Contencios administrativ; Fiscal; Contribuţia la fnuass pentru venituri realizate din exercitarea unei profesii liberale; Anulare act administrativ fiscal

Sentinţă civilă 2232/CA din 25.09.2014


TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA A II-A CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2232/CA/25.09.2014,

definitivă prin respingerea recursului (Decizia nr. 608/18.02.2015 dată

de Curtea de Apel Oradea)

Contencios administrativ; Fiscal; Contribuţia la FNUASS pentru venituri realizate din exercitarea unei profesii liberale; Anulare act administrativ fiscal.

Potrivit art. 105 alin. 3 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala:

„(3) Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării.”

Faţă de prevederile legale citate, instanţa retine că pârâta a emis o nouă decizie de impunere din oficiu (care face obiectul prezentei cauze) – nr. 440/7948/30.04.2013, care parţial vizează aceeaşi perioadă (15.03.2006 – 15.12.2009) şi acelaşi obiect cu decizia anterioara. Prin aceasta, parata a încălcat prevederile art. 215 alin. 3 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala, cu atât mai mult cu cat decizia anterioara nu fusese desfiinţată la data emiterii noii decizii, iar pentru anul 2008, cele doua decizii – în vigoare, cuprind sume diferite

Extras hotărâre:

Prin cererea înregistrată în prezentul dosar la data de 16.07.2013, Av. …, în contradictoriu cu CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE, a solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să dispună anularea Deciziei nr. …/11 06.2013 de respingere a contestaţiei emisă de CNAS SATU MARE, ca fiind nelegală şi netemeinică.

În motivare, reclamanta arată că nu are calitate de asigurat la Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare. În acest sens nu a formulat niciodată vreo cerere şi nu a încheiat nici un contract cu această casă de asigurări de sănătate.

Dacă nu există un contract încheiat între reclamantă şi Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare, se susţine că nu pot exista nici drepturi şi obligaţii reciproce. Astfel, Statul în calitate de subiect de drept, ca oricine altul, nu poate pretinde vreo sumă de bani, pentru care nu oferă şi nu a oferit nimic. În aceste condiţii, emiterea unei astfel de decizii, este un abuz, contravine principiilor constituţionale, precum şi legislaţiei şi practicii europene.

Reclamanta arată că decizia atacată este lipsită de temei legal. S-a calculat o sumă de bani, baza de calcul fiind informaţiile primite pe bază de protocol de la ANAF, ori un oarecare protocol nu este izvor de drept.

Pe de altă parte, daca ar datora vreo sumă de bani către Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare, reclamanta susţine că această sumă, nicidecum nu poate fi cea inscrisă în decizia atacată. Astfel, orice sumă pretinsă pe anul 2006, este prescrisă. De asemenea, calculul penalităţilor respectiv a dobânzilor pe perioada 2007-2009 se putea face doar în baza legislaţiei în vigoare la aceea dată.

Pentru cele de mai sus, reclamanta solicită anularea deciziei atacate.

În probaţiune depune acte.

În drept, invocă dispoziţiile art. 1, 10 , 11 din Legea nr. 554/2004.

Prin întâmpinarea depusă la data de 19.11.2013 (filele 17-20 de la dosar), pârâta CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE, solicită respingerea acţiunii în contencios administrativ depusă de către … în dosarul Tribunalului Satu Mare nr. …/83/2013, prin care solicită anularea Deciziei de respingere a contestaţiei nr. …/11.06.2013, emisă de CAS Satu Mare, contestaţie formulata împotriva deciziei de impunere din oficiu nr. …/…/30.04.2013, emisă de CAS Satu Mare, ca fiind neîntemeiată.

