Obligaţie de a face

Sentinţă civilă 274/2015 din 16.09.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 274/2015

Şedinţa publică de la 16 Septembrie 2015

Obiectul cauzei:obligaţie de a face

TRIBUNALUL

Constata ca, prin actiunea formulată reclamanta (...) , inregistrata initial sub nr. 54263/3/2011, s-a solicitat, in contradictoriu cu paratii Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (potrivit modificarii cererii),  emiterea unui titlu de conversie  suplimentar, reprezentand un numar de 1163604 actiuni la SC Fondul proprietatea SA, la un pret ponderat de 0,5229 lei pe actiune, cu o valoare totala de 608.448,8 lei; actualizarea numărului de acţiuni solicitat si a valorii acestora la data emiterii efective a titlului de conversie suplimentar, conform algoritmului legal de calcul; în subsidiar, acordarea unei despăgubiri suplimentare în cuantum de 500.000 lei, prin emiterea unui titlu de plata care sa suplimenteze despagubirea déjà acordata prin titlul de conversie- decizia nr. (...) , iar restul de 108448,8 lei sa fie convertit in actiuni, conform algoritmului legal in vigoare.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, prin decizia ANRP nr. (...) , a fost depagubita cu un numar de 1.256.000 actiuni la Fondul Proprietatea, la o valoare nominala de 1 leu pe actiune, despagubirea avand loc inainte de data suspendarii emiterii titlurilor de conversie (11.01.2011), ca urmare a listarii Fondului Proprietatea la Bursa de Valori Bucuresti.

Dupa listarea la bursa a Fondului, potrivit art.187 alin.1 si 2 din Titlul VII al Legii nr.247/2005, procedura de conversie a fost suspendata pana la data de 2.05.2011, ulterior conversia titlurilor in actiuni facandu-se potrivit algoritmului prevazut la art.187 alin.3 din Titlul VII al Legii nr.247/2005. Prin urmare, in cazul conversiei ulterior trecerii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare, persoanele indreptatite au fost despagubite la o valoare reala, primind un numar corespunzator de actiuni, prin aplicarea algoritmilor de calcul prevazuti, numarul de actiuni primate fiind mult mai mare decat titlurile de conversie primate de persoanele despagubite anterior suspendarii conversiilor. Reclamanta a aratat ca emiterea unui titlu de conversie suplimentar se impune pentru a primi o despagubire completa si justa, potrivit art.4 din Legea nr.247/2005.

S-a mai sustinut ca discriminarea rezultata din lege este contrara principiilor CEDO enuntate in Hotararea-pilot Atanasiu si altii contra Romaniei. In conditiile in care legea nu prevede ca persoanele care au avut “nesansa” de a depune titlul anterior listarii sa nu poata fi despagubite ca si celelalte persoane care au depus titlurile ulterior listarii la bursa, in virtutea principiului despagubirii totale, dispozitiile trebuie interpretate in sensul de a se completa, astfel incat cei dezavantajati prin conversia la valoarea nominala de 1 leu/actiune sa primeasca despagubirea integrala, prin primirea diferentei de valoare.

In drept, au fost invocate disp. art.4 lit.a si b, art.187 si art.188 din Titlul VII al Legii nr.247/2005, art.1 din Protocolul nr.1 aditional la CEDO si art.14 din CEDO.

Parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) a formulat intampinare.

S-a sustinut netemeinicia actiunii, pentru urmatoarele:

Avand in vedere decizia nr. (...) emisa de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in favoarea reclamantei, in cuantum de 1756000 lei, reprezentand titlu de despagubire, optiunea formulata si inregistrata de reclamanta sub nr. (...) , prin care a inteles sa isi valorifice titlul de despagubire, acesteia I s-a emis titlul de conversie nr.(...) , in cuantum de 1.256.000 lei, reprezentand un numar de 1256000 actiuni, la o valoare nominala de 1 leu pe actiune. Potrivit art.12 alin.3 din Legea nr.247/2005, realizarea conversiei titlurilor de despagubire in actiuni determina stingerea creantelor constatate prin aceste titluri.

