de BEJ  M prin adresa de înfiinţare poprire din data de 15. 10. 2012 în dosarul nr. 232/2012 obligând terţul poprit să plătească creditoarei în  limita creanţei de 67.994, 12 lei,  sumele datorate de debitor cu titlu de despăgubiri la nivelul drepturilor salariale calculate prin raportul  de expertiză şi cheltuieli de executare în temeiul deciziei nr. 1145 /2012 a CAB.

Prima instanţă a reţinut că sunt îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute de art. 460 Cod procedură civilă şi terţul poprit avea obligaţia, conform art. 456 alin. 1 Cod procedură civilă, ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că  termenul de 15 zile a expirat fără ca terţul să fi  consemnat vreo sumă  la dispoziţia creditoarei, rezultă că terţul poprit şi – a încălcat obligaţiile ce-i reveneau privind  efectuarea popririi. În consecinţă , instanţa a validat poprirea înfiinţată în  mâinile terţului poprit până la  concurenţa sumei de 67.994, 13 lei.

Instanţa a respins ca neîntemeiată apărarea terţului poprit potrivit căreia acesta si-a respectat obligaţiile prevăzute de lege prin comunicarea adreselor si situaţiilor prevăzute de OMFP 2336/2011, si că nu putea indisponibiliza sumele întrucât debitorul  a trimis adresa prevăzută de anexa 2 la acelaşi ordin.

Această susţinere  a fost înlăturată întrucât procedura prevăzută de  OMFP 2336/2011 are ca scop evitarea executările silite împotriva instituţiilor si autoritarilor publice asupra sumelor destinate, potrivit bugetului aprobat, pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si funcţionare, iar respectarea obligaţiilor impuse de acest ordin nu scuteşte pe terţul poprit de principala sa obligaţie, cea prevăzută de art. 456 alin. 1 lit. a Cod Procedura Civilă.

O altă interpretare, ar duce la concluzia că ori de câte ori exista o executare silită împotriva unei instituţii sau autoritate publica, creanţa creditorului nu s-ar putea realiza niciodată întrucât  s-ar invoca dispoziţiile OMFP 2336/2011 si ale OG 22/2002, iar instituţia validării popririi ar fi inaplicabilă intr-o astfel de cauză.

Or, instanţa nu îşi poate însuşi o astfel de interpretare care este in contradicţie flagrantă cu raţionamentul  juridic elementar, si încalcă dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 6 CEDO.

 Împotriva  sentinţei menţionate, au declarat apel, în termen  legal , atât terţul poprit AFP – Trezoreria RV, cât şi debitorul Spitalul de Pneumoftiziologie RV, calea de atac fiind recalificată în recurs prin încheierea de şedinţă din data de 5. 06. 2013.

Recurentul terţ poprit AFP- Trezoreria RV, a criticat sentinţa pentru netemeinicie şi  nelegalitate pentru motivele ce succed :

Potrivit art. 1 din Legea 92/ 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 4 / 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea  obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii ”Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi  funcţionare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi obiectivelor legale, pentru care au fost înfiinţate”.

Numai în situaţia în care instituţia publică nu transmite  situaţia prevăzută în anexa nr. 2 în termenul stabilit la art. 3 alin(1), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului va proceda la  indisponibilizarea sumelor din conturile instituţiei sau autorităţii publice până la nivelul sumei totale înscrise  în titlul executoriu.

Prin OMFP nr. 161 din 09.02.2012 a fost modificată procedura de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului prin introducerea art. 10 1 cu următorul cuprins „ În situaţiile în care instanţele au validat  măsura popririi, executarea va avea  ca obiect  numai sumele deţinute sau datorate debitorului de terţul poprit din care pot  fi achitate creanţele stabilite în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice cu  limitările  instituite  prevăzute de dispoziţiile art. 1 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 astfel cum a fost modificată  prin Legea nr. 92 /2011 pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4 /2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii”.

Pentru situaţiile de la alin. 1 se aplică în mod corespunzător procedura de punere în aplicare a titlurilor prevăzute  la art. 1 – 10”.