1. Decizia de impunere din oficiu nr. …/…/30.04.2013, s-a emis de CAS Satu Mare ca urmare a neplăţii contribuţiei la FNUASS de cate … asupra veniturilor realizate din exercitarea unei profesii liberale pe baza datelor furnizate de autorităţile ANAF ca urmare a faptului că debitoarea nu a depus declaraţiile de venit anuale (2006-2012) şi nu a achitat contribuţia la FNUASS, pe baza art. 82 şi următoarele, respectiv art. 109 alin. 2-3 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, respectiv art. 35 din Ordinul nr. 617/2007. Decizia s-a emis după ce anterior i-a fost transmisă înştiinţare la care nu a dat curs. Împotriva acestei decizii, d-na … a formulat contestaţie în temeiul art. 172 din OG nr. 92/2003, contestaţie ce a fost soluţionată prin respingerea acesteia prin Decizia nr. …/11.06.2013, ce i-a fost comunicată la data de 17.06.2013, semnând de primire destinatar, ca fiind neîntemeiată pentru motivele expuse în decizie.

Pârâta apreciază că nici pe fond acţiunea reclamantei nu este întemeiată pentru următoarele motive:

Lipsa contractului de asigurare este imputabilă D-nei … deoarece avea obligaţia să se prezinte la CAS Satu Mare pentru încheierea acestuia în conformitate cu art. 208 şi art. 211 din Legea nr. 95/2006 în termen de 15 zile de la data publicării Legii nr. 95/2006, respectiv de la data începerii activităţii liberate.

CAS Satu Mare nu avea datele personale ale D-nei … pentru încheierea contractului; modelul contractului este postat pe site-ul CAS Satu Mare.

Dna … nu poate invoca culpa sa în apărare. Pârâta precizează că asigurarea de sănătate derivă prin efectul Legii nr. 95/2006, art. 208 şi art. 211, deci „ope legis" şi nu din contract care se încheie „ad probationaem" şi nu „ad validatatem". Dispoziţiile art. 211 sunt imperative, în sensul că „Asiguratul (...) încheie un contract de asigurare (...)". În acest sens s-a pronunţat Curtea de Apel Oradea în soluţionarea unor recursuri promovate de CAS Satu Mare prin admiterea acestora şi trimiterea cauzelor spre rejudecare cu îndrumarea ca „lipsa contractului de asigurare nu este motiv de anularea a deciziilor de impunere" – exemplu: dosar nr. …/83/2011* al Tribunalului Satu Mare.

Nedepunerea declaraţiilor privind obligaţiile către FNUASS pe anii 2006-2009 îi sunt imputabile reclamantei potrivit art. 215 şi art. 261 alin. 3 din Legea nr. 95/2006, iar potrivit art. 205 din aceeaşi lege, constituie contravenţie.

Neînregistrarea fiscală la CAS Satu Mare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, contribuabilul având obligaţia înregistrării fiscale potrivit art. 72 din OG nr. 92/2003. Contribuţiile la FNUASS sunt de natură fiscală şi sunt cuprinse în bugetul consolidat al statului.

Contribuţia la FNUASS pentru veniturile pe care le realizează din exercitarea unei profesii liberale, în calitate de persoană fizică se achită personal la casieria CAS Satu Mare şi au ca temei legal art. 257 alin. 2 lit. b din Legea nr. 95/2006 şi sunt obligatorii.

Potrivit prevederilor din Legea nr. 95/2006 art. 215 alin. 3 combinat cu art. 257 alin. 2 lit. b, persoanele care realizează venituri din exercitarea unei profesii liberale au obligaţia să achite contribuţia la FNUASS pentru toate aceste venituri.

2. Metoda de calcul a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente sumelor datorate cu titlu de contribuţie la FNUASS pentru perioada 2006-2012 prevăzute în titlul de creanţă contestat, au fost calculate conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

În speţă, Decizia de impunere din oficiu nr. …/…/30.04.2013 a fost emisă la data de 30.04.2013, ca urmare a neplăţii contribuţiei la FNUASS şi în urma nedepuneri declaraţiilor de venit anuale.

De la data intrării în vigoare al OUG nr. 39/2010 respectiv 01.07.2010 şi până la data emiterii Titlului de creanţă - 30.04.2013 - au trecut peste 11 luni, respectiv peste 335 de zile, astfel conform OUG nr. 39/2010 art. II alin. (2) penalităţile de întârziere prevăzute de art. 120^1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aplică şi pentru creanţele fiscale care au scadenţă anterior intrării în vigoare a OUG nr. 39/2010.

