Situaţia conflicutului de interese al creditorului reprezentat de soţul asociatului debitorului. Condiţiile de validitate a deciziei comitetului creditorilor. Nelegalitatea deciziei comitetului creditorilor atrage nelegalitatea hotărârii adunării creditor

Decizie 169 din 13.09.2016


Legiuitorul a prevăzut pentru valabilitatea deliberărilor comitetului creditorilor  că este necesar să fie prezenţi la şedinţă toţi membrii comitetului creditorilor, art. 17 alin.4 din Legea nr. 85/2006 folosind sintagma „ majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia”.

Excepţia de la această regulă o constituie situaţia în care un membru al comitetului creditorilor se află, datorită interesului propriu, în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură, astfel că creditorul respectiv trebuie să se abţină de la vot. În această situaţie majoritatea simplă necesară va viza nu totalul numărului de membri ai comitetului creditorilor, ci numai numărul de membri care nu se află în conflict de interese.

Nelegalitatea deciziei comitetului creditorilor, care este luată cu încălcarea dispoziţiilor art. 17 alin. 2, 3, 4 şi 5 din Legea nr. 85/2006  privind întrunirea comitetului creditorilor, condiţiile de cvorum, majoritate şi vot, conduce la nelegalitatea hotărârii adunării creditorilor, care validează, cu nerespectarea legii, o hotărâre a comitetului creditorilor nelegală.

Dispoziţiile art. 17 alin. 5 vizând conflictul de interese în cadrul comitetului creditorilor nu pot fi extinse prin analogie în cazul adunării creditorilor.

Legea nr. 85/2006 prevede doar două situaţii în care creditorii sunt obligaţi să se abţină de la vot, respectiv art. 17 alin. 5 vizând comitetul creditorilor şi art. 100 alin. 5 privind votul asupra planului de reorganizare, texte care sunt de strictă interpretare

Orice îngrădire a dreptului de vot al creditorului în cadrul adunării creditorilor trebuie prevăzută expres.

Prin sentinţa nr. 155 din data de 14.03.206, Tribunalul Olt – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a respins  excepţia inadmisibilităţii contestaţiei.

A admis contestaţia formulată de contestatorul BGSGSA  în nume propriu si pt. sucursala Slatina din Grupul Grupului Craiova în contradictoriu cu debitorul SC MSRL prin administrator judiciar EISPRLFB şi intimaţii AJFPOLT – DGFPC, CAOS.A., SCKPLSRL, LRSRL, SCBTRSRL,  BSIFNS.A., ILRIS.A., BRS.A., BGMSRL prin administrator judiciar  AMLRCIPURL BM, BT, YTSRL, PSGSRL, CVS.A. ESRL prin BCI,  CNCIR, FNGCIMM IFN S.A,  OUAIPO,  BSA,  PS,  PPO, ABO, AFM,  AFRAFER şi a dispus desfiinţarea ca nelegală a hotărârii adunării creditorilor din data de 17.07.2015 şi a constatat incompatibilitatea creditorilor OUAI PO, BG, BT şi SCBGMSRL, respectiv dreptul de a vota.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a respins  excepţia invocată de debitoarea SCMSRL  a inadmisibilităţii contestaţiei formulate pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoz. art. 17 pct. 6 din Legea 85/2006” împotriva acţiunilor, masurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula contestaţia la adunarea creditorilor în termen de 5 zile de la luarea acestora”.

Din actele dosarului rezultă că şedinţa comitetului creditorilor s-a desfăşurat la data de 02.07 2015, dată la care a fost încheiat procesul verbal, şi, în temeiul art. 17 alin. 6 din lege, în termen legal, a fost formulată contestaţie la adunarea creditorilor.

Contestaţia a fost formulată în termen, fiind parcurşi toţi paşi prevăzuţi de lege cu privire la formularea contestaţiei, astfel că instanţa a constatat că formularea contestaţiei este legală şi că  nu este inadmisibilă din moment ce calea de atac este prevăzută în mod expres de lege.