S-a mai aratat ca, urmare cererii reclamantei din data de 3.02.2011, s-a emis si titlul de conversie nr. (...) , in cuantum de 500.000 lei, reprezentand un numar total de actiuni de 857780, calculate la un pret mediu ponderat de 0,5829 lei/actiune.

Prin emiterea celor doua titluri de conversie la solicitarea expresa a reclamantei s-a stins creanta constatata prin decizia de despagubire. Nu poate fi imputata paratei pierderea suferita de persoanele indreptatite ca urmare a fluctuatiilor bursei, cu ocazia tranzactionarii actiunilor detinute la Fondul Proprietatea. Mecanismul bursei este unul speculativ, in care evolutiile titlurilor de conversie se pot modifica, fie in sensul cresterii, fie in sensul reducerii acestora. Acceptand aceasta forma de despagubire, reclamanta a prevazut sau putea sa prevada in mod rezonabil aceste neajunsuri.

Cat priveste actualizarea valorii despagubirii, legea nu prevede acordarea de dobanzi la sumele stabilite ca si despagubiri.

Prin sentinta civila nr.297/10.09.2014, pronuntata de Tribunalul Arges, actiunea reclamantei a fost respinsa.

Prin decizia civila nr.96/26.02.2015, Curtea de Apel Pitesti a admis recursul reclamantei (...) , a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare tribunalului, apreciind ca nu s-a analizat fondul pretentiilor.

In rejudecare cauza a fost inregistrata sub nr. 54263/3/2011*, iar in urma analizarii inscrisurilor depuse in cauza, tribunalul retine urmatoarele:

Prin decizia nr.3493/10.11.2008, emisa de Comisa Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, reclamantei (...)  I s-a emis titlu de despagubire in cuantum de 1.756.000 lei. Ca urmare a optiunii acesteia nr.(...) , la data de 12.12.2008 s-a emis titlul de conversie-decizia nr.(...) , titlul in cuantum de 1.256.000 lei, reprezentand un numar total de 1.256.000 actiuni, la o valoare nominala de 1 leu/actiune (fila 8-dosar 54263/3/2011).

La data de 12.05.2011, reclamanta a vandut un numar de 456.000 actiuni, la pretul de 0,5027 lei/actiune (fila 10 dosar nr.54263/3/2011).

Prin prezenta actiune, reclamanta solicita emiterea unui titlu de conversie suplimentar, prin acordarea unui numar de actiuni care, raportat la valoarea de tranzactionare reala, sa acopere diferenta dintre valoarea nominala a actiunilor mentionata in titlul de conversie initial si valoarea de tranzactionare pe piata bursiera, valoare avuta in vedere pentru conversiile efectuate ulterior listarii la bursa a Fondului Proprietatea.

Procedura administrativa de despagubire efectiva pentru imobilele preluate abuziv a fost prevazuta prin Titul VII al Legii nr.247/2005, care, la data emiterii titlului de despagubire in favoarea reclamantei, prevedea la art.181 :

 “Titlurile de despăgubire pot fi valorificate de deţinătorii acestora într-una din modalităţile prevăzute în prezenta secţiune. Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea să solicite fie realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", fie acordarea de despăgubiri în numerar, fie parte în acţiuni, parte în numerar. Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă care depăşeşte 500.000 lei, titularul acestuia are două posibilităţi de valorificare a titlurilor de despăgubire, în funcţie de opţiunea sa:

a) să solicite primirea exclusiv de acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" sau

b) să solicite primirea de titluri de plată, în condiţiile art. 14^1 şi cu respectarea termenelor şi a limitărilor prevăzute la art. 3 lit. h) din lege şi, până la concurenţa despăgubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despăgubire, acţiuni emise de Fondul "Proprietatea".

Titlurile de despăgubire se valorifică în termen de 3 ani de la data emiterii, care însă nu expiră mai devreme de 12 luni de la prima şedinţă de tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea".