Potrivit art. II alin. (2) din OUG nr. 39 din 21 aprilie 2010, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 278 din 28 aprilie 2010: „(2) Pentru creanţele fiscale care au scadenţa anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, începând cu data intrării în vigoare a acesteia se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. În acest caz, termenele în funcţie de care se stabileşte nivelul penalităţii de întârziere prevăzute la art. 120^1 încep să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (…).

Art. III. (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 iulie 2010."

În lumina celor inserate mai sus, pârâta apreciază că titlul de creanţa - decizia de impunere din oficiu - respectă prevederile legale în vigoare în ce priveşte calculul obligaţiilor fiscale accesorii - respectiv modul de calcul al dobânzilor prevăzute de art. 120 şi al penalităţilor de întârziere prevăzute de art. 120^1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare.

Conform celor arătate mai sus, reclamanta arată că dobânzile şi penalităţile cuprinse în titlul de creanţă sunt stabilite în mod legal, iar în ce priveşte modul de calcul al acestora, acesta este reglementat,  de asemenea, de actele normative în vigoare, respectiv de art. 120 şi art. 120^1 din OG nr. 92/2003. Prin titlul de creanţa s-au calculat dobânzi la contribuţia neachitată şi penalităţi de întârziere. Creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, calculată în mod legal conform articolelor din Codul de procedură fiscală menţionate mai sus, (dobânzi - art. 120 şi penalităţi de întârziere - art. 120^1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare).

Pârâta arată că reclamanta nu şi-a achitat contribuţiile la FNUASS din anul 2006, iar recuperarea sumelor la FNUASS se poate face pe 5 (cinci) din urma, ceea ce a condus la emiterea titlului de creanţa pe numele său şi la aplicarea majorărilor de întârziere şi penalităţilor prevăzute de lege. Dacă sumele datorate ar fi fost achitate în termenul legal, cu respectarea obligaţiilor legale care se impun fiecărei persoane care prestează activităţi independente generatoare de venituri (de a depune declaraţia de venit anuala; de a se înregistra fiscal în termen de 15 zile de la data exercitării activităţii liberale; de a încheia contract de asigurare), contestatorul nu ar fi ajuns în astfel de situaţii în care se aplică dobânzi şi penalităţi de întârziere legale.

Contestatoarea, face o interpretare originală a prevederilor legale în materie, respectiv Legea nr. 95/2006, în sensul că apreciază ca fiind neechitabil să achite contribuţii la FNUASS după toate veniturile pe considerentul că nu a beneficiat de servicii medicale, dar omite să constate că are obligaţia plăţii contribuţiei la FNUASS pentru veniturile realizate din exercitarea unei profesii liberale. Temeiul legal fiind art. 257 alin. 2 lit. b din Legea nr. 95/2006.

De asemenea, invoca motive ce-i sunt imputabile (lipsa contractului de asigurare; nedepunerea declaraţiilor de venit). Or, contestatoarea nu poate invoca culpa sa în apărare.

Pârâta învederează încă o dată faptul că potrivit art. 208 din Legea nr. 95/20o6, calitatea de asigurat este obligatorie şi derivă „ope legis" şi nu din contractul de asigurare. Contractul se încheie „Ad probationem" şi nu „Ad validitatem”. În consecinţă, afirmaţia contestatoarei în sensul că în speţă nu s-ar aplica dispoziţiile OG nr. 92/2003, este eronată, deoarece în art. 261 din Legea nr. 95/2006 se prevede expres că se aplică aceste prevederi legale.

Pârâta menţionează că susţinerea reclamantei că nu a fost înştiinţată este eronată deoarece, aşa cum a arătat acesta a formular contestaţie, care a fost soluţionată prin Decizia nr. …/11.06.2013, ce i-a fost comunicat cu confirmare de primire, semnând ca destinatar.

În aceste condiţii creanţa solicitată este temeinică şi legală, iar în acelaşi timp este certă, lichidă şi exigibilă.