Mai mult decât atât, în Adunarea creditorilor din 17.07.2015 a fost adoptată o hotărâre, hotărâre ce a fost contestată în temeiul art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006.

Pe fondul cauzei tribunalul a constatat contestaţia formulată ca fiind întemeiată şi a dispus desfiinţarea ca nelegală a hotărârii adunării creditorilor din data de 17.07.2015 şi constarea incompatibilităţii creditorilor OUAIPO, BG, BT, SCBGMSRL, respectiv dreptul de a vota.

S-a reţinut că la cererea administratorului judiciar EISPRL FB s-a desfăşurat la data de 02.06.2015 şedinţa comitetului creditorilor ai debitoarei SCMSRL cu următoarea ordine de zi – desemnarea unui evaluator în vederea evaluării bunurilor mobile si imobile din patrimoniul societăţii MSRL în baza ofertelor de evaluare a societăţilor de evaluare NV SRL, CBRVA, FVCRL, ECSRL SI PDN.

Potrivit dispoz. art. 17 pct. 5 din Legea 85/2006 „ dacă un membru al comitetului creditorilor se află, datorită interesului propriu, în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură acesta se va abţine de la vot”.

În acest context, potrivit dispoz. art. 14 pct. 7 din lege, dacă se constată existenţa unui conflict de interese hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze acesta în procesul verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor.

Din conţinutul procesului verbal al şedinţei din data de 02.07.2015 s-a reţinut că OPO reprezentată de preşedintele BG se afla în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură, în sensul că preşedintele acestei organizaţii este soţul administratorului special al debitoarei SCMSRL, BT.

Urmare a contestaţiei formulate de creditorul BRD, adunarea creditorilor a fost convocată de administratorul judiciar la data de 17.07.2015 având pe ordinea de zi prezentarea contestaţiei formulate de creditoarea BRD împotriva procesului verbal al şedinţei comitetului creditorilor din data de  02.07.2015 cu privire la votul creditoarei OUAIPO sub aspectul analizării incompatibilităţii raportat la prevederile art. 17 alin. 5 din Legea nr.85/2006 şi la al doilea punct anularea, confirmarea sau modificare procesului verbal al şedinţei comitetului creditorilor din data de 02.07.2015.

Instanţa a constatat că în şedinţa din 17.07.2015 adunarea creditorilor, cu ignorarea dispoz. art. 17 alin. 5 din Legea 85/2006, a încălcat principiul incompatibilităţii prin aceea că cei vizaţi nu s-au abţinut de la vot, deşi era dovedit interesul propriu fiind în conflict de interese cu interesul celorlalţi creditori participanţi.

Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs creditorii BT  şi BG, SCBGM prin administrator special BT, OUAIPO criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Recurentele creditoare SCBGM prin administrator special BT şi BT, după expunerea istoricului cauzei, au arătat în motivele de recurs că judecătorul sindic nu a motivat respingerea excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei formulate limitându-se la invocarea dispoziţiilor art. 17 pct.5 din Legea nr. 85/2006.

În opinia recurentelor creditoare contestaţia formulată de BGSG este inadmisibilă, în  condiţiile în care la data de 02.07.2015 nu s-a adoptat o decizie a comitetului creditorilor, ci s-a constatat, pe baza voturilor exprimate de doi creditori, membri ai comitetului creditorilor, imposibilitatea adoptării unei decizii.

Pe fondul cauzei s-a arătat că domnul BG nu este asociat în cadrul SC M, astfel încât nu este în conflict de interese cu societatea debitoare, că OUAIPO desemnată membru în comitetul creditorilor reprezentată prin BG este persoană diferită de persoana fizică BG şi că este neîntemeiată susţinerea privind incompatibilitatea domnului BG în calitate de reprezentant al OUAIPO, cu atât mai mult cu cât nu a fost adoptată o decizie în comitetul creditorilor.

