Recurs litigii cu profesionisti. procedura insolventei. cerere pentru anularea procesului - verbal al adunarii creditorilor, formulata de administratorul special al debitoarei. lipsa calitatii procesuale active a acestuia în formularea cererii.

Decizie 50 din 18.02.2014


SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

RECURS LITIGII CU PROFESIONISTI. PROCEDURA INSOLVENTEI. CERERE PENTRU ANULAREA PROCESULUI - VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR, FORMULATA DE ADMINISTRATORUL SPECIAL AL DEBITOAREI. LIPSA CALITATII PROCESUALE ACTIVE A ACESTUIA ÎN FORMULAREA CERERII.

-art.14 (7)  din Legea nr.85/2006.

Decizia nr.50/18.02.2014 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II –a civila,  de contencios administrativ si fiscal.

A constatat ca prin SENTINTA nr. 1394/F din 8 octombrie 2013, Tribunalul S M a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a d-nei G.D, în calitate de administrator special, exceptie invocata de catre administratorul judiciar.

A respins cererea privind anularea procesului verbal al adunarii creditorilor din data de 12.06.2013 , formulata de d-na G.D.M., în calitate de administrator special, în dosarul de faliment privind pe debitoarea, SC P  SRL, cu sediul în S M, str. D, nr.51, jud. S M, având C.U.I., înregistrata la registrul comertului sub nr. J în contradictoriu cu administratorul judiciar C.I.T. S.P.R.L., cu sediul în mun. C N, str. D, nr.48, etaj 6/7, judetul C.

Fara cheltuieli de judecata. 

Analizând actele si lucrarile dosarului judecatorul sindic a retinut urmatoarele:

Verificând exceptia lipsei calitatii procesuale active a d-nei G D, exceptie absoluta si dirimanta care face de prisos cercetarea fondului cauzei, în temeiul art.137 Cod procedura civila, judecatorul sindic a procedat la solutionarea acesteia cu prioritate.

La data de 18.06.2013, d-na G.D.M. a formulat o cerere prin care a solicitat instantei sa dispuna obligarea administratorului judiciar la reconvocarea Adunarii Creditorilor SC P SRL, în conformitate cu art. 99 din Legea insolventei, urmare a anularii procesului verbal al adunarii creditorilor din data de 12.06.2013.

Cererea depusa a fost formulata de d-na G.D.M., în calitate de administrator special al debitorului SC P SRL.

Prin Sentinta nr. 2055 din data de 18.12.2012, pronuntata în Dosarul nr.1911/83/2011/a2, Tribunalul S M a dispus ridicarea dreptului de administrare a administratorului special G.D.M.

Aceasta solutie a fost atacata de d-na G.D.M., cu recurs, la C de A O (Dosar nr. 1901/83/2011/a2). La data de 11.06.2013, instanta de control, a respins ca nefondat acest recurs.

Astfel, la data formularii cererii care face obiectul prezentului dosar, d-na G.D. nu mai avea calitatea de administrator special al SC P SRL.

Pe de alta parte, potrivit disp.art.14 alin.7 din Legea nr.85/2006, hotarârea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luarii hotarârii respective si au facut sa se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor îndreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor, iar potrivit disp.art 18 alin.1 din acelasi act normativ, dupa ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care îi conduce si activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor.

Fata de aceste prevedere expresa ale legii, constatând faptul ca obiectul prezentei cereri nu se circumscrie reprezentarii intereselor asociatilor debitoarei si ca, titulara cererii nu face parte din categoria celor carora dispozitiile art.14 alin.7 din Legea nr.85/2006 le confera calitate procesuala activa de a solicita anularea hotarârii adunarii creditorilor, în temeiul art.137 Cod proc.civ. si a textelor de lege anterior amintite judecatorul sindic a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a d-nei G.D. si în consecinta a respins cererea .

Împotriva acestei sentinte, în termen si legal timbrat, au formulat recurs debitoarea SC P SRL, prin administrator special G.D.M.,  si aceasta din urma, în calitate de administrator special al debitoarei,  solicitând în principal, în temeiul art. 312 alineatele 3 si 5 raportat la art. 304 indice 1 si art. 304 pct. 7 si 9 Cod de procedura civila , casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare , instanta solutionând cauza fara a intra în cercetarea fondului, precum si pentru stabilirea deplina a împrejurarilor de fapt si de drept ale pricinii , iar în temeiul art. 312 alin. 1 - 3 C.p.c. raportat la prevederile art. 3041 C.p.c., admiterea recursului, modificarea în tot a sentintei recurate, cu consecinta desfiintarii Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din 12.06.2013 pentru viciu de convocare si obligarea administratorului judiciar la reconvocarea Adunarii creditorilor în conformitate cu art. 99 din Legea insolventei.