Pârâta precizează că toate apărările reclamantei îi sunt imputabile, acesta neîndeplinindu-şi OBLIGAŢIILE prevăzute de lege, respectiv: nu a depus declaraţiile anuale de venit; nu s-a înregistrat fiscal la CAS Satu Mare cu veniturile realizate potrivit art. 72 din OG nr. 92/2003; nu s-a prezentat la CAS Satu Mare pentru încheierea contractului de asigurare potrivit art. 211 combinat cu art. 208 din Legea nr. 95/2006 - situaţie în care CAS Satu Mare în temeiul art. 261 din Legea nr. 95/2006 a fost obligată să ia toate măsurile legale pentru executarea silită a contribuabilului.

De asemenea, pârâta face precizarea că au fost respectate toate prevederile legale, în sensul că după comunicarea datelor de către autorităţile ANAF, s-a transmis acesteia, înştiinţare, pentru a prezenta deciziile fiscale emise de ANAF, decizie de impunere din oficiu, aceasta a depus contestaţie, astfel că s-a procedat la soluţionarea acesteia prin respingerea contestaţiei pentru motivele inserate în decizie.

Pârâta solicită a se observa că atât decizia de impunere din oficiu, cât şi decizia de respingerea a contestaţiei respectă prevederile legale, în corpul cestora fiind inserate toate datele prevăzute de art. 43 din Codul de procedură fiscală şi că nu există nici un motiv de anularea a acestora, cu atât mai mult de nulitate cu cât toate apărările invocate de reclamantă îi sunt imputabile, ori aceasta nu poate invoca culpa sa în apărare.

Având în vedere cele expuse, pârâta solicită respingerea acţiunii formulată de … privind anularea titlurilor de creanţă - decizia de impunere şi decizia de respingere a contestaţiei - emise de CAS Satu Mare, pe fond şi să se contestate legalitatea şi temeinicia acesteia.

Având în vedere faptul că potrivit OUG nr. 125/2011, cu data de 01.07.2012, colectarea contribuţiilor la FNUASS revine autorităţilor ANAF prin DRGFP Cluj-Napoca prin AJFP Satu Mare, pârâta solicită citarea în cauza numai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare care se subroga în drepturile şi obligaţiile caselor de asigurări.

În drept invocă art. 43, art. 72, art. 120 şi art. 120^1, art. 207 alin. (1), art. 209 şi urm. din OG 92/2003, art. II alin. (2) din OUG nr. 39/2010, Legea nr. 95/2006, O.G. nr. 92/2003,Codul de procedură civilă, precum şi temeiurile legale menţionate în cuprinsul întâmpinării. De asemenea invocă dispoziţiile Legii nr. 554/2004 şi OUG nr. 125/2011.

În conformitate cu art. 223 şi art. 411 NCPC solicită judecarea cauzei şi în lipsa sa.

Analizând cu precădere excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare, instanţa urmează să o respingă, întrucât, pe de o parte, parata este emitenta deciziei de impunere contestate şi a deciziei de respingere a contestaţiei, iar pe de alta parte, potrivit alin. 2 şi 10 din art. V al OUG 125/2011, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea, revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade, neoperând subrogarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţe retine următoarele:

Prin Decizia de impunere din oficiu nr. …/…/30.04.2013, în temeiul art. 83 alin. 4 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în sarcina reclamantei au fost calculate obligaţii de plată către FNUASS în sumă totală de 9627,06 lei. Împotriva acestei decizii, reclamantul a formulat contestaţie, care a fost respinsă prin decizia nr. …/11.06.2013 emisă de pârâtă.

Instanţa constată că decizia de impunere din oficiu, emisă pe seama reclamantei, are drept obiect stabilirea obligaţiei de plată la FNUASS.

În ceea ce priveşte baza de impunere, instanţa retine ca aceasta a fost cea comunicată în format electronic în temeiul protocolului încheiat cu A.N.A.F.

Potrivit art. 211 din legea nr. 95/2006, în vigoare la data emiterii deciziei atacate:

„(1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS cu avizul consiliului de administraţie.