Recurentele au susţinut că argumentele care conduc la legalitatea şedinţei comitetului creditorilor constituie argumente şi cu privire la inexistenţa incompatibilităţii creditorilor în cadrul adunării creditorilor, precum şi că soluţia judecătorului sindic nu este susţinută de un temei legal pentru conflictul de interese/incompatibilitate.

În motivele de recurs recurenta creditoare BT a relatat pe scurt speţa şi considerentele din hotărârea atacată, criticând-o sub aspectul lipsei motivelor care au condus la soluţia incompatibilităţii cu privire la creditorul BT.

A precizat că Legea nr. 85/2006 nu interzice soţului asociatului debitorului să aibă calitatea de reprezentant al unuia dintre creditori.

A subliniat recurenta creditoare că, sub aspectul incompatibilităţii sale, nici creditoarea BRD în contestaţia formulată şi nici judecătorul în hotărâre nu au expus motivele.

Recurentul creditor BG a reluat în motivele de recurs istoricul cauzei şi a invocat faptul că instanţa s-a pronunţat pe ceea ce nu s-a cerut constatând incompatibilitatea creditorilor OUAIPO, BT, BG şi SCBGM.

Totodată a invocat contradicţia între considerente şi dispozitiv precizând că, în cuprinsul hotărârii, judecătorul sindic a constatat legalitatea adunării hotărârii creditorilor din 17.07.2015, iar în dispozitiv a desfiinţat hotărârea ca nelegală.

Recurentul creditor BG a invocat şi lipsa motivării sentinţei în sensul că din motivare nu rezultă temeiul conflictului de interese şi nici probele pe care se bazează soluţia. A susţinut, de asemenea, că în cadrul comitetului creditorilor din 02.07.2015 nu s-a votat nici o măsură, acţiune sau decizie, astfel încât contestaţia creditoarei BRD este inadmisibilă.

Recurenta creditoare OUAIPO, în apelul calificat ulterior recurs, a reiterat motivele susţinute de ceilalţi recurenţi privind nemotivarea hotărârii, lipsa temeiului privind incompatibilitatea în contextul în care nu există o interdicţie în Legea nr. 85/2014 şi inadmisibilitatea contestaţiei creditoarei BRD.

Recurenta a argumentat legalitatea hotărârii comitetului creditorilor şi a hotărârii adunării generale a creditorilor şi prin prisma dispoziţiilor Legii societăţilor comerciale potrivit cărora încălcarea obligaţiei de abţinere de la vot nu atrage nevaliditatea hotărârii, ci doar răspunderea pentru daune.

În opinia recurentei creditoare OUAI  ar fi existat incompatibilitatea OUAIPO pentru votul din comitetul creditorilor din data de 02.07.2015 doar dacă OUAI ar fi fost acţionar la una din firmele de evaluare care şi-au depus ofertele.

A precizat că BRD intenţionează prin acţiunile sale să schimbe componenţa comitetului creditorilor, componenţă care a fost confirmată de judecătorul sindic.

Recurenta a invocat şi faptul că instanţa şi-a depăşit limitele cu care a fost investită, constatarea incompatibilităţii solicitate referindu-se la adunarea creditorilor din 17.07.2015, nu şi la adunările creditorilor ulterioare sau viitoare.

La data de 23.05.2016 intimata creditoare BRD a formulat întâmpinare la recursul formulat de SCBGMSRL.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii contestaţiei a arătat că a contestat hotărârea adunării creditorilor din 17.07.2015 când s-a luat o hotărâre cu privire la votul din şedinţa comitetului creditorilor din 02.07.2015.

Sub aspectul conflictului de interese în care se află OUAIPO reprezentată de BG, intimata creditoare BRD a arătat că acesta există.

În opinia intimatei creditoare BRD dispoziţiile art. 17 alin.5 din Legea nr. 85/2006 se aplică prin analogie şi în cazul adunării creditorilor.