Art.187 si art.188 din Titlu reglementau modul de conversie a titlurilor de despagubiri in actiuni emise la Fondul Proprietatea. Astfel, conform alin.1 al art.187, procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul Proprietatea va fi suspendată de la data înregistrării la CNVM a Fondului Proprietatea ca societate de investiţii de tip închis şi până la data stabilită conform prevederilor alin. (2) al prezentului articol. Până la data suspendării, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" se va realiza la valoarea nominală.  Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" va reîncepe în ziua de luni a celei de-a doua săptămâni calendaristice ulterioare primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare a acţiunilor "Fondului Proprietatea". Conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat în alineatele următoare. (alin.2). După reluarea în conformitate cu prevederile alin. (2) a procesului de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", conversia se va realiza prin împărţirea valorii despăgubirii menţionate în titlul de despăgubire, respectiv în titlul de conversie la preţul mediu ponderat de tranzacţionare al acţiunilor (alin.3).

Relevante sunt si dispozitiile art.12 alin.3 teza finala, potrivit carora “Realizarea conversiei acestor titluri în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" determină stingerea creanţelor constatate prin aceste titluri.”

Or, in raport de aceste norme si fata de situatia de fapt retinuta, actiunea reclamantei apare ca neintemeiata.

Astfel, demersul judiciar al reclamantei nu a fost justificat de nerespectarea prevederilor legale incidente în materia restituirii proprietăţii sau a acordării de despăgubiri prin echivalent, ci exprimă o nemulţumire relativ la modul în care Statul Român a înţeles să reglementeze, succesiv, acordarea de despăgubiri persoanelor deposedate în perioada regimului comunist, cauzând, din punctual său de vedere,  nerespectarea dispoziţiilor de drept intern cu privire la plata integrală a acestora şi a prevederilor Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. Reclamanta a invocat prevederile interne, dar şi efectul direct şi prioritar al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale şi necesitatea asigurării efectivităţii garanţiilor consacrate prin art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, invocând că, prin maniera de conversie şi prin mecanismul tranzacţionării la bursă a acţiunilor ce i-au fost acordate, i-a fost adusă atingere dreptului său de proprietate, existand totodata si o discriminare in raport de modul de calcul al valorii actiunilor anterior si, respectiv, ulterior listarii la bursa a Fondului Proprietatea.

În ceea ce priveşte neconcordanţa dintre dreptul intern şi prevederile Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, se observa ca restituirea în natură şi acordarea măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv au loc în condiţiile impuse de Legea nr. 10/2001 şi de Legea nr. 247/2005. Statul Român, în exercitarea prerogativelor recunoscute chiar de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de a găsi mecanismele cele mai eficiente de a asigura despăgubirea persoanelor deposedate în perioada regimului comunist, şi-a îndeplinit obligaţiile legale şi a adoptat un cadru legislativ, dispoziţiile legale cu privire la plata despăgubirilor fiind puse în aplicare, titularii dreptului la despăgubire având posibilitatea de a opta pentru plata în numerar a sumelor ce li se datorau sau pentru conversia acestora în acţiuni. Validarea mecanismului creat prin Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 247/2005, inclusiv în ce priveşte atribuirea de acţiuni, a fost făcută fără dubiu de către instanţa europeană prin hotărârea pronunţată în cauza Atanasiu şi alţii contra României (hotărârea din 12 octombrie 2010, publicată în M. Of. nr. 778/22.11.2010). Prin aceasta hotărâre a fost impusă statului român crearea unui mecanism adecvat pentru plata despăgubirilor, prin amendarea mecanismului de restituire actual şi instituirea de proceduri simplificate şi eficiente, ceea ce a echivalat cu validarea măsurilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001, inclusiv cu "plata" despăgubirilor sub forma acţiunilor.

Or, reclamanta, cunoscand dispozitiile legale in vigoare la momentul 2008, a inteles sa opteze pentru conversia, in parte, a titlului de despagubire in actiuni la doar o luna dupa emiterea deciziei de stabilire a despagubirilor, alegand, asadar, sa nu astepte listarea actiunilor la bursa si conversia la pretul de tranzactionare. Faptul că ulterior acţiunile nu au atins pe piaţa bursieră valoarea care a fost stabilită prin act normativ la momentul listării Fondului Proprietatea la bursă nu poate fi imputat Statului Român, operaţiunile bursiere având, prin însăşi natura lor, caracter speculativ şi depinzând de foarte mulţi factori exteriori, Statul neputând interveni în sensul garantării unei anumite valori a acţiunii tranzacţionate la un moment dat. Aprecierile reclamantei referitoare la felul în care statul român a înţeles să reglementeze modalităţile concrete de acordare a reparaţiilor şi, în final, să facă această conversie la valoarea nominală de 1 RON/acţiune, valoare nereală şi supraapreciată, se constituie într-o critică directă împotriva dispoziţiilor legale, de natură să exceadă atribuţiilor de analiză ale unei instanţe de judecată, dat fiind principiul constitutional al separaţiei puterilor în stat.