(1^1) Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante să fie recuperate de casele de asigurări de sănătate şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru creanţele bugetare.

(2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.”

Art.  208 alin. 1 şi 3 din aceeaşi lege stipulează:

„(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.

(3) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar.”

Fata de cele de mai sus, rezulta ca lipsa contractului de asigurare este imputabila  reclamantei, deoarece aceasta avea obligaţia sa se prezinte la CAS Satu Mare pentru încheierea contractului, în conformitate cu art.208 şi 211 din legea nr.95/2006  în termen de 15 zile de la data publicării Legii nr.95/2006, respectiv de la începerii activităţii liberale, reclamanta neputând invoca propria sa culpa în apărare. Asigurarea de sănătate deriva prin efectul legii nr.95/2006, art.208 şi 211, deci ope legis şi  nu din contract. Dispoziţiile art. 211 sunt imperative, în sensul, ca asiguratul trebuie sa încheie un contract de asigurare.

Nedepunerea declaraţiilor privind obligaţiile către FNUASS pe anii 2006-2012 ii sunt imputabile reclamantei, potrivit art. 215 şi 261 alin.3 din Legea nr.95/2006.

În speţă sunt aplicabile prevederile art. 215 alin. 1 şi 3 din legea nr. 95/2006, conform cărora:

„(1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.

(3) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, venituri din agricultură şi silvicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare declaraţii privind obligaţiile faţă de fond.”

Contribuţia la FNUASS pentru veniturile pe care le realizează din exercitarea unei profesii liberale (avocat), in calitate de persoana fizica se achita personal la casieria CAS Satu Mare şi au ca temei legal art.257 alin.2 lit.b din Legea nr.95/2006 şi sunt obligatorii.

Potrivit art. 257 alin. 1 şi 2 lit. b din lege:

„(1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1).

(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.”

Contribuţia datorata de reclamanta la FNUASS a fost calculata având în vedere datele comunicate de ANAF, ţinându-se seama de sumele din deciziile de impunere anuala pentru anii 2006-2012 (fila 52, 55-79), în condiţiile în care reclamanta nu a depus declaraţii anuale pentru anii 2006-2012 privind modul de constituire şi plata a contribuţiei la FNUASS.

Pe de alta parte insa, instanţa reţine că la dosar s-a mai depus o decizie de impunere din oficiu, nr. …/…/20.10.2011 – fila 84-85, prin care s-au stabilit în sarcina reclamantei, obligaţii de plata către FNUASS, în suma de 5831,88 lei, pentru perioada 15.03.2006 – 15.12.2009.

Potrivit art. 105 alin. 3 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala:

„(3) Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării.”

Faţă de prevederile legale citate, instanţa retine că pârâta a emis o nouă decizie de impunere din oficiu (care face obiectul prezentei cauze) – nr. …/…/30.04.2013, care parţial vizează aceeaşi perioadă (15.03.2006 – 15.12.2009) şi acelaşi obiect cu decizia anterioara. Prin aceasta, parata a încălcat prevederile art. 215 alin. 3 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala, cu atât mai mult cu cat decizia anterioara nu fusese desfiinţată la data emiterii noii decizii, iar pentru anul 2008, cele doua decizii – în vigoare, cuprind sume diferite (461,88 lei contribuţie stabilita prin decizia …/2013 şi 500,37 contribuţie stabilită prin decizia de impunere …/2011). Având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază ca se impune anularea deciziei atacate cu privire la perioada 15.03.2006-15.12.2009.

Fata de cele de mai sus, instanţa reţine că cererea reclamantei este parţial întemeiata, astfel ca se va admite în parte acţiunea în contencios administrativ fiscal formulată reclamanta, se va anula în parte decizia nr. …/11.06.2013, de respingere a contestaţiei formulate de reclamantă, se va admite contestaţia şi se va anula în parte decizia de impunere din oficiu nr. …/… din 30.04.2013, emisă de CNAS SATU MARE, pentru sumele de plata stabilite pentru perioada 15.03.2006-15.12.2009.