La aceeaşi dată intimata creditoare BRD a formulat întâmpinare la recursul formulat de BG, arătând că instanţa s-a pronunţat asupra a ceea ce  s-a cerut constatând existenţa incompatibilităţii în cazul mai multor creditori care au votat în adunarea creditorilor, că fraza din considerentele hotărârii privind legalitatea hotărârii reprezintă o simplă eroare materială şi că soluţia este motivată pe baza probelor de la dosarul cauzei, nefiind în contradicţie cu nici o altă soluţie pronunţată în cadrul procedurii de insolvenţă a debitoarei.

Intimata contestatoare a formulat întâmpinare şi la recursul formulat de recurenta OUAIPO dezvoltând în cuprinsul întâmpinării motivele pentru care contestaţia formulată împotriva hotărârii adunării generale în care s-a decis cu privire la hotărârea comitetului creditorilor este admisibilă. A arătat că dispoziţiile art. 17 alin.5 din Legea nr. 85/2006 se extind prin analogie şi în cazul adunării creditorilor. A menţionat că a formulat contestaţia în scopul deblocării procedurii, în condiţiile în care comitetul creditorilor a fost în imposibilitatea numirii unui expert evaluator acreditat ANEVAR, urmare a atitudinii creditorului OUAI prin reprezentant BG şi a lipsei constante a creditorului membru YTSRL.

Prin întâmpinarea formulată la recursul declarat de recurenta BT, intimata creditoare  BRD  a invocat aplicarea prin analogie a dispoziţiilor art. 17 alin.5 din Legea nr. 85/2006 şi adunării creditorilor. A precizat că a formulat contestaţia în scopul deblocării procedurii, deoarece ca membru al comitetului creditorilor  a fost în imposibilitatea numirii unui expert evaluator acreditat ANEVAR, urmare a atitudinii creditorului OUAI prin reprezentant BG şi a lipsei constante a creditorului membru YTSRL.

Cu privire la motivele de recurs vizând soluţia instanţei de fond asupra excepţiei  inadmisibilităţii contestaţiei formulate de creditoarea BRD, Curtea a constatat că acestea sunt neîntemeiate pentru următoarele considerente:

Art. 17 alin.6 din Legea nr. 85/2006, în forma incidentă în procedura privind pe debitoare, prevede că acţiunile, măsurile şi deciziile luate de comitetul creditorilor pot fi contestate de orice creditor la adunarea creditorilor, în termen de 5 zile de la luarea acestora, iar art. 14 alin.7 din Legea nr. 85/2006 prevede că hotărârile adunării generale a creditorilor pot fi contestate la judecătorul sindic.

În speţă, creditorul BRD – GSGSA  a formulat, în termenul arătat, contestaţie  împotriva procesului verbal încheiat urmare a desfăşurării şedinţei comitetului creditorilor din data de 02.07.2015 prin care s-a constatat imposibilitatea adoptării unei decizii referitoare la desemnarea unui evaluator al bunurilor din patrimoniul debitoare SCMSRL pe baza voturilor exprimate de creditorii OUA SRL şi BRDGS SA, care au solicitat fiecare desemnarea unui alt evaluator. Ulterior hotărârea adunării creditorilor a fost contestată la judecătorul sindic.

Ca urmare, BRD – GSG a respectat dispoziţiile Legii nr. 85/2006, contestând iniţial la adunarea creditorilor decizia comitetului creditorilor din data de 02.07.2015 şi, apoi, la judecătorul sindic hotărârea adunării generale a creditorilor din 17.07.2015, această din urmă contestaţie fiind admisibilă.

În contextul în care a avut loc o şedinţă a comitetului creditorilor în cadrul căreia s-a discutat numirea unui evaluator al bunurilor debitoarei şi nu s-a numit evaluatorul, constatându-se imposibilitatea numirii, orice creditor are, potrivit dispoziţiilor art. 17 alin.6 din Legea nr. 85/2006, deschisă calea contestaţiei la decizia adoptată în comitetul creditorilor.

