Litigii cu profesionisti, pretentii derivand din contractul de asigurare, producerea riscului asigurat

Sentinţă civilă 106 din 19.03.2015


SENTINŢA CIVILĂ NR.106/2015

Şedinţa publică din data de 19 martie 2015

Judecător : …

Grefier: …

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de reclamanta I.I. C. I. F. „C. E.” în contradictoriu cu  S. A.-R. A. SA pentru pretenţii.

Potrivit Încheierii de şedinţă din data de 04.03.2015, care face parte integrantă din prezenta, instanţa a amânat pronunţarea pentru data 19.03.2015, având nevoie de timp pentru a delibera.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţa la data de 08.07.2014 formulată de reclamanta I.I. C. I. F. „C. E.” cu sediul în … CUI …, F…  reprezentată de C. I. F.  cu domiciliul procesual ales la … din … în contradictoriu cu  S. A.-R. A. SA cu sediul în …  prin Sucursala A. 2 cu sediul în … a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa  să se dispună obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 43.867 lei reprezentând echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro calculată conform cursului BNR din 02.07.2014 (1 euro = 4,3867 lei) actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, cu titlu de despăgubire datorată conform Poliţei privind asigurarea întreprinderilor mici şi mijlocii nr.AX0183130000012, în temeiul art.2217 alin.1, art.2208 alin.1 NCC; cu cheltuieli de judecată în temeiul art.451-453 NCPC.

În fapt a arătat că la data de 08.11.2013, reclamanta, prin reprezentantul său, a încheiat cu pârâta Poliţa privind asigurarea întreprinderilor mici şi mijlocii nr.AX0183130000012 având ca obiect asigurarea construcţiei cu structura mixtă proprietatea reclamantei amplasată în … şi bunurile situate în incinta construcţiei. Construcţia a fost asigurată pentru suma de 8000 euro iar conţinutul acesteia incluzând utilajele şi mobilierul au fost asigurate pentru suma de 2000 euro. Perioada de asigurare a fost stabilită între 9.11.2013-8.11.2014. La data de 17.02.2014, ghereta proprietatea reclamantei  a fost incendiată de autori necunoscuţi. Din cuprinsul Raportului de intervenţie pentru situaţii de urgenţă întocmit de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului …, ghereta a fost complet distrusă, valoarea estimată a pagubei fiind de 45.000 lei.

Reclamanta arată că la data de 07.05.2014 societatea pârâtă a comunicat reclamantei adresa nr.244/07.05.2014 în care s-a stabilit valoarea totală a sumei de despăgubire la suma de 12.414,84 lei, sumă care include partea de clădire, partea de conţinut şi valoarea deşeurilor.

Reclamanta susţine că această valoare a despăgubirii nu poate fi primită, având în vedere că ofertele solicitate de reclamantă în vederea achiziţionării şi amplasării unei noi gherete similare cu cea deţinută în proprietate şi care a făcut obiectul asigurării de bunuri, suma  necesară este de minim 38.823,73 lei, la care se adaugă costul utilajelor necesare dotării.

Reclamanta arată că deşi a achitat la termen primele de asigurare şi a notificat societăţii pârâte producerea riscului asigurat, aceasta nu a respectat obligaţiile care îi revin conform clauzelor cuprinse la pct.15.3 şi 16.4 din Poliţa de asigurare.

În drept a invocat prevederile art.194 NCPC, art.2208, 2217 NCC, pct.15.3, pct.16.4 din Poliţa de asigurare.

În probaţiune, s-a anexat cererii: Poliţa privind Asigurarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (fila 5-6), chitanţă achitare rata poliţă (fila 7), Asigurare pentru întreprinderi mici şi mijlocii (fila 8-21),  adresa nr.789/2014 a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă … (fila 22), raport de intervenţie pentru situaţii de urgenţă (fila 23-25), notificare (fila 26), adresa nr.244/07.05.2014 (fila 27-47), interogatoriu (fila 48).

Cererea este legal  timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1930 lei conform chitanţei nr.AR PA/00000019141/08.07.2014 (fila 4) în temeiul art.3 alin.1 lit.c OUG nr.80/2013.

Prin întâmpinarea depusă la dosar (fila 54-56) la data de 18.09.2014 pârâta a solicitat admiterea în parte a acţiunii pentru suma de 12.414,84 lei urmând a completa apărările în funcţie de probele ce se vor administra în cauză. Pârâta a arătat  că reclamanta a deţinut la data evenimentului o poliţă de asigurare valabilă de asemenea  este adevărat că prima de asigurare a fost achitată de către reclamantă şi aceste două conţii o îndreptăţesc la indemnizare potrivit condiţiilor de asigurare care fac parte integrantă din poliţă.

Pârâtul arată că despăgubirea trebuie să fie cuantificată într-o sumă de bani care să-i permită asiguratului, prejudiciat în eveniment, procurarea unui bun similar celui afectat de eveniment. Despăgubirea cuvenită nu poate depăşi suma asigurată, nici cuantumul daunei, nici oricare sublimită, atunci când aceasta este stabilită prin poliţă şi nici valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat. Acordarea despăgubirii nu constituie un scop în sine şi nici nu reprezintă indemnizarea asiguratului cu o valoare superioară unui bun similar aflat pe piaţă, care ar putea fi achiziţionat din valoarea despăgubirii primite.

