Litigiu privind funcţionarii publici

Sentinţă civilă **** din 15.11.2015


Dosar nr. ….

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa Civilă Nr. …..

Şedinţa publică de la 12.11.2015

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ****

GREFIER: ****

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul ….. şi pe în contradictoriu cu pârâtele ….., având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul prin consilierul juridic al sindicatului, pârâtele lipsind. 

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Tribunalul deliberând, având în vedere prevederile art. 254 și art. 255 Cod de procedură civilă (NCPC), în raport de prevederile art. 258 Cod de procedură civilă (NCPC), încuviinţează părţilor proba cu înscrisuri, constatând că aceasta este utilă, pertinentă şi concludentă, putând duce la soluţionarea cauzei.

Tribunalul în raport de prevederile art. 244 Cod de procedură civilă (NCPC), constată încheiată cercetarea judecătorească și în raport de prevederile art. 392 Cod de procedură civilă (NCPC) deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând cuvântul părţilor prezente.

Reclamanta prin apărător solicită admiterea acţiunii, formulate şi completate, având în vedere faptul că reclamantul şi-a încetat raporturil de muncă în anul …, astfel că erau în vigoare prevederile art. 20, articol neabrogat. Mai arată că aceste ajutoare sunt exceptate de la plata CAS astfel cum prevede OUG nr. 50/2012. De asemenea solictă să fie avută în vedere Decizia nr. 1/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justişie. Potrivit art 60 din convenţie, nu pot fi aduse atingere drepturilor dobândite. De asemenea arată că actul administrativ este opozabil pârâtelor, nefiind abrogat, contestatorul dobândind acest drept prin activitatea desfăşurată. Mai arată că nu solicită cheltuieli de judecată.

Tribunalul în raport de prevederile art. 394 Cod de procedură civilă (NCPC), declară închise dezbaterile asupra fondului şi reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL,

Deliberând constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. …., reclamantul ….în contradictoriu cu pârâtele …. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se recunoaşterea dreptului pretins, respectiv acordarea ajutoarelor ce li se cuvin contestatorilor sus-mentionatu conform prevederilor art. 13, alin (2) din Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 20, alin. Jj si 2) din Anexa VII, Cap.II, Secţiunea a IlI-a la Legea-Cadru nr. 284 din 28.12.2010. art. 127. alin. 5) şi 6), lit. g) din HG nr.257/201 1 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si obligarea intimatelor la repararea pagubei cauzate, respectiv: achitarea in totalitate a ajutoarelor ce li se cuvin sus-numitilor in temeiul dispoziţiilor art. 13 din Legea nr.285/2010 si art.20 alin. 1 si 2 din Cap.II, anexa VII la Legea nr.284/2010. suma ce ar ti trebuit stabilita conform art.20 al in. 1 si 2 din Cap.II, anexa VII la Legea nr.284/2010. ia salariul funcţiei de baza din ultima luna de activitate si fara a fi supus impozitului pe venit (…%) si cotelor de contribuţii obligatorii potrivit Codului Fiscal (….% CASi si … CASS). la care se adauga dobânda legala şi indicele de inflaţie aferente sumei datorate la data pensionarii.

În motivare, se arată că  în conformitate cu prevederile art. 13, alin (2) din Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu ari. 20, alin. 1) si 2j din Anexa VIL Cap.II. Secţiunea a Ilî-a la Legea-Cadru nr. 284 din 28.12.2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, pentru activitatea depusă. în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare fo personal civil am dreptul la acordarea de ajutoare.

În drept acţiunea a fost întemeiată pe pe dispoziţiile art. 1 si art. 11 si art.28(l) din Legea nr. 554/2004, coroborate cu art. 96 C.pr.civ. Anexam prezentei acţiuni copii după documentele invocate in acţiune, conform cu originalul. In dovedirea celor de mai sus intelegem sa ne servim de proba cu inscrisuri, precum si orice alte probe prevăzute de lege.

În dovedire, au fost depuse înscrisuri.

În apărare, pârâta …., legal citată, a depus întâmpinare prin intermediul căreia a invocat excepţia prescripţiei materil la acţiune  pentru perioada anterioară datei de …., iar pe fondukl cauzei solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În apărare, pârâtul ….., legal citată, nu a depus întâmpinare.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare.