Susţinerile, potrivit cărora nu există o decizie a comitetului creditorilor care să fie contestată, nu pot fi reţinute întrucât, există o decizie ce priveşte faptul că nu a fost numit un evaluator, decizie care produce consecinţe cu privire la întreaga procedură de insolvenţă a debitorului, blocată tocmai prin imposibilitatea evaluării şi valorificării bunurilor pentru atingerea scopului procedurii, acela al acoperirii pasivului.

Referitor la celelalte motive de recurs invocate de recurenţii  BT, BG, SCBGM prin administrator special BT, OUAIPO ca argumente privind inexistenţa incompatibilităţii lor, legalitatea adunării generale a creditorilor din data de 17.07.2015 şi, implicit, a deciziei comitetului creditorilor din 02.07.2015, precum şi la apărările intimatei BRDGSGSA invocate în întâmpinări, care au fost analizate grupat, Curtea a reţinut:

Potrivit art. 14 alin.7 din Legea nr. 85/2006 hotărârile adunării creditorilor sunt supuse controlului judecătoresc la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii şi au solicitat ca votul negativ să se consemneze în procesul – verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei care au lipsit motivat de la şedinţă.

Ca urmare, judecătorul sindic poate desfiinţa o hotărâre a adunării creditorilor pentru nelegalitate, temeiurile de desfiinţare fiind doar cele referitoare la încălcarea dispoziţiilor  Legii nr. 85/2006 şi/sau încălcarea procedurii obligatorii prevăzute de art. 13, 14 şi 15 din lege, deci motive de nelegalitate, şi nu de netemeinicie.

Aşa cum s-a arătat, creditorul BRD – GSG SA  a contestat la adunarea generală a creditorilor, în termenul prevăzut de lege, procesul verbal încheiat ca urmare a desfăşurării şedinţei comitetului creditorilor din data de 02.07.2015, prin care s-a constatat imposibilitatea adoptării unei decizii referitoare la desemnarea unui evaluator al bunurilor din patrimoniul debitoarei SCMSRL pe baza voturilor exprimate de creditorii OUAISRL şi BRDGSGSA, care au solicitat fiecare desemnarea unui alt evaluator.

Adunarea generală a creditorilor, analizând contestaţia creditorului BRD –GSGSA din punctul de vedere al conflictului de interese al creditorului OUAI reprezentat de BG, a confirmat procesul-verbal al comitetului creditorilor din data de 02.07.2015, prin hotărârea din 17.07.2015.

Creditorul BRD – GSGSA, care a  votat în adunarea creditorilor împotriva confirmării procesului-verbal al comitetului creditorilor din data de 02.07.2015, a contestat la judecătorul sindic hotărârea din 17.07.2015.

În speţă, se impune verificarea dacă hotărârea luată în adunarea creditorilor, în care s-a analizat contestaţia formulată de creditorul BRD împotriva procesului verbal al şedinţei comitetului creditorilor din data de 02.07.2015 cu privire la votul creditorului OUAI şi prin care s-a confirmat procesul-verbal al comitetului creditorilor, este legală prin prisma prevederilor Legii nr. 85/2006.

Legea nr. 85/2006 reglementează în art. 17 comitetul creditorilor, stabilind că acesta se întruneşte, de regulă, lunar, sau ori de câte ori este necesar, la cererea administratorului judiciar/lichidatorului sau a cel puţin doi dintre membrii comitetului creditorilor.

Şedinţele comitetului creditorilor se desfăşoară, după caz, în prezenţa administratorului judiciar sau a lichidatorului. În urma acestora se încheie un proces-verbal în care se  consemnează conţinutul dezbaterilor şi ce hotărâre s-a luat.

Pentru valabilitatea hotărârilor este necesar votul unei majorităţi simple din totalul membrilor comitetului creditorilor.

Legiuitorul a prevăzut pentru valabilitatea deliberărilor comitetului creditorilor  că este necesar să fie prezenţi la şedinţă toţi membrii comitetului creditorilor, art. 17 alin.4 din Legea nr. 85/2006 folosind sintagma „ majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia”.