Pârâtul arată că au fost prezentate reclamantei 4 oferte pentru gherete de tipul celei deţinute de reclamantă înainte de eveniment care au preţurile de 2290 euro; 1350 euro; 1150 euro; 2000 euro şi s-a calculat media acestora de 1697 euro care la data evenimentului era echivalentul a 7604 lei la cursul de 4,4813 lei/euro. Pentru partea de conţinut s-a calculat suma de 4916 lei urmând algoritmul de calcul indicat de condiţiile de asigurare specifice, anexate poliţei de asigurare. Din sumele de mai sus au fost scăzute deşeurile recuperabile rezultând o valoare de 12.414,34 lei.

În probaţiune a solicitat efectuarea unei expertize tehnice de evaluare.

La întâmpinare pârâtul a anexat planşe foto (fila 57-62).

Prin răspunsul la întâmpinare  (fila 67-68) reclamanta arată că  susţinerea pârâtei, din întâmpinare potrivit căreia urmează să-şi completeze apărările în funcţie de probele care se vor administra în cauză, contravine dispoziţiilor art.205 alin.1 şi alin.2 lit.c şi d din Noul Cod proc civ.

Reclamanta susţine că, pentru amplasarea unei noi gherete similare cu cea deţinută  în proprietate şi care a făcut obiectul asigurării de bunuri, suma necesară este de minim 38.823,73 lei, sumă la care se adaugă costul utilajelor necesare dotării ei şi faţă de cererea de probaţiune cu expertiza, solicitată de pârâtă arată că aceasta ar fi practic imposibil de realizat dat fiind că toate bunurile  obiect al contractului de asigurare au fost complet distruse.

În cauză a fost încuviinţată proba cu interogatoriul pârâtei, răspunsurile la interogatoriul au fost depuse la dosar la data de 03.02.2015 (fila 86-87), de asemenea au fost depuse la dosar acte din dosarul de daună (fila 88-219).

La data de 03.03.2015 reclamanta a depus la dosar note scrise (fila 222-224) prin care a solicitat admiterea cererii, obligarea pârâtei la 43867 lei către reclamantă şi la plata cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru în cuantum de 1921 lei şi onorariu avocat de 3000 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, astfel cum rezultă din Raportul de intervenţie pentru situaţii de urgenţă din data de 17.02.2014, întocmit de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului …. (filele 23-25), a fost distrusă complet prin incendiere de către autori necunoscuţi, ghereta reclamantei I.I. C. I. F. „C. E.” situată în …., valoarea estimată a pagubei fiind de 45.000 lei.

Reclamanta a avut încheiată de la data de 08.11.2013, cu pârâta S. DE A.-R. A. SA Poliţa privind asigurarea întreprinderilor mici şi mijlocii nr.AX0183130000012 (filele 4-6) având ca obiect asigurarea construcţiei cu structura mixtă proprietatea reclamantei amplasată în … şi bunurile situate în incinta construcţiei, construcţia fiind asigurată pentru suma de 8000 euro, iar conţinutul acesteia incluzând utilajele şi mobilierul pentru suma de 2000 euro.

Având în vedere cuprinsul poliţei pentru asigurare, faptul că prin fapta ilicită bunurile au fost distruse în întregime la o perioadă scurtă după încheierea poliţei, iar bunurile au fost evaluate când s-a încheiat poliţa, în cauză nu s-a impus efectuarea unei expertize tehnice de evaluare. În consecinţă, în raport cu întregul material probator analizat, având în vedere că suma de 12.414,34 lei propusă de către pârâtă, este rezultată după scăderea deşeurilor recuperabile, în funcţie cu diferite valori de circulaţie, instanţa reţine că valoarea daunelor cauzate ca urmare a distrugerii în întregime a bunurilor în data de 17.02.2014 este valoarea indicată în poliţa de asigurare din data de 8.11.2013. 

În drept, în temeiul art.2217 alin.1 Noul Cod civil:

„Despăgubirea se stabileşte în funcţie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Ea nu poate depăşi valoarea bunului din acel moment, cuantumul pagubei şi nici suma asigurată”.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa constată că probele depuse la dosarul cauzei sunt suficiente pentru a se reţine existenţa faptei ilicite, vinovăţia, raportul de cauzalitate şi existenţa prejudiciului.

Pentru toate aceste considerente, instanţa, în temeiul, art.1357, art.2217 alin.1 din Noul Cod civil, va admite acţiunea formulată de reclamanta I.I. C. I. F. „C. E.” în contradictoriu cu pârâta S. DE A.-R. A. SA, prin Sucursala A., va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 43867 lei reprezentând echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro calculată conform cursului BNR din 2.07.2014, 1 euro=4,3867 lei, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, cu titlu de despăgubiri.

Având în vedere prevederile art.453 alin.1 Noul Cod proc.civ., instanţa va obliga pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă, în măsura în care au fost justificate de către acesta, în cuantum total de 4930 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru în cuantum de 1930 lei conform chitanţei nr. AR PA/00000019141/08.07.2014 (fila 4) şi onorariu avocat în cuantum de 3000 lei (fila 225).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta I.I. C. I. F. „C. E.” cu sediul în … CUI …, F…  cu sediul procesual ales la … din … în contradictoriu cu pârâta S. DE A.-R. A. SA cu sediul în …, prin Sucursala A. cu sediul în …

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 43867 lei reprezentând echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro calculată conform cursului BNR din 2.07.2014, 1 euro=4,3867 lei, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, cu titlu de despăgubiri.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 4930 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

În caz de exercitare a căii de atac cererea se depune la Judecătoria Ineu.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.03.2015.

PREŞEDINTE GREFIER