La termenul din data de …. cauza a fost disjunsă cauza şi s-a dispus formarea a încă şase dosare noi, pentru fiecare reclamant în parte, în prezenta cauză calitatea de reclamant revenind numitului …..

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul va va respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi va respinge acţiunea, ca neîntemeiată, pentru următoarele motive:

Tribunalul reţine că, în fapt, prin cererea introductivă de instanţă, reclamantul a solicitat obligarea instituţiilor pârâte la acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2) din Capitolul II al Anexei VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. La data de …. reclamantul a fost pensionat ca urmare a împlinirii limitei de vârstă de pensionare, în temeiul art. 69 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

Potrivit dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 285/2010: In anul 2011, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică. In anul 2011, prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia imposibilităţii menţinerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate sau decedate".

Având în vedere textele de lege anterior menţionate, se deduce faptul că, în 2011, aceste ajutoare au fost acordate persoanelor ale căror raporturi de serviciu au încetat în cursul acelui an din cauza imposibilităţii menţinerii în activitate ca urmare a clasării „inapt pentru serviciul militar" sau a încadrării în grad de invaliditate, situaţie în care reclamantul nu se încadrează.

La aceeaşi concluzie se ajunge şi din parcurgerea dispoziţiilor art. 15 alin. 3 din Legea nr. 24/2000, potrivit soluţiile legislative referitoare la o situaţie anume determinată cuprind norme diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie, aceasta din urmă păstrându-şi caracterul său general obligatoriu pentru toate celelalte cazuri, aceasta reprezentând, de fapt, o situaţie derogatorie.

Tribunalul reţine că legea aplicabilă prezentului litigiu o reprezintă Legea nr. 285/2010, care reglementează legea-cadru de stabilire a salarizării personalului din domeniul bugetar în anul 2011, dispoziţiile art. 13 din acest act normativ fiind aplicabile şi în anul 2011. Cu privire la acest aspect, s-a pronunţat Curtea Constituţională, prin deciziile nr. 326/25.06.2013 şi nr. 334/12.06.2014.

Instanţa reţine faptul că ajutoarele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Anexa VII la Legea-cadru nr. 284/2010 au fost prevăzute a fi acordate poliţiştilor la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă în specialitate, însă reclamantul nu se încadrează în limitele trasate de acest text normativ.

Cu privire la ajutoarele prevăzute la alin. (2) al art. 20 din

Capitolul II al Anexei VII la Legea nr.284/2010, beneficiarii acestora sunt poliţiştii ale căror raporturi de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzute de lege şi constau în acordarea unui ajutor egal cu două salarii ale funcţiei de bază pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de pensionare sau, în situaţia în care pot desfăşura activitate peste această limită, până la limitele de vârstă în grad la care pot fi menţinute în activitate categoriile respective de personal.

Tribunalul reţine că reclamantul nu se încadrează nici în limitele trasate de acest din urmă text normativ, reclamantul fiind beneficiar de pensie pentru limită de vârstă, iar pârâta nu poate fi obligată la plata ajutoarelor solicitate de reclamant.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului materil la acţiune  pentru perioada anterioară datei de …., invocată de pârâta  …. pe calea întâmpinării, câtă vreme drepturile solicitate s-au născut la data pensionării, or faţă de deciziile de pensionare ale reclamanţilor, acestea sunt ulterior acestei date şi faţă de data introducerii acţiunii, respectiv ….., acţiunea a fost introdusă în termenul genereal de prescripţie de 3 ani, motiv pentru care va respinge această excepţie ca neîntemeiată.

Faţă de aspectele anterior menţionate, instanța va respinge acţiunea, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.

Respinge  acţiunea, formulată de reclamantul ….. în contradictoriu cu pârâtele …… ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.11.2015.

PREŞEDINTE, ****

GREFIER, ****

Red. S.V./Thred. A.G.

Lucrat ….comunicări……………………

Prin decizia civilă nr. ….. pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost respins recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. ……. pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal ca nefundat.