În dezvoltarea motivelor de recurs s-a învederat ca  ridicarea dreptului de administrare nu înlatura calitatea de administrator special sau de participant în procedura insolventei, ci doar limiteaza unele drepturi sau prerogative. Chiar si în ipoteza în care dreptul de administrare este ridicat, în temeiul art. 18 alin. 2 din legea nr. 85/2006, administratorul special are atributii constând în formularea de contestatii în cadrul procedurii si de a propune un plan de reorganizare, fara a mai putea efectua în numele si pe contul debitorului acte de administrare. Nu exista nici un text de lege care sa îi interzica administratorului special sa propuna un plan de reorganizare, urmare a ridicarii dreptului de administrare. Daca administratorul special poseda prerogativa propunerii planului de reorganizare, ca reprezentant al debitorului, acestuia trebuie sa i se recunoasca si posibilitatea de a contesta Hotarârea Adunarii creditorilor prin care se voteaza respingerea planului propus.

S-a mai aratat ca exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata de administratorul judiciar este neîntemeiata, întrucât administratorul special a atacat Hotarârea Adunarii creditorilor din 12.06.2013 pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind convocarea, acest demers fiind justificat în considerarea continuarii drepturilor si prerogativelor prescrise de legiuitor în art. 18 alin. 2 lit. c din Legea insolventei. Admiterea acestei exceptii ar da o interpretare de un formalism excesiv prevederilor legale în materie, ceea ce ar conduce la încalcarea principiului liberului acces la justitie.

Recurentul a criticat si aprecierea judecatorului sindic în sensul ca obiectul cererii nu se circumscrie reprezentarii intereselor asociatilor debitoarei, în masura în care societatea debitoare exista pentru ca asa au convenit asociatii care compun structura societara, iar debitoarea urmareste sa îsi reorganizeze activitatea pe baza unui plan de reorganizare.

S-a mai aratat ca la termenul din 28.05.2013, administratorul judiciar a învederat judecatorului sindic faptul ca a actualizat planul de reorganizare propus de debitor, conform Hotarârii nr. 2/30.11.2011 si ca întelege sa-l propuna în calitate de administrator judiciar. Prin încheierea de sedinta din 06.06.2013 a fost confirmata ordinea de zi a Adunarii creditorilor din 12.06.2013, sens în care creditorii au fost chemati sa se pronunte asupra ambelor planuri de reorganizare. La 12.06.2013, ora 16.00, reprezentantii administratorului special, creditorii salariati si cei privilegiati s-au prezentat la sediul administratorului judiciar pentru votarea planului de reorganizare, însa administratorul judiciar a comunicat faptul ca sedinta a avut loc la ora 14.00, întocmind o minuta a sedintei prin  care s-a luat act de prezenta participantilor si pozitia procesuala a acestora, neconsemnându-se si votul exprimat, desi planul de reorganizare propus de debitor a fost votat favorabil. Procesul verbal al adunarii creditorilor a fost contestat de administratorul special al debitoarei.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 312 alin. 2-3 si 5, art. 304 pct. 7 si 9, art. 3041 C.p.c., dispozitiile Legii nr. 85/2006.

Intimatul lichidator judiciar a depus pozitie procesuala scrisa prin care a solicitat respingerea recursului formulat ca neîntemeiat, în cauza fiind respectate toate etapele procedurii, precum si dispozitiile legale incidente, iar sentinta recurata fiind legala si temeinica.

Verificând hotarârea atacata, prin prisma motivelor de recurs cât si din oficiu, conform art. 3041 si art. 306 C.p.c, C de A O a retinut urmatoarele :

Prin Sentinta civila nr. 2055/F/18.12.2012 a Tribunalului S M s-a admis cererea formulata de administratorul judiciar C I T SPRL si s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al administratorului special G.D.M., în procedura de faliment privind pe debitoarea SC P  SRL. Aceasta Sentinta a ramas irevocabila prin Decizia nr. 359/C/11.06.2013 a Curtii de Apel O.  O data ridicat dreptul de administrare, potrivit art. 18 alin. 1 teza II a Legii nr. 85/2009, drepturile administratorului special se restrâng la a reprezenta interesele asociatilor.

De asemenea, s-a retinut ca, în baza art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2009, hotarârea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul sindic la cererea creditorilor care au votat împotriva luarii hotarârii si au facut sa se consemneze aceasta în procesul verbal si la cererea creditorilor îndreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta. În consecinta , asociatii debitoarei nu au dreptul de a contesta hotarârea adunarii creditorilor, si cu atât mai putin administratorul special, în reprezentarea intereselor asociatilor. Or, în actiunea introdusa pe rolul instantei, administratorul special nu a actionat în calitate de reprezentant al asociatilor, ci în calitate de reprezentant al debitoarei, ceea ce nu mai avea dreptul sa faca.

În consecinta, exceptia lipsei calitatii procesuale active a fost în mod corect admisa de catre judecatorul sindic, iar recursul astfel formulat, respins ca neîntemeiat, administratorul special nemaiavând calitatea de a formula actiuni în justitie în numele debitoarei.

Fata de toate aceste considerente, apreciind ca nu subzista nici una din criticile invocate, Curtea de Apel O, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, a respins ca nefondat recursul, constatând ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.