Astfel, în ce priveşte opţiunea unilaterală a statului pentru modalitatea de stingere a obligaţiei de desdăunare prin instrumentele de plată reprezentate de acţiunile la Fondul Proprietatea, ca şi în ce priveşte modalitatea de conversie a titlurilor de despăgubire în acţiuni, conform dispoziţiilor art. 187 alin. (1) şi (2) din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, aceasta intră în atribuţia exclusivă a puterii legiuitoare, exprimată prin adoptarea Legii nr. 10/2001 şi a Legii nr. 247/2005, instanţa de judecată neputând proceda la "amendarea" în vreun fel a acestor mecanisme pentru a ajunge la o altă soluţie concretă în cauza de faţă decât cea dictată de aplicarea acestor texte legale.

O instanţă de judecată nu se poate pronunţa niciodată asupra "corectitudinii" unui mecanism legal reglementat, ci numai asupra aplicării lui la o cauza concretă. Or, sub aspectul aplicării, nici reclamanta nu invoca o incalcare a legii, ci doar imprejurarea ca solutiile legislative adoptate de Stat, raportat la momentul listarii Fondului Proprietatea la bursa, au determinat solutii inegale si discriminatorii. Or, instanţa nu poate interveni pentru a acorda reclamantei alte drepturi sau drepturi suplimentare faţă de cele astfel recunoscute prin aceste texte legale, sub pretextul că acest text legal nu era "corect", pentru că de fapt pe piaţa de investiţii nu putea fi obţinut acest preţ nominal de 1 RON/acţiune.

Reclamanta solicita, in realitate, ca instanta sa inlature de la aplicare anumite dispozitii legale si sa aplice solutii nereglementate legislativ, sustinand ca se incalca dispozitiile CEDO. Instanta considera insa ca dispozitiile art.187 din Titlul VII al Legii nr.247/2005 reprezinta solutii adoptate de legiuitor, solutii ce se circumscriu marjei de apreciere a statelor naţionale in adoptarea măsurile pe care le consideră de cuviinţă în privinţa despăgubirilor acordate pentru abuzurile fostelor state comuniste, neexistând câtuşi de puţin o obligaţie specifică în acest sens retinuta de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in jurisprudenta sa.

In aceste conditii, fata de dispozitiile art. 12 alin. 3 teza finală din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, se constata ca reclamanta a dobândit „un bun", în înţelesul legislaţiei şi jurisprudenţei europene, la momentul realizării conversiei titlului de despagubiri in actiuni, or, evoluţia, de la acest moment, pe viitor, a valorii acţiunilor, nu mai ţinea de îndeplinirea obligaţiilor Statului Român, ci de evoluţia pieţei. Ca atare, Statul Român nu a încălcat dreptul de proprietate al reclamantei, cât timp a realizat conversia titlului de despăgubiri în acţiuni la Fondul Proprietatea, Statul Român nemaiavând nicio obligaţie legală, în ce priveşte evoluţia ulterioară a preţului acţiunilor pe piaţa liberă, după momentul realizării conversiei. 

Exercitarea dreptului reclamantei recunoscut de art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la Convenţie, in sensul conversiei titlului de despagubire în acţiuni la Fondul Proprietatea, presupunea, în situaţia particulară din cauza de faţă, şi asumarea unor riscuri, binecunoscut fiind faptul că piaţa bursieră este supusă permanent fluctuaţiilor, aceasta putând genera fie pierderi, fie câştiguri pentru participanţi.

Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca reclamanta nu este indreptatita la emiterea unui titlu de conversie suplimentar, creanta sa, recunoscuta prin titlul de despagubire, stingandu-se prin conversia in actiuni. Prin urmare, pretentiile sale nefiind intemeiate, actiunea urmeaza a fi respinsa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta (...), în contradictoriu cu pârâţii Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.09.2015.