Constatare a intervenirii prescripţiei executării pedepsei amenzii penale

Sentinţă penală 12 din 11.01.2011


SENTINŢA PENALĂ NR. 12 din 11.01.2011-constatare a intervenirii prescripţiei executării pedepsei amenzii penale-

Asupra cauzei penale de faţă,

Prin cererea depusă la această instanţă şi înregistrată sub nr. xx din data de xx, Biroul executări penale al Judecătoriei Piatra-Neamţ a formulat contestaţie împotriva executării sentinţei penale nr. xx a Judecătoriei Piatra Neamţ în sensul că solicită ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauza de faţă să se constate că a intervenit prescripţia executării pedepsei de 800 lei amendă penală ce i-a fost aplicată numitului xx prin această sentinţă.

Pentru soluţionarea cererii formulate, instanţa a dispus ataşarea dosarului penal nr. xx al Judecătoriei xx.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Astfel cum rezultă din dosarul nr. xx al Judecătoriei Piatra Neamţ, prin sentinţa penală nr. xx a Judecătoriei Piatra Neamţ (definitivă prin nerecurare la data de 10.12.2007), xx a fost condamnat la o pedeapsă de 800 lei amendă penală pentru săvârşirea  infracţiunii de port fără drept de armă albă în loc public, prevăzută de art.11 alin.1 pct.1 din Legea nr.61/1991 republicată şi modificată.

 Conform prevederilor art.126 alin.1 lit. c) Cod penal  termenul de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică este 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda, iar conform dispoziţiilor art.126 alin.3 Cod penal termenul se calculează de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

În cauza de faţă instanţa reţine că nu a intervenit nicio situaţie de întrerupere  a termenului de prescripţie a executării pedepsei de 800 lei amendă penală, respectiv nu a început executarea pedepsei iar condamnatul nu a comis o altă infracţiune până în prezent. În consecinţă instanţa reţine că termenul de prescripţie a executării pedepsei de 800 lei amendă penală  a început să curgă la data de 10.12.2007 şi s-a împlinit la data de 10.12.2010.

Conform dispoziţiilor art.461 alin.1 lit. d Cod  procedură penală - contestaţia contra executării hotărârii penale se poate face şi când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării.

În consecinţă, în baza art. 419 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.126 alin.1 lit. c) Cod penal instanţa va admite cererea formulată de Biroul executări penale al Judecătoriei Piatra-Neamţ.

Instanţa va constata intervenită prescripţia executării pedepsei de 800 lei amendă penală ce i-a fost aplicată numitului xx prin sentinţa penală nr. xx pronunţată de Judecătoria xx în dosarul penal nr. xx, rămasă definitivă la data de xx prin neapelare.

În baza art. 192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare efectuate în cauză vor rămâne în sarcina statului.