Pentru validitatea deliberărilor legiuitorul a stabilit că este necesară o majoritate de jumătate plus unu din totalul membrilor comitetului, iar nu din totalul membrilor prezenţi.

Excepţia de la această regulă o constituie situaţia în care un membru al comitetului creditorilor se află, datorită interesului propriu, în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură, astfel că creditorul respectiv trebuie să se abţină de la vot. În această situaţie majoritatea simplă necesară va viza nu totalul numărului de membri ai comitetului creditorilor, ci numai numărul de membri care nu se află în conflict de interese.

În consecinţă, din interpretarea coroborată a dispoziţiilor legale rezultă clar că în situaţia în care un creditor, membru al comitetului creditorilor se află, datorită interesului propriu, în conflict de interese, cu interesul concursual al celorlalţi creditori din cadrul procedurii de insolvenţă a debitorului, acel creditor are obligaţia abţinerii de la vot.

Or, interesul creditorului OUAI reprezentat de BG este unul diferit de cel al celorlalţi creditori având în vedere calitatea reprezentantului BG de soţ al asociatului debitoarei.

Raportat la existenţa conflictului de interese al creditorului OUAI, decizia comitetului creditorilor din data de 02.07.2015 trebuia luată cu majoritate simplă din numărul membrilor comitetului creditorilor în care nu se socoteşte şi creditorul aflat în conflict de interese, respectiv OUAI reprezentat de BG.

În acest context decizia comitetului creditorilor din data de 02.07.2015 apare ca nelegală.

Nelegalitatea deciziei comitetului creditorilor din 02.07.2015, care este luată cu încălcarea dispoziţiilor art. 17 alin. 2, 3, 4 şi 5 din Legea nr. 85/2006  privind întrunirea comitetului creditorilor, condiţiile de cvorum, majoritate şi vot, conduce cu evidenţă la nelegalitatea hotărârii adunării creditorilor din data de 17.07.2015, care validează, cu nerespectarea legii, o hotărâre a comitetului creditorilor nelegală.

Ca urmare, şi hotărârea adunării creditorilor din data de 17.07.2015 este nelegală, astfel încât soluţia judecătorului sindic de anulare a acestei hotărâri este corectă pentru considerentele expuse, care le vor substitui pe cele ale instanţei de fond.

Cât priveşte aplicabilitatea dispoziţiilor art. 17 alin.5 vizând conflictul de interese în cadrul comitetului creditorilor, Curtea a apreciat că acestea nu pot fi extinse prin analogie în cazul adunării creditorilor

Art.14 din Legea nr. 85/2006 reglementează în detaliu convocarea şi deliberarea în cadrul adunării creditorilor, fără să prevadă vreo situaţie în care un creditor ar trebui să se abţină de la vot. Acelaşi art. 14 alin.7 reglementează acţiunea în anularea hotărârii adunării creditorilor, pentru motive de nelegalitate şi nu cuprinde vreo referire la motive legate de un posibil conflict de interese.

Legea nr. 85/2006 prevede doar două situaţii în care creditorii sunt obligaţi să se abţină de la vot, respectiv art. 17 alin.5 vizând comitetul creditorilor şi art. 100 alin. 5 privind votul asupra planului de reorganizare, texte care sunt de strictă interpretare, întrucât cuprind limitări ale dreptului de vot recunoscut tuturor creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedură în sensul art. 3 pct.8 din Legea nr. 85/2006.

Orice îngrădire a dreptului de vot al creditorului în cadrul adunării creditorilor trebuie prevăzută expres.

Prin urmare, în lipsa unei obligaţii de a se abţine de la vot, creditorul aflat în conflict de interese ca membru al comitetului creditorilor poate vota în cadrul adunării creditorilor, votul său fiind unul valabil exprimat.

Pentru motivele expuse, Curtea a admis recursurile, a modificat în parte sentinţa şi a înlăturat menţiunea de constatare  a incompatibilităţii creditorilor OUAIPO, BG, BT şi SCBGMSRL, respectiv a dreptului de a vota în cadrul adunării creditorilor şi a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.