În consecinţă, Trezoreria Roşiori de Vede, în calitate de terţ poprit , şi – a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau în conformitate cu  prevederile legale în materie , neputând fi obligată la plata sumei poprite în alte condiţii decât cele prevăzute de actele normative în vigoare care reglementează  Procedura de punere în aplicare a titlurilor executori.

În drept,  apelul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 282 şi următoarele din codul de procedură civilă.

Recurentul a solicitat judecarea cauzei în lipsă conform art. 242 alin ( 2 ) Cod procedură civilă.

Recurentul – debitor Spitalul de  Pneumoftiziologie RV a criticat sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie sub  un  unic aspect, privind modul de calcul al sumei solicitate, cu care recurentul debitor nu a fost de acord, întrucât expertul desemnat de executorul judecătoresc nu a ţinut cont de faptul  că pe toată perioada, creditoarea a deţinut funcţia de director financiar contabil şi salariul trebuia calculat în funcţie de postul deţinut.

Recurentul debitor a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

În drept, recursul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 282 şi urm. Cod  procedură civilă.

Faţă de data comunicării sentinţei recurate, 28.02. 2013 (f. 108  dosar fond) tribunalul constată că termenul de recurs  de 15 zile prevăzut de art. 301 Cod procedură civilă, calculat de la comunicarea hotărârii, s –a împlinit la data de 18 . 03.2013 or, calea de atac a fost declarată la data de 26.03. 2013 , după expirarea  termenului prevăzut de textul citat, drept pentru care , va respinge, ca tardiv, recursul declarat de debitorul Spitalul de Pneumoftiziologie RV.

Cât priveşte recursul  declarat de recurentul terţ poprit AFP RV - Trezoreria RV, tribunalul îl apreciază, ca nefondat , pentru considerentele ce succed :

Recurentul terţ poprit a invocat dispoziţiile art.1 din Legea nr. 92/2011 pentru aprobarea OUG nr. 4 /2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea AVAS şi pentru executarea obligaţilor de plată ale  instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii, care în alin. (2) prevede că „ creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv a celor de personal, în scopul  îndeplinirii atribuţiilor şi obiectivelor legale, pentru care  au fost înfiinţate”.

Potrivit art. 4 alin(1) din OMFP nr. 2336 /2011 , „în situaţia în care instituţia publică sau autoritatea publică  nu transmite situaţia prevăzută în anexa  nr. 2 în termenul stabilit în art. 3 alin (1), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului va proceda la  indisponibilizarea sumelor din conturile instituţiei sau  autorităţii publice până la nivelul sumei totale înscrise în titlul executoriu”.

Terţul poprit a comunicat situaţia disponibilităţilor de fonduri (credite bugetare  deschise şi  neutilizate existente în conturile  debitorului Spitalul  de Pneumoftiziologie RV) la date diferite şi debitorul a răspuns prin mai multe adrese în  formatul prevăzut de anexa 2 a OMFP  nr. 2336/2011, indicând în dreptul tuturor conturilor cifra” 0”, în sensul că nu este de acord să se indisponibilizeze nici o sumă din conturile deschise la terţul poprit, ceea ce  echivalează, cu o transmitere nelegală a situaţiei prevăzute de anexa 2,cum corect a reţinut instanţa de fond, situaţie în care sunt aplicabile în cauză dispoziţiile art. 4 alin. 4 din acelaşi ordin, potrivit cu care”  în cazul în care instituţia publică sau autoritatea publică  nu transmite situaţia prevăzută în anexa nr. 2 în cadrul  perioadei de  indisponibilizare  de 15 zile calendaristice de la primirea la Trezoreria Statului a  adresei de înfiinţare a popririi, unitatea Trezoreriei Statului  va vira în conturile  indicate de executorul judecătoresc sau de organul fiscal competent în executarea silită, sumele care au fost  indisponibilizate potrivit alin (1)„.

Apreciind că sunt incidente în cauză dispoziţiile  art. 4 alin. 4 din OMFP nr. 2336/2011, tribunalul a respins, ca nefondat, recursul declarat de terţul poprit în temeiul art. 312 alin(1) Cod procedură civilă.

Domenii speta